Hazret-i Kur’an’da
YAHUDİLERİN HIRİSTİYANLARIN
VE MÜNAFIKLARIN İÇYÜZÜ

"Hakikatı bilmeniz için her müslümanın, her yahudinin, her hıristiyanın okuması lüzumlu ve zaruri olan bir kitaptır.
Zira bunun içindekiler ilâhî bir hitaptır."

Büyük Boy (17x25 cm), 624 sayfa
Fiyat Listesi

Hazret-i Kur’an’da YAHUDİLERİN HIRİSTİYANLARIN VE MÜNAFIKLARIN İÇYÜZÜ


İÇİNDEKİLER

Takdim

1. BÖLÜM
• HAZRET-İ ÂDEM ALEYHİSSELÂM
      • İnsanoğlunun İlk Babası
• HAZRET-İ NUH ALEYHİSSELÂM
      • İnsanoğlunun İkinci Babası
• TEVHİD AKİDESİNİN BABASI HAZRET-İ İBRAHİM ALEYHİSSELÂM
      • Ulûl Azm Peygamber
      • Peygamberlik
      • İbrahim Aleyhisselâm ve Dâveti
      • İman-Küfür Mücadelesi
      • Mücadele Kızışıyor
      • Nemrud
      • Kırılan Putlar
      • Muhakeme
      • Ateşle Imtihan
      • Hicret
      • Ebül-enbiya
      • Hazret-i Hacer ile İzdivaç
      • Mekke-i Mükerreme’ye Doğru
      • Zemzem
      • Mekke-i Mükerreme
      • Kurban
      • Kâbetullah’ın İnşâsı
      • Hacc’a Dâvet
      • Hanif ve Müslüman
      • Faziletler Menbaı
      • Gelecek Nesillere İbret

2. BÖLÜM
• İSRÂİLOĞULLARI
HAZRET-İ YAKUB ALEYHİSSELÂM
      • Numune Bir Vasiyet
      • İsrâiloğulları
      • Lânetlenmiş Kavim

3. BÖLÜM
• HAZRET-İ MUSA ALEYHİSSELÂM
      • Bir Büyük Peygamber
      • Firavun’un Rüyâsı
      • Nil
      • Firavun’un Sarayında
      • İlim ve Hikmet
      • İmtihan
      • Medyen
      • Tur Dağı’ndaki İlk Tecelli            
      • İmanını Gizleyen Mümin
      • Mucizeler
      • Firavun’un Helâkı
      • Tih Sahrası
      • Tur’da Kırk Gün
      • Tur’a İkinci Çıkış
      • Menn-ü Selvâ
      • Bakara Kıssası
      • Arz-ı Mukaddesin Fethi
      • Lânetlenen Kavim
      • Sonraki Devirler
      • İsrâiloğullarının Durumu

4. BÖLÜM
• ÂLEME İBRET İÇİN İKİ MİSAL
      • AZGIN FİRAVUN VE ÂKIBETİ
      • Yine İlâhlık Dâvâsı
      • Kör Gözler
      • Bâtıl’ın Göz Boyaması, Hakk’ın Göz Kamaştırması
      • Hakk-Bâtıl Mücadelesi
      • Hakk’ın Bâtıla Galebesi
      • Zâlimin Zulmü Yanında Kalmaz
      • MAĞRUR KARUN VE ÂKIBETİ

5. BÖLÜM
• YAHUDİLİK VE TEVRAT
      • Yahudi Tıyneti
      • Bekledikleri Halde
      • Destek Olacak Yerde
      • Özelliklerin En Kötüleri
      • Tevrat
• PEYGAMBERLERE YAPILAN İFTİRALAR
      • Tevratın Tahrip ve Tahrif Edilmesine Misaller, Tevrattaki Tenakuzlar
      • Peygamberimiz Hazret-i Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Tevrat’ta Haber Verilmesi

6. BÖLÜM
• HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM
      • İmran Âilesi (Âl-i imran)
      • Hazret-i Meryem
      • Cebrâil Aleyhisselâm’ın Teşrifi
      • Hamile Meryem
      • Mucize Doğum
      • Halkı Hakk’a Dâvet
      • İsa Aleyhisselâm’a Lütuflar
      • Hıristiyanlık ve Teslis İnancı
      • İslâm’a Yakın Olanlar
      • İsa Aleyhisselâm’ın Beyanlarındaki Gerçek
      • Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar
      • Havârîler
      • Mucize Sofra
      • Büyük Bir Müjde
      • Nezd-i İlâhîye Yükseliş
      • Yeryüzüne Geliş

7. BÖLÜM
• HIRİSTİYANLIK VE İNCİL
      • Teslis İnancı
      • Tecessüd ve İttihad İnancı
      • İsa Aleyhisselâm’ın Kulluğunun, Peygamberliğinin Delilleri
      • Çarmıha Gerilme, Öldürülme, Kefaret İnancı
      • İncil’in Tahrif Edilmesi
      • Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâm’ın İncil’de Haber Verilmesi
      • Hazret-i Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Barnabas İncili’nde Haber Verilmesi

8. BÖLÜM
• ALLAH-U TEÂL’NIN NÛRU, ÂLEMLERİN GURUR VE SÜRÛRU MUHAMMED ALEYHİSSELÂM
      • Nur
      • Elest Bezmi
      • Ağır Bir Misak
      • İlâhî Meth-ü Senâ
      • Ebul-Ervah
      • Sebeb-i Mevcûdat
      • En Büyük Nimet
      • Aziz Peygamber
      • “Nûrun Alâ Nur”
• MUHAMMED ALEYHİSSELÂM VE PEYGAMBERLER ARASINDAKİ YERİ
      • Peygamberler ve Peygamberlik
      • Muhammed Aleyhisselâm

9. BÖLÜM
• İSLÂM VE KUR’AN-I KERİM
      • Kur’an-ı Kerim
      • Nâzil Oluşu
      • Kitap Haline Getirilişi
      • Çoğaltılması
      • Muhtevâsı

10. BÖLÜM
• İSLÂM’IN İÇ DÜŞMANLARI MÜNAFIKLAR
      • İlâhi Hüküm
      • Küfür Dolu Kalpler
      • Allah-u Teâlâ’nın Dini ile Alay Eden Münafıklar
      • Son Durakları Cehennem
      • Münafıklarla Dostluk Kuranlar
      • İlâhi Hükümlerden Tiksinenler
      • En Şerli Insanlar
      • Sapıtıcı İmamlar
      • En Kötü Âkıbet

11. BÖLÜM
• İSLÂM’A BÜYÜK FAYDALARI DOKUNANLAR VE İSLÂM’A BÜYÜK ZARAR VERENLER
• İBRET İÇİN ÜÇ NUMUNE
      • Abdullah bin Selâm -radiyallahu anh-
      • Selmân-ı Fârisî -radiyallahu anh-
      • Münâfık Abdullah

12. BÖLÜM
• ASR-I SAÂDET’TE MÜNAFIKLIK VE MÜNAFIKLAR
      • İç Düşmanlar
      • Tedbirler
      • En Kötü Vasıflar Münafıklarındır
• UHUD SAVAŞI VE MÜNAFIKLAR
      • Münafıklar Hakkında Nâzil Olan Âyet-i Kerime’ler
      • Münafıklar Hakkında Fikir Ayrılığı
      • Münafıklarda Kaygı
      • İliklerine İşleyen Fitne
• HENDEK SAVAŞI VE MÜNAFIKLAR
• TEBÜK SEFERİ VE MÜNAFIKLAR
• NİFAKI BIRAKMALARI İÇİN MÜNAFIKLARA ÖĞÜT VERMEK

13. BÖLÜM
• “İKİ HASIM ZÜMRE”
      • Müminlerin Saâdeti Münafık ve Kâfirlerin Âkıbeti
      • “İki Hasım Zümre”
      • İbrahim Aleyhisselâm; ne Yahudi ne de Hıristiyandı, O Bir Müslümandı
      • Tevhid İnancını Bozanların Küfrü
      • İbrahim Aleyhisselâm ve Hanif Dini
      • Tağut’u Reddetmek İslâm’ın Emri, İmanın Şiârıdır
      • İman ile Küfür, Ancak Allah-u Teâlâ’nın Koyduğu Hudutlar İle Ayırt Edilebilir
      • İbrahim Aleyhisselâm’ın Nemrud’u İslâm’a Dâveti
      • Musa Aleyhisselâm ve Asası Firavun ve Sihirbazlar
      • Bediüzzaman Hazretleri’nin Feryadı
      • Bizim Onlardan Farkımız
      • Türemeler (Şiir)
      • Diyalog mu? Dinden Uzaklaşma mi?
      • Ehl-i Kitap’ın Vehimleri
      • Ortak Zemin Ancak Allah ve Resul’üdür, Küfür Değil
      • İslâm ve Müminler
      • Küfür ve Kâfirler
      • Küfürle Cihad
      • Bu Dostluğun Kaynağı Nedir?
      • Aynı Amaca Hizmet
      • “Ancak Müminler Kardeştirler”
      • İşte İslâm’a Dâvet Örneği
      • Soru Sormak, Kaynak Sormak Bize Düşer
      • Kime Hoşgörü
      • Allah Düşmanina “Hazret” Demenin Mânâsı
      • Küfre Meyleden Onlardandır
      • Herkesin Anlayabileceği Bir Ayırım Noktası
      • Tesettürü İnkâr Küfürdür
      • Allah’ın Partisi
      • Tarikatlar
      • Her İsim Bir Dindir
      • Cemaatler, Fırkalar
      • Dünyayı Dine Tercih Edenler
      • Kime Hizmet Ediliyor?

14. BÖLÜM
• EN BÜYÜK CİHAD
      • Hüküm Allah’ındır
      • İman ve Küfür Berzahı
      • “İki Hasım Zümre”
• İSLÂM’A GÖRE DOST VE DÜŞMAN
      • İlâhî Hüküm (1)
      • İlâhî Hüküm (2)
      • İlâhî Hüküm (3)
      • İlâhî Hüküm (4)
      • İlâhî Hüküm (5)
      • İlâhî Hüküm (6)
      • İlâhî Hüküm (7)
      • İlâhî Hüküm (8)
      • İlâhî Hüküm (9)
      • İlâhî Hüküm (10)
      • İlâhî Hüküm (11)
      • İlâhî Hüküm (12)
      • İlâhî Hüküm (13)
      • Küfür ve Kâfirler Aslâ Hoşgörülemez
      • “Bunlar da Müslüman” Der misin?
      • Said-i Nursi Hazretleri’nin Feryat ve Tarifi
      • Dinde Kardeş Olmak
      • Din Nasihattır
      • İki Mucize Hadis-i Şerif
      • Küffarın Ajanları
      • Deccal’den Beter Sofra Eşkiyalari (Şiir)
• NARCILARIN İÇYÜZÜ
• MUCİZE İKİ HADİS-İ ŞERİF
• BEL’AM BİN BAURA KISSASI
• KARUN’UN AZGINLIĞI VE ÂKIBETİ
      • Allah Fırsat Verir Ruhsat Vermez
• KUR’AN-I KERİM VE EHL-İ KİTAP
      • Ehl-i Kitabın Küfrü
      • Âyet-i Kerime’lerle İspat
      • En Büyük Şirk
      • Küfürde İnat
      • Ezelî Düşman
      • Ehl-i Kitab’ın Vehimleri
      • Kur’an-ı Kerim
      • Necran Heyeti
      • Yahudi ve Hıristiyanların Küfrü
      • İmâm-ı Rabbanî -kuddise sırruh-
      • Fatih Sultan Mehmet Han ve Zimmîler
• İSLÂM BÜTÜN PEYGAMBERLERİN DİNİDİR
      • İslâm Dini
      • “Hıristiyanız” Diyenler
      • Hıristiyanlık
      • Habib-i Neccâr Kıssası
• İSA ALEYHİSSELÂM NE YAHUDİ NE DE HIRİSTİYANDI. O DA ALLAH’I BİR TANIYAN BİR MÜSLÜMANDI
      • Halkı Hakk’a Dâvet
      • Mucizeler
      • Havârîler
      • Nezd-i İlâhîye Yükseliş
      • Yeryüzüne Geliş
• ASHÂB-I KEHF HAZERÂTI NE YAHUDİ NE HIRİSTİYANDI, ALLAH’I BİR TANIYAN MÜSLÜMANDI
      • Hoşgörünün Kaynagi
      • İbret ve Hikmetler
      • Ashâb-ı Kehf Kıssası
• II. VATİKAN KONSİLİ VE HOŞGÖRÜ-DİYALOG TOPLANTILARI

15. BÖLÜM
• NURCU MÜSLÜMANLAR VE NARCI KÂFİRLER
      • “Allah Göklerin ve Yerin Nûrudur.” (Nur: 35)
      • Hazret-i Allah’ın Nûru
      • Habib-i Ekrem’in Nûru
      • Müminlerin Nûru
      • Nurcu Müslümanlar Kimlerdir?
      • Bediüzzaman Hazretleri, Hayatı Boyunca Neler Yaptı? Bu İmanı ile Küfürle Nasıl Mücadele Etti?
      • Narcı Kâfirler Kimlerdir?
      • Dine ve Vatana Yaptıkları İhanet
      • “Gökkubbe Altında En Şerli Olanlar” (Şiir)
      • Hazret-i Peygamber’imizin Teşrifleriyle Yeni Bir Dünya Düzeni Kuruldu
      • İslâm’ın Ulviyeti ve Medeniyeti
• İSLÂM’A EN ZARARLI ÜÇ ŞEY
      • “İlmin ve Âlimlerin Ortadan Kalkması”
      • “Münafıkların Kur’an-ı kerim Üzerinde Cedelleşmeleri”
      • “Sapıtıcı İmamlar”
      • Sapıtıcı İmamlar ve Türemeler Nasıl Türedi?
      • Neden Deccalden Daha Şerliler?
      • Refahçılar
      • Süleymancılar
      • Kaplancılar
      • Narcılara Gelince
      • Bu son fitne zuhur edince gerek narcılar gerek münafıkların bu tertiplerine karşı nasıl bir tavır takınıldı. Bu fitnenin karşısına nasıl gidildi?
• ÜZERİNE YEMİN EDİLENLER

VASİYETİMDİR
ÖMER ÖNGÜT VE ESERLERİ
YAYINLARIMIZ
İÇİNDEKİLER


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |