8. bölüm

TELKİN-İ ZİKİR

Bir tâlip, Tarikat-ı aliye’ye girmek istediği zaman evvelâ istihâre yapar. İstihâresi kabul edilirse gusül abdesti alır, iki rekât namaz kılar. Namazdan sonra yetmiş kere “Estağfirullah’el-aziym” der, istiğfar eder. Yüz kere “Sübhânellahi ve bihamdihi” tesbihini okur. Allah için bir şeyler tasadduk eder. Sonra mürşidinin huzuruna gelir.

Mürşid ona şimdiye kadar bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğu büyük ve küçük günahlarından, kötü huylarından tevbe ettirir. Üzerinde kul hakkı varsa helâllaşmasını, borçlu ise bir an evvel ödemesini tenbih eder. Ahkâm-ı ilâhî ve Sünnet-i seniye raylarından ayrılmamasını öğütler.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz telkinlerinde umumiyetle: “Allah’a ibadet ediniz, şirk koşmayınız. Beş vakit namazınızı kılınız. Allah’a ve Resul’üne ve sizden olan ulü-l emre itaat ediniz...” buyururlardı.

Daha sonra mürşid talibin sağ elinden tutar ve:

“Sana biât edenler, ancak Allah’a biât etmiş olurlar. Allah’ın eli onların elleri üstündedir.”

Meâlinde olan;

Âyet-i kerime’si ile, üç defa “Seyyid-ül İstiğfar” okur. Tâlibin ellerini dizleri üzerine koydurur, gözlerini yumdurur. İsm-i celâl’i sâlikin kalbine telkin yolu ile üç kere zikreder. Tâlip de gösterilen usûl üzere kalbiyle üç kere zikreder. Akabinde duâ edilir.

Bu biât Allah ve Resulü adınadır.

 

GÜNLÜK DERS

• Euzü Besmele

• 25 Adet Estağfirullah’el-azim

• 25 Adet Salât-ü selâm

• 1 Adet Fatiha

• 1 Adet Elemneşrahleke

• 3 Adet İhlâs

• Râbıta-i mevt (Ölüm düşüncesi)

Yâ Rabbi okuduğum Kur’an-ı kerim’den, Salât-ü selâm’dan ve Zikr-i şerif’ten hâsıl olan sevabı; Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin rûhi tayyibelerine, ıyâline, Peygamberân-ı izam, Ashâb-ı kiram, Meşâyıh-ı izam ve evliyâullah hazerâtına, ümmet-i Muhammed’e, akrabalarıma ve Şeyhimin rûh-i tayyibelerine, âcizâne, fakirâne kulun tarafından cümlesine hediye eyledim, Rabbim vâsıl eyle.

• Rabıtâ-i şerif

• Allah (Kalp ile, birkaç yüz veya birkaç bin)

 

ZİKİR VE HATM-İ ŞERİF’İN

TOPLU HALKA İLE YAPILMASI

• 1 Fatiha, 3 İhlâs-ı şerif (Bağış)

• Silsile-i şerif

• 25 Estağfirullah’el-azim.

• 100 Salâvat

• 500 Hasbünallah ve ni’mel vekil

• 100 Salâvat

• 1 Fatiha-i şerif

• 1 Elemneşrahleke-i şerif

• 1 İnnâ a’taynâke-i şerif

• 1 İzâ câey-i şerif

• Evrâd-ı Kâdirî-i şerif

• Râbıta-i şerif

• Euzübillâhimineşşeytânirracim. Bismillâhirrahmânirrahim. Fâ’lem ennehu Lâ ilâhe illâllah (609 adet)

• Aşr-ı şerif ve ilâhi

• Euzübillâhimineşşeytânirracim. Bismillâhirrahmânirrahim. Elif lâm mim. Allah (500 veya daha fazla)

• 3 İhlâs suresi, 1 Felâk suresi, 1 Nâs suresi

• 1 Fatiha suresi

• Elif lâm mim (Bakara suresinin ilk beş âyeti)

• Duâ

HATM-İ HÂCEGÂN

25 Estağfirullah’el-azîm

7 Fatiha

100 Salâvat

79 Elemneşrahleke

1000 İhlâs

7 Fatiha

100 Salâvat

HATM-İ İMÂM-I RABBÂNİ

25 Estağfirullah’el-azîm

100 Salâvat

500 Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh

100 Salâvat

HATM-İ HÂCE-İ BÂKİ

25 Estağfirullah’el-azîm

100 Salâvat

500 Yâ Bâki Entel Bâki

100 Salâvat

HATM-İ ES’ADİ

25 Estağfirullah’el-azim

100 Salâvat

500 Hasbünallahü ve ni’mel-vekil

100 Salâvat

DİĞER BİR HATİM

25 Estağfirullah’el-azim

200 Salâvat

500 Ya erhamerrâhimine irhamnâ

100 Salâvat

CEHRİ ZİKRİN BAŞINDA OKUNACAK SALÂVAT-I ŞERİFE

(Abdülkadir Geylânî Efendimizin Ravza-i Pâk-i Muhammediye’de huzur-ı feyz-i Nebevî’ye arzedip, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin tasviplerine mazhar olan salâvât-ı şerifedir.)

Euzübillahimineşşeytânirracîm

Bismillâhirrahmânirrahim

Elhamdü lillahî rabbil âlemin. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke nestâin. İhdinassırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.

İnnellahe ve melâiketehû yusallûne alen-nebiyy, Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ.

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidînâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn, ve selâmun alel-mürselîn, vel-hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ resûlellah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ habîbellah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ halîlellah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ nebîyyallah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ safîyyallah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ hayra halkillâh.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ nûra arşillâh.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ emîne vahyillâh.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men zeyyenehullah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men şerrefehullah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men kerremehullah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men azzemehullah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men allemehullah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ Seyyidel-mürselin.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ imamel-müttâkin.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ hâtemen nebiyyin.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ rahmeten lil-âlemin.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ şefîal müznîbin.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ resûle rabbil âlemin.

Salevâtullâhi ve melâiketihi ve enbiyâihi ve rusulihi ve hamelet-i arşihi ve cemî-ı halkihi alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.

(Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve rasûlike’n-nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. -3 defa-)

(Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin’in-nebiyyil melîhi sâhibil makâm’il a’lâ vel-lisan’il fasih. -3 defa-

Allahümmec’al efdale salâvâtike ebeden ve enmâ berekâtike sermedâ. Ve ezkâ tahiyyâtike fazlen ve adeden alâ eşref-il halâik’ıl-insaniyyeti ve mecma’il-hakâyık’ıl-imâniyyeti ve Tûr’it-tecelliyâtil-ihsaniyyeh. Ve mehbat’ıl-esrâr’ir-rahmâniyeti ve arûs’il-memleket’ir-rabbâniyyeh.

Ve vâsitati akd’in-nebiyyine ve mukaddimi ceyş’il-mürselin.

Ve kâid-i rekb-il enbiyâ’il-mükerremine ve efdal’il halkı ecmâin.

Hâmil-i livâ’il-izzil a’lâ ve mâlik-i ezimmetil-mecd’il esnâ, şâhid-i esrâr’il ezel. Ve müşahid-i envâr’is sevâbik-ıl üvel. Ve tercemâni lisân’il kıdem. Ve menba’il ilmi vel-hilmi vel-hıkem. Mazhar-ı sırr’il-cûd’il-cüz’iyyi vel külliyy. Ve insâni ayn’il vücûd’il-ulviyyi ves-süfliyy.

(Rûh-u cesed’il kevneyn. 3 defa)

Ve ayni hayât’id-dâreyn-il mütehakkikı bi a’lâ rutab’il ubûdiyyeti vel -mütehalliki bi ahlâk’il-makâmât’il istıfâiyyeh. El-halîl’il a’zam vel-habib’il ekrem, Seyyidinâ Muhammedin ibni Abdillâh ibn Abdilmuttalib.

Ve alâ sâir’il enbiyâi vel-mürselin.

Ve alâ melâiketike’l-mukarrabin.

Ve alâ İbâdike’s-sâlihîne min ehli’s-semâvâti ve ehli’l arazîn.

Küllemâ zekerake’z-zâkirûne ve ğafele an zikrike’l-gâfilûn.

Ve sellim ve radiyallâhü an ashâbi resûlillâhi ecmaîn.

 

DUÂ

Bismillâhirrahmânirrahim

Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ hayrı halkihi Muhammedin ve âlîhi vesahbihi ecmain.

Allahümme belliğ misle sevâbe hazihil hatmetiş-şerifeti ba’del kabûli minnâ, bil-fâdli vel-ihsâni ila rûhi ve darihi seyyidil enâm ve misbâhiz-zalâm, menbais-sıdkı ves-sefâ seyyidinâ ve mürşîdinâ Muhammeden’il Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.

Ve ilâ ervâhi bâki ihvânihi minel-enbiyâi vel-mürselîn, salâvâ-tüllâhi ve selâmühü aleyhim ecmain.

Ve ilâ rûhir-refîkiş-şefik seyyidinâ Ebî Bekrin’is-sıddîk ve Ömer’il Faruk, ve Osman Zinnûreyn, ve Aliyyil-mürtezâ, vel-Haseni vel-Hüseyni, ve bâkiyyetis-sahâbeti vel-karâbeti vet-tâbiîn, vel-eimmetil erbaatil müctehidine rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecmain.

Ve ilâ ervâhi cemî-i meşâyih-i silsiletit-turukil aliyyeti, hususân En-nakşibendiyyeti Vel-kâdiriyyeti Vel-kübreviyyeti Ves-sühreverdiyyeti Vel-ceşiyyeti kaddesellâhu esrârahümül-aliyyeti,

Hususân ilâ rûhi İmâm-it-tarikati ve gâvs’il-halikati zil feyzil-cârî vennûris-sârî esseyyid eşşeyh Muhammed Bahâüddin’il-üveys’il-buhârî kaddesallahu sırrah.

Ve ilâ rûhi’l-kutbir-rabbânî vel-ğavsis’samedânî Esseyyid Eşşeyh Abdulkâdir Geylânî kaddesallahu sırrah.

Ve ilâ ruhi menbail maârifi velkemal Esseyyid Emir Külâl kaddesallahü sırrah.

Ve ilâ rûhi ma’denil-esrâri vel-meânî Eşşeyh Ahmed’il Fâruk’il ma’ruf. Bil-imâm’ir-rabbânî kaddesallahü sırrah.

Ve ilâ rûhi câmil’il kemâlât’is-sûrî vel-mânevî Eşşeyh Abdullahid-dehlevî kaddesallahü sırrah.

Ve ilâ rûhi kutb’il mâcid Mevlâna Ziyâuddin Eşşeyh Hâlid kaddesallahü sırrah.

Ve ilâ rûhi sâhib’il-mededi ves-sır’is-sâri Esseyyid Eşşeyh Tâha’l-hakkârî kaddesallahü sırrah.

Ve ilâ rûhi şeyhi şeyhinâ ve vesîletinâ ilâllah Sultân’ül-evliyâ Eşşeyh Tâha’l-harîrî kaddesallahü sırrah.

Ve ilâ rûhi kutb’il-aktab ğavsi müceddîd Esseyyid Eşşeyh Muhammed Es’ad Erbilî kaddesallahü sırrah.

Ve ilâ rûhi kutb’il-aktab vâsıl-ı Hakk Eşşeyh Halil Fevzî kaddesallahü sırrah.

Ve ilâ ervâhi meşâyihıhim ve hulefâihim ve mürîdihim ve mensûbihim ecmaîn.

Allahüm-mensur men nasaraddin. Vahzül men hazeleddin.

Allahüm-mensur cüyûş’el-müslimîne ve asâkir’el-muvahhidîn.

Vehluk a’dâenâ ve a’dâeddin.

Vektüb’üs-sıhhate ves-selâmete vel-afve vel-âfiyete aleynâ, ve alel-hüccâci vel-ğuzâti vel-müsâfirîne vel-mukîmîne fî berrike ve bahrike min ümmeti Muhammedin sallâllahu aleyhi ve selleme ecmaîn.

Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn, veselâmün alel-mürselîn, vel-hamdü lillâhi rabbil âlemin.

•

DEVAM (9. Bölüm)

 


| İçindekiler | Yayınlarımız | Ana Sayfa |