TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ TASAVVUF'UN ASLI
HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ

Tasavvuf İslâmî ilimlerin özü ve kaynağıdır. Esrar odasının ilâhî sırlarına mazhar olabilmek ve hakikatı anlamak için kurulmuş ilâhî bir ilim-irfan mektebidir. Bu tahsil sayesinde bütün ilimlerin özüne inilir.
Bu eser tahkik ve tetkik edildiğinde görülecektir ki, şimdiye kadar duyulmayan ve hiçbir kitapta da geçmeyen en ince sırlar, bâtınların da bâtını hakikatler gönülden kaleme dökülmüştür.
Hakikatı arayan müslümanların istifadesine böyle bir eseri takdime vesile kılan Cenâb-ı Hakk'a sonsuz hamd-ü senalar olsun.

Büyük Boy (17x25 cm), cilt kenarları yaldızlı, 640 sayfa
Liste Fiyatı: 15.00 TL.


İÇİNDEKİLER

Takdim

1. BÖLÜM
     • ALLAH-U TEÂL’NIN NURU, ÂLEMLERİN GURUR VE SÜRÛRU MUHAMMED ALEYHİSSELÂM
          • Nur
          • Elest Bezmi
          • Enbiyâ-i İzam
          • Ağır Bir Misak
          • İlâhî Meth-ü Senâ
          • Ebul-Ervah
          • Sebeb-i Mevcûdat
          • En Büyük Nimet
          • Azîz Peygamber
          • “Nurun Alâ Nur”
     • YAKINLIK NESEBİ
     • HULEFÂ-İ RÂŞİDİN
          • 1- Hazret-i Ebu Bekir Sıddîk -Radiyallahu Anh-
               • Dostun En Yakın Dostu
               • İmân-ı Kâmil Numunesi
               • Sıddîkiyet Makamı
               • Bağlılık
               • Ubudiyet
               • Ashâb-ı Kiram’ın En Üstünü
               • Sıddık-ı Ekber Sevgisi
               • Hizmet
          • 2- Hazret-i Ömer’ül-Faruk -Radiyallahu Anh-
          • 3- Hazret-i Osman Zinnureyn -Radiyallahu Anh-
          • 4- Hazret-i Aliyy’ül-Murtaza -Radiyallahu Anh-
     • SÂDÂT-I KİRAM -Kaddesallahu Esrârehüm-
          • Nur’un İntikali
          • Silsile-i Celile-i Âliye
          • Fırka-i Nâciye

2. BÖLÜM
     • TASAVVUF
          • Tasavvufun Menşei
          • Tasavvufun Lüzumu
          • Zikrullah Emr-i Şerif’i
          • Kalbî ve Cehrî Zikrullah
          • Tasavvufun Önemi
          • Tarik-ı İbadet, Tarik-ı Terakki
          • Tasavvuf Kelimesi
          • Ulemâ-i Kiram ve Tasavvuf
          • İmâm-ı Gazâlî ve Tasavvuf
          • Bediüzzaman ve Tasavvuf

3. BÖLÜM
     • TASAVVUFUN ASLI
          • Sırr-ı İlâhî
          • İlk Yaratılış
          • Mahviyet
     • İLİM-İRFAN MEKTEBİ
          • Esrar Odası

4. BÖLÜM
     • ALLAH YOLUNUN REHBERİ MÜRŞİD-İ KÂMİL
          • Mürşidin Lüzumu
          • “Şeyhi Olmayanin Şeyhi Şeytandir” Sözü
          • Sâdıklarla Beraber Olmak
          • “Sâdıklar Kimlerdir?”
          • Mürşid’in Ahlâkı ve Vasıfları
     • MÂNEVİ BAĞ
          • Mânevî Arş
     • RÛHÂNİYET VE CİSMÂNİYET

5. BÖLÜM
     • TASAVVUF EHLİ
          • Zâhir ve Bâtın Yolları
          • Peygamberler Üç Kısımdır
               • 1- Ulül-Azm Olanlar
               • 2- Resul Olanlar
               • 3- Nebi Olanlar
          • Veliler de Üç Kısımdır
          • Tasavvuf Ehli Üç Kısma Ayrılır
               • 1- Resul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimizin Hem Sehm-i Nübüvvetine Hem de Sehm-i Velâyetine Vâris Olanlar
               • 2- Sehm-i Nübüvvetine Vâris Olanlar
               • 3- Sehm-i Velâyetine Vâris Olanlar
          • Âlimler Üç Kısımdır
               • 1- Ulül-elbâb’a Çıkmış Olan Âlimler
               • 2- Nakilci Ulvî Âlimler
               • 3- Mollalar

6. BÖLÜM
     • VELİLER VE VELÂYET
          • Veliler ve Velâyet
     • HADİS-İ ŞERİF’LER
     • HADİS-İ KUDSİ
     • EVLİYÂULLAH SEVGİSİ
     • VELİLERİN DERECELERİ
          • Muayyen Toplantılar
     • MEVKİ VE MERTEBELER
     • EVLİYÂULLAH’IN DERECELERİ
          • Her Bir Veli Sınıfının Özelliği
          • Sabikûn=Öncüler
          • Hâtem-i Veli
     • MUCİZE-KERAMET-İSTİDRAC
          • Mucize
          • Keramet
          • Tarikat-ı Aliye ve Keramet
          • İstidrac

7. BÖLÜM
     • ZİKRULLAH
          • Mânâ ve Önemi
          • İlâhî Emir
          • Zikrullah ve Şükür
          • Kalplerin Şifasi
          • Allah-u Teâlâ’nın Kulunu Anması
          • En Büyük Kalkan Zikrullah
     • HADİS-İ ŞERİF’LER
     • ZİKRULLAH’TAN KAÇANLAR VE KARŞI ÇIKANLAR
     • ZİKRULLAH’IN KISIMLARI
          • 1- Umum Müslümanların Zikri
          • 2- Tarikat Ehlinin Zikri
               • Zikrullah İçin Teşkil Edilen Halkalar
          • 3- Hakikat Ehlinin Zikri
          • 4- Marifetullah Ehlinin Zikri
          • 5- Hass’ül-Has Olanların Zikri
     • ZİKRULLAH’IN ÖZÜ
          • Bâtınî Zikrin En Güzeli

8. BÖLÜM
     • TELKİN-İ ZİKİR
     • GÜNLÜK DERS
     • ZİKİR VE HATM-İ ŞERİF’İN TOPLU HALKA İLE YAPILMASI
     • HATM-İ HÂCEGÂN
     • HATM-İ İMÂM-I RABBÂNİ
     • HATM-İ HÂCE-İ BÂKİ
     • HATM-İ ES’ADİ
     • DİĞER BİR HATİM
     • CEHRİ ZİKRİN BAŞINDA OKUNACAK SALÂVAT-I ŞERİFE
     • DUÂ

9. BÖLÜM
     • TARİKAT-I ALİYE’DE ONBİR ESAS
          • 1- Hûş der-dem
          • 2- Nazar ber-kadem
          • 3- Sefer der-vatan
          • 4- Halvet der-encümen
          • 5- Yâd-kerd
          • 6- Bâz-geşt
          • 7- Nigâh-daşt
          • 8- Yâd-daşt
          • 9- Vukûf-i Zamâni
          • 10- Vukûf-û Adedi
          • 11- Vukûf-i Kalbi
          • Nisbeti Hıfz
          • Şeyh ile Sohbet

10. BÖLÜM
     • MÂNEVİ TERAKKİYAT
          • Mânevî Tekâmül
          • Âyân-ı Sâbite
          • Nefis ve Ruh
          • Terakkiyat
          • Gönderilenler
          • Dâvete İcabet
          • İnsan-ı Kâmil
          • Ezelî Nasip
          • Tevhid Tohumu
          • Zâhirdeki ve Tarikat-ı Aliye’deki Beş Letâif
          • Nefse Muhalefet
          • Bâtına Geçiş
          • Mânevî Seyr

11. BÖLÜM
     • RÂBITA
          • Râbıta Nedir?
          • Râbıta Kime Yapılır?
          • Nefsini İlâh Edinenler ve Onlara Râbıta Yapanlar

12. BÖLÜM
     • NEFİS VE NEFİSLE CİHAD
          • Ulvî Ruh, Süflî Nefis
          • En Büyük Düşman
          • Nefsin Islahı
          • İlâhî Yardım
          • Cihadın Efdali
          • Nefsi Gömmek
          • Nefse Muhalefet
          • Nefs Terbiyesinde Yardımcı Âmiller
          • Ruhun Hürriyeti
          • Nefsin Tuzakları
     • NEFSİN TERBİYE VE ISLAH ŞEKİLLERİ
          • Tarikattaki Terbiye
          • Hakikattaki Terbiye
          • Marifetteki Terbiye
          • Netice Olarak
     • NUMUNE BİR NEFİS TEZKİYESİ
          • Aziz Mahmud Hüdâyî -Kuddise Sırruh-

13. BÖLÜM
     • NEFİS VE DERECELERİ
          • 1- Nefs-i Emmâre
               • Nefs-i Emmâre Derecesinde Bulunan İnsanlar Üç Sınıftır
          • 2- Nefs-i Levvâme
          • 3- Nefs-i Mülhime
          • 4- Nefs-i Mutmainne
          • 5- Nefs-i Râziye
          • 6- Nefs-i Mardiyye
          • 7- Nefs-i Sâfiye
          • İlâhî Vaad
     • NEFİS DERECELERİNİN DAHA İYİ ANLAŞILABİLMESİ İÇİN BİR TEMSİL
     • KURTULUŞ KAPISI
     • TERAKKİYÂT İLE HELÂKİYÂT NOKTASI
          • Şeytanin Hileleri

14. BÖLÜM
     • MURAKABA
          • Murakaba Yoluyla Hakk’al-Yakîn’e Ulaşmak
     • MURAKABALAR
          • 1- Murakaba-i Ehadiyet
          • 2- Murakaba-i Maiyyet
          • 3- Murakaba-i Akrabiyyet
          • 4- Murakaba-i Muhabbet
          • 5- Murakaba-i Vâhidiyet
     • MÂNEVİ MİRAÇ
          • Sidre-i Müntehâ
          • Kıyamete Kadar Açık, Münevver Bir Yol
          • Gönül Yolculuğu
     • SIDDIKLAR VE MUKARREBLER
          • Sıddıkların Vasfı Nedir?
          • Mukarreblerin Vasfı Nedir?
          • Sıddıklar Üç Kısımdır
          • Sıddıklar ve Mukarrebler Bu Hâle Nasıl Ulaşırlar?

15. BÖLÜM
     • AKIL VE DERECELERİ
     • AKIL DÖRT KISIMDIR
          • 1- Akl-ı Meaş
          • 2- Akl-ı Mead
          • 3- Akl-ı Nûrânî
          • 4- Akl-ı Kül
     • DÖRT AKIL DERECESİNİN HÜLÂSASI
          • Bu Dört Derecenin Hülâsası
     • ULÜL-ELBÂB
          • “Ulül-elbâb” İki Türlüdür

16. BÖLÜM
     • MARİFETULLAH EHLİ VE MARİFETULLAH İLMİ
          • “Allemenî Rabbî=Rabbim Bana Öğretti”
          • Gönül Cenneti
          • Sadır İlmi, Satır İlmi
          • İmam-ı Gazâlî ve Ledün İlmi
          • Kalbin Lezzeti Marifetullah’tır
     • KUR’AN-I KERİM’DEN İŞARETLER İLÂHİ BEYANLAR
          • Âyet-i Kerime’ler

17. BÖLÜM
     • VAHDET-İ VÜCUD
          • Hem O’dur, Hem O’ndandır
          • Vahdet-i Vücud’a Mazhar Olanlar
          • Vahdet-i Vücud’un Tecellisi

18. BÖLÜM
     • TASAVVUFİ BAHİSLER
          • Ahlâk
          • Fenâfillâh’ın Sırrı
          • Bekâbillâh’ın Sırrı
          • Mahviyet
          • Sual ve Cevaplar
          • Vefat Eden Yeni Mürid
          • Aşk ve Sevgi
          • Vecd
          • Hulefânın Vasıfları
          • Müridin Edepleri

19. BÖLÜM
     • USÛL-İ AŞERE
          • 1- Tevbe
          • 2- Zühd
          • 3- Tevekkül
          • 4- Kanaat
          • 5- Uzlet
          • 6- Teveccüh
          • 7- Sabır
          • 8- Zikir
          • 9- Murakaba
          • 10- Rızâ

20. BÖLÜM
SAHTE ŞEYHLER
     • HAKK’TAN SEYR, HAKK’A SEYR
          • Hakk’tan Seyr
          • Hakk’a Seyr
     • EN AĞIR MESULİYET
          • Nefsini İlâh Edinenler
          • Babadan Oğula Süren Saltanat
          • Kıyas
          • Mürşid Üç Kisimdir
          • Ölçüler
          • Şeytan Şeyhleri
          • Nur Fırkası, Nâr Fırkası
          • İblis’in Askerleri
          • Râbıta Kime Yapılır?
          • Karun Gibi
          • Ahiretteki Mesuliyet
          • Kim Kime Tâbi Olduysa!
          • “Allah yolunda yürüyorum.” Diyenlerin Ayırım Noktası
          • Tasavvuf Taassubun Ötesindedir

21. BÖLÜM
İBTİLÂ VE İMTİHAN
     • PEYGAMBERLERİN İMTİHANI
          • Resulullah Aleyhisselâm ve Tâif Yolculuğu
          • İbrahim Aleyhisselâm’ın Oğlu İle İmtihanı
          • Sabır Sembolü Eyyub Aleyhisselâm
     • EVLİYÂULLAH’IN İMTİHANI
          • Dürr-i Yektâ
          • Kâinatın Gülü
          • Yakınlığı Cefâda Bulanlar
          • Şâh-i Nakşibend -Kuddise Sirruh-
          • İbrahim Ethem -Kuddise Sırruh-
          • Tasavvura Sığmayan İbtilâlar
     • İBTİL VE İMTİHAN
          • Hayat ve Ölüm
          • Kadere Rızâ Göstermek
          • Kâinat da İnsan da Kâğıttır
          • İlâhî İzin Olmayınca
          • Hayır ve Şer Karşısında İnsanlar
          • Hıfz-u Himaye
          • En Önemli Kulluk Görevi: İstiâze
          • Hastalık ve Tedavi
          • Zâhirde Acı, Bâtında Tatlı
          • İbtilâ Rızık Gibidir
          • İbtilânın İmtihanı
          • İbtilânın Mükâfatı
          • İbtilânın Sırrı
          • Cefânın Pişiriciliği

22. BÖLÜM
     • ALLAH-U TEÂL’YA YAKIN OLANLARLA UZAK OLANLARIN DERECELERİ
          • Son Merhale, İlk Basamak
          • “Bunu Bir Bilene Sor!” (Furkan: 59)
          • Arş-i Âzam
          • İnsan
          • Mârifetullah

23. BÖLÜM
     • EN BÜYÜK ÂYET-İ KERİME ÂYET-ÜL KÜRSİ
          • Niçin En Büyük Âyet-i Kerime?
          • Hayy ve Kayyûm
          • Vâhidiyet ve Samediyet
          • O Tutuyor, O Yaşatiyor
          • Hakk’ı Gören Kendini Görmez, Kendini Gören Hakk’ı Göremez
     • UYUKLAMA VE UYKU
     • O’NUN VE O’NDANDIR
          • Yaratmak Allah-u Teâlâ’ya Mahsustur
     • ŞEFAAT IZNI
     • ALLAH-U TEÂL’NIN EZELİ VE EBEDİ İLMİ
     • İLMULLAH
          • Seçkinler
          • Allah-u Teâlâ ile Mülâkat
          • İlmullah’ın Hülâsası
          • Has İlim
     • KÜRSÜ
     • O ÖYLE BİR ALLAH Kİ!

24. BÖLÜM
     • FERD-İ KÂMİL
          • Kutb-u Evtad
          • Kulluk Makamı
          • Ferd-i Kâmil
          • Ferdiyet Mülkü
          • Adalet Kırbacı

25. BÖLÜM
VAKIF SOHBETLERİ
     • ELLİSEKİZİNCİ VAKIF SOHBETİ
          • Hâtem-i Enbiya Muhammed Aleyhisselâm ve Ashâb-ı Kiram
          • Ashâb-ı Kiram
          • Muhacirler ve Ensâr
          • Muhacirler
     • ELLİDOKUZUNCU VAKIF SOHBETİ
          • Hâtem-i Veli ve Ona Tâbi Olan İhvanlar
          • Birinci Hadis-i Şerif
          • İkinci Hadis-i Şerif
          • Üçüncü Hadis-i Şerif
          • Dördüncü Hadis-i Şerif
          • Beşinci Hadis-i Şerif
          • Altıncı Hadis-i Şerif
     • ALTMIŞINCI VAKIF SOHBETI
     • ALTMIŞBIRINCI VAKIF SOHBETI
          • Allah İçin Sevişmiş Olanların Makâm-ı Âlîleri
          • Emânet-i İlâhî’nin Kalplere Yerleşmesi ve Sonra Kalplerden Çekilişi
          • Emanetin Kalkması
          • Beş Düşman
          • 1- Nefis
          • 2- Şeytan
          • 3- Şehvet
          • 4- İnsan Şeytanları
          • 5- Aşiri Dünya Muhabbeti
          • Münafıkların Gizli Durumu

VASİYETİMDİR
ÖMER ÖNGÜT VE ESERLERİ
YAYINLARIMIZ
İÇİNDEKİLER


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |