Kalplerin Anahtarı
SÖZLER ve NOTLAR - 8

Muhterem müellifin bütün eserlerinde olduğu gibi Kalplerin Anahtarı SÖZLER ve NOTLAR serisinde de İslâm hakikatleri, iman letâfetleri, tasavvuf sırları Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerin ışığında selis bir üslupla anlatılmaktadır.

Büyük Boy (17x25 cm), 560 sayfa
Fiyat Listesi

Sözler ve Notlar-8


İÇİNDEKİLER

TAKDİM

1. BÖLÜM
VAKIF SOHBETLERİ

• KIRKÜÇÜNCÜ VAKIF SOHBETİ

• KIRKDÖRDÜNCÜ VAKIF SOHBETİ

• KIRKBEŞİNCİ VAKIF SOHBETİ
• 1. Birinci Bin Sene
   • a. ASHAB-I KİRAM
      • Ebu Bekir Sıddık -radiyallahu anh-
      • Ömer’ül Faruk -radiyallahu anh-
      • Osman Zinnureyn -radiyallahu anh-
      • Aliyy’ül Murtazâ -radiyallahu anh-
      • Talha bin Ubeydullah -radiyallahu anh-
      • Zübeyr bin Avvam -radiyallahu anh-
      • Sa’d bin Ebi Vakkas -radiyallahu anh-
      • Abdurrahman bin Avf -radiyallahu anh-
      • Ebu Ubeyde bin Cerrah -radiyallahu anh-
      • Said bin Zeyd -radiyallahu anh-
      • Ehl-i Beyt
      • b. TABİİN-İ KİRAM
      • c. TEBE-İ TABİİN

• KIRKALTINCI VAKIF SOHBETİ VE DEVAMI
   • İKİNCİ BİN SENE
   • a. HATEM-İ VELİ VE BAYRAKLILAR
      • Hakim-i Tirmizi -kuddise sırruh-
      • İmâm-ı Rabbani Ahmed Fâruk-i Serhendi -kuddise sırruh-
      • Muhyiddin-i İbn-ül Arabi -kuddise sırruh-
      • Ali Havvas -kuddise sırruh-
      • Hazret-i Mevlânâ -kuddise sırruh-
      • Abdülkadir Geylâni -kuddise sırruh-
      • İbrahim Hakkı Erzurumi -kuddise sırruh-
      • Şeyh Muhammed Es’ad Efendi -kuddise sırruh-
      • Bediüzzaman Said Nursi -kuddise sırruh-
      • Bediüzzaman Hazretlerimizin İfşaatları Üzerine
   • b. HAZRET-İ MEHDİ ALEYHİSSELAM
      • Zuhur Etmeden Önce Zemin Hazırlanacağı ve Mutlaka Tâbi Olmanın Gerekliliği
      • Mutlaka Gönderileceği ve Nesebi
      • Ehl-i Beyt’ten Oluşu
      • Vasıfları
      • Vehbi İlmi
      • Sehaveti
      • Bir Gecede Olgunlaştırılacağı
      • Cennetle Müjdelenmesi
      • İnsanlar Tarafından Çok Sevilmesi
      • Mücadeleci Oluşu
      • Zuhur Senesini Haber Veren Alâmetler ve Zuhuru
      • Çıkışından Ümitlerin Kesildiği Bir Sırada Çıkması
      • Zamanının En Hayırlısı Olması
      • Zuhur Şekli
      • Hakimiyeti
      • Zamanının Bereketi
      • İsa Aleyhisselâm ile Buluşması
   • c. HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM
      • İmran Âilesi
      • Hazret-i Meryem
      • Cebrâil Aleyhisselâm’ın Teşrifi
      • Hamile Meryem
      • Mucize Doğum
      • Halkı Hakk’a Dâvet
      • İsa Aleyhisselâm’a Lütuflar
      • Hıristiyanlık ve Teslis İnancı
      • İslâm’a Yakın Olanlar
      • İsa Aleyhisselâm’ın Beyanlarındaki Gerçek
      • Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar
      • Havâriler
      • Mucize Sofra
      • Büyük Bir Müjde
      • Nezd-i İlâhiye Yükseliş
      • Yeryüzüne Geliş

• KIRKYEDİNCİ VAKIF SOHBETİ

• KIRKSEKİZİNCİ VAKIF SOHBETİ

• KIRKDOKUZUNCU VAKIF SOHBETİ

• ELLİNCİ VAKIF SOHBETİ
   • Peygamberler ve Peygamberlik
   • Peygamberler Üç Kısımdır
      • 1. Ulül-Azm Olanlar
      • Muhammed Aleyhisselâm
      • 2. Resul Olanlar
      • 3. Nebi Olanlar
   • Veliler ve Velâyet
   • Veliler Üç Kısımdır
      • 1. Sehm-i Nübüvvet ve Sehm-i Velâyetine Olanlar
      • 2. Sehm-i Nübüvvetine Vâris Olanlar
      • 3. Sehm-i Velâyetine Vâris Olanlar
   • Âlimler Üç Kısımdır
      • 1. Ulül’elbâb’a Çıkmış Olan Âlimler
      • 2. Nakilci Ulvi Âlimler
      • Mollalar
   • Şehidler ve Şehidlik
   • Şehidler Üç Kısımdır
      • 1. Cephede Şehid Olanlar
      • 2. Hükmen Şehid Olanlar
      • 3. Aşk Şehidleri

• ELLİBİRİNCİ VAKIF SOHBETİ
   • Yoldan Çıkmış Fâsıklar Üç Kısımdır
      • 1. Âhir Zaman Ulemâsı
      • 2. Münafıklar
      • 3. Kâfirler

2. BÖLÜM
MÜMİN VE KÂFİR AYIRIMI
• BİR MÜSLÜMANA KÂFİR DENİR Mİ? HAYIR! DENİLMEZ. DİNDEN ÇIKMIŞ, BİR İSİMLE DİN KURMUŞ, HAZRET-İ ALLAH VE RESULULLAH ALEYHİSSELÂM’A ALENEN HARB İLÂN ETMİŞ BİR KİMSEYE MÜSLÜMAN DENİR Mİ? HAYIR! DENİLMEZ.
   • Bu Hale Düşmelerinin Sebebi
      • Birinci Delil
      • İkinci Delil
      • Üçüncü Delil
      • Dördüncü Delil
      • Beşinci Delil
   • Küfür İsnadı
   • Müminle Kâfir, İmanla Küfür Hiçbir Zaman Birleşemez
   • İlhad İki Türlüdür
   • İman Nedir? Müslüman Kimdir?
   • İslâm Nedir?
   • Küfre Kayanların Kulağına Küpe
   • Müslüman Olan Bunları Yapar mı? Küfre Sapar mı?
   • İman ile Küfür, Ancak Allah-u Teâlâ’nın Koyduğu Hudutlar ile Ayırt Edilebilir
   • İçli Bir Duâ
   • Berzah Âyet-i Kerimesi Yâsin Sûresi 21.
   • Ücret İstemeyen Peygamber
   • Bu Gerçekleri Açıklıyoruz, Mesul Olmamak İçin. Siz de “Duymadık” Dememeniz İçin

3. BÖLÜM
“HAK GELDİ BÂTIL ZÂİL OLDU.”
• HAK GELDİ BÂTIL ZÂİL OLDU
   • Müminun Sûre-i Şerif’inin 53. Âyet-i Kerime’si Bir Berzahtır
   • Muhammed Aleyhisselâm ve Ehl-i Kitab’ın Durumu
   • Kıyamete Kadar...
   • Mucize Hadis-i Şerif
   • Abdülkadir Geylâni -kuddise sırruh- Hazretlerinin İfşaatı ve Günümüze Mesajı
   • Yâsin Sûre-i Şerif’i 21. Âyet-i Kerime’si Bir Berzahtır
   • Dinden Çıkış Sebepleri
   • “Sâdıklarla Beraber Olunuz.” (Tevbe: 119) Âyet-i Kerime’si Bir Berzahtır
   • Sâdıkların Vasıfları
   • Nûr ile Nârın Ayırımı
   • Âyet-i Kerime’ler Karşısında Kılları Kıpırdamayanlar
   • Kurtuluş Gemisi

4. BÖLÜM
İLİMLERİN VE ÂLİMLERİN HAKİKATI
• MARİFETULLAH EHLİ RESULULLAH ALEYHİSSELÂM’IN VARİSLERİDİR. NAKİLCİ ÂLİMLER HALKA YAKINDIR. BİR DE DİNİ DÜNYAYA ALET EDEN İMANSIZ İMAMLAR, SAPIK TÜREMELER VARDIR.
   • Evliyaullah’ın Dereceleri, Mertebeleri, Vazifeleri, Sayıları
   • “Âlimler Peygamberlerin Vârisleridir.”
   • Onların Vâris-i Nebi Oldukları Nasıl Bilinir?
   • Akıl ve Dereceleri
      • 1. Akl-ı Meaş
      • 2. Akl-ı Meâd
      • 3. Akl-ı Nûrâni
      • 4. Akl-ı Kül
      • Ulül-elbâb
   • Rabbaniler
   • İlimlerin İzahları
   • Mârifetullah İlminin İzahı, Ehli Kimdir? Alâmetleri Nedir?
   • Dünyaya Tapan İmansız İmamlar
   • Âhir Zaman Ulemâsı

5. BÖLÜM
“EY MÜSLÜMANLAR! KARDEŞ OLUN. TEFRİKA BİR MİLLETE İYİLİK GETİRMEZ.”
• İttifak, Tesanüd, Uhuvvet
• Liderlerini İlâh Edinenler
• Murdarla Temizin Ayırımı
• Nûr-i Muhammedi ve Asr-ı Saâdet
• Zamanımıza Gelince
• Yoldan Çıkanların Akıbetleri
• Saptırıcı Önderler
• Dünyada Misli Görülmemiş En Büyük Fitne Nedir?
• Din Kurup Allah’lık Dâvâsı Güdenler

VASİYETİMDİR
ÖMER ÖNGÜT VE ESERLERİ
YAYINLARIMIZ
İÇİNDEKİLER


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |