Kalplerin Anahtarı
SÖZLER ve NOTLAR - 5

Muhterem müellifin bütün eserlerinde olduğu gibi Kalplerin Anahtarı SÖZLER ve NOTLAR serisinde de İslâm hakikatleri, iman letâfetleri, tasavvuf sırları Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerin ışığında selis bir üslupla anlatılmaktadır.

Büyük Boy (17x25 cm), 592 sayfa
Fiyat Listesi

Sözler ve Notlar-5


İÇİNDEKİLER

Takdim

1. BÖLÜM
VAKIF SOHBETLERİ

• YİRMİNCİ VAKIF SOHBETİ
   • “Hakikat Ehli” ile “Hareket Ehli” Arasındaki Farklar
   • Ulül-elbâb nedir?
   • Hakiki Mutasavvıflar - Sun’î Mutasavvıflar
   • “Hakikat Ehli”nin ve “Hareket Ehli”nin Mihengi
   • Hazret-i Allah’ın bâtınî ilim verdiği kimselerle, bir de O’nun ilim vermediği kimseler arasındaki farklar

• YİRMİBİRİNCİ VAKIF SOHBETİ
   • Vahdet-i Vücud
   • Hakiki Vahdet-i Vücudçular - Sahte Vahdet-i Vücudçular

• YİRMİİKİNCİ VAKIF SOHBETİ
   • “Zâhiri İlim” - “Bâtinî İlim”
   • İlim Dinin Hayatıdır
   • Allah-u Teâlâ İlmi Aziz Kılmıştır
   • Allah Katında En Makbul İlim Amel Edilen İlimdir
   • İmâm-ı Âzam Ebu Hanife -r. aleyh-
   • İmâm-ı Mâlik -r. aleyh-
   • İmâm-ı Şâfiî -r. aleyh-
   • İmâm-ı Ahmed Bin Hanbel -r. aleyh-

• YİRMİÜÇÜNCÜ VAKIF SOHBETİ
   • “Nakilci Âlimler” ile “Nefsini islah edemeyip ilâh edinenler”
   • “Rabbânîler”in Rabbânî oluşu
   • Lâfızları ile delâlet ettikleri mânâ değiştirilen ilimlerin beyanı” (İhyâ-u Ulûmid-din’den)
         • 1. Fıkıh
         • 2. İlim

• YİRMİDÖRDÜNCÜ VAKIF SOHBETİ
   • Akıl ve İlim Dereceleri
   • Asr Sûre-i Şerifi
   • Bâtinî Sabır
   • Zâhirî Şükür
         • 1. Kâli Şükür
         • 2. Fiili Şükür
   • Satırları değil, sayfaları dürüp dürüp az kelime ile en gizli sırları

• YİRMİBEŞİNCİ VAKIF SOHBETİ
   • Nefisle Mücadele
   • Ceviz Temsili
   • Allah-u Teâlâ’nın bölücüler hakkındaki açık fermanları

• YİRMİALTINCI VAKIF SOHBETİ
   • Bundan sonra zaman daha da güçleşecek
   • Müslümanlar bu hâle neden düştü? Bu hâl bir âfâttır.

• YİRMİYEDİNCİ VAKIF SOHBETİ
   • Öyle İmamlar vardır ki, halkı cehenneme götürürler
   • İmansız imamlar ve âlimlere gelince

• TERAKKİYÂT İLE HELÂKİYÂT NOKTASI

2. BÖLÜM
İLAHİ GÖRÜŞ BİRLİĞİ’NE DAVET
• ALLAH-U TEÂL VETEKADDES HAZRETLERİ’NİN MÜMİNLERİN BİRLEŞMELERİNİ EMİR BUYURDUĞUNA DAİR ÂYET-İ KERİME’LER
• ALLAH-U TEÂL’NIN MÜMİNLERİN BİRLEŞMELERİNİ EMİR BUYURDUĞU HALDE AYRILIK YAPANLARIN HAKKINDA VERDİĞİ HÜKÜM VE CEZALAR
• BÖLÜCÜLERE ARKA ÇIKANLAR
• “İLÂHİ GÖRÜŞ BİRLİĞİ”NE DAVET
   • Kardeşlik Dini İslâm
   • Bölünmeler ve Bölücüler
   • Bölücüler ve Fâiz
   • Cuma Namazı ve Bölücüler
   • Dâr-ül Harp - Dâr-ül İslâm
   • Asıl Gayemiz
• ALLAH-U TEÂL’NIN KELÂMI İLE MAHLÛKUN KELÂMINI AYIRT EDEMEYEN BÖLÜCÜLERE CEVAP

3. BÖLÜM
HER İSİM BİR DİNDİR
• Süleymancı
• Refahçı
• Kaplancı
• Nurcu
• Kalplerinde Maraz Bulunanlar
• Cihad İçin Kimse Zorlanmaz. Cihad Edenlerle Etmeyen Bir Olmaz

4. BÖLÜM
Dinleri Süleymancılık, İmanları Para, Has Huyları Gasp, Meslekleri de Dilencilik Olan, SÜLEYMANCILARIN İÇYÜZÜ
• HAZRET-İ ALLAH’I ŞİKAYET EDEN KIZIL KÂFİRLER
• Dinleri Süleymancılık, İmanları Para, Has Huyları Gasp, Meslekleri de Dilencilik Olan, SÜLEYMANCILARIN İÇYÜZÜ
   • Allah-u Teâlâ’nın Dinden Çıkardığına Dair
   • Dinlerini İlân Ettiklerine Dair
   • Yaptıkları Gasp ve Soygunların Cüz’i Bir Kısmını Size Arzedelim
   • Bornova Kur’an Kursu Binalarının Süleymancılar Gasbedilme Hadisesi
   • Adapazarı Büyük Söğütlü Kur’an Kursunu Nasıl Ele Geçirdiler?
   • Almanya’dan Bir Mektup
   • Yaşayanlar Anlatıyor
   • Hakikatı görerek aralarından ayrılanların ortak intibaları
   • Bunlardan ayrılanlara asla sözümüz yoktur
   • Almanya’dan yardım aldıklarına dair belge
   • Hakikat İle Dalaleti Bilmemiz Lâzım
   • Süleymancıların Açtığı bir mahkeme
   • Hazret-i Allah’ı şikayet eden kızıl kâfirler
   • Süleymancıların açtığı başka bir dâvâda mahkemeye sunulan savunma ve bu mahkemenin beraat kararı
• HAZRET-İ ALLAH’A İMAN EDENLERLE İMAMA İMAN EDENLER
• ALLAH-U TEÂL’NIN EMİR VE HÜKÜMLERİNİ BIRAKIP İMAMLARINA İMAN EDEN SAPIKLAR NASIL DİNDEN ÇIKTILAR?

5. BÖLÜM
Dinine ve Vatanına İhanet Eden Nankör Bölücü CEMALETTİN KAPLAN’IN İÇYÜZÜ
• İSLÂM’IN YÜZKARASI, SAHTE HALİFE
• Dinine ve Vatanına İhanet Eden Nankör Bölücü CEMALETTİN KAPLAN’IN İÇYÜZÜ
• BİR MEKTUBA CEVAP
• Hazret-i Allah ve Resulü’nün emirlerini unutan, dinlerini ilân eden, imansız, cep cihadcı imamlara tutunan din kardeşlerime Hazret-i Allah’ın emir ve yasaklarını hatırlatmaya gayret ediyorum
• Allah-u Teâlâ’nın Dinden Çıkardığına Dair Âyet-i kerimeler
• Bölücülerin Dinlerini İlân Ettiklerine Dair Âyet-i Kerime’ler
• Her cep cihadcısının yanlış yolda olduğuna dair kesin delil
• Her bölücünün de dinden çıkarıldığına dair kesin delil
• Dinimize ve vatanımıza sahip çıkalım

6. BÖLÜM
ERBAKAN’IN İKTİDAR HIRS VE İHTİRASI ALEVLENDİ YANIYOR, BUNUN BU HIRS ATEŞİ NE İMAN, NE DE KUR’AN TANIYOR
• ERBAKAN’IN İKTİDAR HIRS VE İHTİRASI ALEVLENDİ YANIYOR, BUNUN BU HIRS ATEŞİ NE İMAN, NE DE KUR’AN TANIYOR
• REFAH DİNİ MENSUPLARINDAN İBRAHİM SELAMET’İN YAZISINA CEVAP
   • Seyyid Kutup’a gelince

7. BÖLÜM
FETHULLAH GÜLEN NURCULUK DİNİNİ İLÂN ETTİ
• Tesettür
• Kadın İdareci
• Tarikatlar
• Bunlar hep birer Türemedir

8. BÖLÜM
DİYANET REİSİNİN AHKÂM-I İLÂHİYE’YE AYKIRI KONUŞMALARINA CEVAPTIR
• BU ADAM KİMİN HABERCİSİ?
   • Nikahta Şer’i Engeller
   • Mehir
   • Haremlik - Selamlık
• İMANSIZ İMAMLAR VE ÂLİMLER
   • Diyanet Reisinin Açtığı dâvâya sunulan savunma yazısı ve bu mahkemenin beraat kararı

VASİYETİMDİR
ÖMER ÖNGÜT VE ESERLERİ
YAYINLARIMIZ
İÇİNDEKİLER


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |