Kalplerin Anahtarı
SÖZLER ve NOTLAR - 4

Muhterem müellifin bütün eserlerinde olduğu gibi Kalplerin Anahtarı SÖZLER ve NOTLAR serisinde de İslâm hakikatleri, iman letâfetleri, tasavvuf sırları Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerin ışığında selis bir üslupla anlatılmaktadır.

Büyük Boy (17x25 cm), 560 sayfa
Fiyat Listesi

Sözler ve Notlar-4


İÇİNDEKİLER

TAKDİM

1. BÖLÜM
VAKIF SOHBETLERİ

ONİKİNCİ VAKIF SOHBETİ
  İnsanın yaratılış gayesi
  Hazret-i Allah’ın peygamberler göndermesinin hikmeti
  Peygamber Efendilerimiz insanların en hayırlıları ve en seçkinleridir
  Peygamber Efendilerimizin mucize göstermelerinin hakikatı
  Peygamber Efendilerimiz ile cep cihadçılarını ayıran kıstas
  Peygamber Efendilerimizin taşıdığı emanet: Nur-i Muhammedî ve bu nurun varisi veliler
  İşte sen bir maskeden ibaretsin
  Hazret-i Allah’ın nûru
  Alemde de O, Ademde de O
  Habib-i Ekrem’inin Hazret-i Allah’ı görmesinin sırrı
  En mühim iş
  O’ndan başka bir mevcud yok

ONÜÇÜNCÜ VAKIF SOHBETİ
  Hakikat ile hareket ehlini tarif eden ölçüler
  Tasavvuf nedir? Ehli kimdir?
  Vahdet-i vücuddan kim bahsedebilir?
  Bir tarikata başvurmak neden zaruridir?
  Tarikat-ı Aliye’ye girmekten maksat nedir?
  Vahdet-i vücud mevzuunun iç sırrı ve ölçüleri
    Bu mevzu Cenâb-ı Hakk’tan başka bir mevcut görmeyenlere aittir
    Bir maske olduğunu bilmek ve görmek
  Allah-u Teâlâ bu âciz, fakiri bu zamanda şu üç husus için gönderse gerek
    Bölücülerle mücadele
    Ahir zaman ulemasının içyüzünü ortaya sermek
    Vahdet-i vücud mevzuundaki ihtilaf ve çekişmeleri bertaraf etmek

ONDÖRDÜNCÜ VAKIF SOHBETİ
  Halk yaratanı, ihsan edeni neden görmüyor ve bilmiyor?
  Âyet-i kerime’lerle yaratılışın hikmet ve gayesinin izahı
  Hazret-i Allah ile bakmak, duymak, tutmak ne demektir?
  Resulullah Aleyhisselâm’ın nurunu taşıyanların fazilet ve meziyetleri
  Tarikat-ı Aliyeyi inkâr edenler aslında neyi inkar ediyorlar
  Bazı cahil nurcuların “Biz tarikatta değil hakikattayız” beyanlarına cevap
  Allah-u Teâlâ’nın sevdiği seçtiği bir kulunu kudsî ruhla desteklemesi
  Hakk-al yakîn ilim sahibi bazı zevât-ı kirâma yapılan haksız zulümler
  “Ümmetim yağmur gibidir...” Hadis-i şerif’inin zahiri ve batınî manaları
  Hazret-i Allah’ın “Ebrar” kulları
  Marifetullah ilminden bahsedildiği halde neden anlaşılamıyor?
  Dinlerini ilân eden, imansız cep cihadçısı imamlara tutunanlara hitap
  Devlet ittifaktan doğar, devletsizlik ise nifaktan
  Her cep cihadçısının yanlış yolda olduğuna dair kesin delil
  Allah-u Teâlâ’nın kelâmı karşısına çıkınca put gibi kesilenler
  Vahdet-i Vücud gibi esrar-ı ilâhiye ne zaman tecelli eder?
  Hakk’ı görüp kendisini görmeyenler
  Size bir nur yolu bırakıyoruz

ONBEŞİNCİ VAKIF SOHBETİ
  Bazı esrar-ı ilahiyenin anlaşılmasında ilim ve akıl derecelerinin ehemmiyeti
  Habib-i Ekrem (s.a.v.) ve marifetullah ehli

ONALTINCI VAKIF SOHBETİ
  Marifetullah ehli
    Kudsi ruh onlardan başka kimsede bulunmaz
    Resulullah Aleyhisselâm tarafından “Fırka-i Naciye” yani “Kurtulmuş fırka” lâkabıyla müşerref kılınanlar onlardır
    Bir kulun dostu Hazret-i Allah olursa
    Allah-u Teâlâ’nın feyz ve rahmet deryası
    Sadıklar Allah-u Teâlâ’nın veli kulu olan mürşid-i kamillerdir
    Mümin müminin aynasıdır” Hadis-i şerif’inin tefsiri
    Allah-u Teâlâ’nın veli kulları
  Rabıta
    Zâhirî bazı âlimler Râbıta’yı neden inkâr ediyor?
    Rabıta kimlere yapılır?
    “Sadıklarla beraber olunuz”dan murad Rabıta’dır
  Zâhiri ulema Hakk’ı neden bilemez?
  İrfan ehlinin ilmi

ONYEDİNCİ VAKIF SOHBETİ
  İrşad memuru
  Zahirî ilim sahipleri marifet ilmini bilmez
  Gerçek manada Allah-u Teâlâ’yı tesbih edenler
  Zahidler, arifler ve vakıflar
  Allah-u Teâlâ’nın kullarına imandan sonra en büyük ihsanı iki şeydir
  Her yüz senede bir gönderilenler
  İlmiyle amil olan alimler

ONSEKİZİNCİ VAKIF SOHBETİ
  Kurtulmak için değil kurtarmak için yaratılanlar
  İnsanlar üç kısma ayrılır
  Ümmet-i Muhammed’in öncüleri
  İnsan-ı kâmil olanlar gerçek alimlerdir
  Mürşid-i kâmil bir resimdir, bir maskedir
  İnsanoğlu Allah-u Teâlâ’nın varlığını nasıl nefsine malediyor
  Ölümden sonra dirilmenin ispatı
  Hızır Aleyhisselâm’ın Musa Aleyhisselâm’a mürebbilik yapması
  Zahir ulemasının muttaki olanları, kalp erbabını ve batın ulemasının fazilet ve üstünlüklerini daima tasdik ederlerdi
  İmam-ı Gazalî (kuddise sırruh) Hazretleri’nin tasavvuf ve seyr-ü süluk hakkındaki beyanları
  Kendinde varlık görenler hakkında ve bazı hadiseler üzerine bir mevzu
  Said-i Nursî Hazretleri marifetullah ehlinden idi, büyük zatlardan biriydi. Onun vefatından sonra izinden ayrıldılar, nurculuk dinini kurdular
  Kalplerinde maraz bulunanlar
  Dinde bölücülük yapanlara müslüman zan gözüyle bakanlara hitap

ONDOKUZUNCU VAKIF SOHBETİ
  Marifetullah ehli
  Şu üç şey için Hazret-i Allah’a çok şükretmemiz lazım
  Her şey ceseddir, ruh O
  Bu ilimlerden bahsedildiği halde neden kavrayamıyorsunuz?
  Allah-u Teâlâ’nın sevdiği seçtiği vazifeli velilerinin muayyen zamanda yaptıkları toplantı ve mahiyeti
  Veliler dört kısımdır
  Evliyaullah Hazeratının çeşitli isim ve meslekte sınıflandırılması
  Her bir veli sınıfının özelliği
  Ümmet-i Muhammed’in öncülerine verilen fazilet ve meziyetler
  Kıyametin kopması ve İsa Aleyhisselâm’ın yeryüzüne inmesi hakkında
  Mehdi Aleyhisselâm hakkında bazı izahatlar
  Mukallid mürşidler
  Yalancı imamlar ve gerçekten gelecek olan bir imam

2. BÖLÜM
KARDEŞLİK DİNİ VE HAKİKATLER
  KARDEŞLİK DİNİ
  MÜMİN VE KÂFİR
  HAKİKİ İLİM
  ABDEST
  BEŞ VAKİT NAMAZIN FARZİYETİNİN ÂYET-İ KERİME VE HADİS-İ ŞERİF’LERLE İZAHI
    Beş Vakit Namazın Sünnetleri
    Teravih Namazı
    Nafile Namazlar
  BİR İTİRAZA CEVAP
  HAKK İLE BÂTILI BİLMEMİZ LÂZIM
  HALKI HARACA BAĞLAYAN DALÂLET ZÜMRELERİ
  MEALCİLER
  HAKİKAT EHLİ
  DÂR’UL HARP
  HİCRETÇİLER
    Vâris-i Nebî
  SİYASET
    Reyimizi Kime Verelim
    Masonluk
  İSLÂMDA CİHADIN ÖNEMİ VE GAYESİ
    a- Nefisle Cihad
    b- Mal ile Cihad
    c- Beden ile Cihad
    d- Dil ile Cihad
  SAKAL HAKKINDA
  SUÂL
  ASIL GAYEMİZ

3. BÖLÜM
HİÇBİR ŞEY YOKTUR Kİ O’NU HAMD İLE TESBİH ETMESİN
  HAYVANLAR DA İNSANLAR GİBİ BİRER ÜMMETTİRLER
  RAHMET-İ İLÂHİ’NİN ESERLERİ BİTKİLER

4. BÖLÜM
ŞEYTAN FIRKASINDAN OLANLAR

5. BÖLÜM
SUÛDÎ ARABİSTAN’DA HAKSIZ YERE YAPILAN KATLİAM

6. BÖLÜM
MİLLETİMİZE GÖZÜN AYDIN! İSLÂM DİNİ’NDE BİR YÜZKARASI İDİ. O ÖLDÜ!

7. BÖLÜM
SAHTE DABBET’ÜL-ARZ
  Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-ın Fazileti
  Hazret-i Ömer -radiyallahu anh-ın Fazileti
  Hazret-i Osman -radiyallahu anh-ın Fazileti
  Hazret-i Ali -radiyallahu anh-ın Fazileti

8. BÖLÜM
GERÇEK MEHDİ’NİN ALAMETLERİ

9. BÖLÜM
“HER İSİM BİR DİN İSE, NAKŞİLİK, KADİRİLİK, MEVLEVİLİK BİR İSİM DEĞİL MİDİR?” SUALİNE CEVAP
  “Nakşilik”, “Kadirilik”, “Mevlevilik” gibi tabirlere gelince
  DİN KURUCU İMAMLAR
  DİN HIRSIZLARI KİMDİR?
  İMAN HIRSIZLARI KİMDİR?

10. BÖLÜM
KURAN’I KERİM VE MİSALLER
  İBRETLİ MİSALLER
  İNKARCILARIN MİSALİ
  GÜZEL SÖZ, GÜZEL AĞAÇ
  TATLI VE ACI SU
  AĞAÇLAR KALEM DENİZLER MÜREKKEP OLSA

VASİYETİMDİR
ÖMER ÖNGÜT VE ESERLERİ
YAYINLARIMIZ
İÇİNDEKİLER


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |