Sözler ve Notlar-10

Kalplerin Anahtarı
SÖZLER ve NOTLAR - 10

“Kalblerin Anahtarı Sözler ve Notlar” serisinin 10. cildini ihsan ve ikram eyleyen Rabbimize hamd-ü senâlar olsun.

Yayınladığımız bu eserde Allah-u Teâlâ’nın azameti, yarattığı mahlukatı üzerindeki hakimiyeti, Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerin nur ışığı altında izah ediliyor.

Asr-ı saâdet’ten sonra ikinci bin senenin içinde gelecek olan ümmetin faziletli olanlarının Hâtem-i veli, Hazret-i Mehdi ve İsa Aleyhisselâm olduğu; Hâtem-i veli ve Bayraklılar hakkındaki Hadis-i şerif’ler, Hatem-i veli’ye bahşedilen has ilmullahın mahiyeti, yaptıkları cihadın önemi, bu hususta Evliyaullah Hazeratından marifetullah ehli bazı zevât-ı kiram’ın mühim ifşaatları ve izahları; âhir son zamanda iman kurtarma cihadının üç basamaktan müteşekkil olduğu, ilk iman kurtarma cihadını Hâtem-i veli’nin başlatacagini, onun ardindan Hazret-i Mehdi’nin, onun ardından da İsa Aleyhisselâm’ın gelerek bu cihadı tamamlayacakları, birbirleriyle mütemmim olacakları, iman kurtarma cihadı noktasında üçünün de birbirine bağlandığı, bu üç merdiven basamağının önemi ve ciddiyeti delilleriyle beraber arzediliyor.

Ayrıca zikrullahın beş kısma ayrıldığı, şimdiye kadar hiç açıklanmayan sultanî zikir ve mahiyeti açıklanıyor.

Tahkik ve tedkik edildiğinde görülecektir ki, şimdiye kadar duyulmayan ve hiç bir kitapta da geçmeyen ince sırlar, bâtınların da bâtını hakikatler gönülden kaleme dökülmüş, hakikatı arayan müslümanların istifadesine sunulmuştur.

Büyük Boy (17x25 cm),cilt kenarları yaldızlı, 640 sayfa
Fiyat Listesi


İÇİNDEKİLER

TAKDİM

1. KISIM

1. BÖLÜM
ALLAH-U TEÂL’NIN KUDRET VE AZAMETİNİN DELİLLERİ
•
ALLAH-U TEÂL’NIN KUDRET VE AZAMETİNİN DELİLLERİ
   • İnsan
   • Nutfeden İnsana
   • Mükerrem İnsan
   • Eserden Müessire Geçmek
   • Nimet Üstüne Nimet
   • Yaratmak Hazret-i Allah’a Mahsustur
   • Âlemlerdeki Nizam
   • Tefekküre Dâvet
• AZAMET-İ İLÂHİ
   • Varlığının Delilleri
   • Her İyilik Allah’tandır
• VAR OLAN HAZRET-İ ALLAH’TIR

2. BÖLÜM
ALLAH-U TEÂL’NIN HAS KULLARI VE İLM-İ BİLLÂH
•
ALLAH-U TEÂL’NIN HAS KULLARI VE İLM-İ BİLLÂH
   • Hass’ül-Has
   • Her Şey O’nunla Kâim
• TESBİHAT
   • Tesbih Eden Varlıklar
   • İlâhi Emir
   • İlm-i Billâh’ın Âlâsı
   • Mahir Nakkaş
   • Kâdir-i Mutlak
   • Vücud O, Mevcud O...
   • Hayy ve Kayyum
   • Ledün İlmi
   • Yol Kesiciler
   • Fırka-i Nâciye
   • Münevver Bir Yol ve Evliyâullah
   • Türemeler
   • Hazır Bir Program
   • Hâtem-i Veli’nin Velâyet Kandili
   • Zulmete Karşı Nur
   • Din-i İslâm’ın Tazeliği
   • Aynı Kaynaktan Alınan İlim
   • Asr-ı Saâdetin Benzeri

3. BÖLÜM
HAS İLMULLAH
•
HAS İLMULLAH
   • Mukarrebler
   • İlâhi Mülâkat
   • Tevhid Tohumu
   • Letâif-i Aşere
   • Nefse Muhalefet
      • Bâtına Geçiş
      • Mânevî Seyr
      • Murakabalar
         • 1. Murakaba-i Ehadiyet
         • 2. Murakaba-i Maiyyet
         • 3. Murakaba-i Akrabiyyet
         • 4. Murakaba-i Muhabbet
         • 5. Murakaba-i Vâhidiyet
      • Mânevi Miraç
      • Nefis Dereceleri
         • 1. Nefs-i Emmâre
         • 2. Nefs-i Levvâme
         • 3. Nefs-i Mülhime
         • 4. Nefs-i Mutmainne
         • 5. Nefs-i Râziye
         • 6. Nefs-i Mardiyye
         • 7. Nefs-i Sâfiye
   • Sidre-i Müntehâ
   • Sultânî Zikre Mazhar Olanlar
   • Ehadiyet ve Samediyet
   • Has İlmullah
   • İlimlerin Sonu
   • Bu Kitabın Özü Olan Marifet
   • En İnce Sır
   • Hâtem-i Enbiya, Hâtem-i Evliya
• “PERDE ARKASINDAN KONUŞMA”
   • Üç Âyet-i Kerime
      • Birinci Âyet-i Kerime
      • İkinci Âyet-i Kerime
      • Üçüncü Âyet-i Kerime
   • Yakîn Dereceleri
   • Müthiş Meşhed
   • Hakîm-i Tirmizî -Kuddise Sırruh-
   • İmâm-ı Rabbâni -Kuddise Surruh-
   • Yedi Kalın Perde
   • Tesbihât

4. BÖLÜM
ZİKRULLÂH-İ EKBER
•
ZİKRULLÂH-İ EKBER
   • ZİKRULLAH’IN KISIMLARI
      • 1. Umum Müslümanların Zikri
         • Zikrullah’tan Kaçanlar ve Karşı Çıkanlar
      • 2. Tarikat Ehlinin Zikri
      • 3. Hakikat Ehlinin Zikri
      • 4. Marifetullah Ehlinin Zikri
      • 5. Hass’ül-Has Olanların Zikri
      • Zikrullah’ın Özü
      • Bâtınî Zikrin En Güzeli

5. BÖLÜM
TEVHİD VE MUVAHHİD
•
TEVHİD VE MUVAHHİD
   • Varlığını Yok Edenlerle Varlık Taslayanların Berzahı
   • Aynadaki Görüntüler
   • Muvahhidler
   • Yalanlayıcı Sapıklar
• RESİM VE RESSAM
   • Her Şey O’nunla Kâim
   • Nimetlerin Suali
   • Ahsen-i Takvim
   • Eserden Müessir’e
   • Allah’tan Başlanan İlim
   • Vahdet-i Vücud’un Özü

6. BÖLÜM
ÂLEMLERİN RABBİ VE ÂLEMLER
•
ÂLEMLERİN RABBİ VE ÂLEMLER
   • “Kün Feyekün”
   • Hass’ül-Has’ın İlmi
   • İlmullah’ın Hülâsası
   • Kâinatın Malzemesi Nur

7. BÖLÜM
ALLAH GÖKLERİN VE YERİN NÛRUDUR
•
ALLAH GÖKLERİN VE YERİN NÛRUDUR
   • O ve O’ndan
   • Hakk Yolunun Rehberi
   • Has İlmullah
• NÛRUN AL NÛR
   • Nur’unun Misali
   • Mümin-i Kâmil ve Kudsî Ruh
   • Nur Saçan Kandiller
   • Allah’ın Boyası İle Boyananlar
   • Nûrun Alâ Nûr
   • Lütuf Tecelliyatları
   • Zikrullah ve Haşyetullah
   • “Bunu Bir Bilene Sor!”

8. BÖLÜM
ALLAH-U TEÂL’NIN NÛRU, ÂLEMLERİN GURUR VE SÜRÛRU
•
NÛR-Î MUHAMMEDÎ

9. BÖLÜM
HİDAYET REHBERLERİ VE YOL KESİCİLER
•
HİDAYET REHBERLERİ VE YOL KESİCİLER
   • Hidayet Rehberleri
   • Gönderilenler
   • Mürşid-i Kâmil
   • Yol Kesici Mukallidler
   • Hakk’ın Robotu
   • Şeytanın Robotları
   • Vâris-i Enbiya
• KÖRLE GÖRENİN KIYASI

10. BÖLÜM
NÛRLANANLAR VE KARANLIKTA KALANLAR
•
NÛRLANANLAR VE KARANLIKTA KALANLAR
   • Nur Olabilmek
   • Müminlerin Nûru
   • Münâfıkların Nursuzluğu
   • Zâhirî ve Bâtınî Cennet
   • Muttakiler
   • Ebrar
   • Mukarrebler

11. BÖLÜM
KENDİLERİNİ ALLÂME SANANLAR
•
KENDİLERİNİ ALLÂME SANANLAR
   • Mârifetullah
   • Allah-u Teâlâ’nın Talebeleri
   • Kurbiyet
   • İtaat Edenler-Etmeyenler
   • Hayat Veren İlim, Vefat Veren İlim
   • Vahdet-i Vücud Hırsızı

12. BÖLÜM
HIFZ-U HİMAYE HIFZ-U HUSUSİYET
•
HIFZ-U HİMAYE VE HIFZ-U HUSUSİYET
   • Sıddıklarla Şehidlerin Kıyası
   • Keramet
• SIĞINMA

13. BÖLÜM
CENNET VE MÜMİNLER
•
CENNET-İ ÂL’YA GİRİŞ DURUMLARI
   • 1. İman İle Alınan Müminler
   • 2. Tarikat-ı Aliye’ye İntisap Edip Mutmainne Makamına Varan Müminler
   • 3. Şehadet Yolu İle Alınan Müminler
   • 4. Sıddıkiyet Yolu İle Alınan Müminler
   • 5. Peygamberler

14. BÖLÜM
EVLİYÂ-İ KİRAM -Kaddesallahu Esrârehüm- HAZERÂTINDAN MÜHİM İFŞAATLAR VE İZAHLARI
•
EVLİYÂ-İ KİRAM -Kaddesallahu Esrârehüm- HAZERÂTINDAN MÜHİM İFŞAATLAR VE İZAHLARI
   • Şeyh Halil Fevzi -Kuddise Sırruh- Efendi Hazretleri
   • Şeyh Muhammed Es’ad Erbilî -Kuddise Sırruh-
   • Hakîm-i Tirmizî Ebu Abdullah Muhammed bin Ali bin Hasen -Kuddise Sırruh-
      • Hatmü’l-Evliya Kitabından Bazı Bölümler ve İzahı
   • Şeyh’ül-Ekber Muhyiddîn-i İbn’ül-Arabî -Kuddise Sırruh-
   • Seyyid Abdülkâdir Geylânî -Kuddise Sırruh-
      • 60. Meclis’den
         • Bu Beyanları ve İzahı
      • 5. Meclis’den
         • Bu Beyanları ve İzahı
   • Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî -Kuddise Sırruh-
   • İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî -Kuddise Sırruh-
      • 260. Mektup’dan
   • Ammâr-ı Bitlisî -Kuddise Sırruh-
   • Abdürrezzak-ı Kâşânî -Kuddise Sırruh-
   • Azîz Mahmud Hüdâyî -Kuddise Sırruh-
   • Bâli-i Sofyavî -Kuddise Sırruh-
   • Abdülgâni Nablusî -Kuddise Sırruh-
   • İbrahim Hakkı Erzurumî -Kuddise Sırruh-
   • Bediüzzaman Said-i Nursî -Kuddise Sırruh-

15. BÖLÜM
VAKIF SOHBETLERİ
•
ELLİÜÇÜNCÜ VAKIF SOHBETİ
   • Hâtem-i Veli ve Bayraklılar
   • Birinci Hadis-i Şerif
   • İkinci Hadis-i Şerif
   • Üçüncü Hadis-i Şerif
   • Dördüncü Hadis-i Şerif
   • Bayraklıların Cihadı
   • Siyah Bayrak ve Bayraklılar
   • Üzerine Yemin Edilenler
• ELLİDÖRDÜNCÜ VAKIF SOHBETİ
   • “Hatm’ül-Evliy┠Adlı Kitap ve Hâtem-i Veli
   • Mucize Hadis-i Şerif ve “Bayraklılar”
   • Allah-u Teâlâ’nın Hâtem-i Veli’ye İhsan Ettiği İlim
   • En Kâmil Vâris
   • Müthiş Meşhed
   • İki Hâtem
   • İkinci Bin Yılın Müceddidi
   • Öyle Bir İlham Ki
   • Mukayese
• ELLİBEŞİNCİ VAKIF SOHBETİ
   • Vâris-i Enbiya
   • İman-ı Tahkiki’yi Neşretme Vazifesi
   • Tarikât-ı Münevvere ve İman Kalesi
   • İman Kalesinin İç Düşmanları
   • Tarikat-ı Aliye
   • Üç Merdiven
• ELLİALTINCI VAKIF SOHBETİ
   • Hâtem-i Enbiya
   • Hâtem-i Evliya
   • Ali Havvas Berlisî -Kuddise Sırruh-
   • Hakîm-i Tirmizî -Kuddise Sırruh-
   • Şeyh’ül-Ekber Muhyiddîn-i İbn’ül-Arabî -Kuddise Sırruh-
   • Saîdüddin-i Fergânî -Kuddise Sırruh-
   • Abdürrezzak-ı Kâşânî -Kuddise Sırruh-
   • Dâvud-ı Kayserî -Kuddise Sırruh-
   • Müeyyededdin-i Cendî -Kuddise Sırruh-
   • Şeyh Mahmud Şebüsterî -Kuddise Sırruh-
   • Abdülkerim-i Cîlî -Kuddise Sırruh-
   • Bosnalı Abdullah Rûmî -Kuddise Sırruh-
   • İsmail Hakkı Bursevî -Kuddise Sırruh-
   • Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevî -Kuddise Sırruh-
• ELLİYEDİNCİ VAKIF SOHBETİ
   • Sıddıklar ve Mukarrebler
   • İmâm-ı Gazâlî -Kuddise Sırruh- Hazretlerinin Bu İfşaâtının Açıklaması
   • Hâtem-i Veli’nin Açacağı Bildirilen Hadis-i Şerif
   • Mukarreb Sıddıkların Vukufiyeti

2. KISIM

1. BÖLÜM
KİMLERLE MÜCADELE EDİLİYOR?
•
KİMLERLE MÜCADELE EDİLİYOR?
   • En Büyük Fitne Zamanı
   • Sûret-i Hakk’tan Göründüler
   • Hakk’ın Galebesi Bâtılın Hezimeti
   • Kalpleri Ne Kadar Da Birbirine Benzemiş!
   • Dalâlet Ehlinin Vehimleri
   • Cihad
   • Bayraklıların Cihadı
   • İman Kalesinin İç Düşmanları
   • Kimlerle Mücadele Ediliyor?
   • İslâm Dininin Yüz Karaları

2. BÖLÜM
DALÂLET ZÜMRELERİ
•
Refahçılar
• Narcılar
   • Tesettürün Hükmü
• Süleymancılar
   • Fâizin Hükmü
• Kaplancılar
• Yaşar Nuri Öztürk
• Edip Yüksel
• İskender Evrenesoğlu (Sahte Mehdi)
   Gerçek Mehdi'nin Alametleri
   • Zuhur Etmeden Önce Zemin Hazırlanacağı ve Mutlaka Tâbi Olmanın Gerekliliği
   • Mutlaka Gönderileceği ve Nesebi
   • Ehl-i Beyt’ten Oluşu
   • Vasıfları
   • Vehbî İlmi
   • Sehaveti
   • Bir Gecede Olgunlaştırılacağı
   • Cennetle Müjdelenmesi
   • İnsanlar Tarafından Çok Sevilmesi
   • Mücadeleci Oluşu
   • Zuhur Senesini Haber Veren Alâmetler ve Zuhuru
   • Çıkışından Ümitlerin Kesildiği Bir Sırada Çıkması
   • Zamanının En Hayırlısı Olması
   • Zuhur Şekli
   • Hakimiyeti
   •
Zamanının Bereketi
   • İsâ Aleyhisselâm İle Buluşması
• Nazmi Sakallıoğlu (Sahte Dabbet’ül Arz)
• Refet Kayserilioğlu (Sahte İsa)

3. BÖLÜM
İKİ HASIM ZÜMRE
•
İKİ HASIM ZÜMRE
   • İman ile Küfür
   • Kâmil İman, Sûretî İman
   • İman Edenler ve Dalâlet Zümreleri
   • Bir Tek Ümmet
   • Cehennem Dâvetçileri
   • İki Hasım Zümre

VASİYETİMDİR
ÖMER ÖNGÜT VE ESERLERİ
YAYINLARIMIZ
İÇİNDEKİLER


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |