KISAS-I ENBİYÂ
Aleyhimüsselâm

Kur'an-ı kerim'de geçen bütün Peygamber Efendilerimiz'in ibretli kıssaları, üstün şahsiyetleri gönderildikleri kavimleri tarafından nasıl karşılandıkları, mücadelelerinin nasıl neticelendiği eserde selis bir üslupla Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'lerle ayrı ayrı anlatılmıştır.

Büyük Boy (17x25 cm), 664 sayfa
Fiyat Listesi

KISAS-I ENBIYA Aleyhimüsselâm


İÇİNDEKİLER

TAKDİM

GİRİŞ

ÂDEM ALEYHİSSELÂM
• Allah’ın Halifesi
• İlk İnsan
• İmtihan
• Cuma Günü
• Tâzim Secdesi
• İlk Selâmlaşma
• İblis
• Hazret-i Havvâ
• Cennet ve Memnu Meyve
• Şeytanın Hile ve Tahriki
• Tevbe ve Bağış
• Cennetten Yeryüzüne
• Yeryüzündeki Hayat
• Kabil ve Hâbil
• Zürriyetin Arz Edilişi
• Ağır Bir Misak
• Birinci Kat Semâda Buluşma
• Mahşer Gününde Âdem Aleyhisselâm
• Âdem Aleyhisselâm’ın Vefatı
• Gelecek Nesillere İbret

İDRİS ALEYHİSSELÂM
• Şit Peygamber
• İdris Peygamber

NUH ALEYHİSSELÂM
• İlk Resul
• Nuh Kavmi
• Nuh Aleyhisselâm’ın Dâveti
• Arz-ı Hal
• Küfürde İnat
• Kendi Düşen Ağlamaz
• Kurtuluş Gemisi
• Tufan
• İsyan Cezasız Kalmaz
• Çok Şükreden Bir Kul
• Dünyanın Tarifi
• Mahşer Gününde Nuh Aleyhisselâm
• Gelecek Nesillere İbret
• Duyan Kulak, Gören Göz

HUD ALEYHİSSELÂM
• Âd Kavmi
• Âd Kavmine Sağlanan İmkânlar
• Şirke Dönüş
• Hûd Aleyhisselâm ve Dâveti
• Tebliğ ve Ücret
• Allah’ın Nimetlerini Hatırlatma
• Tevbeye Dâvet
• İsyan Cezasız Kalmaz
• Âd Kavminin Helâkı
• İnananların Kurtuluşu
• Gelecek Nesillere İbret
• “Hûd Suresi Beni İhtiyarlattı.”

SALİH ALEYHİSSELÂM
• Semud Kavmi
• Semud Kavmine Sağlanan İmkânlar
• Âd Kavmi Gibi
• Salih Aleyhisselâm ve Daveti
• Bahane Sebepler
• “İki Hasım Zümre” (Hacc: 19)
• Tebliğ ve Ücret
• Mucize Deve
• Nâkatullah (Allah’ın Devesi)
• İlâhi İmtihan
• Ruhsatın Sonu
• Dokuz Terörist
• Azap Belirtileri
• Mucize
• Semud Kavminin Helâkı
• Semud Kavmine İnen Azab
• Yegâne Gâlip
• İnananların Kurtuluşu
• Gelecek Nesillere İbret
• Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm Hicr’de

İBRAHİM ALEYHİSSELÂM
• Babil Halkı ve Nemrut
• Nemrud’un Rüyâsı
• Nurlu Mağara
• İbrahim Allah’ı Arıyor
• Eve Dönüş
• Peygamberlik
• Hilkat Sırrı, İtminan Arzusu
• İbrahim Aleyhisselâm ve Dâveti
• İman-Küfür Mücadelesi
• Mücadele Kızışıyor
• Putperest Kardeşler
• Azer
• Nemrud
• Kırılan Putlar
• Muhakeme
• Ateşle İmtihan
• Hicret
• Ebül-enbiya
• Seyahatler
• Hazret-i Hacer ile İzdivaç
• Mekke-i Mükerreme’ye Doğru
• Zemzem
• Mekke-i Mükerreme
• Kurban /
• İbrahim Aleyhisselâm’ın Misafirleri
• Kapı Eşiği
• Kâbetullah’ın İnşâsı
• Hacc’a Dâvet
• Hanif ve Müslüman
• Naz ve Niyaz
• İbrahim Aleyhisselâm’ın Vefatı
• Yedinci Kat Semâda Buluşma
• Rüyada Görüşme
• Faziletler Menbaı
• Başlıbaşına Bir Ümmet
• Gelecek Nesillere İbret

LUT ALEYHİSSELÂM
• Yeğen Peygamber
• Lut Aleyhisselâm’ın Daveti
• Ahlâksız Millet
• Zevk-i Selim
• Dalâleti Hidayete Tercih
• Azab Habercileri Elçi Melekler
• Elçi Melekler ve Lut Aleyhisselâm
• Lut Aleyhisselâm ve Arsızlar
• Elçi Melekler ve Arsızlar
• Son Dakikalar
• Tek Bir Ev
• İsyan Cezasız Kalmaz
• İnananların Kurtuluşu
• Mü’tefikât
• Gelecek Nesillere İbret
• İslâm Ne Diyor?

İSMAİL ALEYHİSSELÂM
• İç İçe Bir Hayat
• Naz ile Niyâz
• “Allah Bizi Korur”
• Zemzem’in Bereketi
• Küçük Yaşta Büyük İmtihan
• İzdivaç
• Davarcılık ve Ata Binicilik
• Beytullah’ın İnşâsı
• Nübüvvet
• Faziletler
• En Büyük Mazhariyet

İSHAK ALEYHİSSELÂM
• Allah Dilerse
• Nübüvvet
• Faziletler

YAKUB ALEYHİSSELÂM
• Hem peygamber Torunu, Hem Peygamber Evlâdı
• Nübüvvet
• İsrail ve İsrailoğulları
• Faziletler
• Nümune Bir Vasiyet
• İç İçe Bir Hayat

YUSUF ALEYHİSSELÂM
• Ahsen-ül Kasas
• Yusuf’un Rüyası
• Komplo
• Kuyudaki Tecelli
• “Kurt Yedi” Hikayesi
• Mısır’a Doğru
• Kölelik
• Çetin Bir İmtihan
• Şehirde Çalkantı
• Ellerini Kesen Kadınlar
• Zindanı Tercih
• Zindan Hayatı
• Kralın Rüyası
• Rüyânın Tâbiri
• Mâliye Nazırlığı
• Görev Başında
• Kardeşler Mısır Yolunda
• Size Nasıl İnanayım
• Yine Mısır Yolunda
• Bünyaminle Başbaşa
• İnce Bir Plan
• Müşavere
• Dertli Baba
• Üçüncü Mısır Seferi
• Mucize Gömlek
• “Yusuf Korkusu”
• Heyecanlı Bir Sahne
• Yusuf Aleyhisselâm’ın Vefatı
• Üçüncü Kat Semada Buluşma
• Kuran-ı Kerim’den Öğütler
• Gelecek Nesillere İbret

EYYUB ALEYHİSSELÂM
• Nübüvvet
• İmtihan ve İbtilâ
• Sabır Sembolü
• Sadâkatli Hanım
• Melun Şeytan
• Mevlâ’ya Yöneliş
• İlâhi İcabet
• Altın Çekirgeler
• “Eyyub Ruhsatı”
• Faziletler
• Muharref Tevrat’ın Yazdıkları
• Gelecek Nesillere İbret

ŞUAYİB ALEYHİSSELÂM
• Medyen Kavmi
• Ashab-ı Eyke
• Yoldan Çıkış
• Şuayb Aleyhisselâm ve Daveti
• Hatîb’ül-enbiyâ
• İtirazlar ve Tepkiler
• Yol Kesiciler
• Namaz
• Özü Sözü Bir Olmak
• İbret Almaya ve Tevbeye Davet
• Ağır İthamlar
• Son Söz ve Havale
• Muasır Bir Peygamber, Musa Aleyhisselâm
• Medyen Halkının Helâkı
• Eykeliler
• Tebliğ ve Ücret
• İtiraz ve Tepkiler
• “Gölge Gününün Azabı”
• İnananların Kurtuluşu
• Gelecek Nesillere İbret
• Kuran-ı Kerim’den Öğütler

MUSA ALEYHİSSELÂM
• Bir Büyük Peygamber
• İsrailoğulları
• Firavun’un Rüyası
• Nil
• Firavun’un Sarayında
• İlim ve Hikmet
• İmtihan
• Medyen
• Tur Dağındaki İlk Tecelli
• Firavun’u Hakk’a Davet
• İman Eden Sihirbazlar
• İmanını Gizleyen Mümin
• “İki Hasım Zümre” (Hacc: 19)
• Mucizeler
• Firavun’un Helâkı
• Tih Sahrası
• Tur’da Kırk Gün
• Tur’a İkinci Çıkış
• Menn-ü Selvâ
• Bakara Kıssası
• Hızır Kıssası
• Yuşâ Aleyhisselâm
• Karun
• Kıssadan Hisse
• Son Durum

HARUN ALEYHİSSELÂM
• İç İçe Bir Hayat
• Nübüvvet
• Ulül-azm Bir Peygamber’e Yardımcılık Vazifesi
• Firavun
• Vekâlet
• Beşinci Kat Semada Buluşma

İLYAS ALEYHİSSELÂM
• Putçuluk ve Şirk
• Nübüvvet
• Davet
• İtirazlar ve Tepkiler
• Enbiya’nın Kaderi
• Faziletler

ELYESÂ ALEYHİSSELÂM

ZÜLKİFL ALEYHİSSELÂM

YUNUS ALEYHİSSELÂM
• Nübüvvet
• Yunus Aleyhisselâm’ın Daveti
• Azab Haberi
• İzinsiz Hicret
• Gemi ve Kura
• Balığın Karnında
• Sahil-i Selâmet
• Mucize Gölgelik
• Helâktan Dönen Kavim
• Topyekün İman
• Numune Bir Dua
• Asırlar Sonra
• Gelecek Nesillere İbret

DAVUD ALEYHİSSELÂM
• Nübüvvetten Önce
• Uyanış Belirtileri
• Tâlut
• Mukaddes Tâbut (Ahid Sandığı)
• İmtihan ve Savaş
• Mümin Ordu
• Savaş Başlıyor
• Savaşlar Olmasaydı
• Davud Aleyhisselâm
• İbret ve Hikmet
• Nübüvvet
• Zebur
• Güçlü Bir Kul
• El Emeği
• Fazilet ve Meziyetler
    1- Dağların Musahhar Kılınması
    2- Kuşların Zikrullaha İştirakleri
    3- Demirin Musahhar Kılınması
    4- Mülkünün Kuvvetlendirilmesi
• Hilafet ve Adalet
• Esrarlı Bir Mahkeme
• Tarla Kıssası
• Anne Şefkati
• Hak Yerini Bulur
• Lanetlenenler
• Davud Aleyhisselâm’ın Vefatı
• Muhammed Aleyhisselâm ve Ümmet-i Muhammed
• Gelecek Nesilleri İbret

SÜLEYMAN ALEYHİSSELÂM
• Varaset
• Nübüvvet
• Faziletler
• Muhteşem Bir Ordu
• Karınca Vâdisi
• Salihler Zümresinin Arasına Katılmak
• Hüdhüd
• Kuş İken Kuş bile...
• Belkıs
• İstişare
• Hediye Heyeti
• Dâvete İcabet
• Belkıs’ın Tahtı
• Belkıs Huzurda
• Billur Köşk
• At Sevgisi
• Süleyman Aleyhisselâm’ın İmtihanı
• Mescid-i Aksâ
• Adalet
• Nasihat
• Vasiyet
• Süleyman Aleyhisselâm’ın Vefatı
• Sihir
• Gelecek Nesillere İbret

LOKMAN ALEYHİSSELÂM
• Hikmet ve Şükür
• Öğütler
• Şirk ve Zulüm
• İman-ı Kâmil
• Namaz
• Emr-i Bil-mâruf Nehy-i Ânil-münker
• İnsana Saygı
• Tevazu ve Vakar
• Söz ve Ses
• Hikmet Pırıltıları

ZEKERİYYA ALEYHİSSELÂM
• Nübüvvet
• Hazret-i Meryem’i Himaye Vazifesi
• Evlat Arzusu
• Naz ile Niyaz
• İlâhî İcâbet
• Mevlâ ile Mükâleme
• El Emeği
• Şehâdet
• Gelecek Nesillere İbret

YAHYA ALEYHİSSELÂM
• İç İçe Bir Hayat
• Daha Doğmadan
• Mucize Doğum
• Hikmet
• Nübüvvet
• Beş Emir
• Faziletler
• Rabbânî Selâm
• Şehâdet
• İkinci Kat Semâda Buluşma

ÜZEYİR ALEYHİSSELÂM
• Yüz Yıl Ölü Bırakılıp Diriltilen Peygamber
• Sevgide İfrat

ZÜLKARNEYN ALEYHİSSELÂM
• Vahiy Kaynaklı Bilgiler
• Batı Seferi
• Doğu Seferi
• Mazlum Bir Kavim
• Hakk’ın Vereceği Ücret
• Seddin Yapılışı
• Neticeli Bir İş
• Lütfunu İkrar, Nimetine Şükür
• İnsanda Fâni Dünyada
• Yecüc - Mecüc
• Manevi İşaretler

İSÂ ALEYHİSSELÂM
• İmran Ailesi (Âl-i imran)
• İmran ve Hanne
• Hazret-i Meryem
• Meleklerden Gelen Müjde
• Cebrail Aleyhisselâm’ın Teşrifi
• Hamile Meryem
• Mucize Doğum
• Halkı Hakk’a Davet
• Havâriler
• Mucize Sofra
• Davetçiler
• Nezd-i İlâhiye Yükseliş
• Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’ın Hazret-i İsâ Aleyhisselâm ile Kardeşliği
• Hıristiyanlık ve Teslis İnancı
• İslâm’a Yakın Olanlar

HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

ÖMER ÖNGÜT ve ESERLERİ
YAYINLARIMIZ
İÇİNDEKİLER


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |