Kalplerin Anahtarı
ALLAH-U TEÂLÂ'NIN HÜKMÜ, İSLÂM'IN HUKUKU

İslâm Hukuku'nun ana kaynakları, İslâm Hukuku'nun Özellikleri, Gayesi, Prensipleri, İlmin ve Ulemanın Değeri, Kötü Âlimlerin Din-i mübine verdikleri zararlar, Âhirzaman Âmirleri, Âile Hukuku, Borçlar Hukuku, Kaza Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Hukusu... gibi İslâm'ın bütün hükümleri ile ilgili tüm Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'ler metinleriyle beraber tek tek ele alınmış, müctehidin-i kiram hazeratının beyanları arzedilmiş, her müslümanın anlayabileceği ve el kitabı olacak şekilde selis bir üslupla hazırlanmıştır.

Büyük Boy (17x25 cm), 744 sayfa
Fiyatı: 12.00 TL.

İslâm'ın Hukuku


İÇİNDEKİLER

TAKDİM

GİRİŞ

İLMİN VE ÂLİMLERİN İSLÂM DİNİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
İLİM VE ÂLİMLER
ULEMÂNIN KISIMLARI
   • 1. İyi Âlimler
   • 2. Kötü Âlimler

ALLAH-U TEÂL’NIN HÜKÜMLERİ
• ALLAH-U TEÂL’NIN HÜKÜMLERİ
• İSLÂM DİNİ
• YARATMAK DA EMRETMEK DE ALLAH-U TEÂL’YA MAHSUSTUR
• İLÂHÎ HÜKÜMLERİ HÜKÜMSÜZ BIRAKMAK İSTEYENLER
• NEFİSLERİNİ İLÂH EDİNENLER
• EMR-İ BİL-MA’RUF NEHY-İ ANİL-MÜNKER
• İLÂHİ HÜKÜMLERİN TAVİZİ YOKTUR
• KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR
• NETİCE OLARAK

İSLÂM HUKUKUNUN ANA KAYNAKLARI
• İSLÂM HUKUKUNUN ANA KAYNAKLARI
   • 1. KUR’AN-I KERİM
      • Allah-u Teâlâ’nın Kitabı Oluşu
      • Nazil Oluşu
      • Kitap Haline Getirilişi
      • Çoğaltılması
      • Muhtevâsı
      • Hükümlerin Çeşitleri
         • A- Kur’an-ı Kerim’in Getirdiği Hükümler Üç Çeşittir
            • 1. İtikadî Hükümler
            • 2. Ahlâkî Hükümler
            • 3. Amelî Hükümler
         • B- Kur’an-ı Kerim’deki Ameli Hükümler İki Sahayı Tazim Eder
            • 1. İbadet Hükümleri
            • 2. Muamelât Hükümleri
   • 2. SÜNNET-İ SENİYYE
      • Yeri ve Önemi
      • Sünnet-i Seniyye’nin Çeşitleri
         • 1. Kavlî Sünnet
         • 2. Fiilî Sünnet
         • 3. Takrirî Sünnet
      • Sünnet-i Seniyye’nin Yazılması ve Toplanması
      • Sünnet-i Seniyye’nin Kaynak Oluşuna Dair Deliller
      • Ashâb-ı Kiram Hazeratının Sünnet-i Seniyye’ye Bağlılığı
      • Hüküm Getirme Yönü İle Sünnet-i Seniyye
         • 1. Kur’an-ı Kerim’deki Bir Hükmü Destekler
         • 2. Kur’an-ı Kerim’deki Kapalı Bir Hükmü Açıklar
         • 3. Kur’an-ı Kerim’de Yer Almayan Bir Hükmü Ortaya Koyar
• İSLÂM HUKUKUNUN DİĞER KAYNAKLARI
   • 1. İCMÂ-I ÜMMET
   • 2. KIYAS-I FUKAHA

EHLİYET
• EHLİYET
   • Mahiyeti
   • Ehliyet Çeşitleri
      • 1. Vûcup Ehliyeti
      • 2. Edâ Ehliyeti
   • Ehliyetin Merhaleleri
      • 1. Temyiz Öncesi Dönem
      • 2. Temyiz Dönemi
      • 3. Bûluğ Dönemi
      • 4. Rüşt Dönemi
   • Ehliyeti Etkileyen Ârızî Durumlar
      • 1. Semâvi Arızalar
         • a. Çocukluk
         • b. Delilik (Akıl Hastalığı)
         • c. Bunama (Ateh)
         • d. Uyku ve Baygınlık
         • e. Unutma
         • f. Hayız ve Nifas Hali
         • g. Ölüm Hastalığı
         • i. Ölüm
      • 2. Mükteseb Ârızalar
         • a. Bilmemek
         • b. Sarhoşluk
         • c. Şaka (Hezl)
         • d. İkrah (Zorlama)
         • e. Hata
         • f. Sefihlik
         • g. Yolculuk (Sefer)
• HAK MEFHUMU
   • Mahiyeti
   • Hakkın Çeşitleri
      • 1. Allah Hakkı
      • 2. Kul Hakkı
      • 3. Müşterek Hak
   • Hakkın Taksimi
   • Hakkın Hükümleri
      • 1. Hakkı Edâ Etmek
      • 2. Hakkın Korunması
      • 3. Hakkı Meşru Şekilde Kullanma
      • 4. Hakkın Başkasına Geçmesi
      • 5. Hakkın Son Bulması

MÜLK VE MÜLKİYET
• MAL VE ÇEŞİTLERİ
   • Mal Nedir?
   • Malın Kısımları
      • 1. Mütekavvim Olan ve Olmayan Mal
      • 2. Menkul ve Gayr-i Menkul Mal
      • 3. Mislî ve Kıyemî Mal
   • Malî Zimmet
• MÜLK VE MÜLKİYET
   • Mülk Nedir?
   • Mülkiyet Nedir?
   • Mülkiyet Hakkının Meşru Oluşu
   • Mülkiyet Çeşitleri
      • a. Ayn Mülkiyeti
      • b. Menfaat Mülkiyeti
      • c. Deyn Mülkiyeti
   • Şekil Bakımından Mülkiyetin Kısımları
• MÜLKİYET EDİNME (İKTİSAP) YOLLARI
   • Mülk Sebepleri
   • Mülkiyet Edinme Yolları
      • 1. Mübaha El Koyma
         • a. Ölü Araziyi İhyâ Etmek
         • b. Avlanmak
         • c. Otlara ve Ağaçlara El Koymak
         • d. Define Bulmak
         • e. Ganimet
         • f. Halefiye
• LUKATA (BULUNTU MAL)
   • Mahiyeti
   • Hükümleri
   • Hayvan Lukatasının Hükmü
   • Lukatayı Sahibine Geri Vermenin Şartı
   • Lukatayı Mülk Edinmenin Hükmü
   • Lâkit (Buluntu Çocuk) ve Hükmü
   • Mefkud (Kaybolmuş Kimse) ve Hükmü

DÂR-ÜL HARP - DÂR-ÜL İSLÂM
• DÂR-ÜL HARP - DÂR-ÜL İSLÂM
   • Mahiyeti
   • Türkiye Dâr-ül Harp Midir?
   • O Halde Memleketimiz Dâr-ül İslâm Mıdır?

DEVLET HUKUKU
• DEVLET HUKUKU
   • Giriş
   • İslâm’da Devlet Hukukunun Kaynakları
   • Devletin Vazifesi
   • Hükümetin Özellikleri
   • Şûrâ
   • İmamet
   • Devletin İcraatları
      • 1. İcrâ
      • 2. Teşrî
      • 3. Kaza
      • 4. Maliye
      • 5. Murakabe
• KAZA (HÜKÜM)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Dâvâ
   • Taraflar
   • Dâvâ Konusu
   • İddiâ Beyanı
   • Kaza Mercii
   • Dâvâ Taraflarının Delilleri (Hakkı İspat Yolları)
      • 1. Şahitlik
      • 2. Yemin
      • 3. Nükul (Yemin Etmeyi Kabul Etmemek)
      • 4. İkrar

İSLÂM HUKUKUNDA CEZA
• İSLÂM HUKUKUNDA CEZA
   • Mahiyeti
   • Suç Nedir? Suçun Mahiyeti
   • Suç-Ceza Dengesi
   • Ceza Gerektiren Suçlar
• ŞER’İ MÜEYYİDELER
   • Mahiyeti
   • Tergibî Müeyyideler
   • Terhîbî Müeyyideler
   • Medenî Müeyyideler
   • Te’dîbî Müeyyideler
   • Cezâî Müeyyideler
      • a) Miktarı Belirtilmiş Cezalar
      • b) Miktarı Belirtilmemiş Cezalar
• ŞER-İ HADLER
   • Had Nedir?
   • Hadlerin Çeşitleri
   • Hadlerin Meşruiyetindeki Hikmet
   • Hadlerin Özellikleri
   • Uygulanışı /
   • Haddin Düşmesi
   • Hadler, Sahipleri İçin Kefarettir
• ZİN HADDİ
   • Zinâ
   • Zinâ Haddi
   • Haddin Şekli
   • Zinâ Haddinin Şartları
• KAZF HADDİ (ZİN İFTİRASI CEZASI)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Vâcip Olmasının Sebebi
   • Kazf Haddinin Miktarı ve Tatbiki
   • İftiraya Uğrayanlarda Aranan Şartlar
• İÇKİ VE DİĞER SARHOŞ EDİCİLERLE İLGİLİ HAD CEZASI
   • İçkinin Haram Oluşu
   • Hamr (İçki) İle İlgili Hükümler
   • Hadlerin Şartları
   • Haddi Gerektiren Sarhoşluk
   • Haddin Miktarı
• HIRSIZLIK HADDİ
   • Hırsızlık
   • Hırsızlığın Haram Oluşu
   • Hırsızlığın Hükmü
   • Hırsızda Aranan Şartlar
   • Çalınan Şeyde (Mesrukta) Aranan Şartlar
   • Malı Çalınan Kişide Aranan Şartlar
   • Hırsızlığın İspatı
      • Elin Kesilmesi
   • Bir Karşılaştırma
• HİRABE (YOL KESME) HADDİ
   • Büyük Hırsızlık
   • Hirabenin Hükmü ve Yol Kesme Haddi
• İRTİDAT (DİNDEN DÖNME) HADDİ
   • Mürted
   • İrtidatın Hükmü
   • Mürtede Tevbe Teklifi
• TA’ZİR SUÇLARI
   • Ta’zirin Mahiyeti ve Meşru Oluşu
   • Öldürme Suretiyle Ta’zir Cezası Verme
• KISAS GEREKTİREN SUÇLAR
   • Kısas Nedir?
   • Kısasın Meşru Oluşu
   • Kısastaki Hikmetler
   • Katilde Aranan Şartlar
   • Maktulde Aranan Şartlar
   • Kısas Âleti
   • Kısası Düşüren Sebepler
   • Affetmenin Hükümleri
• ÖLDÜRME VE CEZASI
   • İnsan Öldürmenin Haram Oluşu
   • Öldürmenin Çeşitleri
      • 1. Amden (Kasten) Öldürme
      • 2. Şibh-i amd (Kasta Benzeyen) Öldürme
      • 3. Hata Yoluyla Öldürme
      • 4. Hata Yerine Geçebilecek Şekilde Öldürme
      • 5. Sebep Olarak Öldürme
• MEŞRU SAVUNMA (NEFSİ MÜDAFAA)
   • Meşru Oluşu
   • Savunmanın Merhaleleri
   • Saldırganı Defetmenin Şartları
   • Nefsi Savunmanın Hükmü
   • Irzı Savunmanın Hükmü

DİYETLER (CİNAYET CEZALARI)
• DİYETLER (CİNAYET CEZALARI)
   • Mahiyeti
   • İlâhî Hüküm
   • Diyetin Miktarı
      • a. Öldürmede Diyet
      • b. Yaralama ve Sakat Bırakmada Diyet
   • Kadınların Diyeti
   • Gayr-i Müslimlerin Diyeti
   • Ceninin Diyeti
   • Diyet Sorumlusu ve Ödeme
   • Âkile
   • Beytül Mâl’in Diyet Ödemesi
   • Kasâme

DEVLET MALINDAN ÇALMAK (GULÛL)
• DEVLET MALINDAN ÇALMAK (GULÛL)
   • Mahiyeti
   • Haram Oluşu
   • Hastalık Raporu
   • Devlet Malını Şahsi İşlerde Kullanmak
• RÜŞVET
   • Mahiyeti
   • Haram Oluşu
   • Hükümde Rüşvet
   • Memur ve Rüşvet

AKİT
• AKİT
   • Mahiyeti
   • Akdin Önemi
   • Akdin Unsurları
      • a. İcâp ve Kabul
      • b. Akdin Tarafları
   • Tek Taraflı İrade İle Meydana Gelen Akitler
      • a. Vakıf
      • b. İbrâ
      • c. Vasiyet
      • d. Yemin
      • e. Kefalet
      • f. Ödül (Ceâle)
   • Akdin Konusunun Şartları
      • 1. Konunun Mevcut Olması
      • 2. Konunun Meşru Olması
      • 3. Konunun Mümkün Olması
      • 4. Konunun Akdi Yapanlarca Bilinmesi
      • 5. Akdin Konusunun Necis Olmaması
   • Akitlerin Sona Ermesi
      • a. Akdin Fâsit Olması Sebebiyle Fesih
      • b. Muhayyerlik Hakkı Sebebiyle Fesih
      • c. İkâle
   • Akdi İfâ İmkânsızlığı
   • Akid Süresinin Bitmesi veya Gayenin Gerçekleşmesi
   • Akdin Ölümle Sona Ermesi

BEY’ (ALIŞ-VERİŞ) AKDİ
• BEY’ (ALIŞ-VERİŞ) AKDİ
   • Giriş
   • Alış-Veriş Akdinin Gerçekleşme Keyfiyeti
• ALIŞ-VERİŞ AKDİNİN ŞARTLARI
   • Şartların Gayesi
      • A. İn’ikad (Meydana Gelme) Şartı
         • 1. Akdin Tarafları İle İlgili Şartları
            • a. Ehliyet
            • b. Akdi Yapanların Birden Çok Olması
         • 2. Akdin Kendisinde Bulunması Gereken Şartlar
         • 3. Akdin Yapıldığı Yerle İlgili Satışlar
      • B. Alış-Veriş Akdinin Sıhhat Şartları
         • a. Genel Şartlar
         • b. Özel Şartlar
      • C. Nefaz (Akdin Yürürlülük Kazanması) İçin Gerekli Şartlar
      • D. Satım Akdinin Bağlayıcılık Şartları
• BÂTIL VE FÂSİT ALIŞ-VERİŞLER
   • Butlan
   • Fesat
   • A. Bâtıl Sayılan Alış,Veriş Çeşitleri
      • a. Olmayan Şeyin Satışı
      • b. Teslimine Güç Yetirilemeyecek Olan Şeyin Satışı
      • c. Garar Satışı (Aldanma Riski Bulunan Satış)
      • d. Necis (Pis) Olan veya Pislik Karışan Şeyin Satışı
      • e. Kaporalı Satış
   • B. Fâsit Sayılan Alış-Veriş Çeşitleri
      • a. Bilinmeyen Yönü Bulunan Satış
      • b. Bir Şarta veya Bir Zamana Bağlanan Satış
      • c. Fâsit Şartla Satış
      • d. Bir Satış İçinde İki Satış veya İki Şart
      • e. Malı Görmeden Satmak veya Satın Almak
      • f. Gözleri Görmeyen Kimsenin Alış-Verişi
      • g. Haram Olan Satış Bedeli Karşılığında Satış
      • h. Şarap Üreticisine Üzüm Satmak
      • i. Satılan Belirli Malda ve Ayrılmış, Satış Bedelinde Vâde Şart Koşmak
      • k. Iyne Satışı (Vâdeli Sattığı Malı Peşin Para İle Geri Almak)
      • l. Bir Bütünün Parçalarının Bu Bütünden Ayrılmadan Satılması
      • m. Meyve ve Ekinlerin Hasattan Önce Satılması
   • Fâsit Alış-Veriş Hükümleri
   • Mekruh Olan Alış-Verişler
• KARABORSACILIK
   • Mahiyeti
• MUHAYYERLİK
   • Mahiyeti
   • Şart Muhayyerliği
   • Görme Muhayyerliği
   • Kusur Muhayyerliği
• GÜVENE DAYANAN SATIŞ ÇEŞİTLERİ
   • Mahiyeti
   • Güvene Dayanan Satışlar
      • 1. Tevliye Satışı
      • 2. Vazîa Satışı
      • 3. Murabaha Satış
      • 4. Müsâvemeli Satış
   • Kâr Miktarı Açıklanarak Yapılan Satışların Özellikleri
   • Müşteriye Verilmesi Gereken Bilgiler
   • Kârın Meşru Oluşu ve Sınırı
   • Piyasa Fiyatı
• BORÇ ALIP-VERME (KARZ-I HASEN)
   • Ödünç Verenle İlgili Şartlar
   • Ödünç Verilen Şeyle İlgili Şartlar
   • Borcun Vâdesinde Ödenmesi
• İCÂR (KİRA) AKDİ
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Kira Akdinin Şartları
      • 1. Meydana Gelme Şartları
      • 2. Yürürlük Şartları
      • 3. Sıhhat Şartları
      • 4. Kira Süresini Belirleme
   • Kullanma Yerini Belirleme
   • Kiralanan Şeyden Yararlanmanın Şer’an Mübah Olması
   • Kira Bedelinin Özellikleri
   • Kira Sözleşmesi İçinde Sözleşmenin Feshedilmesi
   • Kira Akdinin Sona Ermesi
   • Kiralanan Şeylerin Tamir Masrafları
• VERESİYE YAPILAN ALIŞ-VERİŞLER
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Vâdesi Belli Bir Borcu Erteleme
   • Ertelenmesi Caiz Olmayan Borçlar
   • Açık Hesapların Ödenmesinde Vâde
   • Vâdeli Satışın Peşin Satıştan Farklı Tarafları
• SARF AKDİ
   • Mahiyeti
   • Sarf Muâmelesinin Şartları
      • 1. İki Bedelin Peşin Olarak Ödenmesi
      • 2. Cins Birliğinde Eşit Miktarların Mübadelesi Esası
      • 3. Şart Muhayyerliğinin Bulunmaması
      • 4. Vâde Olmamalıdır
   • Döviz Ticareti
• SELEM AKDİ (PARA PEŞİN-MAL VERESİYE SATIŞ)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Selemin Rüknü
   • Selem Akdinin Şartları
• GÖTÜRÜ (CÜZÂF YOLUYLA) SATIŞ
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Götürü Satışın Şartları
• İKÂLE (KARŞILIKLI RIZA İLE SATIŞI BOZMA)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • İkâlenin Şartları
• HAVALE (SENET VE ÇEKLERİN CİROSU)
   • Mahiyeti
   • Havalenin Hükümleri
   • Havalenin Sona Ermesi
   • Yeni Borçlunun Eskisine Dönebileceği Durumlar

TİCARETTE YARDIMCI MUAMELELER
• TİCARETTE YARDIMCI MUAMELELER
• KEFÂLET
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Kefilliğin Çeşitleri
   • Kefillik Akdinin Şartları
      • 1. Kefille İlgili Şartlar
      • 2. Borçlu İle İlgili Şartlar
      • 3. Alacaklı İle İlgili Şartlar
   • Kefâletin Hükümleri
   • Mal İle İlgili Kefâletin Sona Ermesi
   • Şahıs İle İlgili Kefâletin Sona Ermesi
• VEKÂLET
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Vekâlet Verende Aranan Şartlar
   • Vekille İlgili Şartlar
   • Alış-Verişte, Satın Almak İçin Vekil Tayin Etmek
      • a. Genel Vekâlet
      • b. Özel Vekâlet
   • Satış İçin Vekil Tayin Etmek
   • Vekâletin Sona Ermesi
• REHİN
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Rükünleri
   • Şartları
   • Rehin Edilen Şey İle İlgili Şartlar
   • Rehin Hükümleri
• EMANET
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Rükünleri
   • Şartları
   • Emanetin Tazmin Edilmesini Gerektiren Durumlar
• ÖDÜNÇ (ÂRİYET)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Şartları
   • Hükümleri
• HİBE (BAĞIŞ)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Rükünleri
   • Şartları
   • Rücû Şartıyla Hibe
      • a. Umrâ
      • b. Rukbâ
      • c. Sûknâ
   • Hibe Yapacak Kimsenin Ehliyeti
   • Hibeyi Kabul Ehliyeti
   • Hibeden Vazgeçme
   • Hibeden Dönmeyi Engel Teşkil Eden Durumlar
   • Çocuklara Hibe
• KISITLAMA (HACR)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Kısıtlama Sebepleri
      • 1. Küçüklük
      • 2. Akıl Hastalığı
      • 3. Bunaklık
      • 4. Ölümle Sonuçlanan Hastalık
      • 5. Sefihlik
• ZORLAMA (İKRAH)
   • Mahiyeti
   • İkrahın Kısımları
      • a. Tam İkrah
      • b. Eksik İkrah
      • c. Yakınlara Verilecek Zararla İkrah
   • Zorlamanın Hükmü
• GASB
   • Mahiyeti
   • Meşru Olmayışı
   • Hükümler
• İTLÂF
   • Mahiyeti
   • İtlâfta Tazmini Gerektiren Şartlar
• SULH
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Sulh Çeşitleri
      • a. Dâvâlının İkrarda Bulunduğu Anlaşmazlığı Sulh Yolu İle Çözme
      • b. Dâvâlının İnkârına Dayalı Sulh
      • c. Dâvâlının Susması İle Yapılan Sulh
   • Sulh Akdinin Tarafları İle İlgili Şartlar
   • Sulh Akdinin Konusu İle İlgili Şartlar
   • Sulh Akdinin Hükümleri
• İBRÂ
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Rüknü
   • İbrâ Edende Bulunması Gereken Şartlar
   • Hükümleri
   • Haklardaki İbrâ
• İFLÂS
   • Mahiyeti
• ŞÜF’A (ÖNCELİKLİ ALIM HAKKI)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Şüf’a Hakkını Doğuran Durumlar
      • a. Akarda Ortaklık
      • b. İrtifak Haklarında Ortaklık
      • c. Bitişik Komşuluk
   • Şüf’a Hakkı Sahiplerinin Dereceleri
      • a. Satılan Akarda Ortak Olanlar
      • b. Satılan Akarda İrtifak Hakkı Sahibi Olanlar
      • c. Bitişik Komşu Olanlar
   • Şüf’a Hakkını Kullanma Usulû
   • Şüf’a Hakkını Düşüren Durumlar

ORTAKLIK (MAL ŞİRKETLERİ)
• ORTAKLIK (MAL ŞİRKETLERİ)
   • Şirket Nedir
   • Meşru Oluşu
• ORTAKLIĞIN KISIMLARI
   • 1. Mülk Ortaklığı
      • a. İhtiyari Şirket
      • b. Zorunlu Şirket
      • Mülk Ortaklığının Hükmü
   • 2. Akit (Sözleşme) Ortaklığı
      • Sermaye Ortaklığı
      • Sanat (İş) Ortaklığı
      • Kredi (İtibar) Ortaklığı
• MUFÂVAZA ORTAKLIĞI
   • Mahiyeti
   • Şartları
• İNAN ORTAKLIĞI
   • Mahiyeti
   • Ortaklığın Esasları
   • Şirket Sermayesinden Bidâa veya Vedia Yoluyla Vermek
• İŞ VE TAAHHÜT ORTAKLIĞI
   • Mahiyeti
   • Hükümleri
• MUDARABE ORTAKLIĞI
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Mudârebe Çeşitleri
      • 1. Mutlak Mudarabe
      • 2. Mukayyet Mudarabe
   • Hukukî Vasfı
• MÜZÂRAA (ZİRAAT) ORTAKLIĞI
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Şartları
   • Hükümleri
• MÜSÂKAT (BAĞ-BAHÇE) ORTAKLIĞI
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Şartları
   • Hükümleri

FÂİZ
• FÂİZ
   • Mahiyeti
   • Kur’an-ı Kerim ve Fâiz
   • Sünnet-i Seniyye ve Fâiz
   • Fâiz Çeşitleri
      • 1. Fazlalık Fâizi (Ribâ-i Fadl)
      • 2. Vâdeye Dayanan Fâiz (Ribâ-i Nesie)
   • Fâizin İlleti
   • Küfür Diyarında Fâiz

VAKIF
• VAKIF
   • Mahiyeti
   • Vakfın Meşru Oluşu
   • Vakfın Rüknü
   • Vakfın Çeşitleri
      • a. Hayır Vakfı
      • b. Aile veya Soydan Gelenler İçin Vakıf
   • Vakfın Konusu
   • Vakfedilen Bazı Mal Türleri
      • 1. Akarın Vakfedilmesi
      • 2. Menkulün Vakfedilmesi
   • Vakfın Hükmü
   • Vakfedende Aranan Şartlar
   • Vakfedilen Şeyde Aranan Şartlar

NİKÂH VE EVLİLİK
• NİKÂH VE EVLİLİK
   • Aile
   • Evliliğe Teşvik
• EVLİLİK ÖNCESİ
   • Nişan
   • Aranan Vasıflar
   • Dünür Üstüne Dünür
   • İddet Bekleyen Kadınla Nişanlanmak
   • Evlenilmek İstenen Kadını Görmek
   • Nişanı Bozma
   • Dul ve Bakire İle İstişare
• EVLİLİĞİN TEŞEKKÜLÜ
   • Nikâh
   • Nikâhtaki Hikmet
   • Nikâhın Hükmü
   • Nikâhın Rükünleri
   • Ehliyet
   • Nikâhta Velayet
   • Veliler Arasında Sıralama
   • Nikâhta Vekalet
   • Nikâh Akdinin Yapılmasının Şartları
      • 1. Akdi Yapanların Şartları
      • 2. İcap ve Kabuldeki Şartlar
   • Evliliğin Sıhhat Şartları
   • Sahih Olan Evliliğin Hükmü
   • Evlilik Akdinin Müstehapları
• NİKÂH KIYMANIN ADABI
• MEHİR VE HÜKÜMLERİ
   • Mehir Nedir?
   • Mehirin Vâcip Olmasının Delili
   • Kur’an-ı Kerim’de Mehir
   • Sünnet-i Seniye’de Mehir
   • Mehirin Lüzumu
   • Mehirin Miktarı
   • Mehir Olması Uygun Olan ve Olmayan Şeyler
   • Mehir Çeşitleri
      • 1. Mehr-i Müsemma
      • 2. Mehr-i Misil
      • 3. Mehr-i Muaccel
      • 4. Mehr-i Müeccel
      • Şiğar Nikahı
   • Mehirde Hak Sahibi Olanlar
   • Allah-u Teâlâ’nın Hakkı
   • Kadının Hakkı
   • Velilerin Hakkı
   • Mehirin Alınması İle İlgili Hükümler
   • Mehirin Kesinleşmesi
   • Mehirin Yarısının Vacip Olması
   • Mehirin Tamamının Düşmesi
   • Mehirin Tazmini
   • Çeyiz
• AİLE FERTLERİNİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK (NAFAKA)
   • Mahiyeti
   • Evli Kadının Nafakası
   • İddet Bekleyen Kadının Nafakası
   • Çocukların Nafakası
   • Anne Baba ve Diğer Usulün Nafakaları
• EVLENİLMESİ HARAM OLAN KADINLAR
   • Muharremat
   • 1. Evlenilmesi Ebedî Haram Olanlar
      • A. Nesep (Akrabalık) Yoluyla Haram Olanlar
      • B. Sıhriyyet (Evlilik) Yoluyla Nikâhı Haram Olanlar
         • a. “Usûl” ün Karısı
         • b. “Fürû” un Karısı
         • c. Karının “Usûl”ü
         • d. Karının “Fürû”u
      • Hürmet-i Musahara
      • Süt Kardeşliği Sebebiyle Nikâhın Haram Olması
         • a. Her Ne Kadar Yukarıya Çıkarsa Çıksın Kişinin Süt Emme Yoluyla “Usûl”ü
         • b. Her Ne Kadar Aşağıya İnerse İnsin Kişinin Süt Emme Yoluyla “Fürû”u
         • c. Süt Anne ve Babanın “Fürû”u
         • d. Süt Nine ve Dedenin Doğrudan “Fürû”u
         • e. Karının Süt Annesi
         • f. Süt Babanın ve Dedenin ve Dedenin Babasının Karısı
         • g. Süt Oğulun, Onun Oğlunun, Süt Kızın Oğlunun ve Aşağıya Doğru Bunların Karıları
         • h. Karının Süt Kızı
      • Süt Emzirme Hükümlerinin Farklı Olduğu Yerler
      • Haram Kılan Emmenin Şartları
      • İlâhi Hikmet
      • Şema
      • 1. Nesep (Soy) İle Haram Olanlar
      • 2. Süt İle Haram Olanlar
      • 3. Sıhriyet (Evlilik) İle Haram Olanlar
   • 2. Evlenilmesi Geçiçi Olarak Haram Olanlar
      • a. Bir Başka Kocanın Hakkı İle Bağlı Olan Kadın
      • b. Üç Talâkla Boşanmış Kadın
      • c. Semâvi Bir Dine Bağlı Olmayan Kadın
      • d. Kadını, Kız Kardeşi, Halası veya Mahrem Kadınlardan Biriyle Bir Nikâhta Toplamak
      • e. Dört Kadınla Evli Bir Erkeğin Beşinci Karısı
      • İlâhi Hüküm
• EŞLERİN BİRBİRİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI VE VAZİFELERİ
   • Engüçlü Bağ
   • Kadının Hakları
      • a. Mehir
      • b. Nafaka
      • c. İyi Geçim
      • d. Kadını İffetli Kılma ve Cinsî Yönden Yararlanma
         • Cimâ Âdâbı /
      • e. Miras
   • Kocanın Hakları
      • a. İtaat
      • b. Kocanın Evinde İkamet
      • c. Kocanın Dâvetine İcabet
      • d. Emanet
      • e. İyi Geçim
      • f. Te’dip Etme Hakkı (Tebiye Etme)
      • g. Hakeme Başvurmak
      • h. Miras
   • Çocukların Hakları
      • Nesep Bağı
      • Çocuğun Nesebinin Sâbit Olma Yolları
      • Sahih Evlilikte Nesebin Sabit Olması
      • Evlât Terbiyesi
      • Ana-Baba Hakkı

NİKÂHIN BOZULMASI VE SONUÇLARI
• NİKÂHIN BOZULMASI VE SONUÇLARI
   • Giriş
   • Talâk
   • Talâk Yetkisi
   • Talâk’ın Rüknü
   • Talâkın Lüzumu
   • Talâkın Şartları
• TALÂK ÇEŞİTLERİ VE BUNLARIN HÜKÜMLERİ
   • Talâk Çeşitleri
   • Boşamada Kullanılan Tabirler
      • 1. Sarih Olanlar
         • Hükmü
      • 2. Kinaye (Kapalı) Olanlar
      • 3. Sarih ve Kinâyeli Olanların Dışındaki Boşama İfadeleri
   • Yazı İle Talâk
   • Elçi İle Talâk
   • Sünnet-i Seniyye’ye Uygunluğuna Göre Talâk
   • 1. Sünnet Üzere Boşama
      • a. Talâk-ı Ahsen
      • b. Talâk-ı Hasen
   • 2. Bid’at Üzere Boşama
   • Dönüş İmkânı Olup Olmamasına Göre Talâk
   • A. Ric’î Talâk
      • Ric’î Talâk’ın Hükmü
   • B. Bâin Talâk
      • 1. Beynûnet-i Suğrâ
         • Hükmü
      • Beynûnet-i Kübrâ (Talâk-ı Selâse)
   • C. Müneccez (Muaccel) Talâk
   • D. Muzaf Talâk
   • E. Muallâk Talâk
   • Kur’an-ı Kerim’de Talâk
• HUL’ (BEDEL KARŞILIĞINDA BOŞANMA)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Şartları
   • Hükmü
   • Hak ve Menfaatler Karşılığında Hul’ Yapmak
• MAHKEME KARARIYLA EVLİLİĞE SON VERİLMESİ
   • Fesih ve Talâk
   • Özür ve Hastalık Sebebiyle Ayrılma
   • İlâ Sebebiyle Ayrılma
   • Yeminden Dönmenin Hükmü
   • İlâ’nın Şartları
   • Liân Sebebiyle Ayrılma
   • Liân’ın Şartları
   • Çocuğu Reddetmenin Şartları
   • Liân’da Mendup Olan Şeyler
   • Eşlerden Birinin Liân’dan Çekinmesi veya Dönmesi
   • Zıhar Sebebiyle Ayrılma
   • İrtidat veya Eşlerden Birinin Müslüman Olması Sebebiyle Ayrılma
• İDDET
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • İddetin Rüknü
   • İddetin Çeşitleri ve Süreleri
      • a. Boşanan Kadının İddeti
      • b. Kocası Ölen Kadının İddeti
      • c. Hamile Kadınların İddeti
   • İddet Hükümleri
   • İddet Süresinde Kadına İşaretle Dünür Olma
   • İddet Gerekmeyen Boşanma
   • Âdetten Kesilenlerle Hiç Âdet Görmeyenlerin İddeti
• ERKEĞİN BOŞANDIĞI KADINA NAFAKA (GEÇİMLİK) VERMESİ
   • Evlenen Kadının Nafakası
   • Boşanan ve İddet Bekleyen Kadının Nafakası
   • Mühim Bir İhtar
   • Süt Emzirme
• HIDÂNE (ÇOCUĞUN BAKIMI)
   • Mahiyeti
   • Hıdâne Hakkına Sahip Olan Kadınlar
   • Hıdâne Hakkına Sahip Olan Erkekler
   • Hıdâne Hakkına Sahip Olanlarda Aranan Vasıflar
   • Hıdâne Hakkının Düşmesi
   • Boşanan Eşlerin Çocuğu Görme Hakkı
   • Hıdâne Süresinin Sona Ermesi
• EVLÂT EDİNME

MİRAS HUKUKU
• MİRAS HUKUKU
   • Miras
   • Miras İlmi
   • Mirasın Rükünleri
   • Mirasın Şartları
   • Mirasın Sebepleri
      • 1. Evlilik Bağı (Sahih Nikah)
      • 2. Kan Hısımlığı (Hakiki Neseb)
   • Mirasa Engel Haller
   • Miras Paylarındaki İlâhî Hikmetler
   • Miras Taksiminde Kadın ve Erkek
   • İman İle Küfür Arasında Tercih
• TERİKE
   • Terikenin Tarifi
   • Terike Üzerindeki Haklar
      • 1. Ölenin Techiz ve Tekfini
      • 2. Borçlarının Ödenmesi
         • Dört Çeşit Borç Vardır
      • 3. Vasiyetlerin Yerine Getirilmesi
   • Vârislerin Hakkı
• VÂRİSLERİN ÇEŞİTLERİ VE DERECELERİ
   • Vârislerin Çeşitleri
   • Vârislerin Dereceleri
      • 1. Ashab-ı Ferâiz
      • 2. Neseb (Kan) Yoluyla “Asabe” Olanlar
      • 3. Sebebe Dayanan “Asabe”lik
      • 4. Neseb (Kan) Yoluyla Olan Farz Sahiplerine Red
      • 5. Zevil-erham
      • 6. Mevlâ El-muvâlât
      • 7. Başkası Üzerinde Nesebi İkrar Olunan Kişi
      • 8. Kendisine Mirasın Üçte Birinden Fazla veya Malın Tamamı Vasiyet Edilen Kimseler
      • 9. Beytülmâl
   • 1. ASHAB-I FERAİZ VE FARZ (MUAYYEN) HİSSELER
      • 1. Yarım (Nısıf) Alanlar
      • 2. Dörtte Bir (Rubu’) Alanlar
      • 3. Sekizde Bir (Sümün) Alanlar
      • 4. Üçte İki (Sülüsan) Alanlar
      • 5. Üçte Biri (Sülüs) ve Kalanın Üçte Birini Alanlar
      • 6. Altıda Bir (Südüs) Alanlar
         • A. Koca (Zevc)
         • B. Karı (Zevce)
         • C. Baba (Eb)
         • D. Dede (Sahih Ced)
         • E. Ana-Bir Oğlan Kardeş ve Ana-Bir Kız Kardeşler (Evlâd-ı ûm)
         • F. Kız (Bint, Sulbiyye)
         • G. Oğlun Kızı (Bint’ül İbn, İbniyye)
         • H. Ana-baba Bir Kız Kardeş (Uht Lehüma)
         • İ. Baba Bir Kız Kardeş (Uht Lieb)
         • J. Anne (Ûm)
         • K. Nine (Sahih Cedde)
      • 2. ASABE
         • 1. Asabe’nin Tarifi
         • 2. Asabe’nin Hükmü
         • 3. Asabe’nin Taksimi
         • A. “Nesebî Asabe” Çeşitleri ve Her Birinin Hükmü
            • a. Kendi Başına (Bi nefsihi) Asabe Olanlar
            • b. Başkası Sebebiyle (Bi gayrihi) Asabe Olanlar
            • c. Başkası ile (Maal-gayr) Asabe Olanlar
         • B. “Sebebî Asabe” ve Hükmü
      • AVLİYYE
      • REDDİYE
         • 1. İhtimal
         • 2. İhtimal
         • 3. İhtimal
         • 4. İhtimal
• ZEVİ’L-ERHAM (Belirli Payı Olmayan Kan Hısımları)
   • Tarifi
   • Zevi’l-Erham’ın Sınıf ve Dereceleri
   • Zevi’l-Erham’ın Mirasçı Olmasında Uygulanan Esaslar
   • Sınıfların Tertibi
      • a. Birinci Sınıfın Vâris Olması
      • b. İkinci Sınıfın Vâris Olması
      • c. Üçüncü Sınıfın Vâris Olması
      • d. Dördüncü Sınıfın Vâris Olması
   • Sınıfların Tertibine Göre Misaller
• MİRASTA HACB
   • 1. Hacb-ı Hırman ile Hacb Olunmayanlar
   • 2. Hacb-ı Hırman ile Hacb Olunanlar
• MÜNÂSAHA
   • Mümâselet
   • Mübâyenet
   • Muvafakat
   • Münâsaha Meselelerinin ve Hisselerin İhtisarı
• TEHÂRÜC (MİRASÇILARIN UZLAŞMASI)
• “HAML”IN (ANA KARNINDAKİ ÇOCUĞUN) MİRASI
   • “Haml”in Miras Alması
• MEFKÛD’UN (KAYBOLAN KİMSENİN) MİRASI
   • Mefkûd’un Miras Alması
• MİRAS MESELELERİNİN HESAPLANMASI
   • Belirli Hisseler
   • Paydanın Belirlenmesi
   • Meselelerin Tashihi
   • Hisselerin Kesirsiz 1 Bölünmeyen Vârislerin İki Sınıf Olması
   • Hisselerin Kesirsiz Bölünemeyen Vârislerin Bir Sınıf Olması
   • Terikenin Vârisler Arasındaki Taksimi

ORGAN NAKLİ VE VASİYETİ
• ORGAN NAKLİ VE VASİYETİ
   • İlâhi Hüküm
   • Ölünün Kemiğini Kırmak
   • Hadis-i Şerif’e Dikkat
   • Vasiyet İntihardır
   • Haşr-ı Cismânî
   • Katliam Vebali ve Cezası
   • Tedavi Emri
   • Kan Nakline Dikkat
   • Ölünün Cenazesi

VASİYETİMDİR
ÖMER ÖNGÜT ve ESERLERİ
YAYINLARIMIZ
İÇİNDEKİLER
İNDEKS


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |