Kalplerin Anahtarı
ALLAH-U TEÂLÂ'NIN HÜKMÜ, İSLÂM'IN HUKUKU

İslâm Hukuku'nun ana kaynakları, İslâm Hukuku'nun Özellikleri, Gayesi, Prensipleri, İlmin ve Ulemanın Değeri, Kötü Âlimlerin Din-i mübine verdikleri zararlar, Âhirzaman Âmirleri, Âile Hukuku, Borçlar Hukuku, Kaza Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Hukusu... gibi İslâm'ın bütün hükümleri ile ilgili tüm Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'ler metinleriyle beraber tek tek ele alınmış, müctehidin-i kiram hazeratının beyanları arzedilmiş, her müslümanın anlayabileceği ve el kitabı olacak şekilde selis bir üslupla hazırlanmıştır.

Büyük Boy (17x25 cm), 744 sayfa
Fiyat Listesi

İslâm'ın Hukuku


İÇİNDEKİLER

TAKDİM

GİRİŞ

İLMİN VE ÂLİMLERİN İSLÂM DİNİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
İLİM VE ÂLİMLER
ULEMÂNIN KISIMLARI
   • 1. İyi Âlimler
   • 2. Kötü Âlimler

ALLAH-U TEÂL’NIN HÜKÜMLERİ
• ALLAH-U TEÂL’NIN HÜKÜMLERİ
• İSLÂM DİNİ
• YARATMAK DA EMRETMEK DE ALLAH-U TEÂL’YA MAHSUSTUR
• İLÂHÎ HÜKÜMLERİ HÜKÜMSÜZ BIRAKMAK İSTEYENLER
• NEFİSLERİNİ İLÂH EDİNENLER
• EMR-İ BİL-MA’RUF NEHY-İ ANİL-MÜNKER
• İLÂHİ HÜKÜMLERİN TAVİZİ YOKTUR
• KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR
• NETİCE OLARAK

İSLÂM HUKUKUNUN ANA KAYNAKLARI
• İSLÂM HUKUKUNUN ANA KAYNAKLARI
   • 1. KUR’AN-I KERİM
      • Allah-u Teâlâ’nın Kitabı Oluşu
      • Nazil Oluşu
      • Kitap Haline Getirilişi
      • Çoğaltılması
      • Muhtevâsı
      • Hükümlerin Çeşitleri
         • A- Kur’an-ı Kerim’in Getirdiği Hükümler Üç Çeşittir
            • 1. İtikadî Hükümler
            • 2. Ahlâkî Hükümler
            • 3. Amelî Hükümler
         • B- Kur’an-ı Kerim’deki Ameli Hükümler İki Sahayı Tazim Eder
            • 1. İbadet Hükümleri
            • 2. Muamelât Hükümleri
   • 2. SÜNNET-İ SENİYYE
      • Yeri ve Önemi
      • Sünnet-i Seniyye’nin Çeşitleri
         • 1. Kavlî Sünnet
         • 2. Fiilî Sünnet
         • 3. Takrirî Sünnet
      • Sünnet-i Seniyye’nin Yazılması ve Toplanması
      • Sünnet-i Seniyye’nin Kaynak Oluşuna Dair Deliller
      • Ashâb-ı Kiram Hazeratının Sünnet-i Seniyye’ye Bağlılığı
      • Hüküm Getirme Yönü İle Sünnet-i Seniyye
         • 1. Kur’an-ı Kerim’deki Bir Hükmü Destekler
         • 2. Kur’an-ı Kerim’deki Kapalı Bir Hükmü Açıklar
         • 3. Kur’an-ı Kerim’de Yer Almayan Bir Hükmü Ortaya Koyar
• İSLÂM HUKUKUNUN DİĞER KAYNAKLARI
   • 1. İCMÂ-I ÜMMET
   • 2. KIYAS-I FUKAHA

EHLİYET
• EHLİYET
   • Mahiyeti
   • Ehliyet Çeşitleri
      • 1. Vûcup Ehliyeti
      • 2. Edâ Ehliyeti
   • Ehliyetin Merhaleleri
      • 1. Temyiz Öncesi Dönem
      • 2. Temyiz Dönemi
      • 3. Bûluğ Dönemi
      • 4. Rüşt Dönemi
   • Ehliyeti Etkileyen Ârızî Durumlar
      • 1. Semâvi Arızalar
         • a. Çocukluk
         • b. Delilik (Akıl Hastalığı)
         • c. Bunama (Ateh)
         • d. Uyku ve Baygınlık
         • e. Unutma
         • f. Hayız ve Nifas Hali
         • g. Ölüm Hastalığı
         • i. Ölüm
      • 2. Mükteseb Ârızalar
         • a. Bilmemek
         • b. Sarhoşluk
         • c. Şaka (Hezl)
         • d. İkrah (Zorlama)
         • e. Hata
         • f. Sefihlik
         • g. Yolculuk (Sefer)
• HAK MEFHUMU
   • Mahiyeti
   • Hakkın Çeşitleri
      • 1. Allah Hakkı
      • 2. Kul Hakkı
      • 3. Müşterek Hak
   • Hakkın Taksimi
   • Hakkın Hükümleri
      • 1. Hakkı Edâ Etmek
      • 2. Hakkın Korunması
      • 3. Hakkı Meşru Şekilde Kullanma
      • 4. Hakkın Başkasına Geçmesi
      • 5. Hakkın Son Bulması

MÜLK VE MÜLKİYET
• MAL VE ÇEŞİTLERİ
   • Mal Nedir?
   • Malın Kısımları
      • 1. Mütekavvim Olan ve Olmayan Mal
      • 2. Menkul ve Gayr-i Menkul Mal
      • 3. Mislî ve Kıyemî Mal
   • Malî Zimmet
• MÜLK VE MÜLKİYET
   • Mülk Nedir?
   • Mülkiyet Nedir?
   • Mülkiyet Hakkının Meşru Oluşu
   • Mülkiyet Çeşitleri
      • a. Ayn Mülkiyeti
      • b. Menfaat Mülkiyeti
      • c. Deyn Mülkiyeti
   • Şekil Bakımından Mülkiyetin Kısımları
• MÜLKİYET EDİNME (İKTİSAP) YOLLARI
   • Mülk Sebepleri
   • Mülkiyet Edinme Yolları
      • 1. Mübaha El Koyma
         • a. Ölü Araziyi İhyâ Etmek
         • b. Avlanmak
         • c. Otlara ve Ağaçlara El Koymak
         • d. Define Bulmak
         • e. Ganimet
         • f. Halefiye
• LUKATA (BULUNTU MAL)
   • Mahiyeti
   • Hükümleri
   • Hayvan Lukatasının Hükmü
   • Lukatayı Sahibine Geri Vermenin Şartı
   • Lukatayı Mülk Edinmenin Hükmü
   • Lâkit (Buluntu Çocuk) ve Hükmü
   • Mefkud (Kaybolmuş Kimse) ve Hükmü

DÂR-ÜL HARP - DÂR-ÜL İSLÂM
• DÂR-ÜL HARP - DÂR-ÜL İSLÂM
   • Mahiyeti
   • Türkiye Dâr-ül Harp Midir?
   • O Halde Memleketimiz Dâr-ül İslâm Mıdır?

DEVLET HUKUKU
• DEVLET HUKUKU
   • Giriş
   • İslâm’da Devlet Hukukunun Kaynakları
   • Devletin Vazifesi
   • Hükümetin Özellikleri
   • Şûrâ
   • İmamet
   • Devletin İcraatları
      • 1. İcrâ
      • 2. Teşrî
      • 3. Kaza
      • 4. Maliye
      • 5. Murakabe
• KAZA (HÜKÜM)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Dâvâ
   • Taraflar
   • Dâvâ Konusu
   • İddiâ Beyanı
   • Kaza Mercii
   • Dâvâ Taraflarının Delilleri (Hakkı İspat Yolları)
      • 1. Şahitlik
      • 2. Yemin
      • 3. Nükul (Yemin Etmeyi Kabul Etmemek)
      • 4. İkrar

İSLÂM HUKUKUNDA CEZA
• İSLÂM HUKUKUNDA CEZA
   • Mahiyeti
   • Suç Nedir? Suçun Mahiyeti
   • Suç-Ceza Dengesi
   • Ceza Gerektiren Suçlar
• ŞER’İ MÜEYYİDELER
   • Mahiyeti
   • Tergibî Müeyyideler
   • Terhîbî Müeyyideler
   • Medenî Müeyyideler
   • Te’dîbî Müeyyideler
   • Cezâî Müeyyideler
      • a) Miktarı Belirtilmiş Cezalar
      • b) Miktarı Belirtilmemiş Cezalar
• ŞER-İ HADLER
   • Had Nedir?
   • Hadlerin Çeşitleri
   • Hadlerin Meşruiyetindeki Hikmet
   • Hadlerin Özellikleri
   • Uygulanışı /
   • Haddin Düşmesi
   • Hadler, Sahipleri İçin Kefarettir
• ZİN HADDİ
   • Zinâ
   • Zinâ Haddi
   • Haddin Şekli
   • Zinâ Haddinin Şartları
• KAZF HADDİ (ZİN İFTİRASI CEZASI)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Vâcip Olmasının Sebebi
   • Kazf Haddinin Miktarı ve Tatbiki
   • İftiraya Uğrayanlarda Aranan Şartlar
• İÇKİ VE DİĞER SARHOŞ EDİCİLERLE İLGİLİ HAD CEZASI
   • İçkinin Haram Oluşu
   • Hamr (İçki) İle İlgili Hükümler
   • Hadlerin Şartları
   • Haddi Gerektiren Sarhoşluk
   • Haddin Miktarı
• HIRSIZLIK HADDİ
   • Hırsızlık
   • Hırsızlığın Haram Oluşu
   • Hırsızlığın Hükmü
   • Hırsızda Aranan Şartlar
   • Çalınan Şeyde (Mesrukta) Aranan Şartlar
   • Malı Çalınan Kişide Aranan Şartlar
   • Hırsızlığın İspatı
      • Elin Kesilmesi
   • Bir Karşılaştırma
• HİRABE (YOL KESME) HADDİ
   • Büyük Hırsızlık
   • Hirabenin Hükmü ve Yol Kesme Haddi
• İRTİDAT (DİNDEN DÖNME) HADDİ
   • Mürted
   • İrtidatın Hükmü
   • Mürtede Tevbe Teklifi
• TA’ZİR SUÇLARI
   • Ta’zirin Mahiyeti ve Meşru Oluşu
   • Öldürme Suretiyle Ta’zir Cezası Verme
• KISAS GEREKTİREN SUÇLAR
   • Kısas Nedir?
   • Kısasın Meşru Oluşu
   • Kısastaki Hikmetler
   • Katilde Aranan Şartlar
   • Maktulde Aranan Şartlar
   • Kısas Âleti
   • Kısası Düşüren Sebepler
   • Affetmenin Hükümleri
• ÖLDÜRME VE CEZASI
   • İnsan Öldürmenin Haram Oluşu
   • Öldürmenin Çeşitleri
      • 1. Amden (Kasten) Öldürme
      • 2. Şibh-i amd (Kasta Benzeyen) Öldürme
      • 3. Hata Yoluyla Öldürme
      • 4. Hata Yerine Geçebilecek Şekilde Öldürme
      • 5. Sebep Olarak Öldürme
• MEŞRU SAVUNMA (NEFSİ MÜDAFAA)
   • Meşru Oluşu
   • Savunmanın Merhaleleri
   • Saldırganı Defetmenin Şartları
   • Nefsi Savunmanın Hükmü
   • Irzı Savunmanın Hükmü

DİYETLER (CİNAYET CEZALARI)
• DİYETLER (CİNAYET CEZALARI)
   • Mahiyeti
   • İlâhî Hüküm
   • Diyetin Miktarı
      • a. Öldürmede Diyet
      • b. Yaralama ve Sakat Bırakmada Diyet
   • Kadınların Diyeti
   • Gayr-i Müslimlerin Diyeti
   • Ceninin Diyeti
   • Diyet Sorumlusu ve Ödeme
   • Âkile
   • Beytül Mâl’in Diyet Ödemesi
   • Kasâme

DEVLET MALINDAN ÇALMAK (GULÛL)
• DEVLET MALINDAN ÇALMAK (GULÛL)
   • Mahiyeti
   • Haram Oluşu
   • Hastalık Raporu
   • Devlet Malını Şahsi İşlerde Kullanmak
• RÜŞVET
   • Mahiyeti
   • Haram Oluşu
   • Hükümde Rüşvet
   • Memur ve Rüşvet

AKİT
• AKİT
   • Mahiyeti
   • Akdin Önemi
   • Akdin Unsurları
      • a. İcâp ve Kabul
      • b. Akdin Tarafları
   • Tek Taraflı İrade İle Meydana Gelen Akitler
      • a. Vakıf
      • b. İbrâ
      • c. Vasiyet
      • d. Yemin
      • e. Kefalet
      • f. Ödül (Ceâle)
   • Akdin Konusunun Şartları
      • 1. Konunun Mevcut Olması
      • 2. Konunun Meşru Olması
      • 3. Konunun Mümkün Olması
      • 4. Konunun Akdi Yapanlarca Bilinmesi
      • 5. Akdin Konusunun Necis Olmaması
   • Akitlerin Sona Ermesi
      • a. Akdin Fâsit Olması Sebebiyle Fesih
      • b. Muhayyerlik Hakkı Sebebiyle Fesih
      • c. İkâle
   • Akdi İfâ İmkânsızlığı
   • Akid Süresinin Bitmesi veya Gayenin Gerçekleşmesi
   • Akdin Ölümle Sona Ermesi

BEY’ (ALIŞ-VERİŞ) AKDİ
• BEY’ (ALIŞ-VERİŞ) AKDİ
   • Giriş
   • Alış-Veriş Akdinin Gerçekleşme Keyfiyeti
• ALIŞ-VERİŞ AKDİNİN ŞARTLARI
   • Şartların Gayesi
      • A. İn’ikad (Meydana Gelme) Şartı
         • 1. Akdin Tarafları İle İlgili Şartları
            • a. Ehliyet
            • b. Akdi Yapanların Birden Çok Olması
         • 2. Akdin Kendisinde Bulunması Gereken Şartlar
         • 3. Akdin Yapıldığı Yerle İlgili Satışlar
      • B. Alış-Veriş Akdinin Sıhhat Şartları
         • a. Genel Şartlar
         • b. Özel Şartlar
      • C. Nefaz (Akdin Yürürlülük Kazanması) İçin Gerekli Şartlar
      • D. Satım Akdinin Bağlayıcılık Şartları
• BÂTIL VE FÂSİT ALIŞ-VERİŞLER
   • Butlan
   • Fesat
   • A. Bâtıl Sayılan Alış,Veriş Çeşitleri
      • a. Olmayan Şeyin Satışı
      • b. Teslimine Güç Yetirilemeyecek Olan Şeyin Satışı
      • c. Garar Satışı (Aldanma Riski Bulunan Satış)
      • d. Necis (Pis) Olan veya Pislik Karışan Şeyin Satışı
      • e. Kaporalı Satış
   • B. Fâsit Sayılan Alış-Veriş Çeşitleri
      • a. Bilinmeyen Yönü Bulunan Satış
      • b. Bir Şarta veya Bir Zamana Bağlanan Satış
      • c. Fâsit Şartla Satış
      • d. Bir Satış İçinde İki Satış veya İki Şart
      • e. Malı Görmeden Satmak veya Satın Almak
      • f. Gözleri Görmeyen Kimsenin Alış-Verişi
      • g. Haram Olan Satış Bedeli Karşılığında Satış
      • h. Şarap Üreticisine Üzüm Satmak
      • i. Satılan Belirli Malda ve Ayrılmış, Satış Bedelinde Vâde Şart Koşmak
      • k. Iyne Satışı (Vâdeli Sattığı Malı Peşin Para İle Geri Almak)
      • l. Bir Bütünün Parçalarının Bu Bütünden Ayrılmadan Satılması
      • m. Meyve ve Ekinlerin Hasattan Önce Satılması
   • Fâsit Alış-Veriş Hükümleri
   • Mekruh Olan Alış-Verişler
• KARABORSACILIK
   • Mahiyeti
• MUHAYYERLİK
   • Mahiyeti
   • Şart Muhayyerliği
   • Görme Muhayyerliği
   • Kusur Muhayyerliği
• GÜVENE DAYANAN SATIŞ ÇEŞİTLERİ
   • Mahiyeti
   • Güvene Dayanan Satışlar
      • 1. Tevliye Satışı
      • 2. Vazîa Satışı
      • 3. Murabaha Satış
      • 4. Müsâvemeli Satış
   • Kâr Miktarı Açıklanarak Yapılan Satışların Özellikleri
   • Müşteriye Verilmesi Gereken Bilgiler
   • Kârın Meşru Oluşu ve Sınırı
   • Piyasa Fiyatı
• BORÇ ALIP-VERME (KARZ-I HASEN)
   • Ödünç Verenle İlgili Şartlar
   • Ödünç Verilen Şeyle İlgili Şartlar
   • Borcun Vâdesinde Ödenmesi
• İCÂR (KİRA) AKDİ
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Kira Akdinin Şartları
      • 1. Meydana Gelme Şartları
      • 2. Yürürlük Şartları
      • 3. Sıhhat Şartları
      • 4. Kira Süresini Belirleme
   • Kullanma Yerini Belirleme
   • Kiralanan Şeyden Yararlanmanın Şer’an Mübah Olması
   • Kira Bedelinin Özellikleri
   • Kira Sözleşmesi İçinde Sözleşmenin Feshedilmesi
   • Kira Akdinin Sona Ermesi
   • Kiralanan Şeylerin Tamir Masrafları
• VERESİYE YAPILAN ALIŞ-VERİŞLER
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Vâdesi Belli Bir Borcu Erteleme
   • Ertelenmesi Caiz Olmayan Borçlar
   • Açık Hesapların Ödenmesinde Vâde
   • Vâdeli Satışın Peşin Satıştan Farklı Tarafları
• SARF AKDİ
   • Mahiyeti
   • Sarf Muâmelesinin Şartları
      • 1. İki Bedelin Peşin Olarak Ödenmesi
      • 2. Cins Birliğinde Eşit Miktarların Mübadelesi Esası
      • 3. Şart Muhayyerliğinin Bulunmaması
      • 4. Vâde Olmamalıdır
   • Döviz Ticareti
• SELEM AKDİ (PARA PEŞİN-MAL VERESİYE SATIŞ)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Selemin Rüknü
   • Selem Akdinin Şartları
• GÖTÜRÜ (CÜZÂF YOLUYLA) SATIŞ
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Götürü Satışın Şartları
• İKÂLE (KARŞILIKLI RIZA İLE SATIŞI BOZMA)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • İkâlenin Şartları
• HAVALE (SENET VE ÇEKLERİN CİROSU)
   • Mahiyeti
   • Havalenin Hükümleri
   • Havalenin Sona Ermesi
   • Yeni Borçlunun Eskisine Dönebileceği Durumlar

TİCARETTE YARDIMCI MUAMELELER
• TİCARETTE YARDIMCI MUAMELELER
• KEFÂLET
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Kefilliğin Çeşitleri
   • Kefillik Akdinin Şartları
      • 1. Kefille İlgili Şartlar
      • 2. Borçlu İle İlgili Şartlar
      • 3. Alacaklı İle İlgili Şartlar
   • Kefâletin Hükümleri
   • Mal İle İlgili Kefâletin Sona Ermesi
   • Şahıs İle İlgili Kefâletin Sona Ermesi
• VEKÂLET
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Vekâlet Verende Aranan Şartlar
   • Vekille İlgili Şartlar
   • Alış-Verişte, Satın Almak İçin Vekil Tayin Etmek
      • a. Genel Vekâlet
      • b. Özel Vekâlet
   • Satış İçin Vekil Tayin Etmek
   • Vekâletin Sona Ermesi
• REHİN
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Rükünleri
   • Şartları
   • Rehin Edilen Şey İle İlgili Şartlar
   • Rehin Hükümleri
• EMANET
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Rükünleri
   • Şartları
   • Emanetin Tazmin Edilmesini Gerektiren Durumlar
• ÖDÜNÇ (ÂRİYET)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Şartları
   • Hükümleri
• HİBE (BAĞIŞ)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Rükünleri
   • Şartları
   • Rücû Şartıyla Hibe
      • a. Umrâ
      • b. Rukbâ
      • c. Sûknâ
   • Hibe Yapacak Kimsenin Ehliyeti
   • Hibeyi Kabul Ehliyeti
   • Hibeden Vazgeçme
   • Hibeden Dönmeyi Engel Teşkil Eden Durumlar
   • Çocuklara Hibe
• KISITLAMA (HACR)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Kısıtlama Sebepleri
      • 1. Küçüklük
      • 2. Akıl Hastalığı
      • 3. Bunaklık
      • 4. Ölümle Sonuçlanan Hastalık
      • 5. Sefihlik
• ZORLAMA (İKRAH)
   • Mahiyeti
   • İkrahın Kısımları
      • a. Tam İkrah
      • b. Eksik İkrah
      • c. Yakınlara Verilecek Zararla İkrah
   • Zorlamanın Hükmü
• GASB
   • Mahiyeti
   • Meşru Olmayışı
   • Hükümler
• İTLÂF
   • Mahiyeti
   • İtlâfta Tazmini Gerektiren Şartlar
• SULH
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Sulh Çeşitleri
      • a. Dâvâlının İkrarda Bulunduğu Anlaşmazlığı Sulh Yolu İle Çözme
      • b. Dâvâlının İnkârına Dayalı Sulh
      • c. Dâvâlının Susması İle Yapılan Sulh
   • Sulh Akdinin Tarafları İle İlgili Şartlar
   • Sulh Akdinin Konusu İle İlgili Şartlar
   • Sulh Akdinin Hükümleri
• İBRÂ
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Rüknü
   • İbrâ Edende Bulunması Gereken Şartlar
   • Hükümleri
   • Haklardaki İbrâ
• İFLÂS
   • Mahiyeti
• ŞÜF’A (ÖNCELİKLİ ALIM HAKKI)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Şüf’a Hakkını Doğuran Durumlar
      • a. Akarda Ortaklık
      • b. İrtifak Haklarında Ortaklık
      • c. Bitişik Komşuluk
   • Şüf’a Hakkı Sahiplerinin Dereceleri
      • a. Satılan Akarda Ortak Olanlar
      • b. Satılan Akarda İrtifak Hakkı Sahibi Olanlar
      • c. Bitişik Komşu Olanlar
   • Şüf’a Hakkını Kullanma Usulû
   • Şüf’a Hakkını Düşüren Durumlar

ORTAKLIK (MAL ŞİRKETLERİ)
• ORTAKLIK (MAL ŞİRKETLERİ)
   • Şirket Nedir
   • Meşru Oluşu
• ORTAKLIĞIN KISIMLARI
   • 1. Mülk Ortaklığı
      • a. İhtiyari Şirket
      • b. Zorunlu Şirket
      • Mülk Ortaklığının Hükmü
   • 2. Akit (Sözleşme) Ortaklığı
      • Sermaye Ortaklığı
      • Sanat (İş) Ortaklığı
      • Kredi (İtibar) Ortaklığı
• MUFÂVAZA ORTAKLIĞI
   • Mahiyeti
   • Şartları
• İNAN ORTAKLIĞI
   • Mahiyeti
   • Ortaklığın Esasları
   • Şirket Sermayesinden Bidâa veya Vedia Yoluyla Vermek
• İŞ VE TAAHHÜT ORTAKLIĞI
   • Mahiyeti
   • Hükümleri
• MUDARABE ORTAKLIĞI
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Mudârebe Çeşitleri
      • 1. Mutlak Mudarabe
      • 2. Mukayyet Mudarabe
   • Hukukî Vasfı
• MÜZÂRAA (ZİRAAT) ORTAKLIĞI
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Şartları
   • Hükümleri
• MÜSÂKAT (BAĞ-BAHÇE) ORTAKLIĞI
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Şartları
   • Hükümleri

FÂİZ
• FÂİZ
   • Mahiyeti
   • Kur’an-ı Kerim ve Fâiz
   • Sünnet-i Seniyye ve Fâiz
   • Fâiz Çeşitleri
      • 1. Fazlalık Fâizi (Ribâ-i Fadl)
      • 2. Vâdeye Dayanan Fâiz (Ribâ-i Nesie)
   • Fâizin İlleti
   • Küfür Diyarında Fâiz

VAKIF
• VAKIF
   • Mahiyeti
   • Vakfın Meşru Oluşu
   • Vakfın Rüknü
   • Vakfın Çeşitleri
      • a. Hayır Vakfı
      • b. Aile veya Soydan Gelenler İçin Vakıf
   • Vakfın Konusu
   • Vakfedilen Bazı Mal Türleri
      • 1. Akarın Vakfedilmesi
      • 2. Menkulün Vakfedilmesi
   • Vakfın Hükmü
   • Vakfedende Aranan Şartlar
   • Vakfedilen Şeyde Aranan Şartlar

NİKÂH VE EVLİLİK
• NİKÂH VE EVLİLİK
   • Aile
   • Evliliğe Teşvik
• EVLİLİK ÖNCESİ
   • Nişan
   • Aranan Vasıflar
   • Dünür Üstüne Dünür
   • İddet Bekleyen Kadınla Nişanlanmak
   • Evlenilmek İstenen Kadını Görmek
   • Nişanı Bozma
   • Dul ve Bakire İle İstişare
• EVLİLİĞİN TEŞEKKÜLÜ
   • Nikâh
   • Nikâhtaki Hikmet
   • Nikâhın Hükmü
   • Nikâhın Rükünleri
   • Ehliyet
   • Nikâhta Velayet
   • Veliler Arasında Sıralama
   • Nikâhta Vekalet
   • Nikâh Akdinin Yapılmasının Şartları
      • 1. Akdi Yapanların Şartları
      • 2. İcap ve Kabuldeki Şartlar
   • Evliliğin Sıhhat Şartları
   • Sahih Olan Evliliğin Hükmü
   • Evlilik Akdinin Müstehapları
• NİKÂH KIYMANIN ADABI
• MEHİR VE HÜKÜMLERİ
   • Mehir Nedir?
   • Mehirin Vâcip Olmasının Delili
   • Kur’an-ı Kerim’de Mehir
   • Sünnet-i Seniye’de Mehir
   • Mehirin Lüzumu
   • Mehirin Miktarı
   • Mehir Olması Uygun Olan ve Olmayan Şeyler
   • Mehir Çeşitleri
      • 1. Mehr-i Müsemma
      • 2. Mehr-i Misil
      • 3. Mehr-i Muaccel
      • 4. Mehr-i Müeccel
      • Şiğar Nikahı
   • Mehirde Hak Sahibi Olanlar
   • Allah-u Teâlâ’nın Hakkı
   • Kadının Hakkı
   • Velilerin Hakkı
   • Mehirin Alınması İle İlgili Hükümler
   • Mehirin Kesinleşmesi
   • Mehirin Yarısının Vacip Olması
   • Mehirin Tamamının Düşmesi
   • Mehirin Tazmini
   • Çeyiz
• AİLE FERTLERİNİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK (NAFAKA)
   • Mahiyeti
   • Evli Kadının Nafakası
   • İddet Bekleyen Kadının Nafakası
   • Çocukların Nafakası
   • Anne Baba ve Diğer Usulün Nafakaları
• EVLENİLMESİ HARAM OLAN KADINLAR
   • Muharremat
   • 1. Evlenilmesi Ebedî Haram Olanlar
      • A. Nesep (Akrabalık) Yoluyla Haram Olanlar
      • B. Sıhriyyet (Evlilik) Yoluyla Nikâhı Haram Olanlar
         • a. “Usûl” ün Karısı
         • b. “Fürû” un Karısı
         • c. Karının “Usûl”ü
         • d. Karının “Fürû”u
      • Hürmet-i Musahara
      • Süt Kardeşliği Sebebiyle Nikâhın Haram Olması
         • a. Her Ne Kadar Yukarıya Çıkarsa Çıksın Kişinin Süt Emme Yoluyla “Usûl”ü
         • b. Her Ne Kadar Aşağıya İnerse İnsin Kişinin Süt Emme Yoluyla “Fürû”u
         • c. Süt Anne ve Babanın “Fürû”u
         • d. Süt Nine ve Dedenin Doğrudan “Fürû”u
         • e. Karının Süt Annesi
         • f. Süt Babanın ve Dedenin ve Dedenin Babasının Karısı
         • g. Süt Oğulun, Onun Oğlunun, Süt Kızın Oğlunun ve Aşağıya Doğru Bunların Karıları
         • h. Karının Süt Kızı
      • Süt Emzirme Hükümlerinin Farklı Olduğu Yerler
      • Haram Kılan Emmenin Şartları
      • İlâhi Hikmet
      • Şema
      • 1. Nesep (Soy) İle Haram Olanlar
      • 2. Süt İle Haram Olanlar
      • 3. Sıhriyet (Evlilik) İle Haram Olanlar
   • 2. Evlenilmesi Geçiçi Olarak Haram Olanlar
      • a. Bir Başka Kocanın Hakkı İle Bağlı Olan Kadın
      • b. Üç Talâkla Boşanmış Kadın
      • c. Semâvi Bir Dine Bağlı Olmayan Kadın
      • d. Kadını, Kız Kardeşi, Halası veya Mahrem Kadınlardan Biriyle Bir Nikâhta Toplamak
      • e. Dört Kadınla Evli Bir Erkeğin Beşinci Karısı
      • İlâhi Hüküm
• EŞLERİN BİRBİRİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI VE VAZİFELERİ
   • Engüçlü Bağ
   • Kadının Hakları
      • a. Mehir
      • b. Nafaka
      • c. İyi Geçim
      • d. Kadını İffetli Kılma ve Cinsî Yönden Yararlanma
         • Cimâ Âdâbı /
      • e. Miras
   • Kocanın Hakları
      • a. İtaat
      • b. Kocanın Evinde İkamet
      • c. Kocanın Dâvetine İcabet
      • d. Emanet
      • e. İyi Geçim
      • f. Te’dip Etme Hakkı (Tebiye Etme)
      • g. Hakeme Başvurmak
      • h. Miras
   • Çocukların Hakları
      • Nesep Bağı
      • Çocuğun Nesebinin Sâbit Olma Yolları
      • Sahih Evlilikte Nesebin Sabit Olması
      • Evlât Terbiyesi
      • Ana-Baba Hakkı

NİKÂHIN BOZULMASI VE SONUÇLARI
• NİKÂHIN BOZULMASI VE SONUÇLARI
   • Giriş
   • Talâk
   • Talâk Yetkisi
   • Talâk’ın Rüknü
   • Talâkın Lüzumu
   • Talâkın Şartları
• TALÂK ÇEŞİTLERİ VE BUNLARIN HÜKÜMLERİ
   • Talâk Çeşitleri
   • Boşamada Kullanılan Tabirler
      • 1. Sarih Olanlar
         • Hükmü
      • 2. Kinaye (Kapalı) Olanlar
      • 3. Sarih ve Kinâyeli Olanların Dışındaki Boşama İfadeleri
   • Yazı İle Talâk
   • Elçi İle Talâk
   • Sünnet-i Seniyye’ye Uygunluğuna Göre Talâk
   • 1. Sünnet Üzere Boşama
      • a. Talâk-ı Ahsen
      • b. Talâk-ı Hasen
   • 2. Bid’at Üzere Boşama
   • Dönüş İmkânı Olup Olmamasına Göre Talâk
   • A. Ric’î Talâk
      • Ric’î Talâk’ın Hükmü
   • B. Bâin Talâk
      • 1. Beynûnet-i Suğrâ
         • Hükmü
      • Beynûnet-i Kübrâ (Talâk-ı Selâse)
   • C. Müneccez (Muaccel) Talâk
   • D. Muzaf Talâk
   • E. Muallâk Talâk
   • Kur’an-ı Kerim’de Talâk
• HUL’ (BEDEL KARŞILIĞINDA BOŞANMA)
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • Şartları
   • Hükmü
   • Hak ve Menfaatler Karşılığında Hul’ Yapmak
• MAHKEME KARARIYLA EVLİLİĞE SON VERİLMESİ
   • Fesih ve Talâk
   • Özür ve Hastalık Sebebiyle Ayrılma
   • İlâ Sebebiyle Ayrılma
   • Yeminden Dönmenin Hükmü
   • İlâ’nın Şartları
   • Liân Sebebiyle Ayrılma
   • Liân’ın Şartları
   • Çocuğu Reddetmenin Şartları
   • Liân’da Mendup Olan Şeyler
   • Eşlerden Birinin Liân’dan Çekinmesi veya Dönmesi
   • Zıhar Sebebiyle Ayrılma
   • İrtidat veya Eşlerden Birinin Müslüman Olması Sebebiyle Ayrılma
• İDDET
   • Mahiyeti
   • Meşru Oluşu
   • İddetin Rüknü
   • İddetin Çeşitleri ve Süreleri
      • a. Boşanan Kadının İddeti
      • b. Kocası Ölen Kadının İddeti
      • c. Hamile Kadınların İddeti
   • İddet Hükümleri
   • İddet Süresinde Kadına İşaretle Dünür Olma
   • İddet Gerekmeyen Boşanma
   • Âdetten Kesilenlerle Hiç Âdet Görmeyenlerin İddeti
• ERKEĞİN BOŞANDIĞI KADINA NAFAKA (GEÇİMLİK) VERMESİ
   • Evlenen Kadının Nafakası
   • Boşanan ve İddet Bekleyen Kadının Nafakası
   • Mühim Bir İhtar
   • Süt Emzirme
• HIDÂNE (ÇOCUĞUN BAKIMI)
   • Mahiyeti
   • Hıdâne Hakkına Sahip Olan Kadınlar
   • Hıdâne Hakkına Sahip Olan Erkekler
   • Hıdâne Hakkına Sahip Olanlarda Aranan Vasıflar
   • Hıdâne Hakkının Düşmesi
   • Boşanan Eşlerin Çocuğu Görme Hakkı
   • Hıdâne Süresinin Sona Ermesi
• EVLÂT EDİNME

MİRAS HUKUKU
• MİRAS HUKUKU
   • Miras
   • Miras İlmi
   • Mirasın Rükünleri
   • Mirasın Şartları
   • Mirasın Sebepleri
      • 1. Evlilik Bağı (Sahih Nikah)
      • 2. Kan Hısımlığı (Hakiki Neseb)
   • Mirasa Engel Haller
   • Miras Paylarındaki İlâhî Hikmetler
   • Miras Taksiminde Kadın ve Erkek
   • İman İle Küfür Arasında Tercih
• TERİKE
   • Terikenin Tarifi
   • Terike Üzerindeki Haklar
      • 1. Ölenin Techiz ve Tekfini
      • 2. Borçlarının Ödenmesi
         • Dört Çeşit Borç Vardır
      • 3. Vasiyetlerin Yerine Getirilmesi
   • Vârislerin Hakkı
• VÂRİSLERİN ÇEŞİTLERİ VE DERECELERİ
   • Vârislerin Çeşitleri
   • Vârislerin Dereceleri
      • 1. Ashab-ı Ferâiz
      • 2. Neseb (Kan) Yoluyla “Asabe” Olanlar
      • 3. Sebebe Dayanan “Asabe”lik
      • 4. Neseb (Kan) Yoluyla Olan Farz Sahiplerine Red
      • 5. Zevil-erham
      • 6. Mevlâ El-muvâlât
      • 7. Başkası Üzerinde Nesebi İkrar Olunan Kişi
      • 8. Kendisine Mirasın Üçte Birinden Fazla veya Malın Tamamı Vasiyet Edilen Kimseler
      • 9. Beytülmâl
   • 1. ASHAB-I FERAİZ VE FARZ (MUAYYEN) HİSSELER
      • 1. Yarım (Nısıf) Alanlar
      • 2. Dörtte Bir (Rubu’) Alanlar
      • 3. Sekizde Bir (Sümün) Alanlar
      • 4. Üçte İki (Sülüsan) Alanlar
      • 5. Üçte Biri (Sülüs) ve Kalanın Üçte Birini Alanlar
      • 6. Altıda Bir (Südüs) Alanlar
         • A. Koca (Zevc)
         • B. Karı (Zevce)
         • C. Baba (Eb)
         • D. Dede (Sahih Ced)
         • E. Ana-Bir Oğlan Kardeş ve Ana-Bir Kız Kardeşler (Evlâd-ı ûm)
         • F. Kız (Bint, Sulbiyye)
         • G. Oğlun Kızı (Bint’ül İbn, İbniyye)
         • H. Ana-baba Bir Kız Kardeş (Uht Lehüma)
         • İ. Baba Bir Kız Kardeş (Uht Lieb)
         • J. Anne (Ûm)
         • K. Nine (Sahih Cedde)
      • 2. ASABE
         • 1. Asabe’nin Tarifi
         • 2. Asabe’nin Hükmü
         • 3. Asabe’nin Taksimi
         • A. “Nesebî Asabe” Çeşitleri ve Her Birinin Hükmü
            • a. Kendi Başına (Bi nefsihi) Asabe Olanlar
            • b. Başkası Sebebiyle (Bi gayrihi) Asabe Olanlar
            • c. Başkası ile (Maal-gayr) Asabe Olanlar
         • B. “Sebebî Asabe” ve Hükmü
      • AVLİYYE
      • REDDİYE
         • 1. İhtimal
         • 2. İhtimal
         • 3. İhtimal
         • 4. İhtimal
• ZEVİ’L-ERHAM (Belirli Payı Olmayan Kan Hısımları)
   • Tarifi
   • Zevi’l-Erham’ın Sınıf ve Dereceleri
   • Zevi’l-Erham’ın Mirasçı Olmasında Uygulanan Esaslar
   • Sınıfların Tertibi
      • a. Birinci Sınıfın Vâris Olması
      • b. İkinci Sınıfın Vâris Olması
      • c. Üçüncü Sınıfın Vâris Olması
      • d. Dördüncü Sınıfın Vâris Olması
   • Sınıfların Tertibine Göre Misaller
• MİRASTA HACB
   • 1. Hacb-ı Hırman ile Hacb Olunmayanlar
   • 2. Hacb-ı Hırman ile Hacb Olunanlar
• MÜNÂSAHA
   • Mümâselet
   • Mübâyenet
   • Muvafakat
   • Münâsaha Meselelerinin ve Hisselerin İhtisarı
• TEHÂRÜC (MİRASÇILARIN UZLAŞMASI)
• “HAML”IN (ANA KARNINDAKİ ÇOCUĞUN) MİRASI
   • “Haml”in Miras Alması
• MEFKÛD’UN (KAYBOLAN KİMSENİN) MİRASI
   • Mefkûd’un Miras Alması
• MİRAS MESELELERİNİN HESAPLANMASI
   • Belirli Hisseler
   • Paydanın Belirlenmesi
   • Meselelerin Tashihi
   • Hisselerin Kesirsiz 1 Bölünmeyen Vârislerin İki Sınıf Olması
   • Hisselerin Kesirsiz Bölünemeyen Vârislerin Bir Sınıf Olması
   • Terikenin Vârisler Arasındaki Taksimi

ORGAN NAKLİ VE VASİYETİ
• ORGAN NAKLİ VE VASİYETİ
   • İlâhi Hüküm
   • Ölünün Kemiğini Kırmak
   • Hadis-i Şerif’e Dikkat
   • Vasiyet İntihardır
   • Haşr-ı Cismânî
   • Katliam Vebali ve Cezası
   • Tedavi Emri
   • Kan Nakline Dikkat
   • Ölünün Cenazesi

VASİYETİMDİR
ÖMER ÖNGÜT ve ESERLERİ
YAYINLARIMIZ
İÇİNDEKİLER
İNDEKS


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |