İNSAN DÜNYA VE AHİRET

"Elest bezmi"nden başlayarak, cennet veya cehennemdeki son durağına kadar bütün yaratılış ve imtihan sahneleri, kıyamet ve kıyamet alametleri Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'lerde izah edildiği şekliyle bu eserde...

Büyük Boy (17x25 cm), 560 sayfa
Fiyat Listesi

İnsan Dünya ve Ahiret


İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM / İNSAN
• “Elestü Birabbiküm” Hitabı
• Allah’ın Halifesi
• İlk insan
• İmtihan
• Hazret-i Havvâ
• Yedi Merhale ve Yaratılış Unsurları
    1. Toprak ve Su
    2. Nutfe
    3. Aleka (Kan Pıhtısı)
    4. Mudğa (Bir Çiğnemlik Et)
    5. Kemikler
    6. Et
    7. Ruh
• Ölümden Sonra Dirilme (1)
• Ölümden Sonra Dirilme (2)
• Ölümden Sonra Dirilme (3)
• Ölümden Sonra Dirilme (4)
• Eşler, Evlat ve Torun
• Tefekkür
• Kâinatın Hülasası İnsan
• Mânevi Tekamül

2. BÖLÜM / MÜKERREM İNSAN
• Sebeb-i Mevcudat, Hülâsa-i İnsan, Muhammed Aleyhisselâm
• Yakınlık Nesebi
• Hulefa-i Raşidin
• Allah-u Teâlâ’nın Has Kulları
• Silsile-i Sâdât
• Fırka-i Naciye

3. BÖLÜM / MUHTELİF İNSANLARA AİT KARAKTERLER

4. BÖLÜM / DÜNYA
• Göklerin ve Yerin Yaratılışı
• Dünyanın Önemi
• Dünya da Müminlerin Ahiret de
• Hem Dünyada Hem Ahirette
• Meşru Çalışmalar
• Hoş Gösterilen Şeyler
• Dünya ile Ahiret arasında Tercih
• Dünya Hayatının Misali (1)
• Dünya Hayatının Misali (2)
• Ahiretsiz Bir Dünya
• Ahirete Göre Dünya
• “Az Bir Geçimlik”
• İman Olmayınca

5. BÖLÜM / ÖLÜM
• Küçük Kıyamet
• Ölüm Herkesin Başında
• İmtihan Sahnesi
• Belirli Bir Ömür
• Milletlerin Ölümü
• Kim Nerede Ölecekse
• Uyku ve Ölüm
• Bin Yıl Yaşamak İsteyenler
• Melekler Üzerine Yemin
• Ölüm Meleği ve Yardımcıları
• Üç Sınıf İnsan
    a) Mukarrebler
    b) Ashab-ı Yemin
    c) İnkârcı Sapıklar
• Can Çekişme Sahnesi
• Ölümü Hatırlamak
• Ölüm İçin Hazırlık
• Nümune Bir Vasiyet
• Nümune Bir Niyaz

6. BÖLÜM / KABİR HAYATI
• Âlem-i Berzah
• Müminin Ölümü ve Kabir Hayatı
• Kâfirin Ölümü ve Kabir Hayatı
• Kabir Azabı

7. BÖLÜM / KIYAMET ALÂMETLERİ
• Kıyametin Küçük Alâmetleri
• Kıyametin Büyük Alâmetleri
    1. Duhân
    2. Deccâl
    3. Hazret-i İsâ Aleyhisselâm
    4. Ye’cüc ve Me’cüc
    5. Dabbetül-arz
    6. Güneşin Batıdan Doğması
    7. Hicaz Tarafından Büyük Bir Ateşin Çıkması
    8.9.10. Üç Büyük Yer Çöküntüsü Olması

8. BÖLÜM / KIYAMET
• Kıyamet Nedir?
• Kıyamet Saati
• Kıyametin Zamanı (1)
• Kıyametin Zamanı (2)
• Kıyametin Zamanı (3)
• Gizliliğin Hikmeti
• İnanan - İnanmayan
• Küfürde İnat, Kötülükte Israr.

9. BÖLÜM / BİRİNCİ SUR
• Sur ve Mahiyeti
• Sur’a Üfürülüş (1)
• Sur’a Üfürülüş (2)
• Sur’a Üfürülüş (3)
• Sur’un Zelzelesi
• Çarpacak Olan Felâket
• Kıyamet ve Yeryüzü
• Kıyamet ve Dağlar
• Kıyamet ve Denizler
• Kıyamet ve Gökyüzü
• Kıyamet ve Güneş
• Kıyamet ve Yıldızlar
• Kıyamet ve Vahşi Hayvanlar
• Öğüt

10. BÖLÜM / İKİNCİ SUR
• Ba’sü Ba’del-Mevt
• İki Sur Arası
• İlâhi Kudret
• Kabirlerden Kalkış (1)
• Kabirlerden Kalkış (2)
• Kabirlerden Kalkış (3)
• Kabirlerden Kalkış (4)
• Kabirlerden Kalkış (5)

11. BÖLÜM / MAHŞER
• Haşr
• Mahşer
• Mahşere Geliş
• Mahşerde Toplanış (1)
• Mahşerde Toplanış (2)
• İlâhi Vaad
• Mahşerde Müminler
• Mahşerde Hayvanlar
• Din Gününün Sahibi
• Kaçış Nereye
• İlâhî Divan
• Aldanma Günü
• Suskunluk
• Pişmanlıklar
• Samimiyetsiz Pişmanlıklar
• Secdeye Dâvet
• Dünya Fani Ahiret Bâki, Dünya Kısa Ukba Sonsuz
• Kendilerine İlim ve İman Verilenler
• Kim Kime Tâbi Olduysa
• İlâhi Mukayese
• İnsanlar ve Cinler
• Putperestler (1)
• Putperestler (2)
• Meleklere Tapanlar
• Müslümanlar ve Diğer Dinlerde Olanlar
• Fâizciler
• En Refah Yaşayan, En Sıkıntı Çeken
• Havz / 300
• Muhasebeye Doğru
• KUR’AN-I KERİM’DEN ÖĞÜTLER

12. BÖLÜM / AMEL DEFTERLERİNİN DAĞITILMASI
• Kiramen Kâtibin
• Defterlerin Dağıtılması
• Amel Defterleri Sağından Verilenler
• Amel Defterleri Solundan Verilenler
• Amel Defterlerinin Açılması

13. BÖLÜM / SORGU - SUAL
• Muhasebenin Başlaması
• Peygamberlere Sorulan Suâl
• Kur’an-ı Kerim Haber Veriyor
• Organların Şahitliği (1)
• Organların Şahitliği (2)
• Bir Sahne
• Seri-ül Hisab

14. BÖLÜM / MİZAN
• Mizan
• Mahkeme-i Kübrâ
• Tartıları Ağır Gelenler
• Hesabı Kolay Görülenler
• Tartıları Hafif Gelenler
• Tartıya Lüzum Görülmeyenler
• Küfür Öncüleri
• İflâs Edenler
• Mizanda En Ağır Gelen Şey
• Yolların Ayrılışı

15. BÖLÜM / ŞEFÂAT
• Şefâat İzni
• Makâm-ı Mahmud
• İlâhi Rahmet
• Engin Merhamet

16. BÖLÜM / SIRAT
• Sırat
• Sırattan Geçenler
• Sırattan Düşenler

17. BÖLÜM / CEHENNEM
• Sevkiyat
• Kapıların Açılışı
• Cehennemliklerin Yapısı
• Cehennem
• Cehennem Tabakaları
• Cehennemin Doymazlığı
• Kaynar Su
• Allah-u Teâlâ’nın Gadabı
• Ateş Azabı
• Ateşin Derecesi
• Cehennemin Kıvılcımları
• Cehennemin Dumanları
• Derilerin Yenilenmesi
• Zebaniler
• Demir Kamçılar
• Katran Gömlekler
• Zakkum ve Dari’
• İrinli Su
• Cennetlikler ile Cehennemlikler
• Acıklı İtiraf
• Kâfir Arkadaşın Akibeti
• Ölüm Azabı
• Ebedilik
• Cemalullah’tan Mahrumiyet
• Azapların Her Çeşidi
• En Hafif Azab
• Cehennemlikler ve Şeytan
• Saptırıcı Önderler ve Onlara Tâbi Olanlar
• Mü’minlere Gülenler
• Gerikafalılar
• Nasipsizler
• Münâfıklar
• Kâfirlerin Dünyalığı
• Pişmanlıklar (1)
• Pişmanlıklar (2)
• Cenneti ve Cehennemi Saran Şeyler
• Kur’an-ı Kerim’den Öğütler

18. BÖLÜM / A’RAF

19. BÖLÜM / CENNET
• Muhammed Aleyhisselâm
• İlk Giriş
• İlk Girenler
• Cennet
• Cennetin İsimleri ve Kısımları
• Rüyetullah
• Allah-u Teâlâ’dan Selâm
• Ölümün Ölümü
• Sâdıkların Sadâkatı
• Mukarreblerin İki Cenneti
• Ashab-ı Yemin’in İki Cenneti
• Cennette Ebedilik
• Zürriyetlerin Buluşması
• Cennette Müminler (1)
• Cennette Müminler (2)
• Cennette Müminler (3)
• Cennette Müminler (4)
• Cennet Sohbetleri
• Köşkler
• Cennette Kadınlar
• Cennet ve Kadınlar
• Cennette Huriler
• Vildan ve Gılman
• Ziynetler
• Irmaklar
• Pınarlar ve Çeşmeler
• Kâfur Karışımlı Cennet Şarabı
• Zencefil Karışımlı Selsebil
• Tesnim Karışımlı Cennet Şarabı
• Mukarrebler ve Tesnim
• Koyu Gölgelikler
• Ağaçlar, Meyveler
• Kuş Etleri
• Cennet Elbiseleri
• Tahtlar, Koltuklar
• Cennet Çarşıları
• Gözlerin Hiç Görmediği, Kulakların Hiç İşitmediği
• Canın Her Çektiği, Gözün Her Hoşlandığı
• Gülme Sırası Kimde?
• Cennete En Son Giren
• Dinde Samimiyet
• Engin Merhamet
• Kur’an-ı Kerim’den Öğütler

VASİYETİMDİR
ÖMER ÖNGÜT VE ESERLERİ
YAYINLARIMIZ
İÇİNDEKİLER


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |