GERÇEK MÜRŞİD
HAZRET-İ ALLAH'TIR

Muhterem müellif bu eserin kıymetini ve hususiyetini şu cümleleriyle izah etmektedir:
"Hazret-i Allah'ı kimi insanların duyması, kimi insanların bilmesi, kimi insanların da bulması için 'Gerçek Mürşid Hazret-i Allah'tır' kitabını okuması lâzımdır.
Özüm Allah, sözüm yine Allah'tır. Bunu duyurmak için içimizdeki duyguyu bu kitapta belirtiyoruz."

Büyük Boy (17x25 cm), cilt kenarları yaldızlı, 640 sayfa
Fiyat Listesi

Gerçek Mürşid Hazret-i Allah'tır


İÇİNDEKİLER

Takdim

Duymak, Bilmek, Bulmak

1. BÖLÜM
GERÇEK MÜRŞİD HAZRET-İ ALLAH’TIR
   Gerçek Mürşid Hazret-i Allah’tır
   Var ile Övünüyorum! Varlığımdan Utanıyorum!..
   Fatiha Sure-i Şerif'i
   İhlâs Sure-i Şerif’i
   Âyet-ül Kürsî
   O Öyle Bir Allah’tır ki...

2. BÖLÜM
NEFİS VE DERECELERİ
   Nefis Ne Demektir?
   “Nefsini Temizleyen Kurtulmuştur.”
   Hakikat Ehli
   Hareket Ehli
   Nefis ve Dereceleri
      1. Nefs-i Emmâre
      2. Nefs-i Levvâme
      3. Nefs-i Mülhime
      4. Nefs-i Mutmainne
      5. Nefs-i Râziye
      6. Nefs-i Mardiyye
      7. Nefs-i Sâfiye
   Nefis Derecelerini Daha İyi Anlayabilmeniz İçin Bir Temsil

3. BÖLÜM
EVLİYÂ-İ KİRAM -Kaddesallahü Esrârehüm- HAZERÂTINDAN MÜHİM İFŞAATLAR
   İmâm-ı Rabbânî -k.s-
   Abdülkâdir Geylânî -k.s-
   Muhyiddin-i İbn-ül Arabî -k.s-
   Ali Havvas -k.s-
   Bediüzzaman Said Nursi -k.s-
   Şeyh Es’ad Efendi -k.s-
   Bediüzzaman Hazretlerimizin İfşaatları Üzerine
   EN BÜYÜK ÂYET-İ KERİME

4. BÖLÜM
TASAVVUF BİR İLİM-İRFAN MEKTEBİDİR
   Tasavvuf Nedir? Ehli Kimdir?
   Tasavvuf Bir İlim-İrfan Mektebidir
   Tarikat-ı Âliye Bir Ordudur
   Tarikat-ı Âliye Bir Hastanedir
   Tarikat-ı Âliye Bir Pazardır
   Tasavvuf Ehli ise Üç Kısma Ayrılır
   Velilerin Dereceleri
   Varlığının Delilleri
   Kâinattaki Ahenk

5. BÖLÜM
“ALLAH GÖKLERİN VE YERİN NÛRUDUR.” (Nûr: 35)
   “Allah Göklerin ve Yerin Nûrudur.” (Nûr: 35) Âyet-i Kerime’sinin İzahı
   Nûrun Alâ Nûr

6. BÖLÜM
MÂRİFETULLAH İLMİ VE MÂRİFETULLAH EHLİ
   Mârifetullah İlmi ve Mârifetullah Ehli
   Dünyanın Garip Hali
   “Sâdıklar” Kimlerdir?
   “Mümin Müminin Aynasıdır.”
   Veli Kulların Hazret-i Allah Katında Değeri
   Mürşid-i Kâmil
   Ağaçlar Kalem Denizler Mürekkep Olsa

7. BÖLÜM
ENGİN KEREM SAHİBİ OLAN ALLAH’IN ŞANI NE YÜCEDİR
   Gerçek Mürşid-i Hakiki Hazret-i Allah Olduğu Gibi; Yaratıcı, Nimetlerle Donatıcı, Engin Kerem Sahibi Olan Yalnız Hazret-i Allah’tır
   Cismâniyet Beş Tecelliyata Mazhardır
   Tatlı ve Acı Su

8. BÖLÜM
İNSAN-I KÂMİL
   İnsan-ı Kâmil’in Muallimi Hazret-i Allah’tır
   İnsan-ı Kâmil
   İnsan-ı Kâmil’in Özünde Hazret-i Allah Var

9. BÖLÜM
RÂBITA NEDİR? KİME YAPILIR?
   Râbıta Nedir?
   Râbıta Kime Yapılar?
   Nefsini İlâh Edinenler ve Onlara Râbıta Yapanlar
   Hak ve Bâtıl
   Verimli Topraklar, Çorak Topraklar

10. BÖLÜM
VÂRİS-İ ENBİYA -Aleyhimüsselâm-
   Hamd Yalnız O’na Mahsustur
   Vâris-i Enbiyâ

11. BÖLÜM
VÜCUD O, MEVCUD O...
   Gaybların Yegane Bilicisi
   Vücud O, Mevcud O...
   Mürşid-i Kâmil’in Vasıfları
   Mürşid’in Ahlâk ve Evsafı

12. BÖLÜM
ALLAH-U TEÂL’NIN KENDİ ZÂTI İÇİN SEVİP SEÇTİĞİ KULLAR
   Hazret-i Allah ile Kulu Arasındaki Hayatî Temas Noktası
   “Seni Kendim İçin Seçtim” (Tâha: 41) Âyet-i Kerime’sine Mazhar Olanlar
   Hakiki Mutasavvıflar Şu Üç Şeye Çok Dikkat Etmişlerdir. Sahteleri İse Bu Üç Noktadan Kaymışlardır

13. BÖLÜM
VAHDET-İ VÜCUD’DAN KİM BAHSEDEBİLİR?
   Vahdet-i Vücud’dan Kim Bahsedebilir?
   Bir Kimsenin Vahdet-i Vücud’dan Mevzu Edebilmesi İçin Şu Şartlar Lâzımdır
   “Hakikat Ehli”nin ve “Hareket Ehli”nin Mihengi
   Vahdet-i Vücud Hırsızı

14. BÖLÜM
HAKİKİ MUTASAVVIFLAR VE SAHTELERİ
   Hakiki Mutasavvıflar ve Sahteleri
   Bir Veli “Âlem” Nasıl Olur?

15. BÖLÜM
HAKİKİ VAHDET-İ VÜCUD’ÇULAR VE SAHTELERİ
   Hakiki Vahdet-i Vücudçular ve Sahteleri
   Vahdet-i Vücud Nedir? Buna Mazhar Olan Kimlerdir?
   İlimde Derinleşenler
   Bir Kimse Bütün Varlığını İfnâ Etmedikçe Var’ı Bilemez ve Göremez
   Sahte Vahdet-i Vücudçular Kendini Görür
   Sahte Vahdet-i Vücudçular Hiçbir Âyet-i Kerime’nin Tecelliyatına Mazhar Değildir
   Mümin Kulun Kalbi, Rahman Olan Allah’ın Arşıdır
   Vahdet-i Vücud’a İşaret Eden Âyet-i Kerime’lerin Beyanına Devam Ediyoruz

16. BÖLÜM
HEM O’DUR HEM O’NDANDIR
   Hep O’nun ve O’ndan
   Hem O’dur. Hem O’ndandır
      Kör Göz
      Şaşı Göz
      Görür Göz
   Bu Gibi Esrar-ı İlâhi Ne Zaman Tecelli Eder?
   Bu Mevzuda Kimler Konuşuyor?
   Vahdet-i Vücud Âyet-i Kerime ve Hadis-i Şerif'lerle İzah Edildiği Halde Neden Herkes Anlamıyor?

17. BÖLÜM
RABBÂNİLER
   Rabbânîler
   “Bunu Bir Bilene Sor!” (Furkan: 59) Âyet-i Kerime’sinin İzahı

18. BÖLÜM
AKIL VE DERECELERİ
   Akıl ve Dereceleri
   Akıl Dört Kısımdır
      1. Akl-ı Meaş
      2. Akl-ı Meâd
      3. Akl-ı Nûrânî
      4. Akl-ı Kül
   Ulül-Elbâb
   Ulül-Elbâb İki Türlüdür

19. BÖLÜM
ASR SÛRE-İ ŞERİF’İ VE İZAHI
   Asr Sûre-i Şerif’inin Zâhiri, Bâtinî, Ledüni Mânâsı ve İzahı
      1. Kâli Şükür
      2. Fiili Şükür
      3. Hâlî Şükür

20. BÖLÜM
HELÂKTA OLAN İNSANLAR, KURTULUŞA EREN İNSANLAR
   Helâkta Olan İnsanların İçinden Kimlerin Kurtulacağına Dair “En-nâsü Küllühüm Heleketün” Hadis-i Şerif’inin İzahı

21. BÖLÜM
FENÂFİLLAH VE BEKABİLLAH’IN SIRRI
   Fenâfillah’ın Sırrı
   Bekâbillah’ın Sırrı
   “Mümin Müminin Aynasıdır.” Hadis-i Şerif’inin İzahı

22. BÖLÜM
MÂHİR NAKKAŞ
   Mahir Nakkaş
   “İçinizde... Görmüyor Musunuz?” (Zâriyat: 21) Âyet-i Kerime’sinin İzahı

23. BÖLÜM
HAKİKAT İLE DALÂLETİN BERZAHI
   Berzah’ın İzahı ve Dereceleri
   İnsanî ve Hayvanî Sıfatlar
   Asıl Feryad
   Yetmişiki Fırka Nasıl Cehennemlik Oldu?
   Kurtuluş Kapısı

24. BÖLÜM
NÛRLANANLAR VE KARANLIKTA KALANLAR
   Nûrlananlar ve Karanlıkta Kalanlar
   Nûr Olabilmek
   Müminlerin Nûru
   Münâfıkların Nûrsuzluğu
   Zâhirî ve Bâtınî Cennet
   Muttakiler
   Ebrar
   Mukarrebler

25. BÖLÜM
ESMÂ-İ HÜSN ALLAH-U TEÂL’NIN EN GÜZEL İSİMLERİ

BU KİTABI NEŞRETME LÜZUMU

MÜNACÂT

VASİYETİMDİR
ÖMER ÖNGÜT VE ESERLERİ
YAYINLARIMIZ
İÇİNDEKİLER


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |