İmanlı GÖNÜLLERE
HİTAP

Ashab-ı kiram -r.a- Efendilerimiz, Resul-i Ekrem -s.a.v- Efendimiz'in sohbetleri ile yetişmişlerdir. Sohbetin verdiği kemalat ile Peygamberan-ı İzam Hazeratı hariç bütün insanlardan üstün ve faziletli olmuşlardır. Bundan dolayı Resulullah -s.a.v- Efendimiz'in vekillerinin de sohbeti ile şereflenmek büyük bir lütf-u ihsandır.
Muhterem müellif Ömer Öngüt'ün Hakikat Vakfı'nın Adapazarı'ndaki merkez binasında her iki ayda bir yaptıkları sohbetlerin yirmiyedisi bu eserde toplanmıştır.

Büyük Boy (17x25 cm), 704 sayfa
Fiyat Listesi

İmanlı Gönüllere Hitap


İÇİNDEKİLER

TAKDİM

BİRİNCİ VAKIF SOHBETİ
   Vasiyet
   Nasihat

İKİNCİ VAKIF SOHBETİ
   Hazret-i Allah’ı aradım hiçlikte buldum
   “O Hakk’ın Nûrudur”
   Nûr-i İlâhi
   Kitapların okunup ve kıymetinin bilinmesine dair
   Bu kitap maddeye tapanlara, onlara uyup sapanlara, din-i mübini ve bu güzel vatanımızı dağıtıp paramparça etmek isteyenlere harp ilan etmiştir

ÜÇÜNCÜ VAKIF SOHBETİ
   İnsanî ruh, hayvanî ruh
   Nefis bidayette yeni doğan çocuğa benzer
   Bir temsil, (üç misafir)
   Hazret-i Allah’a dair
   Hazret-i Allah’ın nûruna dair
   Hazret-i Allah’ın nûrunun nûruna dair
   Gayemiz İslâm’dır, isim değil

DÖRDÜNCÜ VAKIF SOHBETİ
   Şükür gereken üç şey
   Allah-u Teâlâ’nın sevdiği kulu üzerindeki en büyük lütufları

BEŞİNCİ VAKIF SOHBETİ
   Hakk’tan seyr, Hakk’a seyr
   Tarikat-ı Aliye’nin dört vasfı
   Gören göz

ALTINCI VAKIF SOHBETİ
   Hakk’tan seyr, Hakk’a seyr
   Şaşı göz
   Bizi bu sahneye koydu denemek için
   Cehennemlikler
   Zahidler
   Arifler
   Vakıflar
   Murakabaların izahı

YEDİNCİ VAKIF SOHBETİ
   İnsan on letaiften müteşekkildir
   İnsan-ı kâmil
   Madde ile mana arasındaki fark
   Ruh Allah-u Teâlâ’nın emridir
   Nefis
   YARATAN, İNSANI NASIL YARATTIĞINI BEYAN EDİYOR
    Merhale merhale insanın yaratılışı
    Mümin-i kâmil

SEKİZİNCİ VAKIF SOHBETİ
   Hazret-i Allah’a varan gönül yolcuları
   NEFİS ve DERECELERİ
   Murakaba yoluyla Hakk-al yakîn
    1. Murakaba-i Ehadiyet
    2. Murakaba-i Maiyyet
    3. Murakaba-i Akrabiyyet
    4. Murakaba-i Muhabbet
    5. Murakaba-i Vâhidiyet
   O Hakk’ın nûrudur
   İmandan kayanların, İslâm’dan çıkanların durumu

DOKUZUNCU VAKIF SOHBETİ
   Akıl yolu ile Hakk’a ulaşan hakikat yolcuları
   Akıl dört kısımdır
    1. Akl-ı Meaş
    2. Akl-ı Mead
    3. Akl-ı Nûrânî
    4. Akl-ı Kül

ONUNCU VAKIF SOHBETİ
   Aklın dereceleri ve her derecedeki durumları
   Allah’ın kurmuş olduğu nizamı bozmak isteyen kafirler
   Zekat verilecek sekiz sınıf
   Tasarruf teşvik faizi
   Bölücüler küfre nasıl kaydılar
   İnkarcılara hitap
   Bölücülerin konuşacağı ilk şey maddedir

ONBİRİNCİ VAKIF SOHBETİ
   Aşk, Muhabbet, Mahviyet’ten hangisi efdaldir?
   Cennete ilk girecek olanlar
   Veliler üç kısma ayrılır
   Mürşid-i Hakiki
   Bölücülerin cehennemdeki durumları
   Gönlünün sultanı kimdir?
   Saadet nedir? Mesut kimdir?
   İlimde derinleştirdiği kimseler, ilimde derinleşen kimseler
   Sadır ilmi ile satır ilmi nerede ayrılır?
   Sadır ilmi ile satır ilminde akıllar nerede ayrılır?
   Veliler hakkında bazı sırlar
   Var olan yalnız Hazret-i Allah’tır
   İhlas sure-i şerif’inin izahı
   Âyân-ı sâbite nasıl gelişir?
   Ruhaniyet ile cismaniyet
   Mehdi Resul Hazretleri hakkında ifşaatlar
   Kadınların cami ve cemaatten menine dair hiçbir nehyin olmadığı

VASİYET SOHBETİ
   İstişare
   Mükerrem insan kimdir?
   Hizmeti minnet bilenler ile mihnetle hizmet edenler
   Sizlere kitapları bırakıyoruz
   HAZRET-İ EBU BEKİR
   Tevazu
   Vakfın temel prensipleri
   Bizden sonra “Şu imamdır, şu önderdir...” zannına kapılmayın
   Hiçbir varlığa sahip değilim, hüküm Hazret-i Allah’a aittir

ONİKİNCİ VAKIF SOHBETİ
   İnsanın yaratılış gayesi
   Hazret-i Allah’ın peygamberler göndermesinin hikmeti
   Peygamber Efendilerimiz insanların en hayırlıları ve en seçkinleridir
   Peygamber Efendilerimizin mucize göstermelerinin hakikatı
   Peygamber Efendilerimiz ile cep cihadçılarını ayıran kıstas
   Peygamber Efendilerimizin taşıdığı emanet:
   Nur-i Muhammedî ve bu nurun varisi veliler
   İşte sen bir maskeden ibaretsin
   Hazret-i Allah’ın nûru
   Alemde de O, Ademde de O
   Habib-i Ekrem’inin Hazret-i Allah’ı görmesinin sırrı
   En mühim iş
   O’ndan başka bir mevcud yok

ONÜÇÜNCÜ VAKIF SOHBETİ
   Hakikat ile hareket ehlini tarif eden ölçüler
   Tasavvuf nedir? Ehli kimdir?
   Vahdet-i vücuddan kim bahsedebilir?
   Bir tarikata başvurmak neden zaruridir?
   Tarikat-ı Aliye’ye girmekten maksat nedir?
   Vahdet-i vücud mevzuunun iç sırrı ve ölçüleri
    Bu mevzu Cenâb-ı Hakk’tan başka bir mevcut görmeyenlere aittir
    Bir maske olduğunu bilmek ve görmek
   Allah-u Teâlâ bu âciz, fakiri bu zamanda şu üç husus için gönderse gerek
    Bölücülerle mücadele
    Ahir zaman ulemasının içyüzünü ortaya sermek
    Vahdet-i vücud mevzuundaki ihtilaf ve çekişmeleri bertaraf etmek

ONDÖRDÜNCÜ VAKIF SOHBETİ
   Halk yaratanı, ihsan edeni neden görmüyor ve bilmiyor?
   Âyet-i kerime’lerle yaratılışın hikmet ve gayesinin izahı
   Hazret-i Allah ile bakmak, duymak, tutmak ne demektir?
   Resulullah Aleyhisselâm’ın nurunu taşıyanların fazilet ve meziyetleri
   Tarikat-ı Aliyeyi inkâr edenler aslında neyi inkar ediyorlar
   Bazı cahil nurcuların “Biz tarikatta değil hakikattayız” beyanlarına cevap
   Allah-u Teâlâ’nın sevdiği seçtiği bir kulunu kudsî ruhla desteklemesi
   Hakk-al yakîn ilim sahibi bazı zevât-ı kirâma yapılan haksız zulümler
   “Ümmetim yağmur gibidir...” Hadis-i şerif’inin zahiri ve batınî manaları
   Hazret-i Allah’ın “Ebrar” kulları
   Marifetullah ilminden bahsedildiği halde neden anlaşılamıyor?
   Dinlerini ilân eden, imansız cep cihadçısı imamlara tutunanlara hitap
   Devlet ittifaktan doğar, devletsizlik ise nifaktan
   Her cep cihadçısının yanlış yolda olduğuna dair kesin delil
   Allah-u Teâlâ’nın kelâmı karşısına çıkınca put gibi kesilenler
   Vahdet-i Vücud gibi esrar-ı ilâhiye ne zaman tecelli eder?
   Hakk’ı görüp kendisini görmeyenler
   Size bir nur yolu bırakıyoruz

ONBEŞİNCİ VAKIF SOHBETİ
   Bazı esrar-ı ilahiyenin anlaşılmasında ilim ve akıl derecelerinin ehemmiyeti
   Habib-i Ekrem (s.a.v.) ve marifetullah ehli

ONALTINCI VAKIF SOHBETİ
   Marifetullah ehli
    Kudsi ruh onlardan başka kimsede bulunmaz
    Resulullah Aleyhisselâm tarafından “Fırka-i Naciye” yani “Kurtulmuş fırka” lâkabıyla müşerref kılınanlar onlardır
    Bir kulun dostu Hazret-i Allah olursa
    Allah-u Teâlâ’nın feyz ve rahmet deryası
    Sadıklar Allah-u Teâlâ’nın veli kulu olan mürşid-i kamillerdir
    Mümin müminin aynasıdır” Hadis-i şerif’inin tefsiri
    Allah-u Teâlâ’nın veli kulları
   Râbıta
    Zâhirî bazı âlimler Râbıta’yı neden inkâr ediyor?
    Râbıta kimlere yapılır?
    “Sâdıklarla beraber olunuz”dan murad Râbıta’dır
   Zâhiri ulemâ Hakk’ı neden bilemez?
   İrfan ehlinin ilmi

ONYEDİNCİ VAKIF SOHBETİ
   İrşad memuru
   Zahirî ilim sahipleri marifet ilmini bilmez
   Gerçek manada Allah-u Teâlâ’yı tesbih edenler
   Zahidler, arifler ve vakıflar
   Allah-u Teâlâ’nın kullarına imandan sonra en büyük ihsanı iki şeydir
   Her yüz senede bir gönderilenler
   İlmiyle amil olan alimler

ONSEKİZİNCİ VAKIF SOHBETİ
   Kurtulmak için değil kurtarmak için yaratılanlar
   İnsanlar üç kısma ayrılır
   Ümmet-i Muhammed’in öncüleri
   İnsan-ı kâmil olanlar gerçek alimlerdir
   Mürşid-i kâmil bir resimdir, bir maskedir
   İnsanoğlu Allah-u Teâlâ’nın varlığını nasıl nefsine malediyor
   Ölümden sonra dirilmenin ispatı
   Hızır Aleyhisselâm’ın Musa Aleyhisselâm’a mürebbilik yapması
   Zahir ulemasının muttaki olanları, kalp erbabını ve batın ulemasının fazilet ve üstünlüklerini daima tasdik ederlerdi
   İmam-ı Gazalî (kuddise sırruh) Hazretleri’nin tasavvuf ve seyr-ü süluk hakkındaki beyanları
   Kendinde varlık görenler hakkında ve bazı hadiseler üzerine bir mevzu
   Said-i Nursî Hazretleri marifetullah ehlinden idi, büyük zatlardan biriydi. Onun vefatından sonra izinden ayrıldılar, nurculuk dinini kurdular
   Kalplerinde maraz bulunanlar
   Dinde bölücülük yapanlara müslüman zan gözüyle bakanlara hitap

ONDOKUZUNCU VAKIF SOHBETİ
   Marifetullah ehli
   Şu üç şey için Hazret-i Allah’a çok şükretmemiz lazım
   Her şey ceseddir, ruh O
   Bu ilimlerden bahsedildiği halde neden kavrayamıyorsunuz?
   Allah-u Teâlâ’nın sevdiği seçtiği vazifeli velilerinin muayyen zamanda yaptıkları toplantı ve mahiyeti
   Veliler dört kısımdır
   Evliyaullah Hazeratının çeşitli isim ve meslekte sınıflandırılması
   Her bir veli sınıfının özelliği
   Ümmet-i Muhammed’in öncülerine verilen fazilet ve meziyetler
   Kıyametin kopması ve İsa Aleyhisselâm’ın yeryüzüne inmesi hakkında
   Mehdi Aleyhisselâm hakkında bazı izahatlar
   Mukallid mürşidler
   Yalancı imamlar ve gerçekten gelecek olan bir imam

YİRMİNCİ VAKIF SOHBETİ
   Hakikat ehli ile hareket ehli arasındaki farklar
   Ulül-elbab nedir?
   Marifetullahtaki sır
   Hakiki mutasavvıflar - Sun’î mutasavvıflar
   Tasavvuf her zamanda olduğu gibi bugün de aynen mevcuttur
   “Hakikat Ehli”nin ve “Hareket Ehli”nin mihengi
   Hazret-i Allah’ın bâtınî ilim verdiği kimselerle, bir de O’nun ilim vermediği kimseler arasındaki farklar

YİRMİBİRİNCİ VAKIF SOHBETİ
   Vahdet-i vücud
   Hakiki Vahdet-i vücudçular - Sahte Vahdet-i vücudçular
   Vahdet-i vücud’a işaret eden Âyet-i kerime’lerin devamı

YİRMİİKİNCİ VAKIF SOHBETİ
   “Zâhiri İlim” - “Bâtinî İlim”
   Rabbaniler
   Batınî ilim nasıl husule gelir?
   İlimde derinleşmiş olanlar
   İlim dinin hayatıdır
   Allah-u Teâlâ ilmi aziz kılmıştır
   Allah katında en makbul ilim amel edilen ilimdir
   İslâm dininde ilmin derecesi ve âlimlerin yücelmesi
   İmam-ı Âzam Ebu Hanife
   İmam-ı Mâlik
   İmam-ı Şâfîî
   İmam-ı Ahmed bin Hanbel

YİRMİÜÇÜNCÜ VAKIF SOHBETİ
   “Nakilci Alimler” ile “Nefsini islah edemeyip ilâh edinenler”
   Nakilci alimlerin bir çoğu gizli şirk içindedir
   “Rabbanîler”in Rabbanî oluşu
   İlimlerin izahı
   Marifet ilminin izahı, ehli kimdir? Alametleri nedir?
   Nakilci âlimler
   Lâfızları ile delâlet ettikleri mânâ değiştirilen ilimlerin beyanı

YİRMİDÖRDÜNCÜ VAKIF SOHBETİ
   Akıl ve ilim dereceleri
   Asır Sure-i Şerifi
   Zahirî sabır
   Zâhirî Şükür
   Bâtinî Sabır

YİRMİBEŞİNCİ VAKIF SOHBETİ
   Nefisle mücadele
   Nefis dereceleri ve ceviz temsili
   Dinimizi ve vatanımızı bölen, zarar veren bölücülerle mücadele
   Allah-u Teâlâ’nın kitabını bırakıp, başka kitapların ardına düşme
   Allah-u Teâlâ’nın bölücüler hakkındaki açık fermanları

YİRMİALTINCI VAKIF SOHBETİ
   Bundan sonra zaman daha da güçleşecek
   Müslümanlar bu hale neden düştü? Bu hal bir âfâttır.
   İslâm dininden sapanlar, ayrı bir isimle dinler kuranlar hiç bir Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’e istinat edemezler

YİRMİYEDİNCİ VAKIF SOHBETİ
   Öyle imamlar vardır ki, halkı cehenneme götürürler
   İmansız imamlar ve âlimlere gelince
   Büyük bir lütfa ererek hidayete ermesine rağmen dünya menfaatlarına yönelen kimseler

TERAKKİYÂT İLE HELÂKİYÂT NOKTASI

HAKİKİ MÜSLÜMANLAR VE SAHTELERİ “Sizden hiç bir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadırlar.” (Yâsin: 21)

İŞTE HAKİKİ MÜSLÜMANLAR
SAHTELERE GELİNCE

VASİYETİMDİR
ÖMER ÖNGÜT ve ESERLERİ
YAYINLARIMIZ
İÇİNDEKİLER


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |