İSLÂM İLMİHALİ

Duâ (1)

 

Eylül 2019
Hakikat Aylık İslâm Dergisi
s. 42

 

 

Hakk Celle ve Alâ Hazretleri Âyet-i kerime'lerinde:

"Bana duâ edin, duânıza icâbet edeyim." (Mümin: 60)

"Benden isteyenin, duâ ettiğinde duâsını kabul ederim." (Bakara: 186)

"De ki: Duâ ve ilticânız olmasaydı Rabb'im size değer verir miydi?" buyuruyor. (Furkan: 77)

Duâ; kulun aczini itiraf etmesi, Hazret-i Allah'a muhtaç olduğunu bilmesi, tazarru ve niyaz ile lütuf ve kereminden hayır ve rahmet dilemesi, dergâhına yüz tutup ihtiyaçlarını yalnız O'na arzetmesidir.

Namaz, oruç ve diğer ibadetler değerindedir. Hatta ibadetlerin özüdür. İlâhî rahmetin celbine ve belâların reddine sebep olurlar.

Kul ne için duâ edeceğini, kime ve kimin karşısında duâ ettiğini iyice düşünmeli, Hakk'ın huzurunda olduğunu daima hatırında tutmalı, kendi acziyetini göstermek için gereken her şeyi yapmalı; O'nun kudret ve azametini düşünüp, mahcubiyet, tezellül ve inkisar içinde duâ etmelidir.

Duâ demek Hakk'ın kapısını çalmak demektir, sadece dil alışkanlığı halinde bazı sözleri tekrarlayıp durmak demek değildir. Cenâb-ı Fahr-i Kâinat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz özlü duâları severdi.

Duâ esnasında Allah'tan gayrı hiçbir şeye itimat etmeyerek tam bir teveccühle, sıdk ve sadakatle boyun bükmelidir.

Duâ tedbire mâni değildir. Her hususta tedbirini almakla beraber, yine de duâ etmek zarureti vardır. Hatta tedbire başvururken, bunların faydalı olması için duâ etmek lâzımdır. Duâsız tedbirin faydası yoktur.

Her duâ Cenâb-ı Hakk'ın indinde muhafaza edilir. Ahireti için duâ eden kimse, elbette karşılığını âhirette görecektir. Duânın hayırlısı Hazret-i Allah'tan mağfiret dilemektir.

Duâ ve niyaz, peygamberlerin, velilerin ve kâmil insanların yoludur.

Duânın kabûlünde, âdâp ve şartlarına riâyet etmek lâzımdır. En mühim şart helâl lokma yemek ve bütün himmetini Allah'a bağlamaktır.

Varsa, hak sahipleri ile helâllaşmak, duâdan önce sadaka vermek de duânın kabulü için gereklidir.

Duâ ederken abdestli bulunmak, kıbleye müteveccih olarak diz çökmek, ısrarla azimle Hazret-i Allah'a yalvarmak, duânın başında ve sonunda Salât-ü selâm getirmek, Enbiyâ ve Evliyâ'ya tevessül etmek lâzımdır...

 


| Hakikat'te Bu Ay | Diğer Sayılar | Ana Sayfa |