268. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Eğer Allah Size Yardım Ederse Artık Sizi Yenip Mağlup Edecek Yoktur. Eğer Sizi Yardımsız Bırakıverirse, O'ndan Başka Size Yardım Edecek Kimdir? Müminler Yalnız Allah'a Güvensinler." (Âl-İ İmrân: 160)

"Allah: 'Ben ve Peygamberlerim Elbette Galip Geleceğiz!' Diye Yazmıştır." (Mücâdele: 21)

"Nice Az Bir Topluluk Allah'ın İzniyle Pek Çok Topluluğu Yenmiştir. Allah Sabredenlerle Beraberdir." (Bakara: 249)

"Yâ Rabb'i! Halilullah Mekke İçin Duâ Etti.
Yâ Rabb'i! Resulullah Medine İçin Duâ Etti.
Yâ Rabb'i! Fakir Bu Devlet İçin Duâ Ediyor, Bu Devlete Zevâl Verme!"
(Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

 

Çetin Günlerin ve Harplerin Haberi
Manevî Teveccüh ve Manevî Yardım Bu Vatan'ın Üzerinde Devam Ediyor
Küffar Müslümanların İyiliğini İstemez
"Müminler yalnız Allah'a güvenip bağlansınlar." (Tevbe: 51)
Kuvvet Ruhsattadır
Mânevi Destek
Manevî Kumandan
Bir Kişi Hürmetine Kazanılan Zaferler
Necip Türk Milleti'ne Lütfolunan Zât-ı Âlî
Kınından Çıkmış Kılıç Gibi, Tasarrufu Devam Eder
Hâtemü'l-Evliyâ'nın "Din Kâfirleri"ne Vurduğu İki Kılıç
İlâhi Meth-ü Senâ
Bazı Duâ ve Beyanları
İsrâ Sure-i Şerif'i 58. Âyet-i kerime
Ne Yapmamız Lâzım?
Telâş Etmeyin, Tedbirli Olun
Mülk Hazet-i Allah'ındır

"Nice Az Bir Topluluk Allah'ın İzniyle Pek Çok Topluluğu Yenmiştir. Allah Sabredenlerle Beraberdir." (Bakara: 249)
Bedir Savaşı
Yağmur ve Kalpler'e Verilen Güven Duygusu
Allah-u Teâlâ'nın Düşman Ordusunu Az Göstermesi
Resulullah Aleyhisselâm'ın ve Müslümanların Hazret-i Allah'a Sığınması
Meleklerin Bizzat Savaşarak Yardım Etmesi
Allah-u Teâlâ'nın Düşmanın Kalbine Korku Salması
Mucizeli Kum Taneleri
Mute Savaşı
Târık bin Ziyâd .
Selâhaddin Eyyûbî
Sultan Alparslan
Murâd Hüdâvendigâr Hân ve Kosova Savaşı
İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmed Han
Barbaros Hayreddin Paşa ve Preveze Deniz Zaferi
Şeyh Şamil
Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası
Çanakkale Savaşı
Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (19)
"Mârifetullah"taki Sır (2)

İmâm-ı Rabbânî -kuddise sırruh- Hazretleri şöyle buyurmaktadır:
"Bu mârifet ve ilimler, ulemânın ilimleri, evliyânın da mârifeti ötesindedir. Hatta onların ilimleri, bu ilimlere nispetle kabuk kalır. Bu mârifet dahi o kabuğun özüdür." (317. Mektup)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Altıncı Yılı
Antlaşmaya Sâdık Kalınması

Resulullah Aleyhisselâm antlaşma hükümlerine göre, kendisinin Medine'de kalamayacağını anlattı. Aynı zamanda: "Çık istediğin yere git!" demek suretiyle de kendisine yol göstermiş oldu.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (63)

Nurlu Sözler

"Niyetimiz halis olursa Allah'ımız bizi düzlüğe çıkarır, râzı olduğu yolun rayına koyar. O yol da bizi O'na götürür."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (186)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (34)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (119)

Müeyyedüddîn Mahmûd el-Cendî -kuddise sırruh- (12)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

En Ağır Mesuliyet (4)

"Herkes baygın, ayılmayı hiç düşünmüyor. Nereye baygın? Yoluna baygın."


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (16)
Hacc ve Umre İle İlgili Yasak Fiiller ve Cezaları (4)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (32)

Bir bayram günü Ebu Bekir -radiyallahu anh- Hazretleri en yeni ve kıymetli elbiseler giyinmiş olarak yolda gidiyordu.
Cebrâil Aleyhisselâm, âmâ bir insan kılığında yolun kenarında oturmuş vaziyette durmakta idi.


GÜNDEM

Türkiye'nin Sabrının Bitmesi Gereken Yer; Vatanın Selametidir. / Uğur Kara

İttifaklar ve düşmanlıklar anbean değişiyor. Çok değişken, çok kararsız, çok karışık bir küresel ortam var. Siyasetimizi, ekonomimizi, ordumuzu her türlü ani değişikliğe hazır tutmamızda büyük faydalar var.


TARİHTEN SAYFALAR

Orhan Gâzî'nin Oğulları ve 749/1348 Târihli Beratı Üzerine Yeni Tespitler (3)
/ Hakan Yılmaz


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |