264. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Hâinlerin Savunucusu Olma!" (Nisâ: 105)

"Kim Bir Mümini Kasten Öldürürse, Onun Cezası, İçinde Devamlı Kalacağı Cehennemdir. Allah Ona Gazap Etmiş, Lânetlemiş ve Büyük Bir Azap Hazırlamıştır." (Nisâ: 93)

"Vatan Sevgisi İmandandır." (Hadis-i Şerif)

"Her Kim Bir Soy Sop Dâvâsına (Halkı) Teşvik Ederek veya Bir Soy Sop Dâvâsı İçin Öfkelenerek Hak veya Bâtıl Olduğu Bilinmez Bir Gaye İle Körü Körüne Açılan (Gayesi İslâm Olmayan) Bir Bayrak Altında (Yani Toplanan Topluluk İçinde) Savaşırsa O Kimsenin Öldürülüşü Câhiliyet Öldürülüşüdür." (İbn-i Mâce: 3948)

"İmansız Vatan, Vatansız İman Muhafaza Edilmez!" (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

 

"Allah'ım! Ümmet-i Muhammed'i Affet! Vatanımızı Muhafaza Et! Ordumuzu Muzaffer Et!" (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)
Küffar Kâfirliğini Yapıyor ve Yapacak
Bölücülük Fitnesi
İslâm Dini; Uhuvveti, Birliği Emreder
Niyet-i Halisa İle; İmanımızı ve Vatanımızı Korumamız Lâzım
İman En Büyük Hazinedir
Vatan Bir Emanettir
"Yâ Rabb'i! Bu Devlete Zevâl Verme!"
Dinin Yardımcıları
Hak ve Hakikat Müdafiliği Bu Milletin Taşıdığı En Büyük Şeref'tir
Hediye-i İlâhi
Necip Millete Lütfolunan Zâti Âli
Bulanık Suya Girmeyin, Kimsenin İşine Karışmayın
Büyük Vebâl
Karanlık Gece Kıtaları Gibi Fitnelerle Karşılaşılması
Kötülere Tâbi Olanların Ahiretteki Felâketleri

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (15)
Vâhidiyet ve Samediyet (3)

O, bir ve tek ilâhtır. Her şeyin mülkü ve tasarrufu O'nun elindedir.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Altıncı Yılı
Hudeybiye Andlaşması

Resulullah Aleyhisselâm bir gece rüyâsında Ashâb-ı kiram'ı ile beraber emniyetler içerisinde Mescid-i haram'a girdiğini, Beytullah'ı tavaf ettiklerini, bazılarının başlarını kazıttıklarını, bazılarının kısalttıklarını görmüştü.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (59)

"Mânevi Hacc"

"Mânevi tıraşın mânâsı şudur ki; Hakk'tan gayri her şeyi kazıyıp yok etmedikçe, katiyyen mânevi Hacc husule gelmez!"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (182)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (30)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (115)

Müeyyedüddîn Mahmûd el-Cendî -kuddise sırruh- (8)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Hakk'tan Seyr, Hakk'a Seyr

Cenâb-ı Hakk'a tekarrübiyet yolunda bir "Hakk'tan seyr" vardır, bir de "Hakk'a seyr" vardır.


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (12)
Hacc'ın Fer'î Sünnetleri (2)

"Zemzem suyu ne maksatla içilirse o maksat içindir (onun için faydalıdır)." (İbn-i Mâce: 3063)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (28)

"Sıddık" Makâmının İzâhı


GÜNDEM

Savaş(lar) Başladı. Haritalar Değişiyor. Hazır mıyız? / Uğur Kara

Amerika ve şürekası Ortadoğu'da sınırları değiştirmek istiyor. Türkiye'yi de içine alan haritalar yayınladılar. 22 ülkenin sınırı değişecek diye konuştular. Türkiye bu politikalara uzun zaman engel oldu. Ancak artık bir dönüm noktasındayız. Eğer sınırlar değişecekse, eski anlaşmalar çöpe atılacaksa, bizim de söyleyecek sözümüz, hak ve çıkarlarımız var. Madem sınırları değiştirmek istiyorsunuz, hadi değiştirelim!


TARİHTEN SAYFALAR

Orhan Gâzî'nin Oğulları ve 749/1348 Târihli Beratı Üzerine Yeni Tespitler (1)
/ Hakan Yılmaz

Bu makalede; içeriği ve fiziksel özellikleri itibâriyle XIV. yüzyıl klasik Osmanlı ve beylik imlâ ve protokolüne aykırı hiçbir yönü bulunmadığı hâlde, bilimsel teâmüllere tamâmen aykırı gerekçelerle "sahte"liği iddia edilen bu berat; sıhhati, içeriği ve tarihî önemi açısından geniş bir biçimde ele alınacaktır.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |