260. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Biz Kimi Dilersek Onu Derece Derece Yükseltiriz." (En'âm: 83)

"İzzet ve Celâl'ime Yemin Ederim; Ben Onu Öyle Bir Gönderişle Göndereceğim ki, Nebi'ler ve Resul'ler Dahi Ona Gıpta Edecekler!" (el-Muhabbe li'l-Muhâsibî; s. 22-23)

"Allah'ın Öyle Kulları Vardır ki, Ne Peygamber Ne de Şehid Olmadıkları Hâlde, Peygamberler ve Şehidler O Kimselerin Allah Katındaki Derecelerine Gıpta Edecekler." (Ebu Dâvud)

EVLİYÂ-İ KİRAM -Kaddesallahu Esrârehüm- HAZERÂTI'NIN HATEMÜ'L-EVLİYÂ HAKKINDAKİ BEYAN ve İFŞAATLARI

 

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (H. 205-318)
Bâyezîd-i Bestâmî -kuddise sırruh- (Vefat; 848)
Cüneyd-i Bağdâdî -kuddise sırruh- (Vefat; 909)
Hüseyin Bin Hallâc el-Mansûr -kuddise sırruh- (858-919)
Ebu Tâlib el-Mekkî -kuddise sırruh- (Vefat; 1006)
Ebu Abdurrahman es-Sülemî -kuddise sırruh- (Vefat; 1021)
İmâm-ı Gazâlî -kuddise sırruh- (1058-1111)
Seyyid Abdülkâdir Geylânî -kuddise sırruh- (Vefat; 1166)
Ferîdüddin Attar -kuddise sırruh- (1119-1229)
Şehâbeddîn Sühreverdî -kuddise sırruh- (1145-1234)
Şeyh’ül-Ekber Muhyiddin İbn’ül-Arâbî -kuddise sırruh- (1165-1240)
Ziyâeddin Muhammed Bin Ammâr el-Bitlisî -kuddise sırruh- (Vefat; 1253)
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî -kuddise sırruh- (1207-1273)
Sadreddin-i Konevî -kuddise sırruh- (1210-1274)
Fahreddin Irâkî -kuddise sırruh- (1209-1289)
Şeyh Afîfüddin Tlimsânî -kuddise sırruh- (1219-1291)
Mu’înüddîn Ahmed el-Buhârî -kuddise sırruh-
Müeyyededdin-i Mahmud el-Cendî -kuddise sırruh- (1260-1291)
Şeyh Hüseyin Bin Abdullah el-Abbâsî -kuddise sırruh-
Rükneddîn eş-Şîrâzî -kuddise sırruh-
Saîdüddin-i Fergânî -kuddise sırruh- (Vefat; 1299)
Sadeddîn el-Hamevî -kuddise sırruh-
Azîz en-Nesefî -kuddise sırruh- (Vefat; 1300)
Şeyh Ebu Hasan Şâzelî -kuddise sırruh- (Vefat; 1258)
Ebu’l-Abbas Mürsî -kuddise sırruh- (1219-1287)
İbn-i Atâullah el-İskenderî -kuddise sırruh- (Vefat; 1309)
Bahaeddin Sultan Veled -kuddise sırruh- (1226-1312)
Şeyh Mahmud Şebüsterî -kuddise sırruh- (1289-1325)
Abdürrezzak Bin Ahmed el-Kâşanî -kuddise sırruh- (Vefat; 1329)
Alâüddevle Semnânî -kuddise sırruh- (1261-1336)
Saînüddin Ali Türkî -kuddise sırruh- (Vefat; 1338)
Dâvud el-Kayserî -kuddise sırruh- (Vefat; 1350)
Yâfiî -kuddise sırruh- (1298-1367)
Seyyid Ali el-Hemedânî -kuddise sırruh- (Vefat; 1384)
Muhammed el-Verrâdî -kuddise sırruh-
Hâce Muhammed Pârisâ -kuddise sırruh- (1355-1419)
Elvân-ı Şîrâzî -kuddise sırruh- (1377-1426)
Abdülkerim-i Cîlî -kuddise sırruh- (1365-1428)
Zeyneddîn el-Hâfî -kuddise sırruh- (1356-1435)
Şeyh Ahmed Mûsâ -kuddise sırruh- (Vefat; 1440)
Akşemseddin Muhammed Bin Hamza -kuddise sırruh- (1390-1459)
Yazıcı-zâde Ahmed Bîcân -kuddise sırruh- (Vefat; 1466)
Molla Abdurrahman Câmî -kuddise sırruh- (1414-1492)
Hüsâmeddîn el-Bitlisî -kuddise sırruh-
Şeyh Mekkî Efendi -kuddise sırruh-
Ali Havvas Berlisî -kuddise sırruh- (Vefat; 1534)
Bâli-i Sofyavî -kuddise sırruh- (Vefat; 1552)
Nev’î Yahyâ Efendi -kuddise sırruh- (Vefat; 1599)
Ankaravî İsmail Dede -kuddise sırruh- (Vefat; 1623)
İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî -kuddise sırruh- (1563-1625)
Azîz Mahmud Hüdâyî -kuddise sırruh- (1541-1628)
Abdullah Bosnavî -kuddise sırruh- (1583-1644)
Cemâleddîn Mahmûd Hulvî -kuddise sırruh- (1574-1654)
Karabaş Velî -kuddise sırruh- (1611-1685)
Niyâzî-i Mısrî -kuddise sırruh- (1617-1694)
Kâdı Muhammed Bin Mehmed -kuddise sırruh-
İsmail Hakkı Bursevî -kuddise sırruh- (1652-1725)
Abdülgâni Nablusî -kuddise sırruh- (1640-1731)
Hasan Sezâî Gülşenî -kuddise sırruh- (1669-1737)
İbrahim Hakkı Erzurumî -kuddise sırruh- (1703-1780)
Bandırmalı-zâde Hâşim Mustafa el-Üsküdârî -kuddise sırruh- (Vefat; 1783)
Muhammed Cafer ed-Dımeşkî -kuddise sırruh-
Muhammed Mahmûd ed-Dâmûnî -kuddise sırruh- (Vefat; H. 1230)
Seyyid Mustafa Râsim Efendi -kuddise sırruh-
Şeyh Abdürrezzak Bin Ebû’l-Gınâ -kuddise sırruh-
Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevî -kuddise sırruh- (1813-1893)
Seyyid Yâkub Hân Kâşgârî -kuddise sırruh- (1818-1899)
Şeyh Muhammed Es’ad Erbilî -kuddise sırruh- (1847-1931)
Şeyh Halil Fevzi -kuddise sırruh- (1867-1950)
Şerafeddin Dağıstânî -kuddise sırruh- (1876-1936)
Fatma Nine
Bediüzzaman Said-i Nursî -kuddise sırruh- (1876-1960)

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (11)
"Ol!" Diyor, Oluyor; "Öl!" Diyor, Ölüyor

"Allah göklerin ve yerin nûrudur." (Nûr: 35)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Beşinci Yılı
Benî Kureyza Savaşı (2)

Otuz yedi yaşlarında iken vefat eden Sa'd bin Muâz -radiyallahu anh-, Ensâr'ın yarısını teşkil eden Evsliler'in reisi idi. Bedir savaşı'nda Evsliler'in sancağını taşımıştı. Uhud savaşında müslümanlar dağıldıkları zaman, Resulullah Aleyhisselâm'ın yanında sebat edenler arasında idi.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (55)

"Kâmil insanlarda dargınlık yaşamamalı."

"Biz hakikat noktalarına birer kelime ile parmak basarız. O bir kelimenin altındadır hakikat."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (178)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (26)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (111)

Müeyyedüddîn Mahmûd el-Cendî -kuddise sırruh- (4)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Usûl-i Aşere (4)

4- Kanaat


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (8)
Hacca Gidenler Üç Gruptur

Her insan niyetine, irâdesine bağlı olarak Hacc'dan farklı nasipler elde edebileceği gibi, hiç nasip almadan dönenler de vardır. Çünkü Hacc dış görünüşü itibarı ile sembolleri andırır, gerçekte ise birçok rûhî eğitimleri sağlar.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (24)

Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-in büyük hizmetlerinden birisi de kimsesiz biçareleri işkencelerden kurtarmak için satın alıp âzâd etmesidir. Bilâl-i Habeşî -radiyallahu anh- de bunlardandır.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |