258. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Allah'a Tevbe Edenler, İbadet Edenler, Hamd Edenler, Oruç Tutanlar, Rüku ve Secde Edenler, İyiliği Teşvik Edip Kötülükten Vazgeçirmeye Çalışanlar ve Allah'ın Hududunu Koruyanlar Var Ya, İşte Bu Müminleri Müjdele!" (Tevbe:112)

"Ümmetim Fesada Düştüğü Bir Zamanda Sünnet-i Seniyye'me Sarılanlara Yüz Şehid Sevabı Vardır." (Hadis-i Şerif)

"Ey İman Edenler! Kendinizi ve Âilenizi, Yakıtı İnsanlar ve Taşlar Olan Ateşten Koruyun." (Tahrim: 6)

"Yeryüzünde Bulunanların Çoğuna Uyacak Olursan, Onlar Seni Allah'ın Yolundan Saptırırlar. Onlar Sadece Zanna Uyarlar." (En'âm: 116)

"Ey İman Edenler! Siz Kendi Nefislerinizi Islah Etmeye Bakın. Siz Doğru Yolda Bulundukça Yoldan Sapanların Size Zararı Olmaz." (Mâide: 105)

 

Ahir Zamanda Ahkâm-ı İlâhî?yi Yaşayanların Durumu
Bu Zamanda Allah-u Teâlâ?ya Yönelmenin Mükâfatı
"Sayıları Pek Azdır" Buyurulan Sâlihler Zümresi
Hıfz-u Himayedekilerin Mahşerdeki Durumu
Bütün Güzellikler İslâm?dadır
Güzel Ahlâk
Asalet
İnsan Yetiştirmek
Adam Çok İnsan Az, Bulursan İsmini Yaz
Büyük Sorumluluk
Nefis ve Şeytan
Hazret-i Allah İhsanda, Biz İse İsyandayız
Âhir Zamandaki Kötülüklerin En Büyüğüne Bir Misâl; Cinâyet, Cana Kıyma

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (9)
Vücut O, Mevcut O

Amma sen O'nu görmediğin için, kendini gördüğün için, âlim ve allâme sandın, câhil olduğunu da bilemedin.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Beşinci Yılı
Hendek Savaşı (7)

İşte o akşam, Âyet-i kerime'de ve Hadis-i şerif'te bildirilen "Sabâ rüzgârı" esmeye başladı. Bu, en soğuk kış gecelerinde esen soğuk, dondurucu bir rüzgârdı.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (53)

Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Husus

İslâm dininde haram ve helâl ahkâmını beyan etmek ancak Allah-u Teâlâ'ya ve O'nun gönderdiği Peygamber'e mahsustur.
Allah-u Teâlâ müslümanlara helâl olan nimetlerden istifade etmelerini fakat bu hususta ifrat ve tefritten sakınmalarını emir ve tavsiye etmek üzere Âyet-i kerime'sinde şöyle buyurmaktadır:
"Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın, hududu da aşmayın. Çünkü Allah hududu aşanları sevmez." (Mâide: 87)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (176)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (24)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (109)

Müeyyedüddîn Mahmûd el-Cendî -kuddise sırruh- (2)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Usûl-i Aşere (2)

2- Zühd


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (6)
Hacc'ın Önemi

Hacc'ı farz kılan şartlar bir insanda toplanınca, onun hemen o yıl Hacc'a gitmesi gerekir. Hayatta kalınıp kalınmayacağı bilinmeyen daha sonraki yıla bırakılmamalıdır. Gidişini ertesi yıllara tehir etmesinden dolayı günahkâr olur. Hatta bu ibadeti uzun süre geciktiren müslümanın şâhitliği bile kabul edilmez.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (22)

Birçok muhterem ve mübeccel şahsiyetler Ebu Bekir -radiyallahu anh- Efendimiz'in delâleti ile müslüman olmuştur.
Cennetle müjdelenen; Osman bin Affan -radiyallahu anh-, Abdurrahman bin Avf -radiyallahu anh-, Zübeyr bin Avvam -radiyallahu anh- Sa'd bin Ebi Vakkâs -radiyallahu anh-, Talha bin Ubeydullah -radiyallahu anh- gibi Ashâb-ı kiram'ın önde gelenlerinden birçok kimsenin müslüman olmasına o vesile olmuştur.


GÜNDEM

Doğru Kararlar Sağlam Temeller Üzerinde Yükselir / Uğur Kara

Bu netameli devirde insan kendisine öyle bir rehber bulmalı, öyle bir zâtın düsturunu takip etmelidir ki kararları ve istikameti de ona göre isabetli olsun.


GÜNDEM

Dünya Açlık Tehlikesinin Pençesinde / Şinasi Çapa

Artan dünya nüfusu, kıtlık ve iç savaşlar büyük dramların yaşanmasına sebep olmaktadır. 800 milyon insan aç yaşıyor. Suriye gibi savaş bölgelerinde insanlar açlıktan ölüyor, kedi-köpek eti yiyor.


Eğitim

"Kalpler Allah'in Elindedir" / Canan Büşra Kara

Ayşe Nine kendi aile hayatını düşündükçe ve torunu Ayşegül'ün aile hayatına şahit oldukça içi parçalanıyordu. Çünkü evde büyük-küçük, çoluk-çocuk herkes ya elindeki telefonun ya da masada bilgisayarın başında idi.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |