256. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Nefsini Tertemiz Yapıp Arındıran Felâh Bulmuş Kurtulmuştur. Onu Kirletip Örten Kişi İse Ziyana Uğramıştır." (Şems: 9-10)

"Vallahi Ben, Vefatımdan Sonra Allah'a Şirk Koşmanızdan Korkmuyorum, Fakat Nefislerinize Uymanızdan Korkuyorum." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 661)

"Ey Âdemoğulları! Ben Size: 'Şeytana İbadet Etmeyin, O Sizin Apaçık Bir Düşmanınızdır, Bana Kulluk Edin, Bu Dosdoğru Yoldur.' Diye Emretmedim mi?" (Yâsin: 60-61)

"Onlardan Sonra Yerlerine Öyle Bir Nesil Geldi ki, Bunlar Namazı Bıraktılar, Şehvetlerine Uydular. Bu Yüzden Azgınlıklarının Cezasını Çekecekler." (Meryem: 59)

"Şeytan Onları İstila Etmiş, Onlara Allah'ı Anmayı Bile Unutturmuştur." (Mücâdele: 19)

"Siz Geçici Dünya Malını İstiyorsunuz. Oysa Allah Âhireti Kazanmanızı İster." (Enfâl: 67)

Müslümanın; İmanını, İz'anını ve Amellerini Yok Eden Beş Düşman!

 

Beş Düşman

1- NEFİS
Nefse Muhalefet
İnsan Olabilmek Nefsin Tezkiyesi, Ruhun Terbiyesinden Geçer
İlâhi Huzurda Çekişme
Kurtuluş Kapısı
Hazret-i Allah’a Samimi Şekilde Nefisten Sığınılmalıdır

2- ŞEYTAN
Şeytanların Aslı
Mühlet Dileme
İblis’ten İtiraflar
Yüce Ferman
İblis’e Mühletin ve Ruhsatın Verilişi
Şeytanla İmtihan
Şeytanın Nüfuzu
En Büyük Kalkan Zikrullah
İstiâze

3- ŞEHVET
Âl-i İmrân Sûre-i Şerif’inin 14. Âyet-i Kerime’si ve İzâhı

4- İNSAN ŞEYTANI

5- DÜNYA MUHABBETİ
Mühim Bir Hadis-i Şerif
Dünyanın Hakikati
İbretli İki Hikâye
Büyük Merhaleler Var
Hazret-i Allah’ın Has Kulları

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (7)
Yaratılan Her Şey, O'nunla Kâimdir.

O birdir, her şey O'nun "Ol!" emriyle, O'nun yaratmasıyla meydana gelmiştir.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Beşinci Yılı
Hendek Savaşı (5)

Müslümanlar Hendek önünde on bin kişilik müşrik ordusuna karşı durmaya çalışıyorlardı. Bir yandan da Medine'yi yahudilerin baskınından korumak zorunda kaldılar. Böyle tehlikeli bir anda münâfıklar da bozgunculuğa başlamışlardı. Hem cepheyi bırakmışlar, hem de müslümanların mâneviyatını sarsıcı propaganda yapıyorlardı.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (51)

"Ağaç da O'nun, Meyvesi de O'nun!"

"Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun ki, böyle bir mektepte bulunduruyor. Öyle bir tahsil ki, tahsillerin en sonu."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (174)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (22)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (107)

Sadreddin Muhammed el-Konevî -kuddise sırruh- (4)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Tasavvufî Bahisler (5)

Tarikata girmenin şartı, Allah-u Teâlâ'ya karşı edepli, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-e karşı edepli, mürşide karşı edepli olmak üzere üçtür.


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (4)
Kâbe-i Muazzama (2)

İbrahim Aleyhisselâm Kâbe-i muazzama'nın inşaatı bitince adı geçen taşın üstüne çıkarak kıyamete kadar gelecek insanları Hacc'a çağırmış ve o yıl oğluyla Hacc yapmışlardır.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (20)
Hazret-i Ebu Bekir -r.a- Efendimiz'in Babası Ebu Kuhâfe'nin Biatı

Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-ın babası Ebu Kuhâfe, çok yaşlı idi, gözlerinin feri kalmamış, yolunu göremiyordu. Oğlu, ihtiyar babasının elinden tutarak huzura getirdi.


GÜNDEM

Büyük Bir Dünya Harbi Çıkar mı? / Uğur Kara

Bunları duymamız ve bilmemiz lâzım ki, tedbirimizi alabilelim. Hem ülkemiz askerî, siyasal, ekonomik tedbirlerini alsın, hem de halkımız kendi bireysel tedariklerini, psikolojik hazırlığını ona göre yapsın.


TARİHTEN SAYFALAR

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.-Hazretleri, Osmanlı Devleti'ni Kuruluşundan Yetmiş Sene Önce Haber Vermişti.
/ Hakan Yılmaz

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan elli dokuz yıl önce, 1240 mîlâdî yılında Şam'da vefât etmiş olan Şeyhü'l-ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri, henüz ortalıkta ne Osman Gâzî, ne de kuracağı cihân devleti yokken, cifr ilmine ve Kur'an'daki bâzı Âyet'lere dayanarak "Şeceretü'n-Nu'mâniyye fî Devleti'l-'Osmâniyye" adında bir eser yazmıştı.


Eğitim

Üzgün Ağaç / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |