246. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Kıyametin Kopmasına Bir Gün Bile Kalsa, Allah-u Teâlâ O Günü Uzatarak Benim Soyumdan Bir Kişi Gönderecektir. Adı Adımın, Babasının Adı Babamın Adının Aynısı Olacak, Zulüm ve ZorbalıkAltında İnleyen Yeryüzünü Huzur ve Adaletle Dolduracaktır." (Ebu Dâvud, Tirmizî)

"Mehdi Bizden, Ehl-i Beyt'imizdendir. Allah Onu Bir Gecede Islah Eder." (İbn-i Mâce: 4085)

"Hayatım Kudret Elinde Olan Allah'a Yemin Ederim ki; Çok Sürmez Meryem Oğlu İsa Âdil Bir Hakem Olarak İnecek, Haçı Kıracak, Domuzu Öldürecek, Cizye Vergisini Kaldıracak ve Mal O Kadar Çoğalacak ki, Onu Kabul Eden Kimse Bulunmayacaktır." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1018)

Resulullah Aleyhisselâm'ın Âhir Zamanda Geleceğini Haber Verdiği Hazret-i Mehdi,
Muhakkak Gelecektir!

 

Hazret-i Mehdi Kimdir?
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin, Hazret-i Mehdi İle İlgili İfşaatları
Hazret-i Mehdi Aleyhisselâm Hakkındaki Vasiyetleri
"Bizden Sonra Hazret-i Mehdi'ye Biât Edin!”

İKİNCİ BİN SENENİN İÇİNDE ÂHİR ZAMANDA İSLÂM DİNİ'NİN ÜÇ YAPICISI
Üç Merdiven
Hatem-i Velî'nin Teşrifleri Hazret-i Mehdi'nin Geleceğinin Büyük Bir Delilidir
Hazret-i Mehdi'nin Çıkmadan EvvelAlâmetleri

HADİS-İ ŞERİF'LERDE HAZRET-İ MEHDİ ALEYHİSSELÂM
Mutlaka Gönderileceği ve Nesebi
Ehl-i Beyt'ten Oluşu
Vasıfları
Vehbi İlmi
Sehaveti
Bir Gecede Olgunlaştırılacağı
Cennetle Müjdelenmesi
İnsanlar Tarafından Çok Sevilmesi
Mücadeleci Oluşu
Zuhur Senesini Haber Veren Alâmetler ve Zuhuru
Çıkışından Ümitlerin Kesildiği Bir Sırada Çıkması
Zamanının En Hayırlısı Olması
Zuhur Şekli
Hakimiyeti
Zamanının Bereketi
İsa Aleyhisselâm İle Buluşması
Hazret-i Mehdî'ye Rûhânî Yardım

DECCAL'İN ORTAYA ÇIKIŞI

HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Nasr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)
Arabistan'da Müslümanlığın Yayılışı

Hicretin sekizinci yılında Mekke-i mükerreme'nin fethi ile İslâm buraya da hâkim oldu. Dokuzuncu yılda Tâifliler müslümanlığı kabul edince, bütün Hicaz İslâm sınırları içine girdi, İslâm'ın nuru Şam'a kadar ulaştı.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Dördüncü Yılı
Hazret-i Hüseyin -r. anh-ın Doğumu

"Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Allah Hüseyin'i seveni sever.
Hüseyin torunlardan bir torundur."
(Tirmizî - İbn-i Mâce)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (41)

"Sadaka Şifaya Vesile"

Bereket öyle bir şeydir ki az, çok olur; bereketsizlikte çok, yok olur.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (164)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (12)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (97)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (10)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Marifetullah Ehli ve Marifetullah İlmi (7)
Kur'an-ı Kerim'den İşaretler İlâhî Beyanlar (3)

"İnsana bilmediği şeyleri O tâlim eyledi." (Alâk: 5)


İSLÂM İLMİHALİ

Ekin ve Meyvelerin Zekâtı (Öşür)

İnsanın kazandığı malı zekât nisabına ulaşınca zekât farz olduğu gibi, topraktan alınan her türlü mahsulden, ağaçlardan alınan her türlü meyvelerden de "Öşr-i şer'î" adı ile zekât vermek farzdır.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (10)
Dirayetli Oluşu (2)

Sıddîk-ı Ekber -radiyallahu anh- derde derman, gönüllere safâ kazandırdı.
Kendisi hiç istemediği halde müslümanlar onu kendilerine halife seçtiler.


İBTİLÂ VE İMTİHAN

Evliyâullah'ın İmtihanı
Aziz Mahmud Hüdâyî -kuddise sırruh- (2)


GÜNDEM

UKRAYNA ve -Yeni Bir Enerji Merkezi Olarak- KARADENİZ / Şinasi Çapa

"Dünyanın enerji devleri 10 yıl içinde Türkiye'ye gelecek. ... Hidrojen merkezi hangi ülkede ise o ülke gelecekte söz sahibi olacak. ... Türkiye kilit ülkedir. Bilindiği gibi Karadeniz'in kimi yerinde yüzeyden 80 metre, kimi yerinde ise 150 metreden sonra ... hidrojen sülfür bulunur." (Uluslar arası Hidrojen Enerjisi Araş. Merk. Başkanı Prof. Dr. Nejat Veziroğlu)

BOSNA ve Küresel Emperyalizmin Ayak Oyunları! / Şinasi Çapa

Balkanlardaki Müslüman nüfus her zaman Batı dünyasını ürkütmüştür.
Bosna Soykırımı ve Balkan Faciası henüz hafızalardan silinmemiştir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |