244. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Resul'üm! Kur'an'ı Sana Farz Kılan Allah, Elbette Seni Yine Döneceğin Yere Döndürecektir." (Kasas: 85)

"De ki; Hakk Geldi, Bâtıl Zâil Oldu. Çünkü Bâtıl Yok Olmaya Mahkûmdur." (İsrâ: 81)

"Resul'üm! Biz Sana Apaçık Bir Fetih Verdik." (Fetih: 1)

Resulullah Aleyhisselâm'a Allah-u Teâlâ'nın Lütf-u İhsanı, Ümmet-i Muhammed'e İkramı Olan; MEKKE'NİN FETHİ ile Kıyamete Kadar Olacak Fetihlerin Kapısı Açılmıştır.

"Allah Nurunu Mutlaka Tamamlayacaktır." (Tevbe: 32)

 

Emniyetli Şehir Mekke ve Kâbetullah
Mekke-i Mükerreme Sakinleri
Mekke’nin Fethi Öncesi Durum
Hudeybiye Antlaşması
Ebu Cendel -R. Anh-
İhrâmdan Çıkış
Dönüş
Fetih Sûre-i Şerif’i

MEKKE’NİN FETHİ
Savaşın Sebebi
Barışı Yenileme Arayışları
Fetih Hazırlığı
Hâtıb bin Ebî Belteâ -R. Anh-ın Kureyş’e Gönderdiği Mektup
Medine’den Hareket
Son Muhâcir
Merruz-zahrân Karargâhı
Ebu Süfyan Bin Harb İslâm Karargâhında
Saltanat Değil Peygamberlik!
Kureyş’te Şaşkınlık
Son Hazırlık
Mekke-i Mükerreme’ye Giriş
Putların Yıkılışı
Fetih Hutbesi
Umumî Af
Ezân-ı Muhammedî
Biat

KANI HEDER EDİLENLERİN MÜSLÜMAN OLMASI
İkrime Bin Ebu Cehil -R. Anh-
Safvan Bin Ümeyye -R. Anh-
Süheyl Bin Amr -R. Anh-
Abdullah Bin Sa’d Bin Ebu Serh -R. Anh-
Vahşi -R. Anh-
Abdullah Bin Ziba’râ -R. Anh-
Hâris Bin Hişam -R. Anh-
Hind Binti Utbe -R. Anhâ-
Endişelerin En Asili
Mekke’de On Beş Gün
Fethin Sonuçları

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Kâfirûn Sûre-i Şerif'i (4)
Kâfirler (2)

"Sizin dininiz size, benim dinim banadır." (Kâfirûn: 6)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Dördüncü Yılı
Beni Nadir Savaşı (3)

Medine'den ayrılan yahudilerin bir kısmı Şam'a, bir kısmı Filistin'e göç ettiler. İleri gelen reislerinin bir kısmı ise Hayber'e sığındılar ve burada yaptıkları faaliyetlerle Hendek savaşı'nı hazırladılar.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (39)

Güzellik ancak Hazret-i Allah ve Resul'ündedir.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (162)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (10)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (95)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (8)

İmam-ı Rabbânî -kuddise sırruh- Hazretleri:
"Kararmış olan âlem onun zuhur nuruyla aydınlanır. Onun hidayet ve irşad nurları bütün âleme yayılır." buyurmuşlardır. ("Mektûbât"; 260. Mektûb)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Marifetullah Ehli ve Marifetullah İlmi (5)
Kur'an-ı Kerim'den İşaretler İlâhî Beyanlar

"Kur'an kendilerine ilim verilen insanların kalplerinde parıldayan apaşikâr âyetlerdir." (Ankebut: 49)


İSLÂM İLMİHALİ

Ticaret Malları'nın Zekâtı

Bir malın ticaret eşyası sayılabilmesi için, kâr sağlama gayesi, fiilen satışa arzetme unsurlarının bulunması gerekir.
Bütün ticaret mallarına zekât düşer.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (8)
Ashâb-ı Kiram'ın En Üstünü (2)

Resulullah Aleyhisselâm bir gün Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh- ile Hazret-i Ömer -radiyallahu anh-i el ele tutuşmuş gelirken görünce
"Nebilerden ve resullerden başka, bütün önceki ve sonrakilerden cennetlik olanların kemâl çağına erenlerinden iki büyüğünü görmek isteyenler şu gelenlere baksın!" buyurmuş, sonra da onları kardeş yapmıştır. (Tirmizî)


İBTİLÂ VE İMTİHAN

Evliyâullah'ın İmtihanı


TARİHTEN SAYFALAR

1730 Patrona İsyânı Karşıtları Arasında Varlığı Gölgede Kalmış Önemli Bir İsim:
Niğde'li Ali Ağa ve Zorbaların Tenkili İçin Kaleme Aldığı Arzuhâl (2)
/ Hakan Yılmaz

1730 Patrona Halil isyânının bilinmeyen yönleri ve meçhul isimleri, bu devirde görgü şâhidleri tarafından yazılmış kısa kronikler ve nâdir belgelerin keşfi sâyesinde gün ışığına çıkmaktadır.


Eğitim

"Yemek Yemek İstemiyorum!" / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |