243. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

İNSAN MÜKERREM OLARAK YARATILMIŞTIR VÜCUT İNSANA HAZRET-İ ALLAH'IN EMANETİDİR. ORGANLAR ÖLÜM VÂKİ OLMADAN, RUH ÇEKİLMEDEN, KALP ATIŞLARI DURMADAN ALINIYOR. BU DURUMDA ORGAN BAĞIŞLAMAK BİR İNTİHARDIR.

"KENDİ ELİNİZLE KENDİNİZİ TEHLİKEYE ATMAYIN!" (Bakara: 195)

"KENDİ KENDİNİZİ KATLETMEYİN!" (Nisa: 29)

KALP DURMADAN ORGANI ALMAK YAŞAYAN BİRİNİN HAYATINA SON VERMEKTİR... HUKUKULLAHA KARŞI GELMEKTİR, KUL HAKKINA TECAVÜZDÜR.

"KİM BİR MÜMİNİ KASDEN ÖLDÜRÜRSE ONUN CEZASI, İÇİNDE EBEDÎ KALACAĞI CEHENNEMDİR." (Nisâ: 93)

 

Organ Bağışlamak İstemeyen Kimsenin Düştüğü Durum

EMANET-İ İLÂHİ; MÜKERREM YARATILAN BEDEN
Katliam
Vasiyet İntihardır
Organ Nakli Ölüye Eziyettir, Eziyet İse Haramdır
Hakikate Dayanmayan, Zanla Yapılan Teviller
Organların Şahitliği
Bozulan Organlar
Ölü Hayattaki Gibi Aynı Acıyı Duyuyor
Kelime-i Tevhid
Tedavi ve Sabır
Şehitlik
Helâl İle Haram Bir Olmaz

İSLÂM'DA ORGAN NAKLİ'NİN CAİZ OLMADIĞINI, İNSAN BEDENİNİN HÜRMETE LÂYIK İLÂHİ BİR EMANET OLDUĞUNU ORTAYA KOYAN GÖRÜŞLERDEN BAZI ÖRNEKLER
Ömer Nasuhi Bilmen
Ali Rıza Demircan
Prof. Dr. Cevat Akşit
Muhammed Önder
Fetevây-ı Hindiyye
Diğer Görüşler

HEKİMİN İLK VAZİFESİ "HAYATA SAYGI GÖSTERMEK" VE ONDAN SONRA DA "ZARAR VERMEMEKTİR"
Ölüm Ne Zaman?
Ölüm Kararının Verilebilmesi İçin Bütün Vücut Fonksiyonlarının Durması Gerekir
Hekimin İlk Vazifesi "Hayata Saygı Göstermek" ve Ondan Sonra da "Zarar Vermemektir"
Organ Nakli Tıbbî Mahzurları Olan Bir Yöntemdir
Organ Nakli Alternatifsiz Bir Tedavi Yöntemi Değildir

MUHTEREM ÖMER ÖNGÜT -K.S.- HAZRETLERİ'NİN "İNSANIN YARATILIŞI VE ORGAN NAKLİ" İSİMLİ ESERİNİ VE ŞAHSINI HEDEF GÖSTERMEYE ÇALIŞMIŞLARDI
Sabah Gazetesi'nin Yayını

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Kâfirûn Sûre-i Şerif'i (3)
Kâfirler (1)

Kur'an-ı kerim'de müstakil olarak kâfirler için "Kâfirûn" Sûre-i celîlesi olduğu gibi, ayrıca birçok Âyet-i kerime'lerde kâfirlerin durumu geniş ve açık olarak belirtilmiştir.
"Resul'üm! De ki: Ey kâfirler!" (Kâfirûn: 1)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Dördüncü Yılı
Beni Nadir Savaşı (2)

Nadir oğulları münâfıklardan da, Kureyza oğulları yahudilerinden de bekledikleri yardımı göremeyince korkuya kapıldılar ve teslim olmaya mecbur oldular.
Resulullah Aleyhisselâm istekleri üzerine onlara eman verdi, hiçbirinin canına dokunmadı. Silâhlarından başka olan mallarından develerine yükleyebildikleri kadar eşya alarak çıkıp gitmelerine müsaade etti.
Nadir oğulları müslümanların yıkmadığı evlerini de kendi elleri ile yıktılar, müslümanlar oturmasınlar diye evlerinin direklerini devirdiler, tavanlarını göçürdüler, oturamaz hale getirdiler.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (38)

Hikmet Arayan Süzülüp Geçer


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (161)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (9)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (94)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (7)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri burada Hâtemü'l-evliyâ'nın ihvânını "Kur'an ihvanı" olarak vasıflandırmıştır. Bu ise onun ve ihvanının Kur'an âyetleriyle, yani Ahkâm-ı İlâhî ile iş ve icraat yapacağına delâlet eder. Onun kalemle yürüttüğü bu mücadeleyi Mehdi kılıçla devam ettirecek; yani o kalemle yürüdü, Mehdi kılıçla yürüyecek. Hazret bu beyanları ile iki vazifeyi birleştirmiş, mütemmim hâle getirmiş oluyor.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Marifetullah Ehli ve Marifetullah İlmi (4)
Kalbin Lezzeti Marifetullah'tır

Her âzânın hoşlandığı, zevk ve lezzet aldığı şeyler vardır. ...
Kalbin lezzeti ise her şeyin hakikatını bilmektir, bu da marifetullahtır. Marifetullah yolunda ne kadar ilerlerse o nisbette lezzet alır.


İSLÂM İLMİHALİ

Zekât Verilmesi Gereken Mallar

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde:
"Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez." buyuruyor. (Bakara: 185)
Allah-u Teâlâ hiç kimseye takatinin dışında bir yük yüklememektedir.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (7)
Ashâb-ı Kiram'ın En Üstünü

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:
"Ebu Bekir'in kapısından başka, mescide açılan bütün kapıları kapatınız." buyurmuştur. (Buhârî)


GÜNDEM

"Kürdistan" / Uğur Kara

"Sözü bilen kişinin, yüzünü ak ede bir söz
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz"
(Yunus Emre -kuddise sırruh-)


TARİHTEN SAYFALAR

1730 Patrona İsyânı Karşıtları Arasında Varlığı Gölgede Kalmış Önemli Bir İsim:
Niğde'li Ali Ağa ve Zorbaların Tenkili İçin Kaleme Aldığı Arzuhâl (1)
/ Hakan Yılmaz

1730 Patrona Halil isyânının bilinmeyen yönleri ve meçhul isimleri, bu devirde görgü şâhidleri tarafından yazılmış kısa kronikler ve nâdir belgelerin keşfi sâyesinde gün ışığına çıkmaktadır.


Eğitim

Yol / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |