239. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Şüphesiz Allah ve Melekleri Peygamber (Muhammed)e Çok Salât ve Senâ Ederler. Ey İman Edenler! Siz de Ona Salât-ü Selâm Getirin ve Tam Bir Teslimiyetle Gönülden Teslim Olun." (Ahzâb: 56)

"Ey Peygamber! Biz Seni Bir Şâhid, Bir Müjdeci, Bir Uyarıcı, Allah'ın İzniyle Allah'a Çağıran ve Nûr Saçan Bir Kandil Olarak Gönderdik." (Ahzâb: 45-46)

"O Kendiliğinden Konuşmamaktadır. Onun Konuşması, Ancak Kendisine Bildirilen Vahiyden Başka Bir Şey Değildir." (Necm: 3-4)

İslâm'mış Gibi Görünüp Din-i İslâm'a ve Müslümanlara En Büyük Darbeyi Vuran Vehhâbîler, Ehl-i Sünnet Olan Birçok İslâm Memleketini İfsad Ediyor!

 

Dinimizin Düşmanları
Allah-u Teâlâ'nın Dinini Kendilerine Mâletmeye Çalışan Vehhâbîler ve Vehhâbîlik Dini
BüyükFitne
RESULULLAH ALEYHİSSELÂM'A İTAAT ve TESLİMİYET
SÜNNET-İ SENİYYE
SALÂVÂT-I ŞERİFE
MİRAÇ HADİSESİ
ŞEFAAT
Vesile
Makâm-ı Mahmûd
Mescid-i Nebevî
TASAVVUF
KABİR EHLİ
VEHHÂBÎLİK DİNİ ve ORTAYA ÇIKIŞI
İbn-i Teymiyye (1263-1328)
Muhammed bin Abdülvehhâb (1703-1792)
Abdülaziz bin Muhammed bin Suûd
Suûd bin Abdülaziz
II. Abdülaziz bin Suûd'dan Bugüne
Sözümüz Araplar'a Değil; İslâm Dininden Çıkmış, Dinini Kurmuş Vehhâbîler'edir.

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Kevser Sûre-i Şerif'i (2)
Kevser

"Resul'üm! Gerçekten biz sana kevseri (tükenmeyen pek çok nimeti) vermişizdir." (Kevser: 1)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Uhud Savaşı (15)

"Onlar (evlerinde) oturup da kardeşleri için: 'Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi.' dediler. Resul'üm! De ki: Eğer doğru sözlü iseniz ölümü kendinizden savın." (Âl-i imrân: 168)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (34)

"Dünyada garip, yahut yolcu gibi ol!"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (157)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (5)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (90)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (3)

Onun bu beyanından da anlaşılıyor ki, ikinci bin senenin içinde ümmetin faziletli olanları da üçtür:
Hâtemü'l-veli
Mehdi Resul
ve İsa Aleyhisselâm.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

ULÜL-ELBÂB

Allah-u Teâlâ'nın duyurması ve göstermesi ile husule gelen bir akıldır. "Akl-ı kül"den sonra artık akıl çalışmaz. Ancak ondan sonraki beşinci akıl, Allah-u Teâlâ'nın duyurması ile ve göstermesi ile olan bir akıldır. Bu ise "Ulül-elbâb"dır.


İSLÂM İLMİHALİ

ZEKÂT

Zekât ibadeti bir çok Âyet-i kerime'lerde namazla birlikte emredilmiştir:
"Namazı kılın, zekâtı verin." (Ahzâb: 33)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (3)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bir müslümanın çalışmaya gücü yetiyorsa bir diğer müslüman kardeşine yük olmasını hiçbir zaman istemez, hoş görmezdi.


GÜNDEM

"Adalet Mülkün Temelidir" (Hz. Ömer -r.a.-)
Devlet - Adalet
/ Uğur Kara

"Devlet" ve "Adalet" gibi biraz da kavramsal düzeyde kalan kurumların sağlıklı, sağlam ve uzun ömürlü olması; bu kurumlar kendisine emanet edilen kişilerin yeterli bilince sahip olmalarına ve gerekli özveride bulunmalarına bağlıdır.


TARİHTEN SAYFALAR

Dede Korkut'un "Oğuz-nâme"lerdeki Âhir Zamanla İlgili Sözleri Üzerine… (2)
/ Hakan Yılmaz

Dede Korkut'un âhir zamânla ilgili haberleri arasında, o zamanda halkın giyeceği kılık-kıyâfetler konusunun diğerlerinden daha ağır bastığı dikkati çekmektedir. O, halkın bugün açıkça seyredilen bu konudaki fiillerine ve bu fillerin altında yatan hâlet-i rûhiyelerine kuvvetli bir keşif ve tam bir basîretle nazar ederek, giyecekleri giysilerin şekil ve tarzına kadar uzanacak çok ince ve ayrıntılı tasvirlere yer vermiştir.


"Biz İnsana Şah Damarından Daha Yakınız." (Kaf: 16) / Canan Büşra Kara

Küçük yaştaki çocukların kavram ve algı dağarcığı gelişim aşamasında olduğu için hayatı yetişkinler gibi algılayamazlar.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |