228. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak lâzımsa öylece korkun. Sakın siz müslüman olmaktan başka bir sıfatla can vermeyin.
Hepiniz topluca sımsıkı Allah'ın ipine sarılın, parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz. Allah gönüllerinizi birleştirmiş ve O'nun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz."
(Âl-i imrân: 102-103)

"Allah'a ve Resul'üne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra korku ile zaafa düşersiniz ve kuvvetiniz elden gider." (Enfâl: 46)

"Ey iman edenler! Eğer Allah'a (Allah'ın dinine) yardım ederseniz (sarılırsanız), Allah da sizi muvaffak eder ve ayaklarınızı sâbit kılar. Kâfirlere gelince, onlar da yüzüstü sürünsünler!" (Muhammed: 7-8)

Niyet-i Hâlisa İle İmanımızı ve Vatanımızı Korumamız Lâzım.
Zira; "İmansız Vatan, Vatansız İman Muhafaza Edilmez!"

 

Devlet İttifaktan Doğar, Devletsizlik İse Nifaktan.
İlâhî Görüş Birliği’ne Dâvet
MUHTEREM ÖMER ÖNGÜT -KUDDİSE SIRRUH- HAZRETLERİ’NİN HAZRET-İ MEHDİ VE İSA ALEYHİSSELÂM DEVRİNE KADAR OLACAK HADİSELER HAKKINDA ESERLERİNDE VE BAZI SOHBETLERİNDE GEÇEN BEYANLARI
Karanlık Gece Kıtaları Gibi Fitnelerle Karşılaşılması
Emrolunduğu Gibi Dosdoğru Olmak
ALLAH-U TEÂLÂNIN YIKMASI VE HESABA ÇEKMESİ
İmtihan Sahnesi
Kâfirden Müslümana Hiçbir Zaman Fayda Gelmez
Kâfirler Müminlerin Amansız Düşmanıdır
Küffar Bizi Sevmez, Hasımdır, Düşmandır
Hak ve Hakikat Müdafiliği Bu Milletin Taşıdığı En Büyük Şeref’tir
MÜMİNLERE ALLAH YETER!
Manevî Destek
Allah’ın Yardımı ve Peygamberî Müjde
Türk’e Gönderilen Kişi
Resul ve Nebilerin Vekili, Onların Yaptığı İşi Yapan Hatm’ül-Evliyâ
Hâtemü’l-Evliyâ’nın “Din Kâfirleri”ne Vurduğu İki Kılıç
Evliyâullah’ın Hatm’ül-Evliyâ’nın Bu Cihadına Dair Bazı İfşaatları
Hazret-i Mehdî’ye Rûhânî Yardım
ŞEHİDLER VE ŞEHİDLİK
Şehidler Üç Kısımdır
1. Cephede Şehid Olanlar
2. Hükmen Şehid Olanlar
3. Aşk Şehidleri

/ İsmail Yavuz

Fil Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

Fil Kıssası


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Uhud Savaşı (4)

"Sonra sizi imtihan etmek için onlara karşı yardımını üzerinizden çekti. Bununla beraber sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkârdır." (Âl-i imrân: 152)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (23)

"Fenâ bizim olsun, varlık isteyenin olsun."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (146)

Ebû Abdullah Muhammed bin Ali el-Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (80)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (20)

"Rûhu, ruhlar arasındaki herhangi bir ruhtan değil, vâsıtasız olarak Allah'tan istimdâd eder."


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Terakkiyât İle Helâkiyât Noktası

Bir kimse Tarikat-ı aliye'ye intisap ettikten sonra epey yol alır. Mürşid-i kâmil müridin ruhunu yükseltir. Birinci tepeyi geçirir, orada yol ikiye ayrılır. Cenâb-ı Hakk lütfuyla tecelli ettiği zaman mürid yukarıdan aşağıya doğru kendisini küçültmeye, varlığını yok etmeye çalışır. Mahviyet haline bürünür.


İSLÂM İLMİHALİ

Seferîlik (Yolculuk) -1-

Yolculukta meşakkat olduğu için Allah-u Teâlâ müslümanlara bazı ruhsat ve kolaylıklar bahşetmiştir.


GÜNDEM

Elebaşıları Yakalanmadan, Karargâhları Dağıtılmadan Terör Bitmez / Uğur Kara

Karşımızda, şeytanı "TeCe" olan,
İslâm'ı Kürt halkının özgürleşmesinin önünde bir engel olarak empoze etmeye çalışan
bir terör örgütü var.


TARİHTEN SAYFALAR

Halkın ve Re'âyânın Hukûkunu Gözetmede Numune Bir Pâdişah: Sultan III. Selîm Hân
/ Hakan Yılmaz

Özünü Şer'î ve örfî hukûkun temel esaslarından alan bu icraatlar, Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecine girdiği bir devirde tahta oturan Sultan III. Selîm Hân'ın, halkın ve re'âyânın hak ve hukûkunu gözetmede ne kadar hassas ve ince bir yaklaşım sergilediğini gösteren son derece mühim örneklerdir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |