212. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Resulullah Aleyhisselâm Allah-u Teâlâ'nın Bildirmesiyle Kıyamete Kadar Olacak Birçok Hadiseyi Haber Vermişti.

"Kıyamet Alâmetleri Bir Tek İpe Dizilmiş Boncuklar Gibidir. İp Kopmuştur. Bunlar Birbirini Takip Edeceklerdir."
(Câmiu's-Sağîr: 3030)

Kıyametin Küçük Alâmetlerinden Çıkmayan Kalmadı.
Savaşlar, Depremler, Fitneler, Ahlâksızlıklar, Kötü Âlimler, Kötü Amirler ve Daha Niceleri; Hepsi Çıktı.
Çıkmaya da Devam Ediyor.

Harpler, Kuraklık, Kıtlık Hepsi Kapıda. Takdir Ne İse O Olur!
"Tedirgin Olmayın, Tedbirli Olun!"
Bu Hitabımız Hakiki Müslümanlaradır!

"Kıyamet Yaklaştıkça Yaklaşmıştır."
(Necm: 57)

Gayb’ın Hazinesi İlmin ve Mârifetin Kaynağı Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem-
MUCİZE HADİS-İ ŞERİF’LER
Kıyametin Küçük Alâmetlerinden Bazıları
Resulullah Aleyhisselâm’ın Bugünü Tarifi
Bu Seyyiat Zamanında Allah-u Teâlâ’yı Tercih Eden Mümin’e Vadedilen Büyük Mükâfat
Yapılan Kötülükler, Bu Kötülükler Sebebiyle Başa Gelenler ve Başa Geleceği Mukadder Hadiseler
Irak’ın Başına Gelenler
Küçük Alâmetler Ne Zaman Başladı? İlmin Ortadan Kalkıp Cehâletin Yerleşmesi
Gök Kubbe Altındaki En Şerli Kişiler
Birbirini Takip Eden Alâmetler
Altı Alâmet
Müminin Rüyâsının Doğru Çıkması
Kötü Âmirlerin Başa Geçmesi
Kör Taklit
Fırat Nehrinin Altın Hazinelerinin Alana Çıkması
Yalancı Deccallerin Ortaya Çıkması
Cinayetlerin Fazlalaşması
Aynı Dâvâyı Güden İki Büyük Topluluğun Birbirleriyle Savaşması
Türklerle Yapılan Savaşlar
Bereketin Azalması
İnsanların Hayatlarından Bıkarak Ölülere Gıpta Etmesi
İşlerin Ehliyetli Olmayanlara Verilmesi
Karanlık Gece Kıtaları Gibi Fitnelerle Karşılaşılması
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere

/ İsmail Yavuz

Asr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

Hüsranda Olanlar


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Bedir Savaşı (7)

"Hani siz Rabb'inizden yardım istiyordunuz. Buna karşılık O, 'Ben sizi birbiri peşinden bin melekle destekleyip yardım edeceğim.' diyerek duânızı kabul etmişti.
Allah bu yardımı sırf müjde olması ve onunla kalbinizin iyice yatışması için yapmıştı. Yardım ancak Allah katındandır.
Çünkü Allah gerçekten çok güçlüdür, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir."
(Enfâl: 9-10)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (7)

"Hazret-i Allah'ı Aradım, Hiçlikte Buldum!"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (130)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
-kuddise sırruh- (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (65)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (5)

"İşte bu kimsenin vasfı, Resulullah Aleyhisselâm'ın Allah-u Teâlâ'dan hikâye ettiği gibidir.
Şöyle buyurmuştur: 'Velilerimden kendisine en çok gıpta edilen kişi, benim katımda derecesi ulu ve yüksek peygamberlerin derecelerinden bile daha yakın olan gizli bir kimse; Üveysü'l-Karnî'ye ve onun benzerlerine denk olan hafîfü'l-haz bir mümindir.
İşte bu onun zâhirî sıfatıdır, bâtını ise târife sığmaz.'
Velîlerden bir kimse, en yüksek dereceye sâhip olur. Bu, Allah'ın kendi adına, velî olarak kullandığı bir kuldur."
("Nevâdirü'l-Usûl fî Ma'rifeti Ehâdîsü'r-Resûl", c. 1, s. 619-620)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Ezelî Nasip (1)

"Senin bundan başka bir sözün yok mu yâ Âişe! Çünkü Allah cennet için bir kısım insanlar yaratmış, onları babalarının sulplerinde iken cennet için yaratmıştır. Cehennem için de bazı insanlar yaratmış, onları babalarının sulplerinde iken cehennem için yaratmıştır." (Müslim: 2662 - İbn-i Mâce: 82)


İSLÂM İLMİHALİ

Namazda Bâtınî ve Zâhirî Huşu (3)

"Namaza başladığında son namazını kılar gibi kıl!" (Ahmed bin Hanbel)


GÜNDEM

ABD'yi Kontrol Eden Güç: "Yahudi Cemaati" / Uğur Kara

İsrail iyice çığırdan çıktı. "Barış düşmanlığı" resmi politikası oldu. Akıl, fikir, izan aranmaz oldu. Amerikan yahudileri de koskoca Amerika'yı bu çıkmaz sokağın içine sokuyor, bu bataklığın ortasına çekiyor. Ve tabi bütün dünyayı da!


TARİHTEN SAYFALAR

Osman Gâzî'nin Bastırdığı Sikkeler ve Ona Atfedilen Yeni Bir Sikke Hakkında (2) / Hakan Yılmaz

Yazıcı-zâde Ali, Şükrullâh ve Mehmed bin Hacı Halîl el-Konevî gibi erken dönem Osmanlı târihçilerinin kullandığı eski bir "Oğuz-nâme" rivâyetinde, Osman Gâzî'nin istiklâlini Bilecik'in fethinden hemen önce ilân ettiğine işâret edilir.


Peygamber Müjdesine Mazhar Olan Fatih Sultan Mehmed Han ve İstanbul'un Fethi

Sultan Mehmed Osmanlı hükümdarları içinde hem en dâhi asker, hem en güzide devlet adamı, hem de en büyük âlim olanıdır. Akşemseddin Hazretleri ve Molla Güranî Hazretleri gibi zâtların dizinde yetişmiştir. Yaratılıştan sahip olduğu kabiliyet bir yana, babasının yanında büyük meydan muhaberelerine katılmış, tam bir askerlik tecrübesi elde etmişti.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |