199. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Onlar O Kimselerdir ki, Allah İmanı Kalplerine Yazmış
ve Onları Kendinden Bir Ruh İle Desteklemiştir."
(Mücâdele: 22)

"Yarattıklarımızdan Öyle Bir Topluluk da Vardır ki, Onlar Hakk'a İletirler ve Hak İle Hüküm Verirler." (A'râf: 181)

"İşte Böyle. İnkâra Sapanlar Bâtıla Uydular, İman Edenler İse Rabb'lerinden Gelen Hakk'a Uydular." (Muhammed: 3)

"Kendilerine Allah'ın Âyetleri Okunduğu Zaman, Bu Onların İmanlarını Artırır." (Enfâl: 2)

HAKK EHLİ HAKK'A TESLİMDİR
MURAD-I İLÂHİ'Yİ SEYREDER

Hakk Ehli
Hidayet’e Erenler
Allah Yolunun Yolcusunu Hazret-i Allah Tayin Eder
Allah-u Teâlâ’nın İndirdiğinden Hoşnut Olmuşlardır
Nurlu Yol
Hazret-i Allah’ın Sevgilileri
İlâhi Lütfa Mazhar Olanlar
Fırka-i Nâciye’nin Saâdeti

 

"Resul'üm! Gördün mü O Nefis Arzusunu İlâh Edineni?
Artık Ona Sen mi Vekil Olacaksın? (Onu Şirkten Sen mi Koruyacaksın?)"
(Furkân: 43)

"Ve Her Yolun Başına Oturup da Tehdit Ederek İnananları Yolundan Alıkoymaya ve O Allah Yolunu Eğriltmeye Çalışmayın." (A'râf: 86)

"Ümmetimden Yalancılar, Deccaller Vücuda Gelir." (Münâvi)

BÂTIL EHLİ

Dalâlete Kayanlar
Kendilerinin Hidayette Olduklarını Zannedenler
Suret-i Haktan Görünerek Yoldan Çıkaranlar
Sahteler
Nefsini İlâh Edinenler
Kıyas
Ölçüler
Şeytan’ın Yapamayacağını Yapanlar
İblis’in Askerleri
“Allah Yolunda Yürüyorum” Diyenlerin Ayırım Noktası

/ İsmail Yavuz

Beyyine Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

Ehl-i Kitab'ın Küfrü


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Kıble'nin Değiştirilmesi

Resulullah Aleyhisselâm hicret edince Mescid-i aksâ'ya doğru namaz kılarken Kâbe'nin arkada kalışından üzüntü duyuyor, öteden beri de ceddi İbrahim Aleyhisselâm'ın kıblesi olan Kâbe'ye yönelerek namaz kılmayı arzu edip duruyordu.
Âyet-i kerime'de şöyle buyuruluyor:
"Resul'üm! Biz senin, yüzünü çok kere göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Artık seni hoşnud olacağın bir kıbleye elbette çevireceğiz." (Bakara: 144)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (120)

Seyyid Yâkub Hân Kâşgârî
-kuddise sırruh- (1)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (55)

Sadreddîn el-Konevî -kuddise sırruh- (3)

Sadreddîn el-Konevî -kuddise sırruh- Hazretleri "Kitâbü'l-Fukûk" isimli eserinde Hâtemü'l-evliyâ ile Hâtemü'l-enbiyâ arasındaki Şer'î bağlılığın mâhiyetini beyan etmek üzere şöyle buyurmuşlardır:
"Hâtemü'l-evliyâ, Hâtemü'r-rusül'ün Şerî'at'ı zâhirde ondan alır. Bâtında ise vahiy meleğinin Hâtemü'r-rusül'e onu aksettirdiği yerden, aynı kaynaktan alarak, Şerî'at hususunda Hâtemü'r-rusül ile denkleşir." ("Kitâbu'l-Fukûk fî Müstenedâti Hikemü'l-Fusûs", vr. 31)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Zikrullah'ın Kısımları (2)

Bir Âyet-i kerime'de şöyle buyurulmaktadır:
"Gerçek müminler o kimselerdir ki, Allah zikredilince kalpleri titrer." (Enfâl: 2)


İSLÂM İLMİHALİ

İbadet

Âyet-i kerime'lerde şöyle buyuruluyor: "Ben cinleri ve insanları ancak (beni bilsinler) bana ibadet etsinler diye yarattım." buyuruyor. (Zâriyât: 56) "Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb'inize ibadet ediniz ki korunasınız." (Bakara: 21)


İbtilâ ve İmtihan (4)

Allah-u Teâlâ Halil'inin tam bir teveccüh ve teslimiyet içinde olduğunu, onun Allah için her türlü fedâkârlığa katlanabilen numune bir insan olduğunu göstermek için çok ağır bir imtihana tâbi tutuyordu. Şu kadar var ki büyük bir imtihan olduğu için bu emri bir defada ve kesin bir şekilde indirmemiş, arka arkaya rüyâda göstermek suretiyle tedrici olarak beyan buyurmuştur.


GÜNDEM

-"Ermeni Meselesi"-
Taarruz En Etkili Savunmadır!
/ Uğur Kara

Seneler senesi savunma pozisyonunda ömür törpüsü çekiyoruz. Tarihi hakikatleri ortaya çıkarttığımızda adamların "Aa biz yanlış düşünüyormuşuz!" demesini bekliyoruz.


TARİHTEN SAYFALAR

Osmanlı Müverrihlerinin Düşmanlarını Aşağılamada Kullandıkları Teşbih ve Benzetmeler / Hakan Yılmaz

Hissiyâtlarını günlük konuşma dili ile, kendilerini basit ve dar kalıplara sokmaksızın aktaran Osmanlı müverrihlerinin bu üslûbu, devrin dil özelliklerini tespit bakımından oldukça zengin ayrıntılar içerdiği gibi; sarayın ve halkın dînî inancını, düşmanlarına yaklaşımını, kişi ve olaylara bakış açısını da tahlil etmemize yarayacak önemli kanıtlar içermektedir.


Göz Değmesi "Nazar!"

Enes -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyurmuşlardır:
"Ümmetimin başına gelen musibetlerin üçte biri nazar değmesindendir." (C. Sağir: 1315)


EĞİTİM

"Beyaz" Mesaj / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |