196. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Onların Kalplerinde Hastalık Vardır." (Bakara: 10)

"Kalplerinde Hastalık Bulunanların: '(Devir Onların Lehine Döner de) Bize Bir Musibet Erişir Diye Korkuyoruz.' Diyerek Onların Arasına Koşuştuklarını Görürsün. Umulur ki Allah Bir Fetih Ya da Kendi Katından Bir Emir Getirir de Böylece Onlar İçlerinde Gizledikleri Şeyden (Nifaktan) Dolayı Pişman Olurlar." (Mâide: 52)

"Allah'a ve Peygamber'ine Muhalefette Bulunanlar, Kendilerinden Öncekilerin Alçaltıldığı Gibi Alçaltılacaklardır." (Mücâdele: 5)

"Kim Bir Hata veya Bir Günah İşler de Sonra Onu Bir Suçsuzun Üzerine Atarsa, Muhakkak ki Büyük Bir İftira ve Apaçık Bir Günah Yüklenmiş Olur." (Nisâ: 112)

"Velilerimden Birisine Düşmanlık Eden Kimseye Ben Harp İlân Ederim." (Hadis-i Kudsî)

İMANI MAHVEDEN KALBÎ HASTALIKLAR

ALLAH-U TEÂLÂ'YA VE RESUL-İ EKREM'İNE İTAAT ETMEK
KUR'AN-I KERİM'İN HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET ETMEK
ALLAH-U TEÂLÂ'NIN SEVDİKLERİNİ SEVMEK
ALLAH İÇİN SEVMEK ALLAH İÇİN BUĞZETMEK
KÖTÜ HUYLARDAN VE ÇİRKİN İŞLERDEN SAKINMAK
EMANETLERİ KORUMAK HIYANET ETMEMEK
ŞEYTANI DÜŞMAN BİLMEK
DOĞRU OLMAK
SUİZANDAN SAKINMAK
TECESSÜS
DİLİ KÖTÜ SÖZLERDEN KORUMAK
YALAN SÖYLEMEMEK
İFTİRA ETMEMEK
KOĞUCULUK YAPMAMAK
KÖTÜ LÂKAP TAKMAMAK
ALAY ETMEMEK
GIYBET ETMEMEK
HASET ETMEMEK
MENFAATE TEVESSÜL ETMEMEK
KALBİ BÜTÜN MÂSİYETLERDEN TEMİZ TUTMAK
KULAĞI ÇİRKİN ŞEYLERİ DİNLEMEKTEN KORUMAK

/ İsmail Yavuz

Alâk Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Ebu Cehil ve Ateşten Hendek


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

"Dâvet Dönemi"

Hicretin ikinci yılının en mühim hadisesi cihada izin verilmesi olup; ayrıca kıblenin yönü Kâbe-i muazzama'ya çevrilmiş, Ramazan orucu ile zekât farz kılınmış, haram aylarda savaşmak haram kılınmış, kurban kesme, Ramazan ve Kurban bayramları, Fıtır sadakası vâcib olmuştur.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (117)

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî
-kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (52)

Seyyid Abdülkâdir Geylânî -kuddise sırruh- (9)

"Allah-u Teâlâ birçok bilinmeyen ilimleri onun kalbine yerleştirmiştir, hiç kimsenin erişemeyeceği sırları ona sezdirmiştir." ("Fütûhü'l-Gayb", 33. Makâle)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Zikrullah (3)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyururlar:
"Gafiller arasında Allah'ı zikreden, cihaddan kaçanlarla birlikte kaçmayıp vuruşmaya devam eden gibidir.
Gafiller arasında Allah'ı zikreden, karanlık evdeki kandil gibidir.
Gafiller arasında Allah'ı zikreden, şiddetli soğuktan yaprakları dökülmüş ağaçlar arasında yemyeşil duran ağaç gibidir.
Gafiller arasında Allah'ı zikreden kişiye Allah cennetteki yerini ölürken gösterir.
Gafiller arasında Allah'ı zikreden kimsenin, bütün insanlar ve hayvanlar adedince günahlarını affeder."
(Câmiüs-sağîr: 4311)


İSLÂM İLMİHALİ

Mezheplerin Ortaya Çıkışı (1)

Asr-ı saâdette müslümanlar herhangi bir güçlükle karşılaştıkları ve dinin bir hükmünü anlayamadıkları zaman gelirler ve Resulullah Aleyhisselâm'a sorup öğrenirlerdi.
Resulullah Aleyhisselâm'ın ahirete irtihalinden sonra fetihlerle İslâm ülkesinin sınırları genişlemeye ve nüfusu çeşitlenip artmaya başladığında, fakih sahabeler yeni hadiseleri çözüme kavuşturmak için ictihada başvurmuşlardır.


GÜNDEM

Tarihi Bilmeyen Bugünü Anlayamaz! / Uğur Kara

Türklerin Batı ilerleyişinin başlamasından 300 yıl önce Endülüs'te inkişaf eden İslâm medeniyeti "Batı"da büyük bir kültürel şoka sebep olmuştu. Bu şoku atlatamadan doğudan gelen kılıçlı Türkler bu şoku büyük bir travmaya çevirdi.
Türklerin "Batı"ya doğru 700 yıl boyunca devam eden kılıçlı (silahlı) ilerleyişi ve her yönüyle üstün medeniyeti "Batı"yı korkuttu. Bu yüzden 1000 yıldır Türkleri karalıyorlar ve 300 yıldır Türkiye'yi karıştırmakla uğraşıyorlar.


TARİHTEN SAYFALAR

Bir Görgü Şâhidinin XIV. Asır Osmanlı Fetihlerine Işık Tutan Kayıtları:
İbnü'l-Cezerî'nin, Yıldırım Bâyezîd'in İstanbul Kuşatması ve Niğbolu Savaşı İle İlgili Anıları
/ Hakan Yılmaz

Şimdiye kadar Yıldırım Bâyezîd'in seferlerine ışık tutacak çağdaş bir kaynağın varlığına rastlanmamıştı. İbnü'l-Cezerî'nin eserinde birkaç varağa sığdırdığı bu eşsiz bilgiler, yerli ve yabancı kaynaklara zayıf ve yanlış biçimde aktarılan; târihsel öneminin büyüklüğüne rağmen bugüne dek târihi bile tam olarak saptanamayan bu iki büyük vak'anın gerçekleştiği asıl târihleri aydınlatmakta, olayları günü gününe ve doğru bir biçimde tespit etmemize yardımcı olmaktadır.


Müminin İnci Taneleri / Fatma Hazar

"Gözyaşı: İçin tehassür ifadesi ve gözün niyazıdır.
Gözyaşı: Aşkın derûnî hislerini coşturan kelimesiz ve sadasız lisanıdır.
Gözyaşı: Mağfiret için Allah'ın kullarından istediği istirhamdır.
Gözyaşı: Günahkârın sıdk ve ihlâs ile Rabb'lerine eyledikleri ubudiyet incisinin dâneleridir.
Gözyaşı: Yokluğa erenlerin saadet sermayeleridir."


EĞİTİM

Kapanmayan Amel Defteri / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |