195. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Allah Alış-Verişi Helâl, Fâizi Haram Kılmıştır." (Bakara: 275)

"Anlaşma Yaptığınız Zaman, Allah'ın Ahdini Yerine Getirin ve Allah'ı Üzerinize Şahit Tuttuğunuz Halde Yeminleri Sağlamlaştırdıktan Sonra Bozmayın. Şüphesiz ki Allah Yaptıklarınızı Bilir." (Nahl: 91)

"Gerçekten Mallarını Birbirine Katan, Ortakların Birçoğu Birbirine Haksızlık Eder. İman Edip Amel-i Sâlih İşleyenler Müstesnâ, Fakat Onlar da Pek Azdır." (Sâd: 24)

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-in rivayet ettiği Kudsî bir Hadis-i şerif'te şöyle buyurulmaktadır:
"İki Ortaktan Biri Arkadaşına Hiyanet Etmedikçe, Onların Üçüncü Ortağı Ben Olurum. Biri Diğerine Hiyanet Edince Ben Aralarından Çıkarım." (Ebu Dâvud)

TİCARETTE YARDIMCI MUAMELELER ve ORTAKLIK

VEKÂLET
REHİN
EMANET
ÖDÜNÇ (ÂRİYET)
HİBE (BAĞIŞ)
KISITLAMA (HACR)
ZORLAMA (İKRAH)
GASB
İTLÂF
SULH
İBRÂ
İFLÂS
ŞÜF’A (ÖNCELİKLİ ALIM HAKKI)
ORTAKLIK (MAL ŞİRKETLERİ)
MUFÂVAZA ORTAKLIĞI
İNAN ORTAKLIĞI
İŞ VE TAAHHÜT ORTAKLIĞI
MUDÂRABE ORTAKLIĞI
MÜZÂRAA (ZİRAAT) ORTAKLIĞI
MÜSÂKÂT (BAĞ-BAHÇE) ORTAKLIĞI

/ İsmail Yavuz

Alâk Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

İlk Vahiy


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

"Harem-i Resul"

Bir Hadis-i şerif'lerinde de şöyle buyururlar:
"Bu ümmet, şu haram yerlere hakkı olduğu hürmeti gösterdiği müddetçe hayır üzere devam eder. Bu hürmete riâyet etmedikleri zaman helâk olurlar."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (116)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
-kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (51)

Seyyid Abdülkâdir Geylânî -kuddise sırruh- (8)

Yolunu bu ülkeye vardırmayan kurtulamaz. Ammâ Allah başka türlü emretmiş ise bir şey de denemez.
Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselere kimse şaşmaz!.."


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Zikrullah (2)

Abdullah bin Busr -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyururlar:
"En hayırlı amel, dünyadan ayrılırken dilinin Allah'ın zikriyle meşgul olmasıdır." (Câmiüssağîr: 4025)


İSLÂM İLMİHALİ

Ashâb-ı Kiram Devrinde İctihad

Bu dönemde ictihad; Ashâb-ı kiram'ın ictihadı şeklinde ortaya çıkmış ve kabul edilmiştir. Onlar yeni meseleler karşısında Kitabullah'a ve Resulullah Aleyhisselâm'ın sünnetine başvurarak hükümleri açıkladılar. İhtilaflı meselelerde önce Kur'an-ı kerim'e başvuruyorlar, aradıklarını bulamazlarsa Hadis-i şerif'lere müracaat ediyorlardı. Orada da açık hüküm yoksa kendileri ictihadda bulunuyorlardı.
Bunu da ancak Ashâb-ı kiram Hazeratı'nın seçkinleri yapıyordu. Resulullah Aleyhisselâm'ın tedrisinde bulunmuş, o nûrdan nûr almış, o hâl ile hâllenmiş olan zevât-ı kiram ictihadda bulunuyordu. Çünkü Resulullah Aleyhisselâm Ashâb-ı kiram'ına ictihad etme yetkisi vermişti.


GÜNDEM

-Biyolojik & Genetik- Savaşa Hazır mıyız? / Uğur Kara

Şunu biliyoruz ki; yeni virüsler, yeni hastalıklar üretmek, hayvan geni taşıyan bitkiler türetmek, gıdaların genlerini değiştirerek sinsi silahlar imal etmek teknolojik olarak mümkün hale gelmiştir. Sadece bitkilerde değil, hayvanlar ve insanlar üzerinde de bu tür denemeler yapılıyor.


TARİHTEN SAYFALAR

"Fetret Devri" ile İlgili İhmâl Edilmiş Bir Târih Metni:
'Abdülvâsi' Çelebi'nin "Ceng-i Sultân Muhammed bâ-Mûsâ ve Hezîmet-i Mûsâ" Adlı Manzûmesi
/ Hakan Yılmaz

Konusu ve içeriği bakımından asıl eserden tamâmen farklı olan bu kısım, "Halîl-nâme"den ayrı bir metin görünümündeki "Ceng-i Sultân Muhammed bâ-Mûsâ ve Hezîmet-i Mûsâ" adlı manzum parçadır. Bu manzûme Fetret devri olaylarının bütününü değil, olayları nihâyete erdiren Çelebi Mehmed-Mûsâ Çelebi mücâdelesinin en son safhasını, yâni 816 (1414)'te meydana gelen Çamurlu-ova savaşı'nı anlatır. Müellifin bizzat kendi ifâdesine göre eser 817 (1415) yılında; olaylar henüz tazeliğini korurken, savaşın izleri hafızalardan silinmeden yazılmıştır.


İbtilâ ve İmtihan (2)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde buyururlar ki:
"İnsanlar içinde en ziyade mihnet ve meşakkatle imtihan olunan Enbiyâ-i izam, ikinci derecede Evliyâ-i kiram ve üçüncü derecede onlara benzeyen kimselerdir." (Tirmizî)


Muharrem Ayı ve Aşûre Günü

Bir Hadis-i şerif'te şöyle buyuruluyor:
"Bir kimse Aşûre gününde ehl-ü iyâlinin rızkını tevsi ederse Cenâb-ı Allah o kimsenin senesini tamamen rızık bolluğu ile geçirir." (Camius-sağir)


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |