194. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Hacc'a Gidip Gelmeye Gücü Yeten Herkesin Kâbe'yi Ziyaret Etmesi,
Allah'ın İnsanlar Üzerinde Bir Hakkıdır."
(Âl-i İmrân: 97)

"İnsanları Hacc'a Çağır, Yürüyerek ve Uzak Yollardan Gelen Bineklere Binerek Sana Gelsinler." (Hacc: 27)

"Ey insanlar! Allah Size Hacc'ı Farz Kılmıştır. O Halde Hacc İbadetini Yerine Getiriniz." (Hadis-i Şerif)

"Hacc Ediniz. Zâhirdeki Kirleri Su İzâle Ettiği Gibi, Günahları Dahi Hacc-ı Şerif İmhâ Eder." (Hadis-i Şerif)

İslâm'ın Şartlarından:
HACC

Hacc’ın Farz Oluşu
Hadis-i Şerif’ler
Kâbe-i Muazzama

HACC’IN ÖNEMİ
Aceleyi Gerektiren Bir İbadet
Kadının Mahreminin Yanında Bulunması
Hacc’daki Feyiz ve Bereketler
Hacc Hakk Pazarıdır
Salât-ü Selâm’a Devam
Hacc’a Gidenler Üç Gruptur

HACC’IN ŞARTLARI
Hacc’ın Farz Olmasının Şartları
Hacc’ın Edâsının (Yerine Getirilmesinin) Şartları
Hacc’ın Sıhhatinin (Geçerli Olmasının) Şartları
Hacc’ın Rükünleri

HACC’IN ED EDİLİŞİ İTİBARİ İLE ÇEŞİTLERİ
a. Hacc-ı İfrad
b. Hacc-ı Temettu
c. Hacc-ı Kıran

HACC’IN VÂCİPLERİ

HACC’IN SÜNNETLERİ

BEDEL (VEKÂLET) YOLU İLE HACC

MEDİNE-İ MÜNEVVERE’Yİ ZİYARET

KURBAN

/ İsmail Yavuz

Tîn Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Esfel-i Sâfilîn


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Selmân-ı Fârisî -R. Anh-

Resulullah Âleyhisselâm mübarek elini onun omuzuna koyarak:
"Bunlardan öyle erler vardır ki, iman Süreyya yıldızında olsa muhakkak ona yetişir, bulurlar." buyurmuşlardır. (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1747)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (115)

Bandırmalı-zâde Hâşim Mustafa el-Üsküdâri
-kuddise sırruh- (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (50)

Seyyid Abdülkâdir Geylânî -kuddise sırruh- (7)

"Sonra, evet sonra:
'Andolsun ki o, Rabb'inin âyetlerinden en büyüğünü gördü.' (Necm: 18)
Âyet-i kerîme'sinin özünde saklı işâretleri fehmetmeye, anlamaya başlar."


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Zikrullah

Zikrin mânâsı, Allah-u Teâlâ'nın yüceliğini meth-ü senâ etmek maksadı ile dilden ve gönülden gelen güzel kelimelerle anmak demektir.
Zikrullah; mârifetullah yolunun esası, kalbin ve ruhun kavuşturucusudur.
Zikrullah; kalplerin nuru, ruhların huzurudur. Gözlerin cilâsı, her derdin devâsıdır.


İSLÂM İLMİHALİ

İctihad

Bu hakiki âlimler, hakkında "Nass" bulunmayan konularda benzer "Nass"ları esas alarak hükümler çıkarırlar.
Hadiseler devam ettikçe, yeni hadiseler birbiri ardınca geldikçe, bu âlimler, akıllarını Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'lerin mânâlarına göre, onların çizdiği hudutlar içinde kullanırlar, hiçbir surette hükm-ü ilâhî'nin sınırları dışına çıkmazlar.


GÜNDEM

Türkiye "Batı"ya Muhalefeti Nispetinde Yükseliyor! / Uğur Kara

Türkiye bugünkü itibarlı konumunu hesapta olmayan, hesaplı olmayan muhalefetlerine borçlu. Hem Amerika'ya hem de israil'e karşı.
Bu tarihi döngüden önce Türkiye'nin yeryüzündeki imajı "Amerika'nın peyki, İsrail'in oyuncağı" diye özetlenebilecek kadar kötü bir durumdaydı.


GÜNDEM

İki Sömürge Kuruluşu IMF ve Dünya Bankası
Yıllık Toplantısını Türkiye'de Yaptı.
/ Şinasi Çapa

Onlar için önemli olan ele alınan ülkenin ithalat kanallarının devamlı açık olmasıdır. İthalat ve kredi borçlarını zamanında ödeyenler makul ve muteberdir. Rakam önemlidir. Ülkelerin insanlarının durumları önemli değildir. Afrika ülkeleri bunca krediye! rağmen açlığın, susuzluğun pençesinde kıvranmakta, kırılmaktadır.


TARİHTEN SAYFALAR

"Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu"nu Tahrife Yönelik İddiâlar / Hakan Yılmaz

Ortaya koyduğumuz delil ve belgeler, her gün yeni bir târihî gerçeği "tahrif" ederek birer iftirâ ve safsata makinasına dönüşen bu "tahrifçi"lerin, ağızlarından "târih" adına tek bir doğru söz bile çıkmadığını açıkça göstermektedir. Dolayısıyla gerçek "târih"i bilmek ve öğrenmek isteyenlerin, bu gibi kimselerin akademik kariyerine ve sahte şöhretine aldanmadan, yalnızca tarihsel gerçeklere bakarak her iddiâyı süzgeçten geçirmesi gerekir!..


EĞİTİM

"Hanımkız" / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |