193. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"O Peygamberler Allah'ın Hidayet Ettiği Kimselerdir.
O Halde Sen de Onların Gittiği Doğru Yolu Tutup Onlara Uy, O Yoldan Yürü."
(En'âm: 90)

"Peygamberlerden Söz Almıştık. Resul'üm! Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, ve Meryemoğlu İsa'dan Pek Sağlam Bir Söz Aldık." (Ahzâb: 7)

"İyi Bilin ki, Allah'ın Veli Kulları İçin Hiçbir Korku Yoktur, Onlar Mahzun da Olmayacaklar." (Yunus: 62)

"Ümmetimin Âlimlerine Tâzim ve Hürmet Ediniz. Zira Onlar Yeryüzünün Yıldızlarıdır." (Münavî)

"Allah Yolunda Öldürülenleri Sakın Ölü Sanmayın!" (Âl-i imrân: 169)

"Allah Yolunda Öldürülen Şehiddir. Allah Yolunda Ölen Şehiddir. Tâundan Ölen Şehiddir. Karın Ağrısından Ölen Şehiddir." (Müslim: 1915)

PEYGAMBER ALEYHİMÜSSELÂM ve EVLİYÂULLAH HAZERÂTI'NIN KISIMLARI İLE GERÇEK ÂLİMLERİN ve ŞEHİDLERİN AYIRIMI

Peygamberler ve Peygamberlik
Peygamberler Üç Kısımdır
1. Ulül-Azm Olanlar
Muhammed Aleyhisselâm
2. Resul Olanlar
3. Nebi Olanlar

Veliler ve Velâyet
Veliler Üç Kısımdır
1. Sehm-i Nübüvvet ve Sehm-i Velâyetine Vâris Olanlar
Hâtemü’l-Evliyâ
İki Hâtem
2. Sehm-i Nübüvvetine Vâris Olanlar
3. Sehm-i Velâyetine Vâris Olanlar

Âlimler Üç Kısımdır
1. Ulül’elbâb’a Çıkmış Olan Âlimler
2. Nakilci Ulvî Âlimler
3. Mollalar

Şehidler ve Şehidlik
Şehidler Üç Kısımdır
1. Cephede Şehid Olanlar
2. Hükmen Şehid Olanlar
3. Aşk Şehidleri

/ İsmail Yavuz

Tîn Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

Mükerrem İnsan


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

İlk Seriyeler

Resulullah Aleyhisselâm bu düşmanca plânlar karşısında boş durmuyor, gerekli tedbirleri almayı ihmal etmiyordu. Şehrin âsâyişini korumak, düşmanların davranışlarını kontrol edebilmek, müslümanlara karşı ne gibi bir hazırlıkta bulunduklarını öğrenmek için, Medine'ye gelişlerinin ilk yılında civardaki bazı bölgelere seriyyeler göndermeye başladı.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (114)

Bandırmalı-zâde Hâşim Mustafa el-Üsküdâri
-kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (49)

Seyyid Abdülkâdir Geylânî -kuddise sırruh- (6)

"'Bunu kim anlar ve kim bulur?' diyebilirsiniz. Gerçekten bu söz çok önemli. Öyle ya; kim anlar, kim bulur?" (Abdülkâdir Geylânî -kuddise sırruh-, 5. Mektup)
"Onu söylesem bile, kim anlar ve kim idrâk eder?" (İmâm-ı Rabbânî -kuddise sırruh- 317. Mektup)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Mucize-Keramet-İstidrac (3)

Velinin kerameti; Kitap, Sünnet ve İcmâ ile sabittir.
Kur'an-ı kerim'de keramete âit birçok misaller vardır.
Zekeriya Aleyhisselâm her mescide girişinde, mescidin bitişiğindeki bir odada barınan Hazret-i Meryem'in yanında kendisinin getirmediği, o bölgede o mevsimde yetişmeyen çeşit çeşit taze meyveler görürdü. Bunların nereden geldiğini sorunca da:
"Allah tarafından!" cevabını alırdı. (Âl-i imrân: 37)


İSLÂM İLMİHALİ

Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye (2)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in Vedâ Haccı hutbesinde ümmetine bıraktığını açıkladığı ve sımsıkı sarıldıkları taktirde, hiçbir zaman yollarını şaşırmayacaklarını haber verdiği iki şeyden ikincisi Sünnet-i seniyye'dir.


GÜNDEM

Efkâra Bakarken Kendimizi Unutmayalım! / Uğur Kara

"Efkâra bakarsak kendimizi unuturuz. Kendimize bakarsak efkârı görmeyiz."


TARİHTEN SAYFALAR

Osmanlı Hânedanı Oğuz Soyundan, Kayı Boyundandır! / Hakan Yılmaz

Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinden kalma bâzı kanıt ve belgeler açıkça gösteriyor ki, eski Osmanlı kaynaklarının yazdığı gibi; Osmanlı hânedânı gerçekten de Oğuz soyundan, Kayı boyundandır!..


İbtilâ ve İmtihan

Allah-u Teâlâ insanları yarattı ve imtihan sahnesi olan bu dünyaya denemek için gönderdi.
Âyet-i kerime'sinde buyurur ki:
"O hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır." (Mülk: 2)


ŞİİR

"Gel" Diyorum; Gelmiyorsun! / Abdullah Kotan


EĞİTİM

Kâğıt! / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |