187. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Bismillâhirrahmânirrahîm
"Rahman ve Rahîm Olan Allah'ın Adıyla.
Âlemlerin Rabb'i Olan Allah'a Hamdolsun.
O, Rahman ve Rahîm'dir.
Din Gününün Sahibidir.
(Ey Rabb'imiz!) Ancak Sana Kulluk Eder ve Yalnız Senden Yardım Dileriz.
Bize Doğru Yolu Göster.
Kendilerine Lütuf ve İkramda Bulunduğun Kimselerin Yoluna Eriştir. Gazaba Uğramış ve Sapmış Olanların Yoluna Değil!"
(Fâtiha: 1-7)

"Nefsimi Kudret Elinde Tutan Allah'a Yemin Ederim ki, Allah Fâtiha'nın Bir Mislini Ne Tevrat'ta, Ne de İncil'de, Ne Zebur'da, Ne de Furkân'da İndirmemiştir. O (Namazlarda) Tekrarla Okunan Yedi Âyet ve Bana İhsan Edilen Kur'an-ı Azîm'dir." (Tirmizî)

FÂTİHA SÛRE-İ ŞERİF'İ

Sû­re-i Şe­rif’in Tak­di­mi
Muh­te­vâ­sı
Eû­zü Bes­me­le
“Al­lah” Lâf­za-i Ce­lâl’i
Hamd ve Se­nâ
“Rah­man” ve “Ra­hîm”
Din Gü­nü­nün Sa­hi­bi
Kul­lu­ğun Özü
Sı­rât-ı Müs­ta­kîm
Ni­met Ve­ri­len­le­rin Yo­lu
Ga­za­ba Uğ­ra­yan­la­rın ve Sa­pan­la­rın Yo­lu
Mâ­ri­fe­tul­lah
NA­MAZ­DA Z­Hİ­RÎ ve B­TI­NÎ HU­ŞU

/ İsmail Yavuz

Leyl Sûre-i Şerif’inin Tefsiri (2)

Yolu Zorlaştırılanlar


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Peygamber Mescidi (Mescid-i Nebi)

Mescid önceleri yatsı ve sabah namazı vakitlerinde, kuru hurma dal ve yapraklarıyla kabukları yakılarak aydınlatılırdı. Temim-i Dârî -radiyallahu anh- Medine'ye gelirken kandil ve zeytinyağı getirmişti. Kandilleri astırdı, içine zeytinyağı koydurdu. Güneş batıp karanlık çökünce yaktırdı. Resulullah Aleyhisselâm gelip mescidin kandillerle aydınlandığını görünce, bunu kimin yaptığını sordu. "Temim-i Dâri yaptı." dediler. Şöyle buyurdu:
"Sen İslâmiyet'i ve mescidi nurlandırdın, Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın!"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (109)

Bandırmalı-zâde Hâşim Mustafa el-Üsküdârî -kuddise sırruh- (4)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (44)

Seyyid Abdülkâdir Geylânî -kuddise sırruh- (1)

Tasavvuf târihinin yetiştirdiği mümtaz ve müstesnâ şahsiyetlerden olan Seyyid Abdülkâdir Geylânî -kuddise sırruh- Hazretleri (ö. 561/1166), "Fethu'r-Rabbânî" adlı eserinde Hâtemü'l-evliyâ'nın vazîfesini, yapacağı mücâdelenin mâhiyetini ve hakikat ile dalâlet arasında bir berzah olarak gönderileceğini ifşâ etmiştir. Hazret'in bu ifşaatları ve açıklaması şöyledir:


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Velilerin Dereceleri

Bu yüz yirmi dört bin veli her zaman için mevcuttur. Artar eksilmezler.
Bunlar vazifelerine göre; "Kutup", "Nücebâ", "Ebdâl", "Evtâd", "İmâmeyn", "Gavs", "Ümena", "Nükebâ", "Meczûb"... gibi isimler alırlar.
Onların hayatları sırdır, Allah bilir, her yerde emniyettedirler.


İSLÂM İLMİHALİ

Ahiret Hayatının Devreleri (3)

"Allah'ın düşmanları o gün toplanır cehenneme sürülürler. Hepsi bir aradadırlar." (Fussilet: 19)


GÜNDEM

“Küffara Aldanmayalım!” Haçlı Seferi Bitmedi, Devam Ediyor! / Uğur Kara

Kültürel coğrafyası ile barışmaya başlayan Türkiye'nin artan itibarını tersine çevirmeye çalışıyorlar.
Tevazu ve vakarla ilerleyen Türkiye'yi, kibre boğmak istiyorlar.
Dikkatli olmamız lâzım, kibirli yürüyüş Amerikan yürüyüşüdür.


GÜNDEM

“Su’dan” Sebeplerle Boğulmaya Çalışılan Ülke: “Sudan” / Şinasi Çapa

Sudan son yıllarda Çin ile çok yakın işbirliğine gitmiş, stratejik ilişkiler geliştirmiştir.
Son 5 yılda Çin Sudan'da 6 milyar dolarlık yatırım yapmış, özellikle bu ülkede petrol alanında önemli sözleşmeler imzalamış ülke toplam dış satımının yüzde 65'ini Çin ile yapmıştır. Bütün bunlara Batılıların kayıtsız kalması düşünülemezdi.
Sudan, batıya karşı mücadele eden Afrikalılara önemli destek vermektedir.

Rusya Çeçenistan’ın Peşini Bırakmıyor! / Şinasi Çapa

İslam alemi ve Türkiye Çeçenistan mücadelesini unutmuştur.
Fakat Rusya Çeçenistan'ı ezmekten geri durmamaktadır.


TARİHTEN SAYFALAR

Eski Osmanlı “Gazavât-nâme”lerinde Kâfir Yiyeceklerinin Tasvîri / Hakan Yılmaz

Osmanlı müverrihinin gözünde, kâfirlerin tiksindirici fiilleri arasında epeyce ön plâna çıktığı anlaşılan bu yemek tasvirlerini ele alırken, bu alanda yazılmış en eski eserler arasında yer alan; Ârif Ali'nin "Dânişmend-nâme"si, Gelibolu'lu Za'îfî Mehmed'in "Gazavât-nâme"si ve Derviş Gubârî'nin "Gazavât-ı Midilli" adlı eserindeki sofra tasvirleri üzerinde duracağız.


EĞİTİM

Bir Çift Islak Çorap / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |