184. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Yeryüzünde Haksız Yere Böbürlenip Büyüklük Taslayanları Âyetlerimi İdrakten Çevireceğim, Anlamaktan Mahrum Edeceğim." (A'râf: 146)

"Onların Çoğu Allah'a İman Etmişler, Fakat Müşrik Olarak Yaşarlar." (Yusuf: 106)

"Âyetlerimizi Hükümsüz Bırakmak İçin Yarışırcasına Uğraşanlar İçin, İğrenç ve Acıklı Bir Azap Vardır." (Sebe: 5)

"İnsanlar Üzerine Öyle Bir Zaman Gelecektir ki İslâm'ın Yalnız İsmi, Kur'an'ın İse Resmi Kalacak. Mescitler Dış Görünüşleri İle Mamur, Fakat İçleri Hidayetten Mahrum Olacak. Onların Âlimleri Gökkubbe Altındakilerin En Şerlileridir. Fitne Onlardan Çıktı Yine Onlara Dönecektir." (Hadis-i Şerif)

YOLDAN ÇIKMIŞ FÂSIKLAR
• Âhir Zaman Âlimleri • Münafıklar • Kâfirler

Sû­ret-i Hak­tan Gö­rü­nen­ler
İman İle Küf­rü Ka­rış­tır­ma­ya Ça­lı­şan­lar
“Doğ­ru­su Bir­çok­la­rı Bil­me­den He­va ve He­ves­le­ri­ne Uya­rak Hal­kı Şa­şır­tı­yor­lar.” (En’âm: 119)
“Ey Re­sul! Rabb’in­den Sa­na İn­di­ri­le­ni Teb­liğ Et.” (Mâ­ide: 67)
1. ÂHİR ZA­MAN ÂLİM­LE­Rİ
2. MÜ­NA­FIK­LAR
En Kö­tü Va­sıf­lar Mü­na­fık­la­rın­dır
3. K­FİR­LER
Mü­min­le Kâ­fir, İman­la Kü­für Hiç­bir Za­man Bir­le­şe­mez
Kü­für Tek Mil­let­tir

/ İsmail Yavuz

Şems Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

Sarp Geçit


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

"Yahudiler" (3)

"İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima hâinlik görürsün!" (Mâide: 13)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (106)

Bandırmalı-zâde Hâşim Mustafa el-Üsküdârî -kuddise sırruh- (1)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (41)

İmâm Ebû Hamîd el-Gazâlî -kuddise sırruh- (1)

İmâm-ı Gazâlî -kuddise sırruh- Hazretleri "İhyâ'u 'Ulûmi'd-dîn" adlı eserinin "Birinci Kitâb"ının "İkinci Bâb"ında "Âhiret İlimlerinin Kısımları"nı anlatırken, vahyin inişinin müşahede edildiği ve bütün incelikleriyle idrâk edildiği has ve seçkin bir makamdan bahsederek, "Hâtemü'l-velâye" mertebesinin vasıflarına açıkça işâret etmiştir:


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

"Âlimler Üç Kısımdır"

• Ulül-elbâb'a çıkmış olan âlimler.
• Nakilci ulvî âlimler.
• Mollalar.


İSLÂM İLMİHALİ

Kıyamet Alâmetleriyle İligili Hadis-i Şerif'ler (2)

"Taylesan elbiseleri giyinmiş yetmiş bin İsfahan yahudisi Deccal'in emrine girecektir." (Müslim)


GÜNDEM

Bu Sadece Ekonomik Bir Kriz Değil! Dünya Yeni Liderini Arıyor! / Uğur Kara

Sonuç olarak bu dönüşüm büyük savaşların da habercisi. Saddam'ın en büyük kabahati petrol ticaretinde Euro'ya dönmesi idi. Aynı kabahati İran da işledi. Petrol ticaretinde doları terketti. Muhtemelen Rusya bu iki ülkenin izinden gidecek. Böyle böyle çadır karışacak.


GÜNDEM

Emperyalizm Afrika'yı Tamamen Yutmak İstiyor! / Şinasi Çapa

"Geçen asırda Basra Körfezi ile Hint Okyanusu'nun Umman-Muskat dönemecine Britanya bahriyesi 'korsan sahili' diye isim vermişti, bu pek utanmaz bir yalandı. Bilinen o ki bir-iki korsanlık teşebbüsü hemen şiddetle bastırılmış, İngiltere bölgenin korsanlar ve vahşi soyguncularla kaynayan bir yer olduğunu ileri sürerek, bu kıyılarda hakimiyet kurmuş ve meşrulaştırmıştı. Şimdi de buna yakın şeyler olabilir…" (Prof. Dr. İlber Ortaylı)


TARİHTEN SAYFALAR

Sultan II. Bâyezîd Devrinde Yazılan "Feth-nâme"ler ve Lâmi'î Çelebi'nin Bilinmeyen Bir "Fetih-nâme"si / Hakan Yılmaz

Osmanlı târihini pâdişahların tertip sırasına göre, kuruluştan kendi zamanlarına kadar getirerek yazan Osmanlı müverrihleri, daha çok "Tevârîh-i Âl-i 'Osmân" diye adlandırdıkları bu eserlerinde geniş bir zamânı ele aldıkları için, en büyük Osmanlı savaşlarını ve fetihlerini bile kısaltarak anlatma yoluna gitmişlerdir.
...(Bu nedenle) esaslı bilgilere yer veren "fetih-nâme" ve "gazavât-nâme"ler, savaşların bilinmeyen yönleri hakkında verdikleri güvenilir mâlûmât ve içerdikleri geniş tafsilât nedeniyle, târih kaynakları arasında önemli bir yere sâhiptir.


ŞİİR

Eşsiz Güzel! / Abdullah Kotan

Bana, beni bildir ey eşsiz Güzel!
Bana, Hakk'ı buldur ey eşsiz Güzel!
Bana; seni doldur ey eşsiz Güzel!
Bir bakış lütfeyle solgun yüzüme.


EĞİTİM

Vatan Sevgisinin Ekonomik Boyutu ve Çocuklarımız Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |