182. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Yarattıklarımızdan Öyle Bir Topluluk da Vardır ki, Onlar Hakk'a İletirler ve Hakk İle Hüküm Verirler." (A'râf: 181)

"İnsan Sınıflarından Her Birini Biz O Gün İmamlarıyla Beraber Çağıracağız." (İsrâ: 71)

"Her Bölük, Her Parti Kendi Tuttuğu Yoldan Memnundur, Yanında Bulunan (Din veya Kitapla) Sevinmektedir." (Müminûn: 53)

"Kim Allah'a ve Peygamber'ine İsyan Ederse, Ona İçinde Sonsuz ve Temelli Kalacakları Cehennem Ateşi Vardır." (Cin: 23)

HİDAYET REHBERLERİ ve YOL KESİCİLER

Hi­da­yet Reh­ber­le­ri
Vâ­ris-i En­bi­ya
Mür­şid-i Kâ­mil
Hakk’ın Ro­bo­tu
“Sâ­dık­lar” Kim­ler­dir?
Mür­şid’in Ah­lâ­kı ve Va­sıf­la­rı
Ev­vel­ki­ler mi, Son­ra­ki­ler mi?
Kü­für Ay­nı Kü­für

EN AĞIR ME­SU­Lİ­YET
Nef­si­ni İlâh Edi­nen­ler
Yol Ke­si­ci Mu­kal­lid­ler
Şey­ta­nın Ro­bot­la­rı
Kör­le Gö­re­nin Kı­ya­sı
Kı­yas
Öl­çü­ler:
Şey­tan Şeyh­le­ri
Nur Fır­ka­sı, Nâr Fır­ka­sı
İb­lis’in As­ker­le­ri
Ka­run Gi­bi
Ahi­ret­te­ki Me­su­li­yet
Kim Ki­me Tâ­bi Ol­duy­sa!
“Al­lah Yo­lun­da Yü­rü­yo­rum.” Di­yen­le­rin Ayı­rım Nok­ta­sı
Ta­sav­vuf Ta­as­su­bun Öte­sin­de­dir

/ İsmail Yavuz

BELED SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ (1)

Sarp Geçit


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

"Yahudiler" (1)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in âlemlere rahmet olarak gönderildiği yıllarda Arabistan'ın her tarafında yahudi bulunmasına rağmen, Mekke'de hemen hemen hiç yoktu. Mekke devrinde iken müslümanların düşmanı yalnız müşriklerdi. Medine'ye hicret ettikten sonra Medineli yahudilerle müslümanların içindeki münâfıklar da bu düşmanlığa katıldılar.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (104)

Karabaş Velî -kuddise sırruh- (3)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (39)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (28)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in: "Benim huzûrumda ona kayın ağacından bir minber kur!" buyurmasının mânâsı; çünkü o onun emir subayıdır. Diğerleri de orada bulunduğu hâlde bütün emirleri ona veriyor, ona yaptırıyor.
Bir orduda birçok subaylar bulunur amma, emirleri ancak emir subayı alır.


TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ

"Veliler de Üç Kısımdır"

Mürşid-i kâmiller ulül-azm peygamberin hâlâtını üzerinde taşırlar. Hangi peygamber olduğunu ancak Allah-u Teâlâ bilir. Kimi veliye Musa Aleyhisselâm'ın hâlâtını, kimi veliye İsa Aleyhisselâm'ın hâlâtını vermiştir. O peygamberin ibtilâsı da aynen ona geçer. Bu gizlidir, kimse bilmez, kimse görmez. Bunlar Allah-u Teâlâ'nın has kullarıdır.


İSLÂM İLMİHALİ

Ahiret Gününe İnanmak (3)

"Sizin için en korktuğum Deccâl'den başkalarıdır. Şayet Deccâl ben sizin aranızdayken zuhur ederse, yalnız başıma onu mağlup edebilirim. Eğer ben aranızda değil iken çıkarsa, artık herkes kendi nefsini müdafaa edip şerrinden korunmalıdır. Zaten Allah-u Teâlâ her müslümanı onun şerrinden himaye edecektir."


GÜNDEM

Kürt Sorunu, Terör Belası, Ermeni Meselesi, Eğitim Meselesi! / Uğur Kara

Osmanlı devrinde önce Anadolu’da Merzifon’a kadar yaklaşık 150 tane Amerikan koleji açıldı. Buralarda yetişen Ermeni’ler Ermeni fitnesinin önderleri oldular.
Şimdi aynı oyunu Kürt kardeşlerimiz üzerinde yapıyorlar. O zamanın kolejlerinin yerini şimdiki medya aldı. Çok yol aldılar. Haberleşme teknolojilerinde yaşanan muazzam gelişme fitnenin üremesini hızlandırıyor. 100-150 yılda ortaya çıkan Ermeni fitnesinin benzerini 20 yılda başımıza peydahladılar.


GÜNDEM

Türkiye’nin Toprak Bütünlüğü Kerkük’ün Korunmasından Geçer! / Şinasi Çapa

Gerçekten Türkiye topraklarının korunması ve bütünlüğü Kerkük’ten geçmektedir. Oradaki soydaşlarımızla ilgilenmemiz hem imanı hem de jeopolitik gereklilik açısından çok önemlidir. Emperyalizm boş durmadı, bu toprakları değişik hile ve tuzaklarla Anadolu coğrafyasından sun’i çizgilerle ayırdılar, yeniden birleşmenin zeminini oluşturmak elimizdedir.


TARİHTEN SAYFALAR

Gelibolu Subaşısı "Hâs Ahmed Beg"le İlgili Tespitler (2) / Hakan Yılmaz

Rûhî Çelebi’nin, 1456 (h. 860) yılında cereyân eden Belgrad kuşatmasında Hâs Ahmed’i deniz birliklerinin başında gösteren kaydı; Rumeli beylerbeyi Dayı Karaca Beg, yeniçeri ağası Hasan Ağa gibi pek çok mühim şahsiyetin düştüğü bu kuşatmada Has Ahmed Beg’in de şehîd düşmüş olabileceği ihtimâlini akla getirse de, meseleyi aydınlatacak yeni deliller ortaya çıkmadığı sürece, bu hususta yine de kesin bir şey söylemek mümkün değildir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |