181. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Resul’üm! Yoksa Sen Ashâb-ı Kehf’i ve Rakîm’i, Bizim Şaşılacak Âyet (Mucize)lerimizden mi Sandın?” (Kehf: 9)

“Ha­ni O Genç­ler Ma­ğa­ra­ya Sı­ğın­mış­lardı. ‘Ey Rabb’imiz! Bi­ze Ken­di Ka­tın­dan Rah­met Ver ve İşi­miz­de Doğ­ru­yu Gös­ter, Bi­zi Ba­şa­rı­lı Kıl.’ Demişlerdi.” (Kehf: 10)

“On­lar Rabb’le­ri­ne İnan­mış Genç­ler­di. Biz de On­la­rın Hi­da­yet­le­ri­ni Ar­tır­dık.” (Kehf: 13)

“O Zaman Kendilerine İki Elçi Göndermiştik de Onları Yalanlamışlardı.” (Yâsin: 14)

İMAN MÜCADELESİNE ÖRNEK “ASHÂB-I KEHF” ve “HABİB-İ NECCÂR” KISSASI

Gön­de­ri­len­ler
Sey­yi­at Za­ma­nı
As­hâb-ı Kehf Kıs­sa­sı
Hazret-i Mehdi’nin Yardımcıları
As­hâb-ı Ra­kîm
Ha­bîb-i Nec­câr Kıs­sa­sı

/ İsmail Yavuz

FECR SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ (2)

Servet ve İmtihan


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

"Muhâcirler"

"Allah'ın verdiği bu ganimet malları bilhassa, yurtlarından ve mallarından edilmiş olan, Allah'ın lütfunu ve rızâsını dileyen, Allah'ın dinine ve Peygamber'ine yardım eden Muhâcir fakirlerindir. Onlar sâdıkların tâ kendileridir." (Haşr: 8)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (103)

Karabaş Velî -kuddise sırruh- (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (38)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (27)

"Hâtemü'l-Velâyeti'l-Muhammediyye; ümmet-i Muhammed'in velâyeti için zuhûr edecek has Hatm'dir; İsâ Aleyhisselâm ile İlyâs, Hızır gibi ondan başkaları ve ümmette zuhûr eden Allah-u Teâlâ'nın her velîsi onun 'Hatmiyyet' hükmünün içine dâhildir. İsâ Aleyhisselâm da bu Hatmü'l-Muhammedî'nin Hatm'i altında sona erdirici bir 'Hatm' olur."


TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ

"Tasavvuf Ehli"

Üç yol tariktir, iki yol âlidir. Tarik olan; zâhirî yol, tarikat yolu ve hakikat yolunun bir kısmı. Bunlar zâhirîdir. Âlî olan iki kısımdır: Bâtınî ve Ledünî.


İSLÂM İLMİHALİ

Ahiret Gününe İnanmak (2)

İsâ Aleyhisselâm ölmemiş, semâya çekilmiştir. Cesedi ile birlikte semâda yaşamaktadır. Deccâl'in fitnesi ile müslümanların iyice bunaldığı bir sırada yeryüzüne inecektir ve icraatlarını gerçekleştirecektir. Bu husus tevâtür derecesine ulaşmış; Kitap, sünnet ve icmâ ile sabit olmuştur.


GÜNDEM

Amerika'daki Balon Patladı! Biz İse Kendi Balonumuzu Şişirmenin Derdindeyiz! / Uğur Kara

Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, "Kötü"yü ismini değiştirip bize "İyi" olarak yutturuyorlar: İyinin adına kötü, fuhşun adına sanat, çıplaklığın adına cesaret, dinsizliğin adına medeniyet, vahşetin adına demokrasi dedikleri gibi ekonomik ahlâksızları da sahte yaftalarla pazarlıyorlar.


TARİHTEN SAYFALAR

Gelibolu Subaşısı "Hâs Ahmed Beg"le İlgili Tespitler (1) / Hakan Yılmaz

Osmanlı târihi, ömrünü Dîn-i mübîn'e ve Devlet-i aliyye'ye hizmete adamış sayısız kahramanlarla ve devlet büyükleriyle doludur. Bunlar arasında isimleri ve yaptıkları işler ya tamâmen unutulmuş; yâhut isimleri bilinse bile, haklarında bilgi verecek kaynaklar yok olmuş veyâ unutulmaya yüz tutmuş pek çok târihî şahsiyet yer alır. İşte yaşadığı asırda "meşhûr", ancak bugün bizce "meçhûl" olan bu şahsiyetlerden bir tânesi de; Sultan II. Murâd Hân dönemi ümerâsından, Gelibolu subaşısı "Hâs Ahmed Beg"dir.


Mühim Hadis-i Şerif'ler

"Buna ben inanıyorum, Ebu Bekir ve Ömer de inanıyor"


EĞİTİM

Çocuk ve İnternet Canan Büşra Kara


ŞİİR

Varılır O'na! / Abdullah Kotan

Engin dağlarla, taşlarla,
Gözlerden akan yaşlarla,
Boynu bükülen başlarla...
Sana varılır, Hayy ile.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |