180. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ramazan Ayı Öyle Bir Aydır ki, Onda Kur'an-ı Kerim Nâzil Oldu." (Bakara: 185)

"Ey İman Edenler! Sizden Öncekilere Farz Kılındığı Gibi, Oruç Size de Farz Kılındı. Tâ ki Korunasınız." (Bakara: 183)

"Fecirde Beyaz İplik Siyah İplikten Ayırdedilinceye Kadar Yiyin İçin. Sonra da Orucu Gece Oluncaya Kadar Tamamlayın." (Bakara: 187)

"Ramazan Ayının Orucu, On Ay Oruç Tutmaya, Ondan Sonraki Altı Gün Orucu da İki Ay Oruç Tutmaya Bedeldir. İşte Bu, Senelik Oruç Gibidir." (Ahmed bin Hanbel)

RAMAZAN-I ŞERİF
ORUÇ VE ZEKÂT

ORUÇ
Oru­cun Çe­şit­le­ri
Oru­cun Şart­la­rı
Oruç­ta Ni­yet
Oruç Tut­ma­ma­yı ve­ya Tu­tu­lan Oru­cu Boz­ma­yı Mu­bah Kı­lan Şe­rî Ma­za­ret­ler
Ra­ma­zan Hi­lâ­li­ni Gö­zet­le­mek
Oru­cu Bo­zup da Yal­nız Gü­nü­ne Gün Oruç Tut­ma­yı (Ka­za­yı) Ge­rek­ti­ren Şey­ler
Oru­cu Bo­zup Hem Ka­za­yı Hem de Ke­fa­re­ti Ge­rek­ti­ren Şey­ler
Oru­cu Boz­ma­yan Şey­ler
Oruç­lu­ya Müs­te­hap Olan Şey­ler
Oruç­lu­ya Mek­ruh Olan Şey­ler
Oruç­lu­ya Mek­ruh Ol­ma­yan Şey­ler
Fid­ye
NA­Fİ­LE ORUÇ­LAR
İTİ­KAF
İti­ka­fın Çe­şit­le­ri
İti­ka­fa Âit Me­se­le­ler

ZE­KÂT
Ze­kât Ver­mek­ten Ka­çı­nan­lar
A) Ni­sab
B) As­lî İh­ti­yaç­lar (Hâ­cet-i As­li­ye)
Mü­him Bir Hu­sus
C) Ze­kât Ve­ril­me­si Ge­re­ken Mal­lar
Eh­li Hay­van­la­rın Ze­kâ­tı
Ekin ve Mey­ve­le­rin Ze­kâ­tı (Öşür)
Öşür
Öşür Ze­kâ­tı­nın Mik­ta­rı
Ze­kât Dü­şen Mah­sul­ler
Ara­zi­nin Du­ru­mu
Ma­den­le­rin Ze­kâ­tı
De­fi­ne­le­rin Ze­kâ­tı
D) Ze­kât Kim­le­re Ve­ri­lir?
E) Ze­kât Kim­le­re Ve­ril­mez?
F) Ze­kâ­tın Öden­me­si
G) Ze­kâ­ta Âit Ba­zı Me­se­le­ler
H) Ze­kâ­ta Âit Ba­zı Edep­ler
I) Dev­le­te Ve­ri­len Ver­gi Ze­kât Ye­ri­ne Geç­mez
İ) Fı­tır Sa­da­ka­sı (Fit­re) ve Kur­ban

/ İsmail Yavuz

FECR SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ (1)

Helâk Edilen Kavimler


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

"Medine'tün-nebi (Peygamber Şehri)"

İşte Ensâr böyle bir halde iken, kısmeti olanlar öyle coşkulu bir şekilde müslüman oldular ki, İslâm'ın doğru ve nurlu yolunu görür görmez, gönülleri ve bünyeleri ile birlikte büyük bir teslimiyet dairesine girdiler. Allah adına birbirini sevmeye, Allah rızâsı yolunda birbirlerinin haklarını gözetmeye, takvâ ve iyilik üzerinde yardımlaşmaya başladılar.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (102)

Karabaş Velî -kuddise sırruh- (1)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (37)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (26)

"Onların önünde bir imam olur; fakat onlar, onların bulduğu gibi kendilerine hayır husûsunda yardımcılar bulamazlar. Zîrâ onların imamını, onlarınkini gördükleri gibi bir gözle görmezler. Hâlbuki sâhibine herhangi bir şüphe karışmadan, göze görünmeyene îmân edenden daha sağlam biri yoktur. İşte belâların ve hâinliklerin ortalığı sardığı fitne zamânı budur!.."


TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ

"Ruhaniyet ve Cismaniyet"

Allah-u Teâlâ dilediği kulunu kudsî ruhla destekler. Rûhâniyet O'nun yürütüp kullandığı bir ruhtur. Onu yalnız O bilir ve kullanır. Onun rûhâniyetinden lâtifeler halkeder. O lâtifeler onun mânevî askeridir. O askerleri Allah-u Teâlâ dilediği yerde yürütür, çalıştırır.


İSLÂM İLMİHALİ

Ahiret Gününe İnanmak (1)

"Allah'a ve âhiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rabb'leri katında mükâfatlar vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklar." (Bakara: 62)


GÜNDEM

Sürtüşme Kıvılcıma, Kıvılcım Savaşa Dönüştü! Kılıçlar Kınından Çıktı! / Uğur Kara

"Kaos" teorisyenleri bir adım daha ilerlemiş oldular. Dünyayı ateş denize çekmek isteyenler Gürcistan horozunu Rus ayısının önüne yem olarak attılar. Şimdi sıra nerede acaba? Bazen siz istemeseniz de savaş size gelir!


TARİHTEN SAYFALAR

Osmanlı Pâdişahları Dînin Bekâsı, Vatanın Muhâfazası Uğrunda Öz Kardeşlerini Bile Fedâ Etmişlerdi!.. / Hakan Yılmaz

Osmanlı pâdişahları İslâm dîninin her hükmüne güçleri yettiği nispette riâyet gösterdikleri gibi; dînin ve vatanın istiklâli ve idâmesi, kendilerine emânet edilen reâyânın selâmeti ve onlara zarar verecek her türlü fitnenin def'i ve izâlesi için de, Dîn-i mübîn'in öngördüğü her türlü tedbîri almak için azâmî gayret sarfetmişlerdi.


Kadir Gecesi

Bu Ay İçinde İdrak Edeceğimiz Mübarek "Kadir Gecenizi" Tebrik Eder,
Tüm İslâm Âlemi'ne Hayırlara Vesile Olmasını Cenâb-ı Allah'tan Niyaz Ederiz.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |