179. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Onlar Sıdk Makâmında, Kuvvet ve Kudret Sahibi Hükümdarın Huzurundadırlar." (Kamer: 55)

"Biz Ona Tarafımızdan Has Bir İlim Öğrettik." (Kehf: 65)

"O'nun Dilediğinden Başka, İnsanlar O'nun İlminden Hiçbir Şeyi Kavrayamazlar." (Bakara: 255)

"İhsan, Allah'ı Görüyormuş Gibi İbadet Etmendir. Zira Sen O'nu Görmüyorsan Bile O Seni Görüyor." (Hadis-i Şerif)

İLİM ve İMANIN DERECELERİ HAS İLMULLAH

Mu­kar­reb­ler
İlâ­hî Mü­lâ­kat
İlim ve İma­nın De­re­ce­le­ri
Tev­hid To­hu­mu
Le­tâ­if-i Aşe­re
Nef­se Mu­ha­le­fet
Bâ­tı­na Ge­çiş
Mâ­ne­vî Seyr
Mu­ra­ka­ba­lar
Mâ­ne­vî Mi­raç
Ne­fis De­re­ce­le­ri
Sid­re-i Mün­te­hâ
Sul­tâ­nî Zik­re Maz­har Olan­lar
Eha­di­yet ve Sa­me­di­yet
Has İl­mul­lah
İlim­le­rin So­nu
“Tasavvuf’un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri” İsimli Kitabımız’da Olan Ma­ri­fet
En İn­ce Sır
Hâ­tem-i En­bi­ya, Hâ­tem-i Ev­li­ya
“PER­DE AR­KA­SIN­DAN KO­NUŞ­MA”
Üç Âyet-i Ke­ri­me
Ya­kîn De­re­ce­le­ri
Müt­hiş Meş­hed
Ha­kîm-i Tir­mi­zî -Kud­di­se Sır­ruh-
İmâm-ı Rab­bâ­nî -Kud­di­se Sır­ruh-
Ye­di Ka­lın Per­de
Tes­bi­hât

/ İsmail Yavuz

ĞÂŞİYE SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ (2)

Kıyamet Gününde Cennetlikler


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Hicretin Neticesi

Hicret bu dönem içinde, imanın gerçekliğini gösteriyordu. Müslümanlardan sayılmak ve onların dostluğunu kazanabilmek hicrete bağlı idi.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (101)

Muhammed Ca'fer Ed-Dımeşkî -kuddise sırruh- (5)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (36)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (25)

Bir elma çekirdeğine: "Ey çekirdek! Sende kocaman bir ağaç, binlerce yaprak, yüzlerce meyve var!" desen, o çekirdek inanır mı? İşte biz de o çekirdek mesâbesindeyiz, İlâhî lütuflara akıl ermez! Yaratıcı O'dur, neler yerleştirdiğini O bilir…


TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ

"Mânevi Bağ"

Bir insan mânevî bir mürebbiye ihtiyacını takdir eder ve: "Allah'ım! Lütuf deryandan Habib-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-inin deryasına, Habib-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-inin deryasından Mürşid-i kâmil'in deryasına, Mürşid-i kâmil'in deryasından da benim kalbime ilâhî feyzi ihsan buyur." diyerek Allah-u Teâlâ'ya niyazda bulunur.
O deryadan feyiz almak lâzımdır.


Berat Gecesi

Bu Ay İçinde İdrak Edeceğimiz Mübarek "Berat Kandili"nizi Tebrik Eder, Tüm İslâm Âlemi'ne Hayırlara Vesile Olmasını Cenâb-ı Allah'tan Niyaz Ederiz.


İSLÂM İLMİHALİ

Allah-u Teâlâ'nın Peygamberlerine İnanmak

"Biz peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ta ki, bu peygamberlerin gelişinden sonra insanların Allah'a karşı bahaneleri kalmasın. Allah Azîz'dir, hükmünde hikmet sahibidir." (Nisâ: 165)


ŞİİR

Merhaba! / Abdullah Kotan

Hakk bağında açanlara,
Dost elinden içenlere,
Candan, yardan geçenlere,
Gönül dolusu merhaba!


GÜNDEM

Gözümüzü Açalım, "Dünya Nereye Gidiyor?" Farkında Olalım! / Uğur Kara

Dünyamızda, büyük değişimler, güç kaymaları; küresel ittifaklarda büyük çatlaklar meydana geliyor. Ancak pek farkında değiliz. (Ya da uyutuluyoruz.) Bu yüzden küresel güç olma iddiamız da havada kalıyor. Düşünemez, akıl edemez bir millet haline geldik.


TARİHTEN SAYFALAR

Sultan İkinci Murad Henüz Hayatta İken, Tahtı Neden Oğlu Sultan Mehmed'e Terkedip Manisa'ya Çekilmişti? / Hakan Yılmaz

Za'îfî'nin "Gazavât-ı Sultân Murâd İbn-i Muhammed Hân" adını taşıyan bu kıymetli eserindeki ifâdesine göre, Sultan Murad Bursa'da ikâmet ettiği sırada Resulullah Aleyhisselâm'ı rüyâsında görmüş; Resulullah ona yakında büyük bir savaşın zuhûr edeceğini bildirmiş ve tahtını derhâl oğlu Sultan Mehmed'e bırakmasını emretmişti.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |