177. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Seni Kendim İçin Seçtim." (Tâhâ: 41)

"Allah Dilediği Kimseyi Nuruna Kavuşturur." (Nur: 35)

"Tarafımızdan Has Bir İlim Öğrettik." (Kehf: 65)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:
"Şüphesiz ki İnsanlardan Allah'a Yakın Olanlar Vardır." Buyurmuştu.
Ashâb-ı Kiram: "Yâ Resulellah! Bunlar kimlerdir?" Diye Sordu. Buyurdular ki:
"Onlar Kur'an Ehli, Allah Ehli ve Allah'ın Has Kullarıdır."
(Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercümesi c: 16 sh: 541)

ALLAH-U TEÂLÂ'NIN HAS KULLARI
VE İLM-İ BİLLÂH

Al­lah-u Te­âlâ’nın Has Kul­la­rı
Her Şey O’nun­la Kâ­im
TES­Bİ­HAT
Tes­bih Eden Var­lık­lar
İlâ­hî Emir
İlm-i Bil­lâh’ın Âlâ­sı
İl­mul­lah’ın Hü­lâ­sa­sı
Ma­hir Nak­kaş
Kâ­dir-i Mut­lak
Vü­cud O, Mev­cud O...
Hayy ve Kay­yûm
Le­dün İl­mi
Has İlim
Yol Ke­si­ci­ler
Fır­ka-i Nâ­ci­ye
Mü­nev­ver Bir Yol ve Ev­li­yâ­ul­lah
Ha­zır Bir Prog­ram
Hâ­tem-i Ve­li’nin Ve­lâ­yet Kan­di­li
Din-i İs­lâm’ın Ta­ze­li­ği
Ay­nı Kay­nak­tan Alı­nan İlim
Asr-ı Sa­âde­t’in Ben­ze­ri

/ İsmail Yavuz

A'LÂ SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ-2

Ümmî Peygamber


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Medine'ye Doğru

Resulullah Aleyhisselâm Kuba'dan Medine'ye hareket etmek istediği zaman dedesi Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccar oğulları'na haber gönderdi. Onlar da kılıçlarını kuşanarak geldiler. Cuma günü güneş yükselince devesi Kasvâ'ya bindi. Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh- arkasında, Neccar oğulları'nın yiğitleri de sağ ve sollarında olduğu halde on dört gün kadar kaldığı Kuba'dan bir Cuma günü Medine'ye doğru hareket etti.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (99)

Muhammed Ca'fer Ed-Dımeşkî -kuddise sırruh- (3)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (34)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (23)

"O (Hâtemü'l-evliyâ) elde edeceğini öyle bir kaynaktan elde eder ki, elde edilene defâlarca kez refâkatte bulunmuş olan melek, yâni Resûl'e (Aleyhi's-selâm) O'nun vahyini ulaştıran ve onu kalbinin üzerine inzâl buyuran ilk ve en kâmil melek de onu aynı kaynaktan elde eder."


TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ

"Şeyhi Olmayanın Şeyhi Şeytandır!" Sözü

"Ey Âdemoğulları! Ben size: 'Şeytana ibadet etmeyiniz!' diye emretmedim mi?" (Yâsin: 60)


İSLÂM İLMİHALİ

Allah-u Teâlâ'nın Meleklerine İnanmak (2)

Melekler topluluğuna, en yüce melekler meclisi mânâsına gelen "Mele-i â'lâ" denir. Bu ismi Allah-u Teâlâ vermiştir:
"(De ki:) Mele-i â'lâ'da kendi aralarındaki tartışmalarına dair benim hiçbir bilgim yoktu." (Sâd: 69)


GÜNDEM

"Çekirge Sürüleri" Her Şeyi Talan Ediyor! / Uğur Kara

Küffar planlarını uygulayamıyor, muvaffak olamıyor. Ancak ahmaklığımızın, tedbirsizliğimizin, basiretsizliğimizin cezası olarak ödediğimiz-ödeyeceğimiz diyet her geçen gün daha çok büyüyor.


GÜNDEM

Suriye-İsrail Barış Görüşmeleri Neyi Amaçlıyor? / Şinasi Çapa

İsrail'de barış anlaşması yapanların akibetlerinin ne olduğu belli. Onun için hahamlar Meclisi'nin kararları siyasetçileri bağlamaktadır. Büyük İsrail devletinin sınırları içinde gösterilen Golan'dan çekilmek planı nasıl yürürlüğe konacak bilinmiyor.


TARİHTEN SAYFALAR

"Edirne-Segedin Antlaşması" ve Macar Kralı'nın Antlaşmayı Onayladığını İspatlayan Deliller (1) / Hakan Yılmaz

Savaş hukûkuna ne kadar riâyet ettikleri târihteki sayısız vahşet örneğinden açıkça anlaşılan haçlıların, barış hukûkuna riâyetten de o kadar yoksun olduklarını ve sırf bu yüzden bile, asırlar boyu tepelerinin üstünde dönen "Osmanlı" topuzunun altında ezilmeye lâyık ve müstehak olduklarını gösteren en önemli târihî örneklerden birisi, 12 Haziran- 14 Temmuz 1444 târihleri arasında imzâlanan "Edirne-Segedin Antlaşması"nın ihlâlidir.


EĞİTİM

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'in Çocuk Sevgisi Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |