176. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ey İman Edenler! Allah'ı Çok Çok Zikredin." (Ahzâb: 41)

"Zikrullah Elbette En Büyük (İbadet)tir." (Ankebût: 45)

"O Size Nasıl Hidayet Ettiyse, Siz de O'nu Öylece Zikredin." (Bakara: 198)

"İnsan Bir Şeyi Severse Dâima Onu Anar." (Câmiu's-sağîr)

"Kulum Beni Zikredip Dudaklarını Benim İçin Kıpırdattığı Müddetçe Ben Kulumla Beraberim." (İbn-i Mâce)

"Kıyamet Gününde Allah Katında En Faziletli Kul, Dünyada İken Allah-u Teâlâ'yı Çok Zikretmiş Olandır." (Câmiu's-sağir)

ZİKRULLAH

ZİK­RUL­LAH
Mâ­nâ ve Öne­mi
İlâ­hî Emir
Ay­rı­lan­lar
Zik­rul­lah ve Şü­kür
Kalp­le­rin Şi­fâ­sı
Al­lah-u Te­âlâ’nın Ku­lu­nu An­ma­sı
En Bü­yük Kal­kan Zik­rul­lah
Mu­sa Aley­his­se­lâm’a Zik­rul­lah Em­ri
Ze­ke­ri­yâ Aley­his­se­lâm’a Zik­rul­lah Em­ri
HA­DİS-İ ŞE­RİF’LER

ZİK­RUL­LAH’TAN KA­ÇAN­LAR VE KAR­ŞI ÇI­KAN­LAR

ZİK­RUL­LAH’IN KI­SIM­LA­RI
1. UMUM MÜS­LÜ­MAN­LA­RIN ZİK­Rİ
2. TA­Rİ­KAT EH­Lİ­NİN ZİK­Rİ

ZİK­RUL­LAH İÇİN TEŞ­KİL EDİ­LEN HAL­KA­LAR
3. HA­Kİ­KAT EH­Lİ­NİN ZİK­Rİ
4. M­Rİ­FE­TUL­LAH EH­Lİ­NİN ZİK­Rİ
5. HASS’ÜL-HAS OLAN­LA­RIN ZİK­Rİ

ZİK­RUL­LAH’IN ÖZÜ
Bâ­tı­nî Zik­rin En Gü­ze­li

/ İsmail Yavuz

A'LÂ SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ-1

Tesbih ve Tenzih


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Tarihi Yolculuk

Medine’li müslümanlar Resulullah Aleyhisselâm’ı işitmişler, ayaklarına yüz sürmek için her sabah kuşluk vaktinde Harre denilen mevkiye çıkarak, öğle sıcağı basıncaya kadar dört gözle bekliyorlardı. Resulullah Aleyhisselâm’ın mağaraya sığındığından haberleri yoktu.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (98)

Muhammed Ca'fer Ed-Dımeşkî -kuddise sırruh- (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (33)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (22)

Onlar her zaman için o “Nûr”un karşısında bulunuyorlardı, her an vahiyle mülâkî idiler. O “Nûr” yetiyordu onlara. Amma o “Nûr”dan bin dört yüz sene uzaklaşılmış, vahiy inmemiş, ortaklık kararmış, amma “Vekîl”i kalmış. Ona sıdk ile bağlı olan işte bu dereceye nâil oluyor.


TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ (13)

"Allah Yolunun Rehberi Mürşid-i Kâmil"

Bedeni hastalıkların teşhis ve tedavisi için hâzık bir tabibe müracaatı emir buyurmuş olan Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, mânevi hastalıklardan kurtulmak için de mânevi bir tabibe, Rabbânî bir âlime başvurmayı dini bir ihtiyaç olarak göstermiştir. Mühim olan bu mânevi hastalıklardır.


İSLÂM İLMİHALİ

Allah-u Teâlâ'nın Meleklerine İnanmak

Meleklere iman etmek, iman esasları arasında mühim bir yer tutar. Bütün peygamberlere dini hükümler vahiy yoluyla ve melek vasıtası ile ulaştırıldığı için; meleklere inanmamak, peygamberleri, getirdikleri kitapları ve tebliğ ettikleri dini inkâr etmek demektir.


GÜNDEM

Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliği, Ulusal Güvenliğin En Önde Gelen Unsurlarındandır! / Uğur Kara

Hiçbir tedbirimiz yok. Hiçbir politikamız yok. Küresel tekeller neyi dayatırsa onu yapacağız diye uğraşıp duruyoruz. Geleceğimizi, sağlığımızı, ekonomimizi, kimliğimizi, inancımızı kendi ellerimizle düşmana teslim ediyoruz.


GÜNDEM

Dick Cheney Yeni Savaşlar İçin Ortadoğu Turuna Çıktı! / Şinasi Çapa

Amerikalı şahinler yine iş başındalar ve İran işini sıkı tutuyorlar.

Hüzünlü Bir Ayrılık ve Milleti Ayakta Tutan "Tarihi Hafıza"!


TARİHTEN SAYFALAR

Fethin Mânevî Cihetini Hedef Alan Asılsız İddiâlara Cevaplar / Hakan Yılmaz

İstanbul'un kılıç erlerinin zâhirî gayretinden ziyâde mânevî şahsiyetlerin desteğiyle fethedildiği noktasında, Osmanlı târihçilerinin hepsi ittifak etmişlerdir. Ezcümle, "İstanbul'un mânevî fâtihi" olduğunda hiç kimsenin tereddüt etmediği Akşemseddîn -kuddise sırruh- Hazretleri'nin fetihteki rolü nasıl inkâr edilebilir? Atsız ve benzerleri her ne kadar bu gerçeği inkâr etmeye kalkışmışlarsa da, bunun aksini ispat edecek tek bir delil dahî gösterememişlerdir, gösterebilmeleri de mümkün değildir!..


EĞİTİM

Gerçek Sınava Hazırlık Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |