175. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"İnsanları Allah'a Çağıran, Kendisi de Sâlih Amel İşleyen ve
'Doğrusu Ben Müslümanlardanım!' Diyen Kimseden Daha Güzel Sözlü Kim Olabilir?"
(Fussilet: 33)

"İçinizde İnsanları Hayra Çağıran, İyilikleri Emreden, Kötülükten Sakındıran Bir Topluluk Bulunsun. İşte Onlar Gerçek Kurtuluşa Erenlerdir."
(Âl-i imrân: 104)

"Rabb'inin Yoluna Hikmetle, Güzel Söz ve Nasihatla Dâvet Et." (Nahl: 125)

İMANA DÂVET ve İMANA DÂVET İÇİN GÖNDERİLENLER

Dâ­ve­tin Mâ­hi­ye­ti
Hi­da­yet Reh­ber­le­ri Pey­gam­ber­ler
Vâ­ris-i En­bi­yâ
Gön­de­ri­len­ler

Dâ­vet­çi Mü­min’in Kıs­sa­sı
Uya­rı­la­ra Ku­lak Ver­me­yen­le­rin Âkı­be­ti

/ İsmail Yavuz

TÂRIK SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ

Ayırt Edici Kesin Söz


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Mağaradan Hareket

Bir Perşembe akşamı geldikleri mağarada, Kureyş'in arama işi bitinceye kadar üç gün üç gece gizlendiler.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (97)

Muhammed Ca'fer Ed-Dımeşkî -kuddise sırruh- (1)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (32)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (21)

"Seniyye ameline ve 'En ulu tecellî'ye göre, Peygamber'in sahâbesinden herhangi bir kişiyi öne geçirmiş olan şey, sana has kılınan zamanda, senin ihvânın arasında da meydana gelince, senin zamânın onların zamânıyla birleşir ve artık onların yoldaşı cümlesinden olursun!" ("Ankâ'-i Muğrib fî Ma'rifeti Hatmü'l-Evliyâ'", s. 18)


TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ (12)

"Mahviyet"

Allah öyle bir Allah ki, hayatım boyunca bir nimetine bile şükrümü ifa edemem. Nimetlerinin birinin dahi suâline cevap veremem. Meğer ki hesapsız kerem edip bağışlasın. Allah-u Teâlâ'yı anamadığımı, ibadet edemediğimi, bilmeye de imkân olmadığını ifade etmek istiyorum.


İSLÂM İLMİHALİ

Hidayet ve Dalâlet

Hidayet Allah-u Teâlâ'nın, kendi zâtını bilmek için lütuf ve keremi ile kullarında halkettiği muvaffakiyettir. Hidayetin zıddı dalâlettir. Dalâlet doğru yoldan sapmaktır. Hidayetin neticesi iman, dalâletin neticesi ise imansızlıktır.


GÜNDEM

Hararet Artıyor! / Uğur Kara

Şimdi dünyanın ahvali bu. Bu tehlikelerin merkezinde de bildiğiniz gibi Ortadoğu ve Türkiye var. İran harbi ve Kuzey Irak meselesi dananın kuyruğunun kopacağı yerler olarak tahmin edilebilir.


TARİHTEN SAYFALAR

Bursa "Harp"le mi, "Sulh"le mi Fethedildi? / Hakan Yılmaz

Mevcut kaynaklar dikkatle incelendiğinde açıkça görülür ki; her iki rivâyetin de dışarıdan çelişkili gibi görünmesi, aslında kaynakların dikkatle gözden geçirilmemiş olmasından ve aralarında ciddî bir bağ kurulamamasından ileri gelmektedir.


EĞİTİM

Yanlışlara Dönüşen Kaygılarımız Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |