172. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Rabb'inin Huzurunda Durmaktan Korkan ve Nefsini Hevâ ve Hevesten Alıkoyan Kimseye Gelince, Cennet Onun Varacağı Yerin Ta Kendisi Olacaktır.” (Nâziât: 40-41)

“Gör­dün mü O Ne­fis Ar­zu­su­nu İlâh Edi­ne­ni?” (Furkân: 43)

“Gerçekte Onlar Hayvanlar Gibidir, Hatta Onlar Daha Şaşkın Haldedirler.” (Furkân: 44)

“Ey Allah'ım! Gözümü Açıp Kapatıncaya Kadar Beni Nefsime Bırakma ve Bana Verdiğin İyi Şeyleri Geri Alma.” (Bezzâr)

NE­FİS TER­Bİ­YE­Sİ, NE­FİS DE­RE­CE­LE­Rİ, SI­FAT-I HAY­VA­Nİ­YE ve KUR­TUL­MA­NIN YOL­LA­RI

Ne­fis­le Mü­ca­de­le ve Çok Sı­ğın­mak
Ta­ri­kat­ta­ki Ter­bi­ye
Ha­ki­kat­ta­ki Ter­bi­ye
Ma­ri­fet­te­ki Ter­bi­ye
Ne­ti­ce Ola­rak

NE­FİS ve DE­RE­CE­LE­Rİ
1. Nefs-i Em­mâ­re
2. Nefs-i Lev­vâ­me
3. Nefs-i Mül­hi­me
4. Nefs-i Mut­ma­in­ne
5. Nefs-i Râ­zi­ye
6. Nefs-i Mar­diy­ye
7. Nefs-i Sâ­fi­ye

NE­FİS DE­RE­CE­LE­Rİ­NİN DA­HA İYİ AN­LA­ŞI­LA­BİL­ME­Sİ İÇİN BİR TEM­SİL
Nefs-i Em­mâ­re
Nefs-i Lev­va­me
Nefs-i Mül­hi­me
Nefs-i Mut­ma­in­ne
Nefs-i Mar­diy­ye
Nefs-i Sâ­fi­ye

SI­FAT-I HAY­VA­Nİ­YE
Sı­fat-ı Hay­va­ni­ye Ne­dir?
Sı­fat-ı Hay­va­ni­ye Na­sıl Ta­nı­nır?
Sı­fat-ı Hay­va­ni­ye'ye Üç Mi­sal
Ruh İle Nef­sin Mü­ca­de­le­si
Asıl Fer­yad
İlâ­hi Hu­zur­da Çe­kiş­me
Sı­fat-ı Hay­va­ni­ye'den Kur­tul­ma Yol­la­rı
Kur­tu­luş Ka­pı­sı

/ İsmail Yavuz

İNŞİKÂK SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 2

Hâlden Hâle Geçiş


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Dâr'un-nedve Toplantısı

Sonunda Ebu Cehil söze karıştı. Her kabileden nesep sahibi, keskin kılıçlı birkaç gencin Muhammed'in evini kuşatmak üzere bir araya gelmelerini, evden çıkarken hep beraber saldırarak suikastle öldürülmesini teklif etti. Bunun üzerine o ihtiyar: "Bu yiğidin teklifi doğru!" diye bağırdı ve bu teklif ittifakla kabul edildi. Tek bir adamın vuruşu gibi ona vurup öldürürlerse kimin öldürdüğü belli olmaz, Hâşim oğulları da bütün kabilelerle başa çıkamayıp kan dâvâsına kalkışamaz, çaresiz diyete râzı olur diye düşündüler.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (94)

Nev'î Yahyâ Efendi -kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (29)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (18)

"Allah ile düşündüğünü, Allah ile konuştuğunu, Allah ile işittiğini, Allah ile baktığını ve Allah ile yürüdüğünü tasavvur dahi edemediğimiz bir kulun; dünya diyârındaki meşguliyeti, eserleri ve hareketleri acabâ nasıl olur!
O'nunla konuşan dedi ki: Bu nasıl olur?"


TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ (9)

Tasavvuf Kelimesi

Tasavvuf kelimesi her harfi itibâriyle birçok mânâlar ihtivâ etmektedir.
TE harfi tevbeye delâlet eder, tevbeye çağırır. SAD harfinden murad, insanın sâfileşmesidir. VAV Velâyet makamını ifade eder.


İSLÂM İLMİHALİ

İman Esasları

İman mutlak tasdiktir. Söylenen sözü kendi isteği ile kabullenmek, gönülden benimsemek, şüpheye yer vermeyecek şekilde kesin olarak içten inanmak, teslim olmak, karşıdakine güven vermek demektir.
İslâm dinine göre ise; Allah-u Teâlâ'nın varlığına birliğine, Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'ın O'nun kulu ve peygamberi olduğuna ve onun Allah-u Teâlâ tarafından bize getirip tebliğ ettiği esas ve hükümlerin doğru ve gerçek olduğuna tereddüt etmeden kesin olarak inanmaktır.


GÜNDEM

Dağdaki Kararlılık, Ovada da Devam Etmezse Bu İş Böyle Devam Eder! / Uğur Kara

Dağdaki teröriste ve ovadaki terörize olmuş terörist yandaşlarına "Parti", "Dernek", hangi çatı altında, hangi isim altında olursa olsun teşkilatlanma izni ve imkânı verilmesi çok ama çok büyük bir hatadır!

Bilim Adamlarımıza Sahip Çıkalım!

Bilim adamlarımız kıymetli, onları koruyalım.
Zira küffarın hiç hazmedemediği şeylerden birisi; ülkemizdeki bilimsel çalışmaların gelişmesidir.
Bilim adamlarına yönelik tehdidin en büyük delili Irak'taki "Bilim adamı soykırımı"dır.


TARİHTEN SAYFALAR

Evliyâ Çelebi'nin Dilinden Bir "İbret" Hikâyesi / Hakan Yılmaz

Büyük Türk seyyâhının, kendisine has muhteşem üslûbu ve anlatılan şeyi göz önüne getiren canlı tasvirleriyle süslediği bu hikâyenin, geçmişten günümüze uzanan bir "ibret nümûnesi" olarak, günümüz insanına da büyük dersler vereceği ve bilinmeyen şeyleri öğreteceği şüphe götürmez bir gerçektir.


Muharrem Ay'ı ve Aşure Günü


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |