163. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Mümin iman ehlidir. Emindir, dosttur, hâin değildir.

Münafıkta ise iman olmaz. İki Yüzlüdür; Dost Görünür, Düşmanla işbirliği yapar, kalleştir. Kâfirden daha aşağıdır.
“Onlar imana girdiler, sonra kâfir oldular.” (Münâfikûn: 3)

Hazret-i Allah münafıkları “DÜŞMAN” olarak vasıflandırıyor:
“Onlar düşmandırlar, onun için (kendilerine emniyet etme), onlardan sakın. Allah kahretsin onları! Hakk’tan nasıl çevriliyorlar.”
(Münâfikûn: 4)

Bu münafıkların ahiretteki azapları çok şiddetli olduğu gibi, dünyada da ceza görecekleri şüphesizdir:

“Yoldan çıkanların barınacakları yer ateştir.
Ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya döndürülürler.
Onlara: ‘Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın!’ denir.
Andolsun ki biz onlara en büyük azaptan önce de mutlaka
yakın azaptan tattıracağız. Umulur ki dönerler.
Kendisine Rabb’inin âyetleri hatırlatılarak öğüt verildikten sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim kim olabilir?
Muhakkak ki biz suçlulardan öç alacağız.”
(Secde: 20-21-22)

Bu azap Allah-u Teâlâ’nın tembihlerini dinlemeyen münafıklaradır.
Biz bu tembihleri dinliyoruz. Size de hatırlatıyoruz.

Bu Mü­na­fık­lar Düş­man­dır
İnan­dık­tan Son­ra İn­kâr
Dün­ya­da­ki Ce­za­la­rı ve Ahi­ret­te­ki Aza­p
Mü­na­fık­la­rın Kur’an-ı ke­rim’de Bil­di­ri­len Va­sıf­la­rı
Mü­na­fık­la­rın Düş­man­lık­la­rı ve Düş­man­la İş­bir­li­ği Yap­ma­sı
Mü­na­fık­lar Hak­kın­da Şid­det­li Hü­küm­ler
DA­HA EV­VEL­Kİ KA­VİM­LER, TOP­LU­LUK­LAR DA İS­YAN ET­MİŞ, YOL­DAN ÇIK­MIŞ­LAR­DI
Nuh Aley­his­se­lâm ve Kav­mi
Âd Kav­mi­nin He­lâ­kı
Se­mud Kav­mi­nin He­lâ­kı
Lût Kav­mi­nin He­lâ­kı
Fi­ra­vun’un He­lâ­kı
HÜ­L­SA-İ KE­LÂM

/ İsmail Yavuz

TEKVÎR SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 1

Kıyametin Bazı Safhaları


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Müslüman Olan Hıristiyanlar

Gelenler kalkıp giderlerken Ebu Cehil ve müşriklerden bazıları önlerine geçtiler.
“Allah sizin belânızı versin. Yanında oturup iyice dinlemeden onu tasdik ettiniz ve dininizden ayrıldınız, siz ne ahmaksınız!” gibi sözlerle hakâret ettiler. Onlar da:
“Biz size Allah’tan esenlik dileriz, bize yaptığınız câhilliği biz size yapmayız, câhillerin sözüne bakıp da bize ulaşmış olan hayırdan dönmeyiz.” diye cevap vererek memleketlerine döndüler.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (87)

Yazıcı-zâde Ahmed Bîcân -kuddise sırruh-


MEKTUBAT

Muhabbetullah’ı Kazanmak (117. Mektup)  
/ Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (22)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (11)

Şunu çok iyi bilin ki, bu ilim Allah-u Teâlâ’nın ihsân ettiği, ikrâm ettiği bir ilimdir; doğrudan doğruya O bildirdiği, O duyurduğu için de “İlm-i billâh’ın âlâsı”, “Has ilmullah” oluyor. Yâni bu ilimde nefsin hiçbir katkısı yoktur. Allah-u Teâlâ öyle murad etmiştir; su boruya gelir amma, o su boruya ait değildir. Boru da onu itiraf edince O’nun oluyor. Sen çık aradan, kalsın Yaradan!..


TASAVVUF’UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ (2)

Ebul-Ervâh

Resulullah Aleyhisselâm Allah-u Teâlâ’nın nuru olduğu gibi aynı zamanda ruhudur.
Allah-u Teâlâ kendi ruhundan ona ruh verdi, o ruhtan bütün ruhları yarattı, o ruhtan bütün âlemlere hayat veriyor. O ebul-ervah’tır, bütün ruhların babasıdır.


GÜNDEM

Bölücülerden, Sahte Kahramanlardan, Diliyle Vatanperver, İcraatlarıyla Vatan Haini Olanlardan Uzak Durun! Sizi de Onlardan Sanmasınlar! / Uğur Kara

Şeytan her bir fitneciyi öyle bir uçuruyor ki, gözleri görmez oluyor. Ahiretteki âkıbetleri belli olduğu gibi, dünyada da kendi âkıbetlerini kendileri hazırlıyorlar. Meselâ ilk çıktığı yıllarda “Apocu” tabir edilen PKK fitnesini ele alalım. Amerika’nın, Avrupa’nın desteğini, Hazret-i Allah’ın desteğini almaktan önde tutuyorlar. O kadar uçmuşlar ki, “Bir gün gelecek Apo cumhurbaşkanı olacak!” diyorlar. Şaşırmayın! Buna inanan o kadar çok terör örgütü yandaşı var ki! Apo’nun kendisi bile havaya girdi: Kendisini muayene eden doktora “Seni sağlık bakanı yapacağım.” diyecek kadar.
Bu gibi örnekleri çoğaltabilirsiniz. Mesela “Küfrü hoş görenler”in gerçek duygusu şudur:


ABD, İran İçin Düğmeye Bastı: “Ortalık Daha Çok Kana Bulanacak!” / Şinasi Çapa

Türkiye yeterli birikime sahip yüksek zekâlar, milli tavırlar, yüksek idealler ve tam bağımsız kafalar tarafından korkmadan, çekinmeden, kimseden emir almadan yönetilse, her şey daha güzel olacak değil mi? O günler olamaz mı? Yeniden tarihler yazamaz mıyız? İnsanlığa yeni bir bahar yaşatamaz mıyız?


TARİHTEN SAYFALAR

“Cem Sultan Vak’ası” / Hakan Yılmaz

Papa, Cem Sultan’ın dîninden ve îmânından, toprağından ve vatanından zerre kadar tâviz vermediğini görünce “yüzin dönderüb, kendü dilince” öfkelenerek; ‘Var imdi -hâşâ- it gibi bir bucakda sinile yat!’ didi.” Cem Sultan’ın bu sözleri anlamadığını zanneden ahmak papanın bilmediği bir şey vardı ki, Cem Sultan “Efrenc dilin ve yazmasın fasîh (gâyet düzgün) bilürdi, ögrenmiş idi.” Şehzâde, papanın ağzını bozduğunu farkedince ona kendi lisânıyla “cevâb virüb; ‘Size gelen itden beter olmayub nice olmışdur?” diyerek, lâfını aynen iâde etti!..


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |