162. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Küfrü hoşgören münafıklar kaleyi içeriden, kâfirler de dışarıdan yıkmaya çalışıyor. Hazret-i Allah ise hepsini yıkacağını beyan buyuruyor:

“Hiçbir Memleket Hariç Olmamak Üzere, Biz Onu Kıyamet Gününden Önce Ya Helâk Ederiz Veya Onu Şiddetli Bir Azapla Cezalandırırız.” (İsrâ: 58)

Memleket için asıl tehlike şu üç husustur:
- Düşmanı dost bilmek,
- Düşmanı bağrında barındırmak,
- Düşmana zemin hazırlamak.

“Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin.” (Mümtehine: 1)

“Şüphesiz ki kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.” (Nisâ: 101)

“Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hâinlik etmeyin! Kendiniz bilip dururken emanetlerinize de hâinlik etmeyin!” (Enfâl: 27)

Ya­kın Teh­li­ke­ler
Fır­sat Kol­la­yan Küf­far, Kâ­fir­le­re Yar­dım Eden Küf­far Dost­la­rı

AL­LAH-U TE­ÂL­NIN YIK­MA­SI VE HE­SA­BA ÇEK­ME­Sİ
Mülk, Al­lah-u Te­âlâ’nın­dır
İm­ti­han Sah­ne­si
Teh­did-i İlâ­hî
Ey Hâin ve Kâfirler! Dünya Sizden Öncekilere Kalmadı Size de Kalacak Değil

MEM­LE­KE­Tİ­MİZ İÇİN ÜÇ MÜ­HİM TEH­Lİ­KE:
-Düş­ma­nı dost bil­mek,
-Düş­ma­nı bağ­rın­da ba­rın­dır­mak,
-Düş­ma­na ze­min ha­zır­la­mak.
Kâ­fir­den Müs­lü­ma­na Hiç­bir Za­man Fay­da Gel­mez
Kâ­fir­ler Mü­min­le­rin Aman­sız Düş­ma­nı­dır
Kâ­fir, Müs­lü­ma­na İyi­lik Do­kun­ma­sı­nı İs­te­mez; İçindeki Kin Çok Bü­yük­tür
Kü­für Tek Mil­let­tir
Hâ­in­le­rin Âkı­bet­le­ri
Fe­lâ­ket Eh­li­nin Du­ru­mu

MÜ­MİN­LE­RE AL­LAH YE­TER!
Ma­ne­vî Des­tek
Al­lah’ın Yar­dı­mı ve Pey­gam­be­rî Müj­de
Türk’e Gönderilen Kişi

/ İsmail Yavuz

ABESE SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 2

Ölümden Sonra Dirilme


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Habeşistan’a İkinci Hicret

Resulullah Aleyhisselâm, mazlum müslümanların tekrar Habeşistan’a gitmelerinin uygun olacağını tavsiye etti. Bunun üzerine onu kadın, doksan iki müslüman, fırsat buldukça zaman zaman hicret ederek orada toplandılar. İlk gidişte bir başkanları yoktu. İkinci hicrette Câfer-i Tayyar -radiyallahu anh- başkan seçildi.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (86)

Şeyh Mekkî Efendi -kuddise sırruh- (2)


MEKTUBAT

Teşekkür Mektubu (114. Mektup)  
/ Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (21)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (10)

Bu eserinin bir noktasında buyurur ki:
“Ben sona erdirme ve sıdk imamlığına oturmuş bir şekilde Allah velîlerinin Hatm’ini hakkıyla gördüm. O’nun hudutlanmış olan sırrı benden kaldırıldı. Ben onun elini kabul etmekle emrolundum. O’nun Sıddîk ve sıddîkların en sâdığından aşağıda bulunan Fârûk’a karşı çok mütevâzî olduğunu gördüm.” (“Ankâ’-i Mugrib fî Ma’rifeti Hatmü’l-Evliy⒠ve Şemsü’l-Mağrib”, Şehid Ali Paşa, nr.: 1287, vr. 14a-14b)


TASAVVUF’UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ (1)

İlâhî Meth-ü Senâ

Çünkü onun methedilmeye ihtiyacı yoktur. Onu övmek insana âit değildir. Onu yaratan, onu âlemlerin nuru yapan Allah-u Teâlâ, onu meth-ü senâ etmiş; fazilet ve meziyetini, şeref ve haysiyetini, yüceler yücesindeki mevkisini çok açık bir şekilde beşeriyete ilân etmiştir.


GÜNDEM

Safınızı Belirleyin! Bu İslâm Milletinden mi Yanasınız? Küffardan mı Yanasınız? / Uğur Kara

Şunu bir defa çok iyi bilmek lâzımdır. Amerika İslâm’a ve tabiatıyla Allah’a harp ilan etmişken, şu durumda Türk’e karşı hiçbir müslüman kılıç çekmez. Kılıç çekenlerin, kılıç gösterenlerin hiçbirisi müslüman değildir. Bu böyle bilinmelidir. Bu söz İslâm’a göredir. Kavmiyetçilik gayreti ile söylenmiş bir söz değildir.


TARİHTEN SAYFALAR

Müslüman Türk’e Soykırımı Yedikleri Kaba Tüküren Ermeniler Yapmıştır! / Hakan Yılmaz

Kan içici ermeni çetelerinin bugün duygu sömürülerine malzeme, geçmişteki kanlı soykırımlarına “kılıf” yapmaya kalkıştıkları “tehcir” meselesi, yaptıkları bunca vahşete ve katliâma rağmen, aslında Türk milletinin nankör kâfirlere karşı gösterdiği sabır ve metânetin bir nişânesidir!.


ŞİİR

Çanakkale Şehidlerine / Mehmed Akif Ersoy

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor PEYGAMBER.


“Anne! Kantinden Bir Şey Alabilir miyim?” / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |