161. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Allah-u Teâlâ iman ile küfrün, iman ehli ile küfür ehlinin ayrı olduğunu kesin olarak emir buyurmuştur:

"Birbirine hasım iki zümre." (Hacc: 19)

"İman ile küfür kesin olarak birbirinden ayrılmıştır." (Bakara: 256)

"İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: 'Biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz de bir tek Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir.'" (Mümtehine: 4)

Fakat şimdi şöyle bir durum var:

Dikkat ederseniz ilâhî hükümler bu kadar açık olduğu halde küfre koşanların en önünde "Ben müslümanım" diyenleri görürsünüz.

Hazret-i Ali -radiyallahu anh- den rivayet edilen bir Hadis-i şerif'lerinde Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyururlar ki:

"İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki, İslâm'ın yalnız ismi, Kur'an'ın ise resmi kalacak. Mescidler dış görünüşleri ile mamur, fakat içleri hidayetten mahrum olacak. Onların âlimleri gök kubbe altındakilerin en şerlileridir.

Fitne onlardan çıktı ve yine onlara dönecektir." (Beyhâkî)

Görüyorsunuz bu gibi adamları. İsmi müslüman, resmi de bayrak.

Bu iki şeyin altında icraatını yapıyor.

Kü­für Eh­li­ne Bu İş­ti­ya­kin Se­be­bi Ne­dir? Kâ­fir­den Ödül mü Al­dı­lar?
İs­lâm ve Türk Düş­man­lı­ğı Küf­fa­rın Tıy­ne­ti­nin Ay­rıl­maz Bir Par­ça­sı­dır
Küf­far Bi­zi Sev­mez, Ha­sım­dır, Düş­man­dır
Hak ve Ha­ki­kat Mü­da­fi­li­ği Bu Mil­le­tin Ta­şı­dı­ğı En Bü­yük Şe­ref’tir
Küf­re İş­ti­yak Du­yan­lar Ha­in­dir, Bu Mil­le­tin Fer­di De­ğil­dir

“İKİ HA­SIM ZÜM­RE” (HACC: 19)
Kur’an-ı ke­rim; İman İle Kü­frü, Hak İle Bâ­tı­lı Ayırt Et­mek İçin Gön­de­ril­miş­tir
Üze­ri­ne Ye­min Edi­len, Hak İle Bâ­tı­lı Ayı­rı­cı Ci­had­cı­lar
“Hü­küm Yü­ce­ler Yü­ce­si Al­lah’ın­dır.” (Mü­min: 12)
Al­lah Ka­tın­da Din İs­lâm’dır
“Ey İman Eden­ler! Ya­hu­di ve Hı­ris­ti­yan­la­rı Dost Edin­me­yin!”

KÖTÜ ÂMİRLERİN ZUHURU, ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİNDENDİR!
Amir­le­rin Kö­tü­lü­ğü Top­lu­mun Bo­zul­ma­sı­na, Va­tan­da Za­rar­la­ra Se­bep Olur
Al­lah’tan Kork­ma­yan Bir Amir, Ada­le­ti de Uy­gu­la­ya­maz
Ni­ce Amir­ler Gel­di, Bu Sah­ne­de İm­ti­han­la­rı­nı Ve­rip Git­ti­ler
Ha­in­ler Di­ni Tah­rif Et­me­ye Va­ta­nı Çö­kert­me­ye Ça­lı­şır
Ha­in­le­ri Sa­vun­mak Hı­ya­net­tir
Ne­re­ye Gi­di­yo­ruz? Bi­zi Ne­ler Bek­li­yor?
Hü­la­sâ-i Ke­lâm

/ İsmail Yavuz

ABESE SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 1

Abdullah bin Ümmü Mektum (r.anh) Kıssası


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Şakk-ı Kamer Mucizesi

Hicretten beş yıl kadar önce idi. Kureyş'in Ebu Cehil gibi, Velid bin Muğire, Âs bin Vâil gibi, Nadr bin Hâris gibi ileri gelenlerinden bazıları Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e: "Eğer sen gerçekten peygamber isen ayı ikiye ayır." dediler. "Eğer bunu yaparsam iman eder misiniz?" diye sordu. "Evet iman ederiz." dediler.
Fakat müşrikler bu apaçık mucizeyi gözleriyle gördükleri ve hayretler içinde kaldıkları halde inat ve inkârlarından vazgeçmediler.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (85)

Şeyh Mekkî Efendi -kuddise sırruh- (1)


MEKTUBAT

Tasfiye–i Bâtın (112. Mektup)  
/ Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (20)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (9)

Şeyhü'l-ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri "Ankâ'-i Muğrib fî Ma'rifeti Hatmü'l-Evliyâ' ve Şemsü'l-Mağrib" isimli eserinde, Hâtemü'l-evliyâ' olan zâtla bir defâsında imamlık tahtında oturduğu bir sırada buluştuğunu ve konuştuğunu ifşâ etmiş; önünde açılmış bir bayrak bulunan ve "Hatemiyyet"i nûr üstüne nûr olan bu zâtın, bu görüşme esnâsında kendisine büyük bir sevgi ve alâka gösterdiğini beyan buyurmuştur:


NE İDİK, NE OLDUK!

"OSMANLI DEVRİ"NİN BİTİŞİ

Osmanlı'nın çöküşü, sadece ülke ve devletlerini kaybeden Araplara, Türklere ve diğer azınlıklara değil, bütün dünyanın beşerî, ahlâkî, sosyal ve dinî felaketine sebep olan bir hâdisedir.


TARİHTEN SAYFALAR

Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurulacağını Müjdeleyen, Pâdişahların Saygı ve Hürmet Duydukları Bir Şahsiyet, "Hazret-i Mevlânâ" / Hakan Yılmaz

Osmanlı devlet ve hânedânının zuhûruna işâret eden Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî Hazretleri'nin mânevî şahsiyeti, kuruluş yıllarından yıkılış devrine kadar Osmanlı pâdişahlarının dâimâ dikkatini çekmiş, Konya'daki âsitâne ve türbesi bilhâssa sefere çıkan pâdişahların uğrak yeri hâline gelmiş; burada Kur'ân okumak, zikir halkası kurmak ve düzenlenen semâ' törenlerine katılmak, Osmanlı hükümdarlarınca zamanla âdetâ bir "töre" addedilmişti.


GÜNDEM

Türkiye'ye "Nüfuz" Eden "Batı", "Batı"İle İşbirliği Yapan "Nüfuz Casusları" / Uğur Kara

İşte bunların yüzünden Türkiye bugün Osmanlı'nın son devirlerine benzer bir süreç yaşamaktadır. Çok tehlikeli durumlar var. Çok dikkat etmek lâzım. Hemen her sahada, elbirliği ile topyekün bir hazırlık gayreti içerisine girilmesi gerekiyor. Ancak bu nüfuz casusları ülkenin damarlarına öyle bir nüfuz ettiler ki elbirliği yapmanın imkânı kalmadı.


"Çocuklara Ölümü Küçük Yaşlarda Duyurmalı ve Sevdirmeli, Yoksa Çocuk Ölümü Unutup Dünyaya Sarılır." (Ömer Öngüt) / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |