159. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Allah O Allah’tır ki, Kendisinden Başka Hiçbir İlâh Yoktur.
O Hayy ve Kayyum’dur.

(Ezelî ve Ebedî Hayat ile Bâkidir. Zât ve Kemâl Sıfatları İle Her Şeye Hâkim Olup, Bütün Varlıklar O’nunla Kâimdir).
O’nu Uyuklama da Uyku da Tutmaz.
Göklerde ve Yerde Olanların Hepsi O’nundur.
O’nun İzni Olmadan, Katında Kim Şefaat Edebilir?
O, Kullarının İşlediklerini ve İşleyeceklerini Bilir.
O’nun Dilediğinden Başka, İnsanlar O’nun İlminden Hiçbir Şeyi Kavrayamazlar.
O’nun Kürsüsü Gökleri ve Yeri Kuşatmıştır.
Gökleri ve Yeri Koruyup Gözetmek Kendisine Ağır Gelmez.
O Öyle Yüce, Öyle Azametlidir.”
(Bakara: 255)

EN BÜYÜK ÂYET-İ KERİME
“ÂYETܒL-KÜRSΔ

Ni­çin En Bü­yükÂyet-i Ke­ri­me?
Hayy ve Kay­yûm
Vâ­hi­di­yet ve Sa­me­di­yet
O Tu­tu­yor, O Ya­şa­tı­yor
Hakk’ı Gö­ren Ken­di­ni Gör­mez, Ken­di­ni Gö­ren Hakk’ı Gö­re­mez
Uy­ku ve Uyuk­la­ma
O’nun ve O’ndan­dır
Ya­rat­mak Al­lah-u Te­âlâ’ya Mah­sus­tur
Şe­fa­at İz­ni
Al­lah-u Te­âlâ’nın Eze­lî ve Ebedî İl­mi
İL­MUL­LAH
Seç­kin­ler
Al­lah-u Te­âlâ İle Mü­lâ­kat
İl­mul­lah’ın Hü­lâ­sa­sı
Has İlim
Kür­sü
O Öy­le Bir Al­lah Ki!

/ İsmail Yavuz

NÂZİÂT SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 3

Kıyametin Zamanı


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Habeşistan’a Birinci Hicret (615 M.)

Resulullah Aleyhisselâm İslâm’a dâvet vazifesine devam ettikçe ve müslümanların sayısı arttıkça, müşriklerin de kendi akıllarınca müslümanları cezalandırmaları artıyordu. Müşriklerin zulüm ve işkenceleri müslümanlar için tahammül edilemez bir hale, yapılan eziyetler had safhaya ulaşınca Resulullah Aleyhisselâm güçsüz ve himayesiz müslümanları bu baskılardan kurtarmak için gönderebileceği bir memleket düşünmeye başladı. Habeş kralının kimseye zulmetmediğini biliyordu.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (84)

"Seyyid Ali el-Hemedânî" -Kuddise Sırruh- (2)


MEKTUBAT

Hastalığı Farkeden Şifâya Koşar (104. Mektup)  
/ Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-35

"Kelime-i Tevhid’in Hakikati" / Mehmed Ali Körpe

Kelime-i tevhid çekilirken kişi kendisinin zerre bir hakir olduğunu görerek ‘L⒠dediği zaman onu silmeye çalışacak ki azamet-i ilâhî zuhur etsin. Değil varlığını ortaya koymak, o pisliği silmeye çalışacak. Varlığı ile ‘L⒠diyen, dememiş oluyor. Üstelik Hakk’tan gayrı sevgi de kalbine yerleşmişse o sevgi puttur.


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (19)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (8)

“Ey kardeşim!
Mustafa’nın asrıyla birleşen devir sana gizli kalmasın!.. İnsanın Sübhân olan Rabb’i ile berâberliğini devam ettirmesinin ve onu görüp gözetmesinin mevcûdiyeti zevâle ermez.” (“Ankâ’-i Muğrib fî Ma’rifeti Hatmü’l Evliyâ ve Şemsü’l-Mağrib”, s. 22, bas.: Mısır, 1954)


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-25

Çarpışmalarda bütün mahrumiyetlere ve mühimmat yetersizliğine rağmen Türk askeri Çanakkale’nin geçilmez olduğunu ispatladı.


TARİHTEN SAYFALAR

İlk “Planör”, İlk İnsanlı “Füze” ve İlk “Denizaltı” Türk’ler Tarafından Keşfedilmişti! / Hakan Yılmaz

Eskiden beri tekrarlayıp durduğumuz bir söz vardır: “Batı’lılar bu teknolojiyi bizden almışlar!” deriz; fakat onların “bizden” alıp da “kendilerine” mâlettikleri bu “keşif”lerin neler olduğunu kendimiz de bilmeyiz.


GÜNDEM

“Bağnaz”, “Hak ve Hakikat Düşmanı” Avrupa, Dostunu Düşmanını Tanıyamayan Türkiye! / Uğur Kara

Haçlı Avrupa hakikati boğmak için her türlü çirkefliği, her türlü soykırımı yapmayı göze almış bulunmaktadır. Bunun adı “BAĞNAZLIK”tır. Bilime, hakikate dayanmayan, sahtekârlığa, yalan ve dolana dayanan bir mahkûmiyet tesis etmeye çalışmanın başka bir izah tarzı yoktur. Bunları tanıyalım.

Irak Parçalanırken... / Şinasi Çapa

Ortadoğu’da 22 devletin sınırlarının değişmesinden bahsediyorlar. Hangi biriniz bu devletlerin içinde Türkiye yok diyebilir? Asıl ve son hedefin Türkiye olmadığını kim iddia edebilir? Bırakın Irak’ın parçalanmasını; Türkiye, uygulanan siyaset anlayışı ile bölünmenin eşiğine, egemenliğini kaybetmenin arefesine getirildi. İktisadi, siyasi, kültürel, ahlâki afatları yaşayan Türkiye’nin bu durumdan kurtulması, kurtarılması gerekiyor.


ŞİİR

Gir İçeri! / Murat Yolcu

Dışta kalma içeri gir,
Ancak orada görülür Bir,
Başka türlü bulunmaz ki,
Verir ise Allah verir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |