156. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Rabb’ini Görmedin mi, Gölgeyi Nasıl Uzattı?”
(Furkân: 45)

“Bizim Yeryüzüne Gelip,
Onu Uçlarından Eksilttiğimizi Görmediler mi?”
(Ra’d: 41)

“İçmekte Olduğunuz Suyu da Söyleyin Bana! Onu Buluttan İndiren Siz misiniz, Yoksa Biz miyiz? Eğer Dileseydik, Onu (İçilmeyecek) Tuzlu Bir Su Yapardık. Hâlâ Şükretmez misiniz?”
(Vâkıa: 68-69-70)

“Söyleyin Şimdi Bana, Çakmakta Olduğunuz Ateşi!
Onun Ağacını Siz mi Yarattınız, Yoksa Biz miyiz Yaratan?”
(Vâkıa: 71-72)

“Görmez misin ki, Gemiler Denizde Allah’ın Nimetleriyle Akıp Gider.
Böylece Size Âyetlerini (Varlığının Delillerini) Gösterir.”

(Lokman: 31)

ALLAH-U TEÂL’NIN KUDRET ve
AZAMETİNİN DELİLLERİ

“Ağaç­lar Ka­lem De­niz­ler Mü­rek­kep Ol­sa”
Dün­ya­nın İn­sa­noğ­lu­na Me­kân Olu­şu
Eser­den Mü­es­si­re
GÜ­NEŞ VE AY
       Işık ve Nur
       Gü­neş ve Ay İçin Yö­rün­ge
       Be­lir­li Bir Vak­te Ka­dar
       Te­fek­kür
GE­CE ve GÜN­DÜZ
       İki Alâ­met
       İlâ­hî İb­ret­ler, Rab­bâ­nî Hik­met­ler
GÖL­GE
YIL­DIZ­LAR
       Yıl­dız ve Ge­ze­gen
RÜZ­GÂR­LAR
       Es­tik­çe Esen­ler, Sa­vur­duk­ça Sa­vu­ran­lar
       Aşı­la­ma
       Rüz­gâr ve Yağ­mur
       İb­ret ve De­lil­ler
       Ha­yat Kay­na­ğı
       Bu­har
DAĞ­LAR
       Dün­ya­nın Den­ge­le­ri
       Te­fek­kü­re Dâ­vet
       Dağ­la­rın Tes­bi­hi
       Dağ­lar ve Ema­net
DE­NİZ­LER
       Bol Bir Ni­met
       De­niz ve Ge­mi­ler
       İn­san Fıt­ra­tı
       De­niz­ler­de Ha­yat
ATEŞ
HA­VA

/ İsmail Yavuz

NÂZİÂT SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 1

Kıyametin Kopması


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Baş Düşmanlar - 1

Mekke'de İslâm'a ve Resulullah Aleyhisselâm'a muhalefet eden ve alaya alan birçok zındıklar olmakla beraber, bunların ön ayak olanları azılı birkaç kişiydi.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (82)

"Elvân-ı Şîrâzî" -Kuddise Sırruh- (2)


MEKTUBAT

Hadîd Sûresi'nin Fazileti (97. Mektup)  
/ Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-33

Tedbir ve Cesaret / Mehmed Ali Körpe

Can Canan'ındır, benim canla ne işim var? Ben mi koydum onu? Bana veren, isterse alır, isterse istediği kadar tutar. Cihad-ı ekber buna denir. İlâhi hükümler nurdur. Tepelerine inince, kendilerini de mikroplarını da yok ediyor. Hiç kimseden ses yok!


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (17)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (6)

"Bil ki, velâyet bayrağının ve mührünün taşıyıcısıi makâmın ve gâyenin nihâyeti olan Hatm, hiç bilmezken 'Hatm' oldu ve cesedlenmiş bir rûhâniyyet ve müteaddit bir ferdâniyyet içinde, dilemeksizin ve tasarruf etmeksizin iş onda vâroldu." ("Ankâ'-i Muğrib fî Ma'rifeti Hatmü'l-Evliyâ"; s. 71, bas.: Mısır, 1954)


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-23

II. Abdülhamid son derece zeki ve kuvvetli bir hafızaya sahipti. Hususi hayatında çok intizamlı, çok çalışkan, güçlü bir iradesi vardı. İffet, haysiyet vekar ve namus timsaliydi. İslâm için çok kuvvetli azim ve gayretle çalışıyordu. Tasarrufu seven, devlet borçlarını azaltan bir padişahtır. Devletler arasındaki muvazeneden azami derecede istifade etmiş, Balkanlı küçük devletlerin Osmanlı devletine karşı bir ittifak yapmalarına da mani olmuştur.


ORUÇ


GÜNDEM

Medya'nın Türkiye'deki Pozisyonu / Uğur Kara

Cevat Rıfat Atilhan'ın, "Tarih Boyunca Yahudi Mezalimi - İğneli Fıçı" isimli eserinin arka kapağında şu alıntı vardır:
"Beni İsrail hükemasının Protokolleri adını taşıyan fesat programından bir paragraf:
'Yakın bir atide matbuat vasıtasıyla müstehcen san'atı ve aşırı spor iptilasını aşılayacağız. Bu hareket, kafaları, zihinleri bizimle mücadele etmekten alıkoyacaktır.'"


TARİHTEN SAYFALAR

Rumeli Topraklarını Haçlı Sürülerine Mezar Eden; Murad Hüdâvendigâr Han ve Kosova Savaşı (2) / Hakan Yılmaz

Rivâyete göre Hazret-i Hüdâvendigâr "bir kez imamına ağlayub" ona hâlinden şikâyet etti; "Mevlânâ! Benüm günâhum çokluğundan mıdur ki, namazda tekbîr bağlayıcak üç kerre 'Allâhu ekber!' deyüb tekbîr itmeyince Kâbe'-i müşerref'i -şerefeha'llâh- müşâhade idemezin. Sen hemân bir tekbîrde ne hoş müşâhade idersin!" dedi. Hünkâr "gâyet sâlihlığından her kişi tekbîr bağlayıcak, kendü gibi Kâbe'yi görür sanurdı." Kendisinin velî olduğunu bilmez, hâlindeki muhteşemliği farkedemezdi.


Yunus Balığına Yazmayı Öğretebilir misiniz? / Canan Büşra Kara


ŞİİR

Gurbetteyim, Zindandayım! / Abdullah Kotan

Konaklanan bir handayım.
Seyyah oldum seyrandayım,
Aşka düştüm bayramdayım,
Bu dünyada her yandayım.
Gurbetteyim, Zindandayım,
Bir Acayip Zamandayım.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |