152. sayımızın kapağı

HAKİKAT E-DERGİ

 

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

EN ÜSTÜN MEZİYET İSLÂM’DA EMROLUNDUĞU GİBİ HAYAT SÜRMEKTİR, “MÜSLÜMANIM” DEMEK EN BÜYÜK ŞEREFTİR.

“Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol! Beraberindeki Tevbe Edenler de. Aşırı Gitmeyin. Çünkü O Yaptıklarınızı Görmektedir.

Zulmedenlere Meyletmeyin. Yoksa Size de Ateş Dokunur.
Sizin Allah’tan Başka Dostunuz Yoktur. Sonra Yardım da Görmezsiniz.”
(Hûd: 112-113)

“Allah’a İman Ettim de, Sonra da Dosdoğru Ol!”
(Müslim)

“Ey İman Edenler! Allah’tan Korkun ve Doğru Söz Söyleyin ki,
Allah İşlerinizi Düzeltsin ve Günahlarınızı Bağışlasın.”
(Ahzâb: 70-71)

“Allah Sizin Kalıbınıza ve Sûretinize Değil, Kalplerinize Bakar.”
(Müslim)

“Hiç­bir Mem­le­ket Ha­riç Ol­ma­mak Üze­re...”
Bir İkaz, Bir Ha­tır­lat­ma
Em­ro­lun­du­ğu Gi­bi Dos­doğ­ru Ol­mak
Leyl Sû­re-i Şe­rif’in­de­ki Ha­ki­kat­ler
He­lâl Ka­zan­cın, He­lâl Lok­ma­nın İs­lâm Di­nin­de­ki Ye­ri ve Öne­mi
Asır Sû­re-i Şe­rif’in­de­ki Ha­ki­kat­ler
“Bu İs­yan Ce­za­sız Kal­maz.” Den­miş­ti
Her Dev­rin Zâ­lim­le­ri
Dö­nüş Al­lah’adır

/ İsmail Yavuz

MÜRSELÂT SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

Peş­pe­şe Gön­de­ri­len Pey­gam­ber Ve­kil­le­ri


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Alaya ve Eğlenceye Alma

Bir kim­se­nin müs­lü­man ol­du­ğu­nu gö­rür gör­mez pe­şi­ne ta­kı­lır, onu hiç­bir yer­de ra­hat bı­rak­maz­lar, ne­re­ye gi­der­se ora­ya va­rır­lar, hal­ka onun hak­kın­da ya­lan­lar if­ti­ra­lar atar­lar­dı. Ken­di­si­ne dur­ma­dan ta­kı­lır­lar, ipe sa­pa gel­me­yen so­ru­lar­la bu­nal­tır­lar, ba­zı şey­le­ri is­pat­la­ma­sı­nı is­ter­ler, son­ra da de­vam­lı iti­raz eder­ler­di. Mak­sat­la­rı on­la­rı tek­rar sa­pık­lı­ğa dü­şür­mek­ti.
Âyet-i ke­ri­me’de şöy­le bu­yu­rul­mak­ta­dır:
“Rabb’le­rin­den ken­di­le­ri­ne ge­len her ye­ni zik­ri (öğüt ve uya­rı­yı) mut­la­ka ala­ya ala­rak din­ler­ler. On­la­rın kalp­le­ri gaf­let içe­ri­sin­de­dir.” (En­bi­yâ: 2-3)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (78)

“Bâyezîd-i Bestâmî -Kud­di­se Sır­ruh-”


MEKTUBAT

Râbıta ve Letâif (86. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-29

Allah Deyip Gidelim! / Mehmed Ali Körpe

Meş­ga­len Haz­ret-i Al­lah’ı kal­ben zik­ret­mek ola­cak. İş­te güç­te, ya­tar­ken kal­kar­ken da­ima Al­lah... Al­lah... Al­lah... der­sen, kalp alı­şır, uyur­ken de Al­lah der, ölür­ken de Al­lah der, iman­la göç­me­ne ve­si­le olur. Onun için biz Al­lah de­yip gi­de­lim. Bu ders sa­at kur­ma me­sa­be­sin­de­dir.


Allah-u Teâlâ’nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (13)

Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (2)

Şey­hü’l-ek­ber Muh­yid­dîn İb­nü’l-Arâ­bî -kud­di­se sır­ruh- Haz­ret­le­ri, Hâ­te­mü’l-ev­li­yâ olan zât­la il­gi­li bir es­rar ha­zî­ne­si ve apa­çık bir ke­râ­met ola­rak ka­le­me al­dı­ğı "An­kâ-i Muğ­rib fî Ma‘ri­fe­ti Hat­mü’l-Ev­li­yâ’" ad­lı ki­ta­bın­da, Hâ­te­mü’l-ev­li­yâ’nın dış gö­rü­nü­şü­ne ve is­mi­ne işâ­ret ede­rek şöy­le bu­yur­muş­tu:


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-19

Ab­dül­me­cid ba­ba­sı II. Mah­mud gi­bi ve­rem­den 39 ya­şın­da ve­fat et­miş­tir.
Os­man­lı Dev­le­ti en ağır borç­la­rı bu dö­nem­de al­mış­tır. İlk de­fa fa­ize da­ya­lı borç alın­mış­tır. Ye­ni sa­ray­lar, süs, lüks ve ih­ti­şam­lı me­ra­sim­ler de­vam et­miş ya­pı­lan har­ca­ma­lar­dan do­la­yı borç­lar öde­ne­me­miş­tir.


TARİHTEN SAYFALAR

Osmanlı, Yıkılırken Bile Peygamber’imize ve Mânevî Değerlerimize Söz Söyletmemiştir... / Hakan Yılmaz

İş­te yı­kıl­ma­ya yüz tut­tu­ğu yıl­lar­da bi­le Pey­gam­ber’ine ve mâ­ne­vî de­ğer­le­ri­ne ha­kâ­ret et­tir­me­yen Os­man­lı’nın, küf­fâ­rın gön­lü­ne sal­dı­ğı kor­ku­nun de­re­ce­si buy­du. Os­man­lı’nın azâ­met ve kud­re­ti küf­fâ­rın gön­lün­de öy­le­si­ne yer tut­muş­tu ki; çe­vir­dik­le­ri hî­le ve ent­ri­ka­lar­la im­pa­ra­tor­lu­ğu yı­kı­mın eşi­ği­ne ka­dar ge­tir­dik­le­ri hâl­de, vak­tiy­le iç­le­ri­ne iş­le­miş olan bu kor­ku hâ­lâ on­la­rı sen­de­le­ti­yor ve is­ter is­te­mez ge­ri adım at­tı­rı­yor­du!..


GÜNDEM

“Harp ve Harabiyat Devri”ndeyiz, Tedbirimizi Alalım! / Uğur Kara

Geç­ti­ği­miz yüz­yıl­da­ki iki dün­ya har­bin­den ön­ce ya­şa­nan ulus­la­ra­ra­sı ge­ri­lim bu harp­le­rin sin­ya­li­ni ver­miş­ti. Bir­çok dev­let bu du­ru­ma gö­re ko­nu­mu­nu ayar­la­ma­ya ça­lış­tı, ken­di­ne gö­re ha­zır­lık­lar yap­tı. Ben­zer bir du­rum bu­gün ya­şan­mak­ta­dır. Bu har­bin za­ma­nı­nı bil­me­miz zor. An­cak ge­rek­li her tür­lü ha­zır­lık­lar ya­pıl­ma­sı la­zım.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |