151. sayımızın kapağı

HAKİKAT E-DERGİ

 

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI
İsmail Yavuz

"Birbirine hasım iki zümre." (Hacc: 19)

"İman ile küfür birbirinden kesin olarak ayrılmıştır." (Bakara: 256)

"Ey iman edenler! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır." (Mâide: 51)

Allah-u Teâlâ böyle buyuruyor. İşittik, iman ettik!

İman bizim olsun, küfür de sizin olsun! Allah-u Teâlâ'nın kesin olarak ayırdığını mahlûk birleştiremez. Bu selahiyeti kimden aldınız? Siz küfrü kendi nâmınıza hoş görebilirsiniz. Fakat İslâm nâmına aslâ!

"Müşrikler ancak bir necis (pislik)tir." (Tevbe: 28)

"Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır." (Tevbe: 95)

"Nihayet murdarı temizden ayıracaktır." (Âl-i imrân: 179)

Allah-u Teâlâ bize onları kâfir, murdar, pis, necis olarak tanıtıyor, sen ise onları hoş göstermeye çalışıyorsun!

Bunlarla yanyana gelmek demek, onların küfrüne pisliğine râzı olmak demektir. Bunları kendi nâmına yapabilirsin, İslâm nâmına aslâ! Bu küfrü hoş görmek asaletinizden mi geliyor?

"O hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır." (Mülk: 2) / 3

• "Medeniyetler İttifakı" Adı Altında, İslâm Âleminde Küfrü Yayma Faaliyetleri / 3

• İnananlara Kâfirlerin Murdarlığını Hoş Göstermeye Kalkışanlar / 7


Allah-u Teâlâ İslâm ile küfrü ayırmış, ayrı ayrı iki zümre olduğunu beyan buyurmuş, müminlerle kâfirlerin arasındaki berzahı açık ve kesin olarak ilân etmiştir. O'nun koyduğu hüküm ve hudutları, 10 berzah Âyet-i kerime'sini arzediyoruz.

Bu Âyet-i kerime'ler iman edenler içindir. İman ile küfrü karıştırmaya çalışanların İslâm ile hiçbir ilgisi yoktur. / 9

• İman-Küfür: İki Hasım Zümre / 10

• Allah-u Teâlâ İman ile Küfrü Ayırmıştır. Karıştırmaya Çalışan İslâm'dan Ayrılmıştır. / 10

• Hak ile Bâtılı Karıştırmaya Çalışan, Sadece Kendisini Aldatır! / 11

• Yahudi ve Hıristiyanları Dost Edinenler Onlardandır / 12

• Onlar İslâm'a ve Müslümanlara Düşmandır / 12

• Allah Katında Din İslâm'dır / 13

• Allah'a İnanan Bir Millet; Allah'a ve Peygamber'ine Muhalefet Edenlere, Hakaret Edenlere Sevgi Beslemez / 14

• Bâtıl Yok Olmaya Mahkûmdur / 15

• Yoldan Sapanlar / 16

• Bâtıla Uyanlar, İnkâra Sapmıştır / 17


İslâm ve Müslümanlar Adına Küffar Batı'ya Taviz Vermek, Dinimize ve Vatanımıza Büyük Bir Zarardır!

"Aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi helâk eder misin Allah'ım!" (A'râf: 155) / 18

• Allah-u Teâlâ'nın Methettiği Ashâb-ı Kiram ve Bugünkülerin Durumu / 22

• Sırat-ı Müstakim Üzerinde Olanlar / 23

• Küfre Kucak Açanlar, Müslümanları Küfre Teşvik Edenler / 25

• Küfür Ehli Kâfirlerle İttifak Olmaz / 26

• Allah Kullarının Küfrüne Râzı Olmaz / 28

• Beyinsizlerin Yaptıkları / 31

• Ruhsat ve Mühlet / 33

• Herkes İmtihanını Verecek / 34


İSA ALEYHİSSELÂM KIYAMET KOPMADAN ÖNCE YERYÜZÜNE İNECEKTİR / 37


• HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM / 40


• İSLÂM ÂLİMLERİNİN, HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM'IN YERYÜZÜNE İNECEĞİNİ TASDİK EDEN SÖZLERİ / 44

• İmâm-ı A'zam Ebû Hanife (r.a.) / 44

• İbn-i Kesîr / 44

• İmâm-ı Rabbânî (k.s.) / 45

• Taberî / 45

• Alûsî / 46

• Muhammed Zâhid Kevserî / 46

• Kettânî / 46

• Şevkânî / 46

• Elmalılı M. Hamdi Yazır / 47

• Diğer Bazı İslâm Âlimlerinin Tasdik Edici Sözleri / 47


İSLÂM BÜTÜN PEYGAMBERLERİN DİNİDİR / 48

• İslâm Dini / 48

• "Hıristiyanız" Diyenler / 49


• HAZRET-İ MEHDİ ALEYHİSSELÂM / 50

• Zuhur Etmeden Önce Zemin Hazırlanacağı ve Mutlaka Tâbi Olmanın Gerekliliği / 50

• Mutlaka Gönderileceği ve Nesebi / 51

• Ehl-i Beyt'ten Oluşu / 51

• Vasıfları / 52

• Vehbi İlmi / 52

• Sehaveti / 52

• Bir Gecede Olgunlaştırılacağı / 52

• Cennetle Müjdelenmesi / 52

• İnsanlar Tarafından Çok Sevilmesi / 52

• Mücadeleci Oluşu / 53

• Zuhur Senesini Haber Veren Alâmetler ve Zuhuru / 53

• Çıkışından Ümitlerin Kesildiği Bir Sırada Çıkması / 53

• Zamanının En Hayırlısı Olması / 54

• Zuhur Şekli / 54

• Hakimiyeti / 56

• Zamanının Bereketi / 57

• İsa Aleyhisselâm İle Buluşması / 57


• ÂHİR ZAMAN ÂLİMLERİNİN İÇYÜZÜ / 58


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |