147. sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“PARÇALANIP AYRILIĞA DÜŞENLER GİBİ OLMAYIN!” (Âl-i imrân: 105)

“Müminler Ancak Kardeştirler. Öyleyse Kardeşlerinizin Arasını Düzeltin ve Allah’tan Korkun ki, Size Merhamet Edilsin.” (Hucurât: 10)

“Ruhum Kudret Elinde Bulunan Allah’a Yemin Ederim ki, İman Etmedikçe Cennete Giremezsiniz. Birbirinizi Sevmedikçe de Hakkıyla İman Etmiş Olamazsınız.” (Hadis-i şerif, Müslim)

“Bir Mümin Diğer Bir Mümin İçin Birbirine Kenetlenen Tuğlalar Gibidir. Birbirinden Kuvvet Alır.” (Hadis-i şerif, Münavî)

Fitne, Fesad ve Bölücülük Memleketimizi Sardı
İslâm Dini Birliği Emreder
Birlik ve Beraberlik İslâm’ın Meyvesi Hazret-i Allah’ın Nimetidir
Küffarı Hoş Görenler Bölücülere ve Dış Düşmana Zemin Hazırlıyorlar
Müslümanlar Yekvücud Olmalıdırlar
İslâm Nuru Gönülleri Kaynaştırmış, Görülmemiş Bir Medeniyet İnkişaf Etmiştir
Saâdet Fırkası

/ İsmail Yavuz

İNSAN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 4

Zühd


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

İmana Karşı, Küfür Taktikleri

"Kâfirler dediler ki: Bu Kur’an’ı dinlemeyin! Okunurken gürültü patırtı yapın! Belki üstünlük sağlar onu bastırırsınız." (Fussilet: 26)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (77)

“Zeyneddîn el-Hâfî -Kud­di­se Sır­ruh-”


MEKTUBAT

Seyyidü’l-İstiğfâr Tercümesi(85. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-28

Uğurlu Kimse, Uğursuz Kimse / Mehmed Ali Körpe

Allah-u Teâlâ’nın; nurunun, rahmetinin, bereketinin indiği kimse uğurludur. Lütuf, rahmet ve bereketini indirmediği kimse uğursuzdur. Onun işinde nursuzluk olur, onun işinde bereket olmaz.


Allah-u Teâlâ’nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (12)

Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (1)

Allah bizi, hidâyet yoluna kendisiyle hidâyet ettiklerinden kılsın ve onu da, onun üzerinde yürümeye ve O’nun hidâyetine erdirmeye muvaffak eylesin!


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-18

II. Mahmud tahta geçtiğinde, devlet tam bir karışıklık ve anarşi ortamı içindeydi. Tedbirler alınamıyor ve kayıtsız kalınıyordu. Anadolu ve Rumeli isyankar zorbaların elinde idi. Halep ihtilal içinde, Bağdat bağımsızlık davasında idi, Vehhabiler de Mekke ve Medine’yi ele geçirmişlerdi. Mısır’da ise Mehmed Ali Paşa son derece güç ve kuvvet kazanmıştı. Anadolu’da bağımsızlık taraftarı hanedanlar türemişti.


GÜNDEM

Ülkeyi Karıştıran “Derin El” Kimin Eli? / Uğur Kara

Binaenaleyh memleketi karıştıranlar içimizde değil, dışarıda aranmalıdır. Bu karışıklığa alet olanlar olabilir. Ancak perdenin arkasında çubukları kim tutuyor iyi bakmak lazım. Perdenin arkasına projektör tutmak lazım.


ŞİİR

Safahat’tan / Mehmed Akif Ersoy

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.


TARİHTEN SAYFALAR

Dînin Bekâsı ve Vatanın Muhâfazası, Osmanlı Pâdişahları’nın Yegâne Hedefiydi!.. / Hakan Yılmaz

Çelebi Sultan Mehmed Hân Timur vak’asından sonra, Amasya’da bulunurken bir gün yanına sohbet arkadaşı Molla Ali’yi dâvet etti ve küffârın Osmanlı topraklarına göz dikmesinden duyduğu endişeyi dile getirip; “Molla Pîr Ali! Vâki’ olan hâdiseden ibret aldın mı? Babam Sultan Yıldırım Hân kimi zamân ma’siyyetle meşgûl olduğu içün başına bu belâ nâzil (ve) her birimiz bir diyâra vâsıl olup, karındaşum Mûsâ Çelebî ‘Îsâ Çelebî’yi katl idüp Bursa’da tahta oturdı, birâderüm Süleymân Çelebî dahî Edrene’de taht-ı saltanâtı mekân tutup, küffâr bizden korkar iken biz ‘âleme mashara olduk. Bu gayret beni tamâm etdi! Gel senüñ ile tâc-u tahtı terk idelüm, Hacc-ı şerîf’e gidelüm!” diyerek, gözlerinden gayr-i ihtiyârî bir kaç damla yaş süzüldü.


En Değerli Hazinemiz; “Ömrümüz” / Fatma Hazar


Sınava Hazırlanan Çocuklarımıza Nasıl Destek Olabiliriz? / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |