Temmuz 2005 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Andolsun ki Mallarınıza ve Canlarınıza
İbtilâlar Verilerek İmtihan Olacaksınız.”
(Âl-i imrân: 186)

“O Kimseler ki Tâ Ezelden Haklarında
Tarafımızdan En Güzel Bir Saâdet Sebketmiş,
İyilik Fermanı Çıkmıştır.
Bunlar Ondan (Cehennemden) Uzaklaştırılmışlardır.”
(Enbiyâ: 101)

“Andolsun ki Biz Onlardan Öncekileri de İmtihandan Geçirmişizdir.
Elbette Allah, Doğruları Ortaya Çıkaracak,
Yalancıları da Mutlaka Ortaya Koyacaktır.”
(Ankebût: 3)

“O Gün Ne Mallar Fayda Verir Ne de Oğullar.
Meğer ki Allah’a
Tamamen Sâlim ve Temiz Bir Kalp İle Gelenler Ola.”
(Şuarâ: 88-89)

İm­ti­han Sah­ne­si
Ha­yat ve Ölüm
İman ve İman­sız­lık, Hu­zur ve Hu­zur­suz­luk
İman ile Küf­rün Ayı­rı­mı
Ha­yır ve Şer Kar­şı­sın­da İn­san­lar
İm­ti­han Çe­şit­le­ri
İn­sa­na Ve­ri­len Ruh­sa­tın İyi­ye ve­ya Kö­tü­ye Kul­la­nıl­ma­sı
SA­ÂDE­TE N­İL OLAN­LAR, FE­L­KE­TE DÜ­ÇAR KA­LAN­LAR
Cen­net Sâ­kin­le­ri Ce­hen­nem Mes­kûn­la­rı
En Bü­yük Düş­man Ne­fis
Al­lah-u Te­âlâ’nın Aza­bın­dan Emin Ol­mak
Ri­yâ (Gös­te­riş)
Ha­set

/ İsmail Yavuz

KIYÂME SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

Rüyetullah


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Kötü Zan ve Ahmakça Taklit

Câ­hi­li­ye Arap­la­rı’nın sa­pık­lık­la­rın­dan bi­ri­si de me­lek­le­rin Al­lah’ın kız­la­rı ol­du­ğu­nu id­diâ et­me­le­ri idi.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (73)

“Hakîm et-Tirmizî -Kud­di­se Sır­ruh-”


MEKTUBAT

Âlim ve Sâlihleri Ziyaret (76. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-24

Mürşid-i Kâmil’i Bulmak / Mehmed Ali Körpe

Zira Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:
‘Sâdıklarla beraber olunuz!’ buyuruyor. (Tevbe: 119)
Sâdıklarla beraber olmak bir emr-i ilâhîdir.


Allah-u Teâlâ’nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (8)

HAKÎM et-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh- (8)

“Allah Hâtemü’l-evliyâ’yı getirmedikçe dünya yıkılmaz. O ilâhî hücceti (Âyet ve hükümleri) ayakta tutar.
Onun makâmı makamların en yakını olur. Onun payı ise ‘ferdiyyet’ (teklik)tir.
Allah’ın gayb, ilâhî takdir ve mânevî hisselerle ilgili bilgileri ve Enbiyâ Aleyhimüsselâm’ın makâmını kendisine açtığı bir kimse için bu gizli değildir!”

(“Hatmü’l-evliy⒔, s. 433. bas. Hakikat Yay. İstanbul, 2002.)


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-14

Bu dönemde orduya katılmayan asker kaçaklarının ve Tımarların adını defterden sildirdi. Sahte ulufeciler tesbit edildi. Yolsuzluklar bir nebze olsun engellendi.


TARİHTEN SAYFALAR

Kur’ân-ı kerim’de, Hadis-i şerif’lerde ve Velilerin Keşiflerinde Türkler’le İlgili Büyük Müjdeler / Hakan Yılmaz

Asırlar boyunca İslâm’ın bayraktarlığını yapan Türkler’in, henüz müslüman olmadan önce cihanşümûl bir devlet kuracakları ve İslâm’ı dünyanın dört bir köşesine yaymak için büyük fetihlerde bulunacakları Kur’ân-ı kerim’de ve Hadis-i şerif’lerde açıkça bildirilmişti.


ŞİİR

İki Hâtem / M. Ali Körpe

O gitti, o geldi,
O ona yöneldi,
İkisi bir eldi,
O da o, o da o.


Üç Aylar


GÜNDEM

Küresel Hegemonyacılar Şeytanlarla İşbirliği Yapıyor! / Uğur Kara

Musa Aleyhisselâm’ın asası nasıl ki bütün büyücülerin iplerini yutup yok etmişse, İslâm da böyledir. Her birey kendisini her türlü tehlikeden olduğu gibi bu tür tehlikelerden de korumak için İslâm’ın nurlu muhafazalarından meded ummalı, Hazret-i Allah’ın sevgili kullarını bularak onların tasarruf ve himayesine sığınmaya çalışmalıdır.

Dünya Kaynıyor! / Şinasi Çapa

Teröristi kullanan ülkeler bunu adeta meşru bir hak olarak görmekte ve hasım ülkelerin aleyhine sahneye sürmekten çekinmemektedirler. Ülkemiz için dost addedilen ülkelerin uygulamaları gözler önündedir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |