Temmuz 2005 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Senin İçin Ahiret, Dünyadan Daha Hayırlıdır.”
(Duhâ: 4)

“Allah Katında Geri Çevrilmesi Mümkün Olmayan Bir Gün Gelmezden Önce, Rabb’inizin Dâvetine İcabet Edin. O Gün Hiçbiriniz Sığınacak Yer Bulamaz, İnkâr da Edemezsiniz.”
(Şûrâ: 47)

“İnsanların Hesap Görme Zamanı Yaklaştı, Fakat Onlar Hâlâ Gaflet İçindedirler.”
(Enbiyâ: 1)

“Ey İman Edenler! Allah’tan Nasıl Korkmak Lâzımsa Öylece Korkun. Sakın Siz Müslüman Olmaktan Başka Bir Sıfatla Can Vermeyin.”
(Âl-i imrân: 102)

“Ey İman Edenler! Kendinizi ve Âilenizi, Yakıtı İnsanlar ve Taşlar Olan Ateşten Koruyun!”
(Tahrîm: 6)

Öğüt ve Uya­rı­lar
Ha­di­se­ler­den Ders Al­mak
Hiç­bir Fid­ye­nin Ka­bul Edil­me­ye­ce­ği Gün
Dün­ya ile Ahi­re­tin Kı­ya­sı
Ölüm Her­ke­sin Ba­şın­da
Cen­ne­ti ve Ce­hen­ne­mi Sa­ran Şey­ler
“Az Bir Ge­çim­lik”
Fay­da Ve­ren Ka­zanç
İn­sa­nın Re­hin Olu­şu
Şe­fa­atin Fay­da Ver­me­ye­ce­ği Gün
Ahi­ret Aza­bın­dan Kor­kan­la­ra İb­ret
İlâ­hi İh­tar
El­de Fır­sat Dil­de Ruh­sat Var­ken
Cen­ne­tin Ha­ram Kıl­ındı­ğı Ki­şi­ler
İki Kor­ku Ara­sın­da Ya­şa­nan Ha­yat
Mü­min İle Kâ­fi­rin İb­ret­li Hi­ka­ye­si

/ İsmail Yavuz

KIYÂME SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

Kıyâmet


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Alaylı İstekler

İle­ri ge­len müş­rik­ler ilâ­hî vah­yin göz ka­maş­tı­rı­cı ay­dın­lı­ğı kar­şı­sın­da âciz ka­lın­ca, işi da­ha çok şar­la­tan­lı­ğa vur­du­lar.
Bir ak­şam vak­ti Kâ­be-i mu­az­za­ma’nın göl­ge­si­ne otu­rup Re­su­lul­lah Aley­his­se­lâm’ı dâ­vet et­ti­ler. Ga­ye­le­ri onu mah­çup et­mek­ti.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (72)

“Mu’înüddîn Ahmed el-Buhârî -Kuddise Sırruh- (2)”


MEKTUBAT

Yolumuz Sohbetledir (74. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-23

Nûrlu Sözler / Mehmed Ali Körpe

“Benim hiç kimseye kinim yok amma, dinime ve vatanıma el uzatana da hiç müsamaham yok.” (3 Ekim 2004)


Allah-u Teâlâ’nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (7)

HAKÎM et-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh- (7)

“Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu yerde onunla iftihâr eder, Allah da bu makamda onun ismini yüceltir. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bizzat onunla yetinip karar kılar.” (Nevâdirü’l-Usûl fî Ma’rifeti Ehâdîsü’r-Resul” c. 1, s. 620)


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-13

Sert ve disiplinli bir şahsiyet olan Köprülü Mehmed Paşa, ihtiyarlığının verdiği engin tecrübeyle sadrâzamlık makamına oturunca, Osmanlı Devleti batılı ülkeler karşısında eski azâmetini ve ihtişâmını yeniden kazanmıştı.


TARİHTEN SAYFALAR

Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî Hazretleri’nin, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Yetmiş Sene Önce Kaleme Aldığı; “Şeceretü’n-Nu’mâniyye fî Devletî’l-’Osmâniyye” Kitabı’nda, Osmanlı’nın Zuhuruna Dair Esrarengiz İşaretler / Hakan Yılmaz

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan elli dokuz yıl önce, 1240 mîlâdî yılında Şam’da vefât etmiş olan Şeyhü’l-ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri, henüz ortalıkta ne Osman Gâzî, ne de kuracağı cihân devleti yokken, cifr ilmine ve Kur’an’daki bâzı Âyet’lere dayanarak “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye fî Devleti’l-‘Osmâniyye” adında bir eser yazmış; “Osmanlı Devleti Hakkında Soy Silsilesi” anlamına gelen bu küçük risâlesinde, kendi ifâdesiyle; “Devleti’l-Osmâniyye”(1)den “hilâfeti kâ’im kılacak olan kimseye” ve bu hânedana mensup olan hükümdarlardan “her birinin zamanına, hilâfetine ve askerlerine” dâir pek çok gizli bilgiyi ortaya çıkarmıştı.


ŞİİR

Rabb’imizin İzniyle... “İnşallah!...” / Abdullah Kotan

Hakk’ın yardımı bizedir,
Rağbet: Feyiz, aşk, nazadır,
Hakla bâtıl yüzyüzedir,
Küfrü bölüp ezeceğiz.


GÜNDEM

Amerika’nın “Tarihsel Gücümüzün Dinamikleri”ni Çalmasına İzin Vermeyelim! / Uğur Kara

Soğuk Savaş yıllarında Komünizmle mücadele adı altında içimize nüfuz ettikleri gibi şimdi de BOP adı altında “Hoşgörü” teraneleri eşliğinde içimize nüfuz etmelerine izin vermeyelim!
Ne Amerika’sı, ne AB’si, ne Rusya’sı, ne de bir başkası... Artık mandacı zihniyet ve eylemlerden sıyrılalım. Kendimiz olalım. Her bir ülke ile icap ettiği kadar ve çıkarlarımız elverdiği ölçüde ilişki kuralım.

ABD’nin Kurduğu Dengeler Böyle Devam Edecek mi? / Şinasi Çapa

Bu güce karşı milli seviye, sevgi, sezgi, amaç, tedbir ve tavır almak icabediyor. Bu gerçekleşmezse başımıza daha çok çorap geçirilir, teröre kurban verilir, itibarımız beş paraya indirilir, büyükelçiler ikide bir bize akıl vermeye kalkarlar.


İbadetlerde İhlâs


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |