Haziran 2005 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Allah-u Teâlâ Kur’an-ı Kerim’inde Şöyle Ferman Buyuruyor:
“Andolsun ki Resulullah Sizin İçin Güzel Bir Numunedir.” (Ahzâb: 21)
Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz’e, Resulullah Aleyhisselâm’ın Ahlâkı Sorulduğunda Şöyle Buyurdular:
“Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-in Ahlâkı Kur’an’dı.” (Müslim)
“Nerede Bulunursan Bulun, Allah’tan Kork! Bir Kötülüğün Ardından Hemen Bir İyilik Yap ki, O İyilik Günahı Gidersin. İnsanlara Güzel Ahlâk İle Muamele Et!” (Tirmizî)
“Allah’ım! Bana Güzel Ahlâk İhsan Eyle, Senden Başka Bana Kimse Güzel Ahlâk İhsan Edemez. Beni Kötü Huylardan Koru, Senden Başka Beni Kimse Kötülüklerden Koruyup Uzaklaştıramaz.” (Müslim)

Ah­lâ­kî Va­sıf­lar
Âyet-i ke­ri­me ve Ha­dis-i Şe­rif’le­rin Nur Işı­ğı Al­tın­da Ha­ki­ki Mü­min­le­rin Ah­lâ­kî Va­sıf­la­rı
Hi­lm
Cö­mert­lik
Te­miz­lik
Af ve Mü­sa­ma­ha
Şef­kat ve Mer­ha­met
Dost­luk, Ar­ka­daş­lık
Ara­bu­lu­cu­luk
İs­ti­şâ­re
Gü­zel Huy­lar ve Gü­zel Amel­ler Se­be­biy­le Al­lah-u Te­âlâ’nın Hoş­nut Ol­ma­sı ve Bu Gü­zel Huy Sa­hip­le­ri­ni En Sı­kın­tı­lı Bir Za­man­da Kur­tar­ma­sı
Gü­zel Huy­la­ra Sa­hip Olan­lar­la Kö­tü Huy Sa­hip­le­ri­nin Da­ha Dün­ya­da İken Kar­şı­lık­la­rı­nı Al­ma­la­rı

/ İsmail Yavuz

MÜDDESİR SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

En Büyük Belâ Nedir?


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

İnatça İtirazlar

“Ve dediler ki: Bu ne biçim peygamber! Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Kendisine bir melek indirilip, onunla birlikte o da uyarıcı olmalıydı!” (Furkân: 7)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (71)

“Mu’înüddîn Ahmed el-Buhârî -Kuddise Sırruh- (1)”


MEKTUBAT

Amelini Az Görmek (73. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-22

Hayırlı Ömür, Hayırlı Umur, Hayırlı Ölüm / Mehmed Ali Körpe

– Efendiler bir arzunuz var mı, bir sorunuz var mı?
– Efendim zât-ı âlinizi ziyaret edip duâlarınızı almak için gelmiş bulunuyoruz.
– Allah’ım cümlemize hayırlı ömür, hayırlı umur, hayırlı ölüm ihsan buyursun.


Allah-u Teâlâ’nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (6)

HAKÎM et-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh- (6)

Dikkat ederseniz Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri; “O’nun dilemesinden dolayı” buyuruyor. Çünkü Allah-u Teâlâ böyle murâd etmiştir, bütün olanlar O’nun dilemesiyle husule gelmiştir. Başka hiçbir şekilde mümkün değildir.


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-12

IV. Murad, devlet nizamını korumak için hiçbir şeyden çekinmemiş, suçluları hiç affetmemiş ve cezalarını hemen vermiştir. Bozulmuş devlet nizamını tesise çalışmış fakat ömrü buna kifayet etmemiştir.


Adam Çok İnsan Az, Bulursan Adını Yaz! / Arzu Balkanlı


TARİHTEN SAYFALAR

"Kostantîniyye" Fâtih'in Zâhirî, Akşemseddîn Hazretleri'nin Mânevî Gayretiyle Fethedilmişti!.. / Hakan Yılmaz

Ancak "pâdişâh"ın duyduğu bu sevinç ve ferahlığın nedeni yalnız fetih değildi. Fâtih etrâfındaki gâzîlere bu sevincinin asıl sebebini: "Bu ferâh ki bende görürsiz, yalınuz bu kal‘anuñ fethine sevinür sanmañ; Akşemsüddîn gibi ‘azîz benüm zamânumda oldığına sevinüriñ!" diyerek açıkça dile getirmişti.


ŞİİR

Divân-ı Es’ad’dan... / Muhammed Es'ad Erbilî -kuddise sırruh-

Senin aşkınla Mecnûn’um ve lîkin iştihârım yok
Dem-â-dem dâğ-ı hasretle figandan başka kârım yok


GÜNDEM

Hakiki Tasavvuf Ehli "İslâm’ın Hizmetçisi"dir! Sahteler ise İslâm’ı "Hizmetçi" Yapmak İster!.. / Uğur Kara

Bizi sahte tarikatlarla korkutanlar, sessizce zihnimize İslâm’dan korkuyu yerleştirmiştir. Bunu yapanlar gizli bir örgütlenme çerçevesinde düzenli olarak bir araya gelen, yönetimdeki etkinliklerini bilinçli ve aktif bir kadrolaşma için kullanan, kendilerine has dinî ritüelleri olan, yöneticilerinin çoğu ibrani kökenli bir yapılanmadır. Belli bir zümrenin veya grubun iktidar üzerinde söz sahibi olması bu millet için büyük bir tehlikedir.
Türkiye için en büyük tehlike, menfaatini Avrupa ve Amerika’nın menfaatleri ile tevhid eden bu zümredir.

Avrupa Birliği Uyum Yasaları İle Ülkemizi Bölmeyi Amaçlıyor! / Şinasi Çapa

Avrupa istese de bizi alamaz. Zira Avrupa halkında “Türk kini” o kadar derinlere nüfuz etmiştir ki Türkiye’yi üye yapma ihtimali bile Avrupa’yı bölmekte, sarsmaktadır.
Bizler istesek de istemesek de Batılılar hiçbir devirde bizim dostumuz olmadılar, olmayacaklardır. Bu din bizde oldukça, bu kin onlarda durdukça.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |